کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران

Author : ژاکاو یوتەبوری

بابه‌تی گه‌یشتوو

سەرمایەوڕەشترین چاخی

ژاکاو یوتەبوری
سەرمایەوڕەشترین چاخی لەناوقوڵایی ئەوسەدەی بیست ویەکا کەلێوڕێژی دەردوژانە بست بەبستی ئەوجیهانە ململانێ بێ بڕانەوەی ڕەنجدەروکرێکارانە دژی سەرمایەدارانی چەوسێنەروپاوانخوازا لەهەرشوێنێک لێ بڕوانی و لەجێیەک چاوبخشێنی کۆڵەمەرگی...