خه‌باتی سه‌رتاسه‌ریی خانه‌نشینكراوان، هه‌نگاوێك به‌ره‌وپێش

ڕۆژی یهكشهممه١٥ی مانگی خاكهلێوهژمارهیهكی بهرین لهخانهنشینكراوانی شارهجۆراوجۆرهكانی ئێران لهوانهكهرهج، كرماشان، تاران، ساری، ئهراك، ئیلام، ئهردهبیل، ئیسفههان، شیراز، مهشههد، ئههواز، تهورێز، شووش، خۆرهم ئاباد، نهیشابوور،  كرمان، رهشت، قهزوین، شووشتهر و سنهلهڕێگهی بهڕێوهبردنی كۆبوونهوهلهبهرامبهر ئیدارهكانی تهئمینی ئیجتماعیی شوێنی نیشتهجێ بوونیان، خوازیاری بردنهسهرهوهی حقووقهكانیان بوون.

ئهوهیهكهمین كۆبوونهوهی گهورهی خانهنشینكراوانی ناڕازی لهساڵی نوێ و سێههمین كۆبوونهوهیهلهماوهی سێ مانگی ڕابردوودا. پێشتر دوو كۆبوونهوهی خانهنشینكراوان لهڕۆژانی ١٧ی ڕهشهممهو ٢٦ی ڕێبهندانی ١٣٩٩، بهبهشداریی ژمارهیهك لهكرێكاران و خوێندكاران بهڕێوهچوو كهلهلایهن پۆلیسهوههێرشی كرایهسهر و خانهنشینكراوان و لاوان بهناچار لهخۆیان دیفاعیان كرد.

بهپێی ئهم ڕاپۆرته، خانهنشینكراوانی ناڕازی، ڕۆژی یهكشهممهلهئاستههڕهشهی تهلهفونیی هێزهئهمنییهكاندهستیان دایهناڕهزایهتی و درووشمی وهكههڕهشهو زیندان كاریگهر نییه‌”یان بهرز كردهوه‌. باقی درووشمهكانی دیكهی خانهنشینكراوان بریتی بوون له‌: “هێندمان درۆ بیستووه، ئیتر دهنگتان پێنادهین،ههم مهجلیس و ههم دهوڵهت، بهسهفریوی میللهت،سندووقی خانهنشینكراوان، بووهتهمهڵبهندی دزان“. ڕاپۆرتهكان باس لهوهدهكهن كهژمارهیهك لهناڕازیان بۆ نیشان دانی سفرهی بهتاڵیان، بهكهوچك قابڵهمهی بهتاڵیان كۆتاوه‌.

یهك ڕۆژ پێش ئهم كۆبوونهوهیه، ئیسماعیل گرامی، كرێكاری خانهنشینكراو و لهچالاكانی مافی خانهنشینكراوان لهماڵهكهیدا دهستبهسهر كرابوو. ڕاپۆرتهكان باس لهوهدهكهن كهمهئموورانی ئهنییهتی داوایان لێكردبوو كهكۆبوونهوهی ڕۆژی یهكشهممهههڵوهشێنێتهوه‌. بهڕێوهبهری گشتیی خانهنشینكراوانی تهئمینی ئیجتماعی ڕۆژی شهممه١٤ی خاكهلێوهبۆ ڕێگری لهبهڕێوهچوونی كۆبوونهوهی ناڕهزایهتی، وردهكاریی چوونهسهرهوهی حقووقی خانهنشینكراوانی ڕاگهیاندبوو. ئهو وتبووی كهلهمانگی خاكهلێوهی ئهمساڵدا بهههژمار كردنی هاوسهرێك و دوو منداڵ، خانهنشینكراوانی ئهم ڕێكخراوهدوو ملیۆن و ٦٠٠ و ٥٥ ههزار تمهن وهردهگرن. ئهم حقووقهلانیكهمهبهههژمار كردنی باقیی خزمهتگوزارییهكانی دیكه، تا ئاستی ٤ ملیۆن و ٢٠٠ ههزار تمهن زیاد دهكرێ.

بهڵام خانهنشینكراوانی ناڕازی ئهم ئاستهلهحقووقیان قهبووڵ نهكرد. ئهوان كهپێشتر خوازیاری یهكسان كردنی حقووقی خانهنشینكراوانی تهئمینی ئیجتماعی لهگهڵ خانهنشینكراوانی لهشكری و كیشوهری بوون، لانیكهمی حقووقی خانهنشینكراوانیان ١٢ ملیۆن و ٥٠٠ ههزار تمهن ڕاگهیاندبوو‌.

خواستێكی گرینگی دیكهی خانهنشینكراوان دهگهڕێتهوهبۆ شێوازی بهڕێوهبردنی سندووقی تهئمینی ئیجتماعی. ئهم سندووقهكهپتر له٢ ملیۆن ئهندامی ههیهو خاوهنی كۆمپانیی گهورهیشستایه، بووهتهناوهندی تاڵانكاریی جهلادان و خزمهتكارانی ڕژیم. ههربۆیهخاوهنانی دهسهڵات ڕێگهنادهن ئهم سندووقهنهزمێك بهخۆی بگرێت و قابیلی حیسابڕهسی بێت. بۆ نموونهلهساڵی ١٣٩٨دا نیزامی هاوئاههنگ لهسندووقهكانی كیشوهری و لهشكری بهڕێوهچوو بهڵام خانهنشینانی تهئمینی ئیجتماعی ههرگیز نهیانتوانی لهم چوارچێوهیهدا بهمافهكانی خۆیان بگهن. خانهنشینكراوان كهخاوهنانی ڕاستهقینهی سندووقی تهئمین ئیجتماعین، خوازیاری ئهوهن كهسندووقهكهلهلایهن نوێنهرانی خۆیانهوهچاوهدرێ بكرێت و بهڕێوهبچێت. خانهنشینكراوانی سازمانی تهئمینی ئیجتماعی، خواستهكانیان لهڕێگهی پێكهێنانییهكیهتیی خانهنشنیكراوانو ڕێبهرانی خۆیان، بهشێوازی جۆراوجۆر و لهڕێگهی كۆبوونهوهی بهردهوام و ڕێكخراو، بهكۆمهڵگا و بهتایبهت بهبهرپرسان ڕاگهیاندووه‌.

خهباتی خانهنشینكراوان بهشێكهلهخهباتی چینی كرێكاری ئێران و ههر بۆیهلهلایهن كرێكاران و جهماوهری خهڵكهوهپشتیوانیی لێدهكرێت. سهندیكای كرێكارانی شیركهتی واحید، كرێكارانی پهیمانی، كاتی و حهجمیی نهوت، گاز و پێترۆشیمی و كرێكارانی فوولاد، لهڕێگهی بڵاوكردنهوهی چهندین بهیانییهلهخانهنشینكراوان پشتیوانیان كردووه‌. خانهنشینكراوانیش بهنۆبهی خۆیان، لهخواست و خهباتی كرێكاران دیفاعیان كردووه‌. ئهوان ههروهها بههێنانهگۆڕی بۆچوون و ڕێكاری درووست، بزووتنهوهی كرێكارییان بههێز كردووه‌.

ڕێبهرانی ڕێكخراوییهكیهتیی خانهنشینكراوانلهبهیانییهی مانگی ڕهشهممهی ساڵی ٩٩دا، لهپێناو گهیشتن بهخواستهكانی خۆیان و باقیی كرێكاران ئاماژهیان بهچهندین خاڵی گرینگ كرد كهپێویستهبایهخی پێبدرێت و دهرسی لێوهربگیرێت. ئهم یهكیهتییهلهكاتی ڕاگهیاندنی لانیكهمی حهقدهستی كرێكاران بۆ ساڵی ١٤٠٠، ئهم بڕهپارهیهی وهك ئامرازی سووكایهتی پێكردن و برسی ڕاگرتنی كرێكاران لهلایهن خاوهنكاران و دهوڵهت پێناسهكرد. لهبهشێك لهم بهیانییهیهدا كهبهم ئامانجهبڵاوكراوهتهوه، هاتووه‌:

ئهوان بههۆكارێكی ئاشكرا لهگهڵ ئێمهبهمجۆرهكۆیلهدارانهههڵسووكهوت دهكهن. ئهوان دهتوانن لهگهڵ ئێمهبهمجۆرهههڵسووكهوت بكهن و لههیچ داواهاتێكدا گرفتار نهبن و بههرهكێشی له هێزیكاری ههرزان توندتر بكهنهوه‌. ئهوان بهڕاستی دهتوانن! چون ئێمههێشتا هێزێكی بهرگریی بهكۆمهڵمان لهبهرابمهریاندا پێكنههێناوهو سهنگهری سهقامگیر و پتهومان بۆ موقاومهت درووست نهكردووهو نهبهردی چینایهتیمان لهپێناو حهقدهستی شیاو، ئهوجۆرهی كهشیاوی وهها نهبهردێكی گهورهیه، نهمانتوانیوهسهرتاسهری و بهرین بكهینهوه‌”.

لهبهشێكی دیكهلهم بهیانییهیهدا هاتووهكه‌:

خهبات بۆ حهقدهستی شیاو پێویستی بهڕێكخستنی سهربهخۆی هێزی كار لهئاستهجۆراوجۆرهكان و ڕێكخستنی بهشهپڕژوبڵاوهكان، كردهوهی هاوئاههنگ و بهدهوامی ڕێكخراوهكرێكارییهكان و یهكدهنگی و هاوپشتیی ههرچی زیاتری كرێكاران، موعهلیمان، خانهنشینكراوان، پهرستاران و باقیی بهشهكانی هێزی كار ههیه‌‌. بێگومان ئهم خهباتهبۆ سهركهوتن و گهیشتن بهئامانجهكانی، پێویستی بهپێكهێنانی ئهو ناوهندههاوبهشانهیهكهلهنوێنهرانی ڕێكخراوهسهربهخۆ كرێكارییهكان پێكهاتبن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *