کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

ڕۆژی جیهانیی كرێكار له‌ چ باروودۆخێكدا به‌ڕێوه‌ده‌چێت

ئهمساڵ، چینی كرێكاری ئێران لهباروودۆخێكدا لهئهوهڵی مانگی مهی، ڕۆژی هاوپشتیی خۆی نزیك دهبێتهوهكهدواهاتهكانی قهیرانی سهرمایهداریی ئێران و لهناو دڵی ئهویشدا، توندبوونهوهی گهمارۆ ئابووریهكان و بڵاوبوونهوهی بهرینی ویرووسی كۆرۆنا، باروودۆخێكی یهكجار دژواری بهسهر كار و ژیانی كرێكاران و توێژهههژارهكانی كۆمهڵ دا سهپاندووه‌. وهزعی ژیان و گوزهرانی بنهماڵهكرێكاریهكان، لهژێر سێبهری ترس لهتووش بوون بهكۆرۆنا و دێوهزمهی بێكاری و چوونهسهرهوهی قیمهتهكان و لاوازبوونی توانای كڕینی كرێكاران، زۆر جێگای نیگهرانییه. ئهگهر سهرمایهداریی قهیراناویی ئێران توانای ئهوهی نییهبهشێك لهقازانجهكانی خۆی لهبوار بهرههمهێناندا سهرمایهگوزاری بكات و بهملیاردها دۆلار دهڕواتهدهرهوهی سنوورهكانی، ئهگهر بهشێكی زۆر لهبهرههمهناوخۆییهكان لهئهنبارهكاندا دهمێننهوهبهخاتری  ئهوهیكهبهكارهێنهران توانای كڕینیان نییه، ئهگهر بههۆی سیاسهتی دژهژینگهوه، سهرمایهگوزاری لهبهشی بهرههمهێنانی كشت و كاڵ و خواردهمهنی لهگهڵ ڕكوود بهرهوڕوو بووهتهوه، ئهگهر دامهزراوهبانكیهكان یهك بهدوای یهكدا شكست دێنن، گشت دواهاتی ئهم قهیرانه، پتر لهههمووان،لهسهر شانی كرێكاران قورسایی دهكات. لهلایهكی دیكهشهوهبههۆی توندبوونهوهی گهمارۆ نێونهتهوهییهكان، ههناردهی نهوتی ئێران یهكجار هاتووهتهخوارێ و ئهوهش لهحاڵێكدایهكهپتر له٧٠ لهسهدی بوودجهی دهوڵهت لهڕێگهی سهرچاوهی داهاتهكانی نهوتهوهدابین دهكرێت، ههر بۆیهش ئهم مهسهلهیهدهوڵهتی خستووهتهسهر لێواری داڕمانی ماڵی.

بێجگهلهئهوانه‌‌، بڵاوبوونهوهی ویرووسی كۆرۆنا و بهستنی سنوورهكان و سهپاندنی بهربهستهكانی هاوردهو ههناردهكردنی كاڵاكان، بازاری ئێرانی لهبوارهجۆراۆجۆرهكاندا خسووهتهژێر كاریگهریی خۆیهوه‌. بههۆی ئهم قهیرانهوهسهنعهتی تووریسم زهربهی خواردووهو كهسب و كارهكان بهتایبهت لهبهشی خزمهتگوزاریدا، زۆرترین زیانیان بهركهوتووهو گهلێك پیشهی وهك وردهفرۆشیش تووشی ڕكوود هاتوون. ناوهندهسهنعهتیهكانی بهرههمهێنان لهبهردهم داخران دان. پانتایی داخران، لهساڵۆنهكانی سینهما و شكست هێنانی سهنعهتی هۆتێلداریهوه، گهیشتهڕێستووران و تالار و ئاژانسهكانی موسافیربهری و كافی شاپهكان. ههر لهماوهی یهك مانگی ڕابردوودا پتر له٦٠٠ ههزار كرێكار بێكار بوون و بهلهشكری ملیۆنیی بێكاران پهیوهست بوون. بههۆی ئهم باروودۆخهوه، ئهرزشی پووڵی ئێران، لهو ماوهیهدا، پتر له١٥ لهسهد هاتووهتهخوار. واتهبڵاوبوونهوهی ئهم ویرووسه، ئابووریی ئێرانی زیاتر لهجاران بردووهتهسهر لێواری داڕمان. كۆماری ئیسلامی ههوڵی داوهتا شكستی ماڵی و كهمبوونی بوودجهكهی لهڕێگهی دهستدرێژی كردن بۆسهر بژێوی كرێكاران و توێژهههژارهكانی كۆمهڵ، قهرهبوو كاتهوه‌. سێ بهرابهر كردنی قیمهتی بێنزین، سهپاندنی حهقدهستی چهند قات ژێر هێڵی ههژاری و شهپۆلهكانی بێكار كردن، تهنیا چهند نموونهیهكیبهرچاون لهو پهلامارهبهرینهی كهكراوهتهسهر ژیان و گوزهرانی كرێكاران و توێژهههژار و بێبهشهكانی ناو كۆمهڵ.

ئهم قهیران و داڕمانهئابووریه، لهههمان كاتدا شكست و داڕمانی سیاسی و ئیدێئۆلۆژیكی نیزامی سهرمایهداریی پڕتووكاوی كۆماری ئیسلامیشی زیاتر وهدهرخستووه‌. كۆماری ئیسلامی ههر لهماوهی ئهم شهش مانگهدا لهگهڵ چهندین قهیرانی جۆراوجۆر ڕووبهڕوو بووهتهوهو ئهم قهیرانانه،خۆیان، بوونهتهدهیمهنی نومایشی داماویهكانی ڕژیم. ئاخێزی مانگی خهزهڵوهر و سهركوتی خوێناویی لاوان و پهراوێزخراوانی وهگیان هاتوو لهههژاری و بێكاری، پهیوهندیهكانی ڕژیمی لهگهڵ جهماوهر گهیاندهقۆناخێكی ئاشتی ههڵنهگر و بنبهستی ڕهوابوونی نیزامی كۆماری ئیسلامیی بۆ ههمووان وه‌‌دهرخست. ڕژیم سهرهڕای ئهو بێرهحمیهی كهلهسهركوتی ناڕازیاندا لهخۆی نیشانی دا، نهیتوانی كۆمهڵگا بترسێنێ و گۆڕانكاریهكانی دواتر نیشانیان دا كهجهماوهری وهگیان هاتوو، زیاتر بهرهو ئاراستهی تێپهڕینی شۆڕشگێڕانهلهكۆماری ئیسلامی، ڕۆیشتوون. دواتر، ئهو تووڕهیی و ناڕهزایهتیهی كهبههۆی كوشتاری موسافرانی فڕۆكهی ئۆكراینی و درۆكانی ڕژیم لهمباره، ههڵگیرسا، نیشانهی ئهوهبوو كهخهڵك بهردهوام لهدهرفهتێك دهگهڕێن تا ئهم ڕژیمهلهكۆڵ خۆیان كهنهوه‌. پاشان، شكستی سهرشۆڕانهی ڕژیم لهنومایشی ههڵبژاردنی مهجلیس و ئهونابهتهوژمهی كهخهڵك بهكۆماری ئیسلامیان وت، نیشانی دا كههێز نواندنی ڕژیم لهڕێژهی تابووتهكاندا، عهزمی خهڵكی بۆ ڕووخاندنی ئهم ڕژیمه، كهم نهكردووهتهوه‌. قهیرانی كۆرۆنا، لاوازی و داماوی و گهندهڵیی ڕیشهیی و درۆنانهوهی ڕژیمی كۆماری ئیسلامی و دژایهتییهكانی لهگهڵ بهرژهوهندیی گشت خهڵك، لهبهرامبهر ئهم جۆرهقهیرانانهدا، زیاتر لهجاران ئاشكرا كرد. قهیرانی كۆرۆنا بۆ جارێكی دیكهبهخهڵكی نیشان دا كهئهم ڕژیمه،پهیگیر كردنی ئامانجهسووكهسیاسیهكانی خۆی،  پێ لهههوڵ دان بۆ ڕزگاریی گیانی ئیسانهكان باشتره‌. بزووتنهوهی عهداڵهتخوازی دژبهكوشتاری مانگی خهزهڵوهر و تووڕهیی و ناڕهزایهتیی دژبهكوشتاری موسافرانی فڕۆكهی ئۆكراینی، ڕق و نهفرهت دژبهشهپۆلی ئێعدامهكان و گشت سهركوتگهریهكان، وهك ئاگرێك وایهكهلهژێر خۆڵهمێشی قهیرانی كۆرۆنادا دهفن كراوه، بهڵام زۆر ناخایهنێ كهمهشخهڵی زۆر بهگڕ و تین تر لهمانگی خهزهڵوهر، داوێنی كۆماری ئیسلامی دهگرێتهوه‌.

ئهمساڵ ئهوهڵی مانگی مهی لهدڵی وهها باروودۆخێكدا بهڕێوهدهچێت. لهم باروودۆخهدا كهكۆماری ئیسلامی، گیان و سڵامهت و ژیان و گوزهرانی كرێكارانی بهبارمتهگرتووه، ئیدعانامهی بزووتنهوهی كرێكاری، دژبهپهیوهندی زاڵمانهی ئێستا، پتر لهههر كاتێكی تر، لهلایهن كۆمهڵگاوهوهردهگیرێت. پێویستهكرێكاران بهپێی سوننهتی ههموو ساڵێك، ئیدعانامهی بزووتنهوهی كرێكاری دژبهسهرمایهدارهكان و دهوڵهتی پشتیوانیان ڕاگهیهنن و بهدهربڕینی داخوازیهكانیان و پێداگری لهسهر خواستی ئازادی خوازانهیان،  عهزمی خۆیان لهخهبات دژبهههژاری و ههڵاواردن و نابهرابهری و گهندهڵی، دژبهئاپارتایدی ڕهگهزی، دژبهزهوت كردنی ئازادیی سیاسی و سهركوت و زیندان و ئێعدام، ڕاگهیهنن.

كرێكارانی كۆمۆنیست كهباش دهزانن لهژێر دهسهڵاتی ڕژیمی سهرمایهداریی ئیسلامیدا، دهستهبهر كردنی ئهمنیهتی گیانی و ژیانێكی ئینسانی و ستاندرارد مهحاڵه، پێویستهبۆ جارێكی دیكهلهسهر عزم و ئیرادهی خۆیان، بۆ بهشداریی چالاكانهیان لهبزووتنهوهی موتالباتی كرێكاراندا، پێداگری بكهن و لهم كێشمهكێشهچینایهتیه‌‌دا، جهماوهری كرێكار بهو بۆچوونهوه‌‌ڕابێنن كه‌ تهنیا ڕێگای ڕزگاربوون لهو ههمووه‌ ههژاری و بهدبهختی و مهترسییه‌ گیانیه، نهك له‌ چوارچێوهی پهیوهندیهكانی زاڵدا، بهڵكوو له‌ مهسیری ڕاپهڕینێكی شۆڕشگێڕانهدا ببینن كه‌ دژبهڕژیمی كۆماری ئیسلامی و نهزمی زاڵه.

بابەتی پەیوەندیدار

پەیامی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران بە بۆنەی دەستپێکی ساڵی خوێندنی ١٤٠٢ – ١٤٠٣

-

ڕۆژی جیهانی ئاشتی لە جیهانێکی پڕ لە گێژاودا

-

“حکوومەتی منداڵکوژمان ناوێت، ناوێت!”

-

سیمای پەروەردە و بارهێنان لە ئێرانی ژێر ده‌سه‌ڵاتی ڕژیمی ئیسلامیدا

-

مانگرتنی سیاسی گشتی، نمایشی شکۆمەندیی ئیرادەی خەڵکی کوردستان

-

بۆپێشەوەبەرەومانگرتنیگشتیکۆبوونەوەلەسەرگڵکۆیگیانبەختکردووان،لەڕۆژی٢٥یخەرماناندا

-