کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

ڕژیمی ئیسلامیی ئێران و درێژه‌ی پیلانگێڕیی نه‌غه‌ده‌ له‌ ورمێ و مه‌هاباد

ڕژیمی ئیسلامیی ئێران و بهكرێگیراوانی، كۆنهپهرستانی مهحهلی و دهستوپێوهندهكانی، بهئامانجی ناكۆكینانهوهلهناو خهڵكدا دهستیان داوهتهكایهیهكی پیلانگێڕانهو مهترسیدار لهناوچهكورد و تورك نشینهكان. چهند حهفتهلهمهوبهر لهشاری نهغهده، شارێك كهبۆ سهدان ساڵ شاری كورد و تورك نشین بووه، بهكوشتن  و بریندار كردنی چهند هاووڵاتی، تاڵان كردنی دووكانی كوردهكان و بهپشتیوانیی ڕاستهوخۆی هێزهلیباس شهخسی و نیزامییهكانی حكوومهت، ههوڵیان دا شهڕی كورد و تورك لهم شارهوهڕێبخهن كهبهخۆشییهوه، بهخاتری وشیاری و ههستی بهرپرسایهتیی بهشێك لهدانیشتوانی كورد و تورك، ئهم پیلانگێڕییهپووچهڵ بۆوهو پاش چهند ڕۆژ مانگرتن  و داخرانی دووكان و كهسب و كارهكان لهلایهن كوردهكانهوه، كهش و ههوای شار تا ڕادهیهك ئاسایی بۆوه‌.

لهئێستادا لهشاری ورمێ كهبۆ ماوهیهكی یهكجار زۆر شاری هاوبهشی، ئهرمهنی، كورد، تورك، ئاسوری و زهردهشتهكان بووه، هێرشیان كردووهتهسهر گۆڕستانی كوردهكان و ژمارهیهك لهبهردی سهر قهبری كوردهگیان بهختكردووهكانیان شكاندووه‌. هاوشێوهی ئهم حهرهكهتهیان لهمههابادیش دووپات كردووهتهوه. چهند ڕۆژ لهمهوبهر لهگۆڕستانی باغی رێزوانی شاری مههاباد، زۆربهی ئهو بهردهسهر قهبرانهی كهبهزمانی كوردی لهسهریان نووسرابوو و پهیوهندیان بهكهسایهتییهناودارهكانی كوردهوهبوو، تێكدراون.

شكاندنی بهردی سهر قهبر لهئێران شوێنی پهنجهی حكوومهتی ئیسلامی و بهكرێگیراوان و كۆنهپهرستانی سهر بهوانی پێوهیه‌. شكاندنی بهردی سهر قهبری بههاییهكان، هونهرمهندان، چهپ و كۆمۆنیستهكان، تێكدانی گڵكۆی گیان بهختكردووانی خاوهران، ههر ههموویان بهبهشداری و دهخاڵهتی ڕاستهوخۆی ئهرازێل و ئهوباشی سهربهكۆماری ئیسلامی ئهنجام دراوه‌.

ورمێ شار و هێمای ژیانی هاوبهشی دین و مهزههب و نهتهوهجۆراوجۆرهكان بووهو لهئێستادا ڕژیم و كۆنهپهرستانی خۆجێیی لههاوئاههنگی لهگهڵ یهكتر، وهها ئهزموونێكی ژیانی هاوبهشیان كردووهتهئامانج و بههاندان و پهرهپێدانی توندوتیژی و ههڵاواردن دژبهكورد و سوننییهكان، ههوڵ دهدهن قهیرانهژینگهییهكانی دهریاچهی ورمێ، بێ لیاقهتی و داماویی خۆیان لهئاست دابین كردنی پێداویستییهسهرهتاییهكانی شاری ورمێ بشارنهوه‌.

ڕژیمی پاشایهتی پێشوو بهئانقهست و بهبهرنامه، بهشێكی گهورهی لهشارهكانی كوردستانی خستهناو ئازهربایجانی غهربییهوه‌. ئهم سیاسهتهبیانوویهكی دایهدهستی ناسیۆنالشۆوێنیستهكانی تورك تا بههاوكاری و هاوئاههنگی لهگهڵ ڕژیمی ئیسلامی و پان توركیستهتوندئاژۆكانی كاریگهری وهرگرتوو لهڕهگهزپهرستانی تورك لهتوركییهو وڵاتی ئازهربایجان و بهبهكارهێنانی ئاخوندی كۆنهپهرست و جهنایهتكاری وهك مهلاحهسهنی و ههروهها نوێنهرانی بێزراوهو خۆفرۆشی مهجلیس، تهپڵی شهڕ و دوژمنایهتی نهتهوهیی و ئایینی بكوتن.

دوژمنی هاوبهشی خهڵكی كورد و تورك، ڕژیمی جهنایهتكاری كۆماری ئیسلامی و ناسیۆنالیسمی توندئاژۆ و شهڕهنگێزهبهههر ناو و نیشانێكهوه‌. لهو نێوهدا كۆنهپهرستانی مهحهلیش لهپێناو بهرژهوهند و قازانجی خۆیان و بنهماڵهكانیان ناكۆكی و دوژمنایهتیی نهتهوهیی، ئایینی، عهقیدهتی و زمانی پهرهپێدهدهن.

سیاسهتی كۆنهپهرستانهو نابهرپرسانهی حكوومهتی ئیسلامی بووهتههۆی ویشك بوونی بهشێكی بهرین لهدهریاچهی ورمێ كهدهتوانێ ببێتهكارهساتێكی جیددی بۆ خهڵكی ناوچهكه‌. بێجگهلهویشك بوونی بهشێكی زۆر لهدهریاچهی ورمێ و لهناوچوونی بوونهوهر و باڵندهی بێ ئهژمار، با و تۆفان دهتوانن ملیۆنان تۆن خوێ بۆ بهشێكی بهرین لهناوچهگهبگوازنهوهو ورمێی سهرسهوز و جوان بكهنه‌‌ شارێكی بیابانیی شۆرهكات.

ڕێك لهوهها باروودۆخێكی ههستیار و كارهساتباردا، پهرهپێدانی ناكۆكیی نێوان شیعهو سوننی، كورد و تورك لهلایهن حكوومهتی ئیسلامی و كۆنهپهرستان و ڕهگهزپهرستانی ناوخۆیی و ناوچهكه، كایهیهكی سیاسی و پیلانگێڕییهكی ڕهزیلانهو جهنایهتكارانهیهدژبهگشت خهڵكی ناوچهكهو ئێران. خهڵكی خهباتكاری ئازهربایجان و كوردستان، خهڵكی ئهرمهنی و باقیی كهمینهكانی دانیشتووی ئازهربایجانی غهربی گهلێك بهرژهوهندی هاوبهشیان ههیهو لهڕابردوودا بهدهیان جار دژبهدیكتاتۆری و كۆنهپهرستی یهكگرتوو بوون و لهیهكڕیزدا خهباتیان كردووه‌. پهرهپێدان بهجیاوازیی نهتهوهیی، زمانی، مهزههبی و دینی، لهلایهن ههر كهس، جهریان، حیزب و حكوومهتێكهوهبێت بابهتێكی یهكجار ڕهزیلانهو كۆنهپهرستانهیهو پێویستهبهههموو تواناوهبهری پێبگیرێت.

كرێكاران، زهحمهتكشان، خهڵكی شهریف و خهباتكاری كوردستان و ئازهربایجان دهتوانن و پێویستهیهكگرتووانهلهپهنا یهكتری دژبهڕژیمی تاڵهبانیی تاران و دژبهگشت كۆنهپهرستانی ناوخۆیی و ناچهیی كهناكۆكی مهزههبی و نهتهوهیی پهرهپێدهدهن خهبات بكهن و بهههموو خهڵكی ناوچهكهو جیهانی نیشان بدهن كهلهورمێ،  نهغهدهو باقیی شار و گوندههاوبهشهكان، بهردهوام خهڵك دهتوانن لهپهنا یهكتر بهئاشتی و ڕێز و مافی بهرابهرهوهبژین.

كۆماری ئیسلامی كهنوقمی قهیرانی سیاسی، كۆمهڵایهتی، ئابووری و نێونهتهوهییه، ههوڵ دهدات لهڕێگهی بهڕێوهبردنی سیاسهتی ناكۆكینانهوهو ههڵاواردن، بههاندانی بهشێك لهخهڵك دژبهبهشێكیتر، ههر ئهو سیاسهتانهی كهپهیگیرانهلهسووریه، عێراق، لۆبنان، یهمهن، ئهفغانستان و وڵاتانیتر بهكاری هێنا و یهكێك لههۆكارهسهرهكییهكانی شهڕی ناوخۆیی لهم وڵاتانهبوو، لهناوچهكورد و تورك نشینهكانیش بهكاریان بێنێت و درێژهبهم كردهوهجهنایهتكارانهیهی بدات.

پێویستهئهم پیلانگێڕی و ههوڵهی ڕژیمی ئیسلامی و كۆنهپهرستانی ناوخۆیی و ناوچهیی لهپهرهپێدان بهناكۆكی نهتهوهیی و ئایینی لهشارهكانی وهك ورمێ و نهغهدهبهجیددی وهربگیرێت و بهوشیار كردنهوهو هێنانهمهیدانی مرۆڤ و ڕهوتهشهریف و ئازادیخواز و بهرابهری تهڵهبهكانی ئازهربایجان و كوردستان، ئهم پیلانگێڕییهمهترسیدارهی ڕژیم پووچهڵ بكرێتهوه‌.

بابەتی پەیوەندیدار

تاوانی کوشتنی خەڵکی زاهیدان فەرامۆش ناکرێت

komalah

لە ١٦هەمین ڕۆژی ناڕەزایەتی و مانگرتنی یەک لە دوای یەک لە ئێران

komalah

دووهەمین مانگرتنی گشتی لە کوردستان سەرکەوتووانە بەڕێوەچوو

komalah

کۆماری ئیسلامی و بەکارهێنانی منداڵان لە سەرکوتکردنی ڕاپەڕینی خەڵکدا

komalah

بانگەوازێک بۆ هێزە پلە نزمەکانی ناو هێزە سەرکوتگەرەکانی ڕێژیمی ئیسلامی

komalah

مانگرتنی بەربڵاو خەونی ئاڵۆزی حکوومەتی ئیسلامی

komalah