ڕزگاری له‌ هه‌ژاری و فه‌لاكه‌ت، له‌ گره‌وی ڕووخاندنی شۆڕشگێڕانه‌ی ئه‌م ڕژیمه‌ دایه!‌

خامنهیی ڕێبهری ڕژیمی ئیسلامی، ڕۆژی یهكشهممه،  لهسوخهنڕانییهكی ویدێئۆیی خۆی لهڕێوڕهسمێكی نیزامیدا، بهوپهڕی بێشهرمییهوه، ئیدعای كرد كه‌ “لهگهرمارۆكانی ئهمریكا بۆ پتهو كردنی ڕاستهقینهی ئابووریی ئێران كهڵك وهردهگرین“. ئهو ههروهها وتی كه‌ “گوشاری زۆرینهی ئهمریكا دهكهینهزۆرترین ڕووڕهشی و مایهی پهشیمانی بۆی“. وتهكانی خامنهیی وڵامێك بوو بهبهرپرسانی دهوڵهتی فاشیستیی ترامپ كهلهڕۆژانی ڕابردوودا ڕایانگهیاندبوو كهگهمارۆ دهخهنهسهر ١٨ بانكی ئێران وپڕۆژهی گوشاری زۆرینهلهپێناو ناچار كردنی ڕژیمی ئێران بۆ وتووێژ كردن، پهرهپێدهدهن“. ههڵبهت بۆ ئهو بهشهلهئۆپۆزیسیۆنی بورژوایی و هێزهناسیۆنالیستهكان كهچاویان له ڕووخاندنی ڕژیمی كۆماری ئیسلامی بهیارمهتی ئیمپریالیسمی ئهمریكا و دۆڵاری هێندێك لهوڵاتانی ناوچهكهبڕیوه، تهوهری سهرهكیی ئیمپریالیسمی ئهمریكا وتووێژهلهگهڵ ڕژیم لهپێناو هاوئاراستهكردنی لهگهڵ سیاسهتهكانی ئهمریكا و لهڕاستیدا ئهوهش خۆی، بێ داهاتوویی ئهوان لهپێناو ڕووخاندنی ڕژیم، ئاشكرا دهكات.

بهڵام ههراوهوریای خامنهیی لهباروودۆخێك دایهكهگشت ئهو خهسهڵهتانهی كهكۆمهڵگایهك دهخاتهسهر لێواری ههڵدێر، لهههموو بوارهكاندا دهبیندرێ. تهنانهت ئهو ئامارانهی كهلهلایهن بهرپرسانی ڕژیمهوهبڵاو دهكرێنهوه، باس لهڕاستییهكی خۆفناك و دهڵتهزێن دهكهن. ههر لهڕۆژانی ڕابردوودا، سهرچاوهكانی ههواڵ ئاماژهیان بهكهمبوونی نان لهشارهكانی تهورێز، ئهردهبیل، مهشههد، زابۆل، بۆكان، سهقز، شاهین شار، سهردهشت و میاندواو كرد. بهپێی ئهم ڕاپۆرتانه، قیمهتی ئارد لهمهشههد ٧٠ لهسهد چووهتهسهرێ و قیمهتی یهك نان لهئهردهبیل بووهته٢ ههزار و ٥٠٠ تمهن. لهماوهی ٦ مانگی ڕابردوودا، ئهرزشی پارهی ئێران سهرهڕای ناردنی ملیۆنان دۆلار بۆسهڕافییهڕهسمییهكان لهلایهن بانكی ناوهندیهوه، لهگهڵ هاتنهخوارهوهی ٥٠ لهسهدی بهرهوڕوو بووهتهوه‌. ههڵبهت ئاشكرایهكههاتنهخوارهوهی ئهرزشی پارهی ئێران دهستبهجێ لهسهر قیمهتی ههموو كاڵا پێویستهكانی خهڵك لهوانهخواردهمهنی، گواستنهوه و هاتووچۆ، وزهو دهرمان، كاریگهریی بهرچاو دادهنێ. كهماڵ خهرازی، سهرۆكی شۆرای ڕاهبۆردیی پهیوهندیهكانی دهرهوهی ئێران و وهزیری دهرهوهی پێشووی ڕژیم، ڕۆژی یهكشهممهی ڕابردوو ناچار بوو كهڕایگهیهنێ كه‌ “گرانی، بوونی ههیهبهڵام خهڵك گوشاری ئابووری تهحهمول دهكهن“. ههڵبهت مهعلووم نییهئهو باسی كام خهڵك دهكات. ئهگهر مهبهستی سهرانی ڕژیم و ئاغازادهكانه، كهوابوو حهق بهوه‌. بهڵام ئهگهر باسی ملیۆنان خهڵك كهتهنانهت لهباروودۆخی نهبوونی گرانیدا، دهبێ بهداهاتی چوار قات ژێر هێڵی ههژارییهوه، ژیان بهسهر بهرن، ئهوكات پێویستهبوترێ كهچ دهرهیهكی قووڵ لهنێوان ئیدعاكانی بهرپرسانی ڕژیم و باروودۆخی فهلاكهتباری خهڵك دایه‌.

ههر ئهوهندهبهسهكهبڕوانینهئاماری مهرگی ڕۆژانهی كۆرۆنا، كهلهنێوان ٢٠٠ تا ٣٠٠ كهس دایه‌‌ و ئاماری تووش بووانی ڕۆژانهی كۆرۆناش كهپتر لهچوار ههزار كهسه، تا بێ توانایی و داماوی ئهم ڕژیمهمان لهكۆنتڕۆڵ كردنی نهخۆشیی كۆرۆنا بۆ دهركهوێ. ههموومان دهزانین، ملیۆنان كهس كهبهسهختی نان بهسفرهكانیان دهگات، ههم قوربانیانی ئهم ویرووسهو ههم قوربانیانی ویرووسی ڕژیمن. وهزارهتی كاری ڕژیم دهڵێ كهپیشهی لانیكهم ٦ ملیۆن كهس لهئێران بههۆی بڵاوبوونهوهی ویرووسی كۆرۆنا زهربهی پێگهیشتووهو لانیكهم یهك ملیۆن و ٥٠٠ ههزار كهس بههۆیهوهبێكار بوون. ئهگهرچی بهڕێوهبهری گشتیی بیمهی بێكاری وهزارهتی كار ئیدیعای كردووهكهتهنیا ٩٥ ههزار كهس بیمهی بێكاریان پێ نهدراوه، بهڵام لهڕاستیدا بهشێكی بهرین لهكرێكاران بهبیانووی جۆراوجۆرهوهلهبیمهی بێكاری بێبهرین. ئهم بهشهبهرینهلهكرێكاران بریتین لهكرێكارانی ڕۆژمزد، سهدان ههزار كرێكاری بیناسازی، موعهلیمانی شیركهتی، كرێكارانی كارگهچكۆلهكان و زۆربهی بهشهكانی خزمهتگوزاری كهبیمهی بێكاریان بهرناكهوێ و ئاشكرایهكهبڵاوبوونهوهی ویرووسی كۆرۆناش، ژیان و گوزهرانی ئهم بهشهی لهگهڵ مهترسیی جیدی بهرهوڕوو كردووه‌. ههڵبهت لهبیرمان نهچێتهوهكهلێرهشدا ههڵاواردنی ڕهگهزی بێداد دهكات و پتر لهههمووان ژنان قوربانیانی سهرهكیی ئهم شهپۆلانهی بێكارین. بهپێی ئامارهبڵاوكراوهكان، ڕێژهی بێكاری ژنان دوو هێندهی ڕێژهی بێكاریی پیاوانه‌. بهپێی ههر ئهم ئامارانه، لهماوهی یهك ساڵی ڕابردوودا، نزیك به٧٥٠ ههزار ژن، پیشهكانی خۆیان لهدهست داوه‌.

سهرۆكی ناوهندی خانهنشینانی تهئمینی ئیجتماعی دهڵێبهداخهوهجێگای شهرمهكهبهرپرسان ڕێگهدهدهن كهخانهنشینان بۆ دابین كردنی پێداویستییهكانی ژیانیان، ڕوو بكهنهسواڵ كردن“. ئهو ههروهها هۆشداری دا كه‌ “ههموو ڕۆژێ ژمارهی ئهو خانهنشینانهی كهبۆ دابین كردنی دهرمانی منداڵهكانیان ناچارن سواڵ بكهن، دهڕواتهسهرێ“.  دیسان ههر لهم حهفتهیهدا ناوهندی ئاماری ئێران ڕایگهیاند كه‌ ” ههزینهی مامناوهندی كرێی ماڵ بۆ گشت ئهو بنهماڵانهی كهقهراردادهكانیان دووبارهكردووهتهوه، لههاوینی ئهمساڵدا،چوار و یهك و سێ دههۆمی لهسهد، ڕۆیشتووهتهسهرێ“.

ههموو ئهوانهلهباروودۆخێك دایهكهشهپۆلی سێههمی كۆرۆنا سهرتاسهری كۆمهڵگای تهنیوهتهوهو لهو نێوهدا بهرپرسانی ڕژیم بێشهرمانهخهڵك تۆمهتبار دهكهن كهگۆیا  بهڕێنوێنیهكانی ئهوان سهبارهت بهمهودادانی كۆمهڵایهتی و یان بهكارهێنانی ماسك، بایهخ نادهن. بهڵام ئهو ملیۆنان كهسهی كهبۆ دابین كردنی ژیانێكی مهمرهو مهژی، لهنائهمنترین شوێنهكاندا، بهناچار خهریكی كارن،  باش دهزانن كهمهودادانی كۆمهڵایهتی و یان كهڵك وهرگرتن لهماسك، تهنانهت ئهگهر توانای كڕینهكهییشیان ههبێت، نانێك ناخاتهسفرهكانیانهوه‌. لهڕاستیدا لهباروودۆخی فهلاكهتباری زاڵ بهسهر كۆمهڵگای ئێراندا، خۆههڵكێشان و هات و هاواری خامنهیی و باقیی سهرانی ڕژیم سهبارهت به‌ “پتهوكردنی ڕاستهقینهی ئابووریی ئێرانو یانخۆڕاگریی خهڵك لهبهرامبهر گرانیدا، ههڵیت و پڵیتێكهكهتهنیا ئاگری تووڕهیی خهڵك زیاتر دهگهشێنێتهوه‌. ئهوهیكهلهجهرگهی ئهم گوشار و فهلاكهتانهدا، كۆمهڵگا شایهدی ناڕهزایهتیی ههموو ڕۆژێی كرێكاران، موعهلیمان، خانهنشینان و پهرستارانه، خۆی بهرچاوترین نیشانهی كاریگهر نهبوونی ئهمجۆرهههڵیت و پڵیتانهیهو هاوكات پۆتانسیهلی ئاڵوگۆڕخوڵقێنی ناو ئهم كۆمهڵگایهشمان پێ نیشان دهدات. جهماوهری خهڵك لهژیانی ڕاستهقینهی خۆیاندا و ههموو ڕۆژێ، زیاتر لهڕۆژی ڕابردوویان، بهو ڕاستییهدهگهن كهڕێگای ڕزگاری لهم باروودۆخهفهلاكهتباره، پهرهپێدانی ناڕهزایهتی، هاتنهسهرشهقام، مانگرتن لهكارخانهو ناوهندهكانی بهرههمهێنان و سهنعهتی و ئامادهكاریی ههمهلایهنه بۆ ڕووخاندنی شۆڕشگێڕانهی ئهم ڕژیمهیه‌‌. ههربۆیه،لهم ڕوانگهوهپێویستهپێشڕهوانی ڕادیكاڵی بزووتنهوهكۆمهڵایهتییهكان، ههموو هێز و توانای خۆیان بۆ هێنانهمهیدانی جهماوهری خهڵك و كۆتایی هێنان بهتهمهنی ڕژیمی سهرمایهداریی ئیسلامی بهكار بێنن و بێگومان بێجگهلهئهوهش ڕێگایهكیتر بوونی نییه‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *