کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

ڕاگه‌یاندنی كۆمیته‌ی ناوه‌ندی حیزبی كۆمۆنیستی ئێران

سهبارهت بهدهركردنی حوكمی زیندان بۆ ههڵسووڕاوانی كرێكاریی ههفت تهپهو هاوسهنگهرانیان

ڕۆژی شهممه١٦ی مانگی خهرمانان لقی ٢٨ی دادگای بهناو ئینقلابی تاران حوكمی ٧ كهس لهكرێكارانی ههفت تهپهو پشتیوانانی ئهوانی ڕاگهیاند. بهپێی ئهم حوكمانه، ئیسماعیل بهخشی نوێنهری بووێری كرێكارانی ههفت تهپهبه ١٤ ساڵ زیندان، محهممهد حهنیفهر، نوێنهرێكی دیكهی كرێكارانی ههفت تهپهبه٦ ساڵ زیندان، سپیده قولیان داكۆكیكاری كرێكارانی ههفت تهپهبه١٩ ساڵ، ئهمیرحسێن محهممهدی فهرد، عهسهل محهممهدی، ساناز ئێلاهیاری، ئهمیر ئهمیرقولی سهرنووسهر و ئهندامانی دهستهی نووسهرانینهشریهی گامبه١٨ ساڵ زیندان مهحكووم كراون. ههروهها ڕۆژی چوارشهممهش ٤١ كهس لهكرێكارانی گرووپی سهنعهتی فوولاد بهتۆمهتی بهشداری كردن لهناڕهزایهتیهكانی ساڵی ڕابردوو، بانگهێشتی دادگای ئهمشارهكران. ههموو ئهمانهلهباروودۆخێكدایهكهشهپۆلێكی نوێ لهمانگرتنی كرێكارانی ههفت تهپه، هێپكۆ و ئازهرئاب لهئهراك، پارسی جنووبی، كارخانهی كونتۆر سازی قهزوین، دهستیپێكردووه‌.

دهركردنی ئهم حوكمانهو بانگ كردنی كرێكاران بۆ بێدادگاكانی ڕژیم، دهربڕینی ڕق و قینی چینایهتی و شهڕی سهركوتگهرانهی ڕژیمی سهرمایهداریهلهدژی چینی كرێكار و پارێزهرانی بووێری ئهم چینه‌. كرێكاران بهتۆمهتی ئهوهمهحكووم كراون كه گۆیا‌ ” لهدژی ئاسایشی گشتی، كۆبوونهتهوهو گۆیا خهریكی ساخت و پاخت بوون. ههڵبهت ئهوهڕوانگهی دهسهڵاتدارانی جهنایهتكاری ڕژیمی ئیسلامیه، چونكهخهباتی شكۆداری كرێكارانی ههفت تهپهو فوولادی ئههواز لهڕاستیدا ئهمنیهتی سهرمایهی خستووهتهژێر مهترسیهوه‌. سهرانی جهنایهتكاری كۆماری ئیسلامی ههستیان بهوهكردووهكه یهكڕیزی و یهكگرتوویی كرێكاران و خهباتكاران، دهسهڵاتی نهنگینیان بهرهو ههڵدێر دهبات. لهڕاستیدا تاوانیمهحكووم كراوانتهنیا ئهوهیهكهلهدژی ههژاری، بێ مافی، لهدژی ورد بوونی خۆیان و هاوچارهنووسانیان لهژێر چهرخی ماشێنی نهزمی سهرمایهداری و بۆ دیفاع لهژیان و گوزهرانی خۆیان خهباتیان كردووه‌. پارێزهران و خزمهتگوزارانی سهرمایهبهباشی دهیبینن كهدهرس و ئهزموونهكانی كرێكارانی ههفت تهپهو فوولادی ئههواز، ههموو ڕۆژێك لهخهباتی تینداری بزووتنهوهی كرێكاریدا بهكار دههێندرێ. شایهد ئهمڕۆ بتوانن كهسانێك لهنوێنهرانی بووێری كرێكاران و پشتیوانانی ئهوان مهحكووم و بۆ ماوهیهك زیندانییان بكهن، بهڵام بێ گومان ناتوانن ههموو ئهو كهسانهی كهبۆ نان، كار، ئازادی دێنهسهر شهقامهكان، ههموو ئهوانهی كهلهكارگهو كارخانهكاندا، لهزانكۆ و مهدرهسهكاندا، لهخهبات لهدژی بێ مافی ژن و ههڵاواردن، لهدیفاع  لهژینگهو ئازادی ڕادهربڕین و پێكهێنانی ڕێكخراو، لهقووڵایی ئهم كۆمهڵگایهدا خهریكن خۆیان بۆ شهڕ و بهرئهنگاربوونهوهی داهاتوو ئامادهدهكهن، بیانخهنهبهند و زیندانیان بكهن. كاتێك كهئیسماعیل بهخشی و سپیدهقولیان ئیدعانامهی خۆیان لهدژی ڕژیمی ئهشكهنجه و ئێعدام بڵاوكردهوه، كاتێك كهبزووتنهوهی كۆمهڵایهتی و ئازادیخوازانهبهشێوهیهكی بهرین دیفاعی لێكردن، زۆر زوو دهركهوت كهشهڕی چینایهتی ڕیشهی لهكۆمهڵگادا داكوتاوهو ئهوهش وهك دهنگی پێی هاتنی مهرگی پارێزهرانی سیستهمی سهرمایهههستی پێدهكرێت. ههموو ئهمانهنیشانی دهدات كهبۆچی ڕژیمی ئیسلامی لهڕووی ترس و داماویهوهبێدادگاكانی خۆی لهدژی نوێنهرانی كرێكاران و خهباتكاران وهڕێخستووه‌. ئامانجی سهرهكیی سهرانی ڕژیم لهبهڕێوهبردنی بێدادگاكان و دهركردنی حوكمی دژهئینسانی بۆ كرێكارانی بهندكراو، ترساندنی ههڵسووڕاوانی بزووتنهوهی كرێكاری و بزووتنهوهكۆمهڵایهتیهكانی دیكهی دهرهوهی زیندانه. بهڵام پرۆسهی ڕوو لهگهشهی مانگرتنی كرێكاری و بزووتنهوهی ناڕهزایهتی لهبوواری وشیاری، ڕێكخراوبوون، قووڵ بوونهوهی پهیوهندی بزووتنهوهكۆمهڵایهتیهكان، هاتنهمهیدانی ڕێبهرانی بووێر و وشیار، سهرانی ڕژیمی زۆر نیگهران كردووهو ترساندوونی. چونكهباش دهزانن كهناڕهزایهتیی كرێكاری و جهماوهری زیاتر لهجاران بووهتهبزووتنهوهیهكی سیاسی و دهسهڵاتی ڕژیمی ئیسلامیی خستووهتهژێر پرسیارهوه‌.

حاكمانی سهرمایه، بهگومانی خۆیان بهدهركردنی ئهم حوكمانه، بزووتنهوهی كرێكاری و بزووتنهوهڕادیكاڵهكۆمهڵایهتیهكانی دیكهو ڕێبهران و خهباتكارانی سیاسی دهترسێنن و بهر لهپرۆسهی پێشڕهوی و بههێز بوونی ئهم بزووتنهوهكۆمهڵایهتیانهدهگرن. ههر بۆیهپێویستهسیاسهتی خوڵقاندنی ترس و توقاندنی ڕژیم، ڕسوا بكرێ و تێك بشكێت. ئهم هێرشهئاشكرایهی ڕژیم تهنیا بههاتنهمهیدانی بهكۆمهڵی چینی كرێكار، بهدرێژهی بزووتنهوهی ناڕهزایهتی و هاوپشتیی چینایهتی بهشهكانی دیكهی بزووتنهوهی كرێكاری لهگهڵ كرێكارانی ههفت تهپهو فوولادی ئههواز و ههموو كرێكاران و بهندكراوانی سیاسی، بهرپهرچ دهدرێتهوهو تێكدهشكێت. بێ گومان، تهنیا بهڕێكخستنی بزووتنهوهیهكی ناڕهزایهتیی و خهباتكارانهی سهرتاسهری لهناوهوهو دهرهوهی وڵات، بهپهرهپێدانی پهیوهندی و هاوكاری هێزی كۆمۆنیست و شوڕشگێڕ و بهپشتیوانیی ڕێكخراوهكرێكاری و دامهزراوهپێشكهوتووهكان لهئاست جیهانیدایهكهپێش له‌‌ پهلاماری هاوسارپساوی ڕژیمی كۆماری ئیسلامی بۆسهر بزووتنهوهی كرێكاری و ههڵسووڕاوان و ڕێبهران و یارانی دڵسۆزی ئهم بزووتنهوهیهدهگێرێت و پاشهكشهی پێدهكرێت.

بڕووخێ ڕژیمی كۆماری ئیسلامی

بژی ئازادی، بهرابهری، حكوومهتی كرێكاری

كۆمیتهی ناوهندی حیزبی كۆمۆنیستی ئێران

١٧ی خهرمانانی ١٣٩٨ی ههتاوی

٨ی سێپتامبری ٢٠١٩ی زایینی

بابەتی پەیوەندیدار

منداڵان ئاسیب پەزیرترین توێژ له کۆمەڵگای ئێران

komalah

نەشتەرگەری ئابووری، ئاگری ڕق و تووڕەیی خەڵک بڵێسەدارتر دەگات

komalah

خەڵک نەتەنیا لەدژی گرانی، بەڵکوو خوازیاری بەدەستهێنانی سەرجەم مافە پێشێلکراوەکانی خۆیانن.

komalah

ساڵهاتی دووهه‌م كاره‌ساتی شیمیاباران به‌سه‌ر كۆمه‌ڵه‌دا

komalah

ڕاگه‌یاندنی حیزبی كۆمۆنیستی ئێران سه‌باره‌ت به‌ په‌یوه‌ست بوونی بزووتنه‌وه‌ی دژ به‌ گرانی و بزووتنه‌وه كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كان

komalah

ووته‌یه‌ك به‌بۆنه‌ی ساڵیادى مانگرتنی گشتی جه‌ماوه‌ری خه‌ڵكی كوردستان له‌دژی ئێعدامی فه‌رزادی كه‌مانگه‌ر وهاوبه‌نده‌كانی

komalah