ڕاگه‌یاندنی كۆمیته‌ی ناوه‌ندیی حیزبی كۆمۆنیستی ئێران به‌ بۆنه‌ی ٢٥ی نوامبر ڕۆژی جیهانیی خه‌بات له‌گه‌ڵ توندوتیژی دژبه‌ ژنان (٢٠٢٠)

ئهمساڵ لهباروودۆخێكدا لهڕۆژی جیهانیی خهبات لهگهڵ توندوتیژی دژبهژنان نزیك دهبینهوهكهڕژیمی كۆماری ئیسلامی پتر لهچوار دهیهیهبهپشت بهستن بهیاسای دینی ئیسلام، ئاپارتایدی ڕهگهزیی و توندوتیژی دژبهژنانی لهكۆمهڵگادا جێگیر كردووهو پێگهیهكی كۆیلهئاسای بهسهر ژنانی ئێراندا سهپاندووه‌. لهحاڵێكدا كهبزووتنهوهی ژنان لهئاستی جیهاندا گهلێك پاشهكشهی لهبواری بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ توندوتیژی دژبهژنان و وهدی هاتنی مافی یهكسانی ژن و پیاو، بهسهر دهوڵهتهدهسهڵاتدارهكاندا سهپاندووه، لهئێران هێستاش بهپێی یاسای دهوڵهت، ژن به‌ ‌نیوهی پیاو حیساب دهكرێ. ڕژیمی كۆماری ئیسلامی بهپێشێل كردنی مافهسهرهتاییهكانی ژنان لهوانهمافی سهفهر كردن، مافی تهڵاق، مافی سهرپهرستیی منداڵان، مافی ههڵسووكهوتی ئازادانهلهگهڵ پیاوان، حاشا لهپێناسی ئیسانیی نیوهی ئهندامانی كۆمهڵگا دهكات و ئێرانی كردووهتهیهكێك لهسهمبۆلهكانی بێ مافیی ژن لهئاستی جیهاندا.  ئهم ڕژیمهبهزهبری یاسای حیجابی ئیجباری و بهزهبری شهللاقی خاههرانی زهینهب، ژنانی لهمافی پۆشینی ئازاد، بێبهری كردووه‌. ڕژیم لهڕێگهی بهیاسا دهرهێنانی چهندهاوسهری و سیغهوئیعتباری كۆمهڵایهتیبهخشین بهگهندهڵیی ئهخلاقیی پیاوانێك كههۆگری ئهم یاسایانهن، لههیچ ههوڵێك بۆ كۆیلهی جنسیكردنی ژنان، دهریغی نهكردووه‌.

ڕژیمی كۆماری ئیسلامی بهداسهپاندنی ئهم یاسایانهو توندوتیژیی سیستماتیك، پانتایی دژهژن بوونی دینی ئیسلامی بهجۆرێك خستووهتهڕوو كهنهتهنیا مهیلی كۆنهپهرستانهی پیاوسالاریی لهكۆمهڵگادا كردووهتهیهكێك لهپایهكانی دهسهڵاتهكهی، بهڵكوو لهنیزامی بهرههمهێنانی سهرمایهداری، كهخۆی سهرچاوهی درێژهی دهسهڵاتی ئایین و ستهم و توندوتیژییه دژبهژنان، واوهتر چووه‌.

لهوهها باروودۆخێكدا ئهگهرچی حزووری ژنان لهبازاڕی كاری غهیرهڕهسمی و تێپهڕاندنی قۆناغهكانی خوێندنی باڵا و گهشهكردنی تواناكانیان، لهجهرگهی گۆڕانكاریی ئابووری و كۆمهڵایهتیی چهند دهیهی ڕابردوودا، بهستێنهبابهتییهكانی گۆڕانكاریی بزووتنهوهی ژنانی ئامادهكردووه، بهڵام سهپاندنی ههڵاواردنی ڕهگهزی و ڕهگهزی دووههم پێناسهكردنییان، لهم بوارهشدا، خهباتی ژنانی بۆ وهدهست هێنانی سهربهخۆیی ئابووری و خهبات دژبهتوندوتیژی، ئاڵوز و دژوار كردووه‌. ئهگهرچی جهمعییهتی ئهو ژنانهی كهقۆناغهكانی خوێندنی باڵایان تێپهڕاندووه، سێ بهرابهر بووه، بهڵام ئهم ههڵاواردنهسیستماتیكه، بووهتههۆی ئهوهیكهڕێژهی بهشداریی ژنان، لهچالاكییهئابوورییهكانی ناو كۆمهڵگا دا، له١٤ لهسهد تێنهپهڕێ. تهنیا یهك سێههمی ژنانی دامهزراو لهبهشی خزمهتگوزاریی گشتیی لهوانهپهرهردهو بارهێنان، تهندرووستی و ئاریكاریی كۆمهڵایهتیی و ناوهندهدهوڵهتییهكاندا كار دهكهن. بهشێكی بهرین لهژنانی كرێكار لهو كارگهیانهدا خهریكی كارن كهكهمتر له١٠ كرێكاریان ههیهو تهنانهت یاسای كاری دژهكرێكاریی ڕژیمیش نایانگرێتهوه‌. ژنان لهههموو بهشهكاندا لهگهڵ ههڵاواردنی ڕهگهزیی توند، بهرهوڕوون. پێویستهبهو باروودۆخهپڕ لهههڵاواردنهی ناو كۆمهڵگا و شوێنی كار، كاریگهرییهكانی قهیرانی ئابووریی سهرمایهداریی ئێران، توند بوونهوهی گهمارۆ ئابوورییهكان و قهیرانی كوشندهی كۆرۆناش زیاد بكهین تا بۆمان دهركهوێ كهژنان بهڕاستی لهچ پێگهیهكی كۆیلهئاسادا خهریكی ژیان و خهباتن. لهگهڵ سهرههڵدانی ههركام لهم قهیرانانه، لهیهكهم ههنگاودا، مهترسیی بێكاری ههڕهشهلهژنان دهكات و ژیان و گوزهرانیان دهخاتهئاستهنگییهوه‌.  لهگهڵ دژوار بوونهوهی باروودۆخی كار و ژیان و لهژێر گوشاری ئابووریدا، توندوتیژییهكانی ناو ماڵیش زیاد دهكهن و دیسانیش ئهوهژنانن كهتاوانی ئهو قهیرانانهدهدهنهوه‌. لهگهڵ توندبوونهوهی گوشارهكانی سهرچاوهگرتوو لهقهیرانی ئابووری و پهرهسهندنی ئازارهكۆمهڵایهتییهكان و كارهساتی چوونهسهرهوهی منداڵانی سهرشهقام و كچانی ههڵاتوو و لهشفرۆشی، توندوتیژی دژبهژنان ههموو سنوورهكان دهبهزێنێ. ههر ئهم حهقیقهتهبابهتیانهی ژیان، كهژنان دهخاتهبهردهم نههامهتی ئابووری و كۆمهڵایهتیی و كلتووریی سهرچاوهگرتوو لهنهزمی زاڵ، خهبات بۆ ڕزگاریی ژن لهگهڵ بزووتنهوهی كرێكاری و خهباتی دژهسهرمایهداری، پهیوهند دهدات.  چونكهههر بزووتنهوهیهك كهقهرار بێت بهرژهوهندی زۆربهی ژنانی كرێكار و زهحمهتكێش نوێنهرایهتی كات، ڕێگایهكی بێجگهلههێرش كردنهسهر بناغهكانی سهرمایهداری بۆ نامێنێتهوه‌.

كهوابوو ئهگهرچی دهسهڵاتی یاسای دژهژنی ڕژیمی ئیسلامی و توندوتیژیی بهردهوام دژبهژنان، پاشهكشهكردنی دیكتاتۆریی مهزههبیی لهپێناو دهستڕاگهیشتن بهژیانی تاكهكهسی و كۆمهڵایهتیی ژنانی كردووهتهیهكێك لهئهولهویهتهكانی خهباتی ئازادیخوازانه  لهئێران، بهڵام ههڵسووڕاوانی كۆمۆنیست، لهههمان حاڵدا نابێ بۆ ساتێكیش لهو حهقیقهتهخافڵ بن كهڕیشهی ستهم و توندوتیژی دژبهژنان لهناخی نیزامی چینایهتیی سهرمایهری دایه‌. بهبێ ئاگادار بوون لهڕیشهكانی ستهم و توندوتیژی دژبهژنان و خهبات بۆ ڕیشهكێش كردنیان، ژنان ناتوانن خهباتێكی بهتهوژم، دژبهكلتووری پیاومهزنی و یاسای دژهژن و توندوتیژیی كۆنهپهرستانهی ئایینی، بهرهوپێش بهرن. بهبێ هێرش كردنهسهر پهیوهندییهكانی سهرمایهداری، بزووتنهوهی ژنان تهنانهت ناتوانێ كۆتایی بهنابهرابهر بوونی مافی ژن و پیاو، كهڕیشهی لهنابهرابهریی ئابووری دایه، بێنێت. ههرجۆرهپێشڕهوییهكی بزووتنهوهی ژنان لهبواری دهستڕاگهیشتن بهمافی یهكسان لهگهڵ پیاوان، لهگرهوی هێرش كردنه سهر پهیوهندییهكانی سهرمایهداری دایه‌‌.

بزووتنهوهی ژنان بهپێی ماهییهتی خواستهكانی، بۆ پاشهكشهپێكردن بهیاسای دژهژن و پڕ لهتوندوتیژیی ڕژیمی سهرمایهداریی كۆماری ئیسلامی و تێكشكاندنی كۆسپی زهبهروزهنگ، ناتوانێ بهبێ پشتیوانیی بزووتنهوه پێشڕهوهكۆمهڵایهتیهكانی دیكه، خهباتهكهی سهركهوتووانهبهرهوپێش بهرێ. ژنانی ئازادهی ئێران بهئاگادار بوون لهم ڕاستییه، لهماوهی ساڵانی ڕابردوودا، لهڕیزی خهباتی كرێكاران، لهڕیزی خهباتی سهرتاسهریی موعهلیمان، لهڕیزی خهباتی خانهنشینان، لهڕیزی خهباتی خوێندكاران، لهخهباتی ههژارانی پهراوێزنشینی شارهكان، لهڕیزی خهبات دژبهلهناوچوونی ژینگه، لهبوارهجۆراوجۆرهكانی بزووتنهوهی شۆڕشگێڕانهی كوردستان و بهتایبهت لهئاخێزهسهرتاسهرییهكان مانگی بهفرانبار و خهزهڵوهر، لهبواری موقاومهت لهناو زیندان و ئهشكهنجهخانهكان و لهكهمپهینی شكست دانی نومایشهكانی ههڵبژاردن و لهههموو شوێنێك، لهڕیزی پێشهوهی خهباتدا حزووریان بووهو گهلێك نموونهی ههڵكهوتهیان لهبوێریی شۆڕشگێڕانهو پێداگری لهسهر خواستهڕهواكانیان، لهخۆ نیشان داوه‌. بهشداریی بهرینی ژنان لهم مهیدانانهی نهبهرد، كاریگهری و دهور و نهخشی ئهوانی لهههمووجۆر ئاڵوگۆڕێكی سیاسی و كۆمهڵایهتی دا، زیاتر لهجاران دهرخستووه‌.  حزووری پڕگڕوتینی ژنان لهم نهبهردانهدا نیشانی داوهكهژنان تهنیا قوربانیانی نابهرابهری، توندوتیژی و ئاپارتایدی جنسییهتی نین، بهڵكوو لهههمان حاڵدا تێكۆشهڕی ڕێبازی لهناوبردنی ههموو ئهو موناسباتهچینایهتی و كۆمهڵایهتییانهن كهستهم و توندوتیژییان دژبهژن، خستووهتهناخی كۆمهڵگاوه‌.

٢٥ی نوامبر ڕۆژی هاوپشتیی جیهانیی ژنان و پیاوانی ئازادیخواز دژبهتوندوتیژیی جنسییهتی لهجهرگهی ئاڵوگۆڕهكانی پاش ئاخێزی شۆڕشگێڕانهی خهزهڵوهر، لهسهر بهستێنی  مانگرتن و ناڕهزایهتیی بهرینی كرێكاری و ناڕهزایهتیی گشتی و ئهو ئاڵوگۆڕهمهزنهی كهلهبواری وشیاریی جهماوهری خهڵكهوهخوڵقاوه، دهرفهتێكهكهبزووتنهوهی ڕزگاریی ژنان، بهعهزم و ئیرادهی نوێوه،لهسهر دهورونهخشی خۆی  لهخهبات بۆ پاشهكشهكردن بهئایین و دهخاڵهتهكانی لهژیانی كۆمهڵایهتی و خهبات دژبهنیزامی پیاوسالاری سهرمایهداری و لهسهر ههمووجۆر ئاڵوگوڕێكی شۆڕشگێڕانه‌‌، تهئكید بكات.

نهمێنێ توندوتیژیی دژبهژنان

بڕووخێ ڕژیمی كۆماری ئیسلامی

بژی ئازادی، بهرابهری، حكوومهتی كرێكاری

كۆمیتهی ناوهندیی حیزبی كۆمۆنیستی ئێران

خهزهڵوهری ١٣٩٩ی ههتاوی

نوامبری ٢٠٢٠ی زایینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *