کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

ڕاپۆرتی به‌ڕێوه‌چوونی پلۆنۆمی ٨ی كۆمیته‌ی ناوه‌ندی حیزبی كۆمۆنیستی ئێران (ژانویه‌ی ٢٠٢٠) به‌شی یه‌كه‌م

پلۆنۆمی ٨ی كۆمیتهی ناوهندیی حیزبی كۆمۆنیستی ئێران، ههڵبژێراوی كۆنگرهی ١٢، سهرلهبهیانی ڕۆژی شهممه٢١ی مانگی بهفرانباری ١٣٩٨ی ههتاوی بهرابهر لهگهڵ ١١ی ژانویهی ٢٠٢٠ی زایینی، بهسروودی ئهنترناسیۆناڵ و یهك دهقیقهبێدهنگی بۆ ڕێزگرتن لهیادی گیان بهخت كردووانی ئاخێزی مانگی خهزهڵوهر و هاوڕێ ئیسماعیل تریك و ههموو گیان بهخت كردووانی ڕێگای ئازادی و سۆسیالیسم، دهستی پێكرد. لهو پلۆنۆمهدا ههر وهك ڕهواڵی ههمیشهئهندامانی كۆمیتهی ناوهندیی كۆمهڵهش وهك چاوهدێر بهشداری ئهو پلۆنۆمهبوون. بهشی ئهوهڵی باسهكانی ئهو دانیشتنهتایبهت بوو بهڕاپۆرتی سیاسی كۆمیتهی ئیجرایی و پاشان ڕاپۆرتی تهشكیلاتی كۆمیتهو ئۆرگانه جۆراوجۆرهتهشكیلاتیهكانی حیزب درایهبهر باس و لێكۆڵینهوه‌. لێكدانهوهی گرنگترین ڕووداوهكانی ئێستای جیهان و ناوچهكهو ههڵسهنگاندنی ئاخێزی شۆڕشگێڕانهی خهزهڵوهر و دواهاتهسیاسیهكانی، میحوهری سهرهكیی ڕاپۆرتی سیاسیی كۆمیتهی ئیجرایی حیزب بوو  له‌‌ دانیشتنی كۆمیتهی ناوهندی دا.

لهڕاپۆرتهسیاسیهكهدا تهئكید كرا، رهقابهتی زلهێزهجیهانیهكانی سهرمایهداری ئهمریكا و چین كهبهشهڕی ماڵیاتهكان توندتر بۆوه، لهئێستادا چووهتهقۆناخێكی نوێوه‌. ئهگهرچی شهڕی بازرگانیی ئهمریكا تهنیا لهگهڵ چین نییهو ئۆرووپای یهكگرتوو و كانهداشی خستووهتهژێر گوشارهوه، بهڵام دهوڵهتی ئهمریكا، چین وهك ههڕهشهیهكی گهورهناولێدهبات و بهكردهوهبهرهو مهسیرێك ههنگاو ههڵدێنێتهوهتا خۆی لهیاسا و ڕێسادهست و پێگرهكانی ڕێكخراوی بازرگانیی جیهانی دهرباز كات  و سیاسهتی جیهانیی سهختگیرانهتر لهبهرامبهر بههێزتربوونی ئابووریی چین بگرێتهبهر. چ گهشهی ئابووریی خێرای چین و چ بههێزتر بوونی ئهو دهوڵهتهلهبوار نیزامیهوه، لهماوهی سێ، چوار دهیهی ڕابردوودا بهردهوام دهوڵهتی ئهمریكای نیگهران كردووه‌. خێرایی گهشهی بهرههمهێنانی ناوخۆیی لهچین لهماوهی چوار دهیهی ڕابردوودا، سهرمایهگوزاریی كهڵان لهبهشهستراتێژیكهكانی سهنعهت لهوانهپهیوهندیهكان، قهتاری توندڕهو، كهشتیڕانی و ساز كردنی ژێرخانهكان، تهرخان كردنی پتر لهدوو لهسهد لهبهرههمی ناوخۆیی بهلێكۆڵینهوهتێكنیكی و زانستی بۆ بهرز كردنهوهی ئاستی بهرههمهێنان و ههروهها مۆدێرنیزهكردنی هێزهدهریاییهكان، لهماوهی ساڵانی ڕابردوودا، دهوڵهتی ئهمریكای زیاتر لهجاران نیگهران كردووه‌. دهوڵهتی ئهمریكا بۆ پێشگرتن لهبههێزتر بوونی چین، هاوردهكردنی كاڵا چینیهكانی بۆ ئهم وڵاتهبهسهختی سنووردار كردووه و كۆمپانیهچینیهكانی لهدهستڕاگهیشتن بهتێكنۆلۆژییهك كهخۆی تێیدا زاڵه، بێبهری كردووه‌. ههوڵهتوندهكانی ئهمریكا دژبهكۆمپانییهواویواتهگهورهترین ناوهندی بهرههمهێنهری ئامێری شهبهكهی بێ سیم،و خستنهناو لیستی ئهو كۆمپانیانهی كهدامهزراوهكانی ئهمریكا تهنیا بهوهرگرتنی بهڵگهی دهوڵهتی دهتوانن لهگهڵیان موعاملهی بازرگانی بكهن، لهزومرهی ئهو ههوڵانهیهكه زۆربهی شرۆڤهكارانوهك شهڕی ساردی ئهمریكا دژبهچین پێناسهی دهكهن.

دهوڵهتی ئهمریكا كهبهپهرهپێدانی ئهندامانی ناتۆ  بهرهو وڵاتانی ئۆرووپای شهرقی و سهپاندنی گهمارۆی ئابووری بهسهر ڕووسیه، ترسی ئهو دهوڵهتهشی كهوتووهتهدڵیهوه، بهڵام لهرهقابهت لهسهر پێگهی هێژمۆنیك لهجیهاندا، چین بهمهترسیی سهرهكی دهزانێت. پهیمانی ناتۆ بهڕێبهری ئهمریكا لهدانیشتنی دووههمی دێسامبری ٢٠١٩دا بۆ یهكهمجار چینی وهك ههڕهشهناولێبرد. سهرۆكی كاتیی ئهو پهیمانهنیزامییهوێڕای ئاماژه به‌‌ پلهی دووههمی چین لهبوار بوودجهی نیزامی و مووشهكی دوورهاوێژهوهكهدهتوانێ ئۆرووپا و ئهمریكا بكاتهئامانج، ڕایگهیاند كهئهوهئێمهنین كهڕۆیشتووینهئاوهكانی باشووری چین، بهڵكوو ئهوهچینهكهلهئهفریقا و ئۆرووپا سهرمایهگوزاریی كردووه‌. سهرۆكی پهیمانی ناتۆ بهو قسانهی دهستپێكی دهورهیهكی نوێی لهڕهقابهتی زلهێزهگهورهكانی سهرمایهداری بۆ دابهش كردنی دووبارهی جیهان، ڕاگهیاند.

لهبهرامبهر گوشارهكانی ئهمریكادا، دهوڵهتی چین لهسهر بهشێكی زۆر لهكاڵا ههناردهكانی ئهمریكا ماڵیاتی داناوهو دهوڵهتهئۆرووپاییهكان و كانهداش، بهرهنگاری گوشارهكانی ئهمریكا بوونهتهوه‌. بهڵام سهرهڕای توندبوونهوهی شهڕی بازرگانی چین و ئهمریكا و باقی هێزهڕهقیبهكان، لهسهردهمی جیهانی بوونهوهی سهرمایهو تێكههڵكێشرانی بهرژهوهندی كۆمپانیهچهند میلیهتیهكاندا، دوورنهمای شهڕی سێههمی جیهانی لهبهرچاو نییه‌. لهو باروودۆخهدا، شهڕی ماڵیاتهكان ناتوانێ بهر بهدرێژهی بازرگانی و سهرمایهگوزاری لهدهرهوهی سنوورهكان و ههروهها گواستنهوهی تێكنۆلۆژی و كۆچی هێزی كار بگرێت. لهو جێگهوهكهبازرگانی و جووڵهی سهرمایهلهدهرهوهی سنوورهكان بهناچار ههروا درێژهی ههیهو نهزم و قاعیدهی جیهانی كردهنهوهی سهرمایهكهوتووهتهژێرپێوه،پهیوهندی بازرگانیی زلهێزهكانی سهرمایهداری، ڕۆژ لهدوای ڕۆژ بهرهو  جۆرێك لهههرج و مهرج دهڕوات. لهدڵی ئهو كێشمهكێشانهو لهباروودۆخێكدا كهجیهانی كردنهوهی سهرمایه‌‌ لهژێر نهزمی نێئۆلیبرالیدا كهوتووهتهژێر پرسیارهوه، لهبریتانیا نهدهوڵهتی موحافزهكار و نههیچكام لهحیزبهئۆپۆسیۆنهكان نهیانتوانی لهبهرامبهر ئهو دوو ڕێگایهدا، واتهمانهوهیان جێهێشتنی یهكیهتی ئۆرووپا، چارهیهك بدۆزنهوهكهههم بۆ ئهو بهشهلهسهرمایهداران و بازرگانانی ئینگلیس كهبهرژهوهندیان لهمانهوهلهیهكیهتی ئۆرووپا و جیهانی كردنهوهی نێئۆلیبرالی دایه، بهسوود بێت  و ههم بۆ ئهو بهشهلهسهرمایهدارهكان كهقاعیدهی جیهانی كردنهوهنێئۆلیبرالی بهری بهقازانجی سهرمایهكانیان گرتووه، كارا بێت. سهرهنجام ئهو كێشمهكێشهبهقازانجی ئهو بهشهلهچینی سهرمایهداری ئینگلیس تهواو دهبێت كهپێبهند بوون بهههموو قاعیدهكانی جیهانی كردنهوهی نێئۆلیبرالی لهپێناو وهدی هاتنی بهرژهوهندیهكانیدا نابینێت و دهیههوێ لهنوێوهپهیوهندیهئابووریهكانی خۆی  لهگهڵ بلووك و دهوڵهتهجۆراوجۆرهكانی سهرمایهپێناسهبكاتهوه‌. كێشهكانی بریتانیا، بهڕۆیشتنهدهری لهیهكیهتی ئۆرووپا تازهدهستی پێكردووه‌. بورژوازی و دهوڵهتی بریتانیا زۆر نیگهرانی ئهوهن كهسكاتلهند كهخوازیاری مانهوهیهلهیهكیهتی ئۆرووپادا ڕێگای جودایی و سهربهخۆیی بگرێتهبهر. لهدڵی وهها باروودۆخێكدا، توند بوونهوهی كێبهركێی زلهێزهكانی سهرمایهبۆ گهورهكردنهوهی بازنهی نفووزیان لهناوچه جۆراوجۆرهكانی جیهان و دابهش كردنی دووبارهی جیهان، شهڕی نیابهتی و ههوڵهكانی وهك كودتا پهرهپێدهدات و دووكهڵی توندبوونهوهی ئهم كێبهركێ و شهڕهنیابهتیانهش ڕاستهوخۆ دهچێتهوهناو چاوی كرێكاران و خهڵكی ستهملێكراو.

درێژهی ههیه‌…

بابەتی پەیوەندیدار

زیانپێگەیشتوانی شەڕی  کۆنەپەرستانە لە ئوکراین چ کەسانێکن؟

komalah

منداڵان ئاسیب پەزیرترین توێژ له کۆمەڵگای ئێران

komalah

نەشتەرگەری ئابووری، ئاگری ڕق و تووڕەیی خەڵک بڵێسەدارتر دەگات

komalah

خەڵک نەتەنیا لەدژی گرانی، بەڵکوو خوازیاری بەدەستهێنانی سەرجەم مافە پێشێلکراوەکانی خۆیانن.

komalah

ساڵهاتی دووهه‌م كاره‌ساتی شیمیاباران به‌سه‌ر كۆمه‌ڵه‌دا

komalah

ڕاگه‌یاندنی حیزبی كۆمۆنیستی ئێران سه‌باره‌ت به‌ په‌یوه‌ست بوونی بزووتنه‌وه‌ی دژ به‌ گرانی و بزووتنه‌وه كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كان

komalah