کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

ڕاسیسم و دژه‌ په‌نابه‌ربوون له‌ دڵی قه‌یرانی كۆرۆنادا

لانیكهم نزیك بهسێ مانگهكهقهیرانی كۆرۆنا بووهتهگرینگترین ههواڵی میدیا جیهانیهكان. گهلێك ئاماری سهرسووڕهێنهر، ههموو ڕۆژێ، باس لهچوونهسهرهوهی ڕێژهی تووش بووانی ئهم ویرووسهو قوربانیهكانی دهكهن. وێنهی گۆڕهبهكۆمهڵهكان لهئهمریكا، ئیتالیا و سپانیا و كامیۆنهنیزامییهكان كهتهرمی مردووهكان لهنهخۆشخانهو ئاسایشگای خانهنشینان و یان لهماڵی چۆڵی ههژارانهوهبهرهو گۆڕهكان دهبهن، كهس و كاری قوربانیان كهتهنانهت دوایین دهرفهتی چاوپێكهوتنیشیان پێنادرێ، كۆبوونهوهی بێ ماڵ و حاڵان لهو شوێنانهی وا لانیكهم ژهمێك خواردنیان وهگیر دهكهوێ، پرسین و گهڕان بۆ كڕینی ماسك و مادهی خاوێن كردنهوه،  ئاماری كرێكارانی بێكاربوو، دیمهنی لهكار كهوتنی چهرخهكانی بهرههمهێنان، كاربهدهستانی دهوڵهت كهكۆنفرانسهكانیان لهڕێگهی مدیای ئینتێرنێتهوهبهڕێوهدهبهن، ڕێنوێنیهكانی وهكلهماڵهوهبمهێننهوهو دهستهكانتان بهردهوام بهئاو و سابوون بشۆن، پزیشكان و ویرووس ناسانێك كهپێویست بوو مهترسی و ڕێگاكانی ڕێگری لهبڵاوبوونهوهی ویرووسی كۆرۆنایان باس كردبایه، ئهو دهوڵهتانهی وا دهرفهتیان بۆ میلیتاریزهكردنی كۆمهڵگا بهباش زانی و خراپترینهكانیان هاوشێوهی ترامپ ههرا و هوریایهكی ڕاسیستییان خستهڕێ. ترامپ كهسهرهتا لهڕوانگهی ڕاسیستی خۆیهوهكۆرۆنای وهكویرووسی ووهانناولێبرد و پاشان پهنای برد بووهتێئۆریی پیلانگێڕی، كاتێك كههیچكام له وتهكانی كارساز نهبوون و ویرووسی كۆرۆنا زیاترین قوربانیی لهئهمریكا لێكهوتهوه، فهرمانی دهركردنی پهنابهرهكانی دهركرد و ههر ئهم پهنابهرهدهكراوانهكهلهناوهندی پهتاكهوهدهركرابوون، لهزۆرێك لهحاڵهتهكاندا ئهم ویرووسهیان به‌‌ مێكزیك و لهوێوهشهوهبهوڵاتانی ئهمریكای لاتین گهیاند. لهڕۆمانی شهپۆلێك لهنهفرهت و بێزاری دژبهكهمینهیڕۆما وسۆینتی، كهبهوشهی ڕاسیستییقهرهچیپێناسهدهكرێن، كهوتهڕێ و گۆیا ئهوانن كهویرووسهكهیان هێناوهبۆ وڵاتی ڕۆمانی. لهتۆڕهكۆمهڵایهتیهناوخۆییهكاندا ئهوانیان وهكقارچی گهنیو و دزهكانكهئهم ویرووسهیان لهوڵاتانی ڕۆژئاواوههێنانهوهتهڕۆمانی، پێناسهكرد. لهئیتالیا كهبوو بهیهكێك لهیهكهمین و بهرینترین ناوهندهكانی بڵاوبوونهوهی ویرووسهكهلهئۆرووپا، هێرشی ڕاسیستی بۆسهر كهمینهیڕۆماپهرهی سهند. ئهو كهمینه١٢ ملیۆنیهكهلهئۆرووپادا بڵاون تهنانهت لهباروودۆخی ئاساییشدا، وهزعێكی فهلاكهتباریان بوو و لهزۆربهی وڵاتهئۆرووپاییهكاندا لهههموو جۆر ئیمكاناتێكی پزیشكی بێبهری بوون و زۆربهیان لهپهراوێزی شارهكاندا دهژین و بهشێكی گهورهیان له  جهمعیهتی خوارهوهی هێڕهمی كۆمهڵگای ئۆرووپا پێكهێناوهو لهزۆمرهی ئهو كرێكارهئهرزانانهن كه وهبهرچاو نایهن. ئهو جهمعیهتهلهئێستادا، نهتهنیا لهگهڵ مهترسیی كۆرۆنا بهڵكوو لهگهڵ مهترسیی هێرشی گرووپهڕاسیستیهكان و گوشاری دهوڵهتانی ئۆرووپاییش بهرهوڕوو بووه‌‌تهوه‌.

سهرهڕای زاڵ بوونی كۆرۆنا بهسهر ههموو بوارهكانی كۆمهڵ و تهرخان كرانی  بهشێكی بهرین لهمیدیا جیهانیهكان بهم قهیرانه، وێنهی میحنهت ئاواكانی یوونان كهناوی كهمپی پهنابهرانیان لهسهر داناون، ههموو جارێ، سهرهڕۆیانه، خۆیان لهمیدیاكانهوهدهردهخهن. ئهم وێنانه، زیاتر، دیمهنی وێرانیهكانی مهیدانی شهڕمان وهبیردێنێتهوه‌. لهئۆرووپا ئهم دیمهنانهلهسهدهی ڕابردوودا و لهمانگهكانی پاش ڕووخانی فاشیسمی هیتلێر وهبهرچاو دههاتن كهئێستا بهبیری مێژووسپاردراون. بهڵام ئهم مێژوویه، لهئهفریقا و ڕۆژههڵاتی ناوهڕاست، لهعێراق، سووریه، لیبی و یان لهئهفغانستان ههروا بهردهوام  و زیندوویه‌. منداڵانێك كهلهناو وێرانهكاندا و لهناو قوڕ و خۆڵی خێوهتهكاندا بهپای پهتیهوهدێن و دهچن،  ئهو دایك و باوكانهی وا نازانن كهچۆن لهناو ئهم وێرانیهو خاك و خۆڵهدا، زگی خۆیان و منداڵهكانیان تێر بكهن. بهڵام ئهوانهی وا ڕێگایهكیان بۆ دهرباز بوون لهمهیدانهكانی شهڕ و برسیهتی و بێ پهنایی دیتووهتهوه، ئهگهر لهكهمپی ئاوارهكانی تۆركییهدا بهكۆیلهنهگیرێن و خۆیان بگهیهننهیوونان، جێگایهك لهسێ دوورگهیساموس، چیۆس و لێس بۆسدهدۆزنهوهو بهگومانی خۆیان لهمهیدانی شهڕ و كێشمهكێشهنیابهتی و تایفهیی و ئایینییهكانی وڵاتانی ئهفریقایی و ڕۆژههڵاتی ناوهڕاست ڕزگاربوون و ههنگاویان بهرهو ئۆرووپا ههڵێناوهتهوه‌. بهڵام لهماوهیهكی زۆر كورتدا ههموو ئاواتهكانیان لهو كهمپهدا دهنێژن. لێرهدیسان سیمی خارداریان بهدهوردا كێشراوه‌. لێرهدیسان وێنهی گوڵبژێر كراوی تێكههڵچوونی پهناپهران و مهرزبانهكانی یوونان و توركیه، دهبێ وێنهیهكیئاژاوهچیانه‌” لهوان نیشان دات تا بتوانن یهیارمهتیی ئهو وێنانه، ههموو یاسا و كۆنوانسیۆنهبهڕهسمی ناسراوهكان پێشێل بكهن و ههر بهو وێنانهش سنوور نشینهكان له گیانیپهنابهران بهردهن. لهناو دڵی گشتگیربوونی كۆرۆنادا، كهمپیمۆریالهجهزیرهیلێس بۆسی یوونان، ویژدانی ههموو مرۆڤێك ئازار دهدات. لهئۆرووپا، مهدرسهو باغچهی ساوایان و تهنانهت شوێنهچكۆلهكانی كایهكردنی منداڵان دادهخرێت تامهودادانانی كۆمهڵگایهتیڕهچاو بكرێت. ڕۆژ و شهو باس لهوهدهكرێ كهماڵهكاندا بمێننهوه، دهستهكانتان بهردهوام بهئاوی گهرم و سابوون بشۆن، بهڵام هاوكات لهكهمپیمۆریا، منداڵان لهناو قوڕ و قاڵدا، لهپاڵ یهك دان. تهنیا بهشێكی كهم لهو منداڵانهلهكهمپهكاندا نیشتهجێن و بهشی ههرهزۆریان لهناو چادر ههڵدراوهكانی ناو دارستانهكان دان. زۆر بهسهختی دهتوانین ئهم تێپهڕینی تهمهنه، ناویژیان كردنی لهسهر دابنێین. ئهوان لهههموو پێداویستیهكی دهرمانی، تهندرووستی و تهنانهت لهئاوی خواردنهوهش بێبهرین. لهكهمپیمۆریاكهوهك دهوترێ بۆ سێ ههزار كهس ساز كراوه، لهئێستادا ٢٠ ههزار كهسی تێدا نیشتهجێیهكهنزیك به٧ ههزار كهسیان منداڵن. بۆ ئهوان،دهستهكانتان بشۆنو یانمهودا دانانی كۆمهڵایهتیتهنیا دهتوانێ گاڵهتهیهكی تاڵ بێت.

سهرانی یهكیهتیی ئۆرووپا، پاش چهندین دانیشتن و چاوپێكهوتن و لهحاڵێكدا كهبڵاوبوونهوهی ویرووس لههێندێك لهو كهمپانهئاژیری مهترسیی وهدهنگ هێنابوو، لهسهرهتاكانی مانگی مارسدا بهڵێنییان دا كه١٥٠٠ منداڵ لهو كهمپانهوهڕهوانهی ئۆرووپا بكهن. سهرهنجام  پاش ٦ مانگ، ٥ كهسیان لهوان برد بۆ ئاڵمان و حهفتهیهك پێشتریش ١٢ كهسیان ڕهوانهیلۆكزانبۆرگ كرد. ئهم دڵ ئاواڵهییه گهورهیه، تهنیا بهیهك كهلام وهسف دهكرێ ئهویشڕیاكارییه‌‌. وتیان ئیمكاناتی یهكیهتیی ئۆرووپا سنوورداره، بهڵام تهنیا وڵاتی ئاڵمان بۆ یارمهتی گهیاندن بهجووتیارانی خۆی، بۆ كۆكردنهوهی بهرهههمهكانیان، زۆر بهدڵ ئاواڵهییهوهو لهماوهی چهند ڕۆژدا و لهناو دڵی قهرهنتینهدا، ٧٠ ههزار كرێكاری ههرزان لهئۆرووپای ڕۆژههڵاتهوهبۆ كار كردن لهسهر زهویهكان، بهلهبهرچاوگرتنی داخرانی سنوورهكان، بهفڕۆكهدێنێتهئاڵمان.

بێ گومان، ئهم ڕاسیسم و ئهم دژهپهنابهر بوونه، گاڵتهكردنهبهههموو بایهخهجیهانیهكانی مرۆڤایهتی و نومایشی بهڕبهڕیهتێكهكهنهزمی سهرمایهداری بهسهر ههموو جیهانیدا زاڵی كردووه‌. پێویستهملكهچی ئهم كارهساتهنهبین.

بابەتی پەیوەندیدار

چاوەڕوانییەکان لە بزووتنەوەی دانشجوویی لە ساڵی نوێی خوێندندا

-

پەیامی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران بە بۆنەی دەستپێکی ساڵی خوێندنی ١٤٠٢ – ١٤٠٣

-

ڕۆژی جیهانی ئاشتی لە جیهانێکی پڕ لە گێژاودا

-

“حکوومەتی منداڵکوژمان ناوێت، ناوێت!”

-

سیمای پەروەردە و بارهێنان لە ئێرانی ژێر ده‌سه‌ڵاتی ڕژیمی ئیسلامیدا

-

مانگرتنی سیاسی گشتی، نمایشی شکۆمەندیی ئیرادەی خەڵکی کوردستان

-