ژوئن 22, 2021
کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

چینی كرێكاری ئێران و ئه‌وه‌ڵی مانگی مه‌ی

چینی كرێكاری ئێران ئهمساڵ لهباروودۆخێكدا بهرهوپیری ئهوهڵی مانگی مهی، ڕۆژی جیهانیی كرێكار دهڕوات كهلهیهكێك لهدژوارترین باروودۆخهكانی كار، ژیان، حهیاتی سیاسی، كۆمهڵایهتی، تهندرووستی و دهرمانیدا بهسهر دهبات. دیكتاتۆریی سیاسی و ئایینی كهپشتیوان و پهرهپێدهری ستهمی چینایهتییه، لهماوهی ٤٢ ساڵ دهسهڵاتی ڕژیمی ئیسلامیدا، بهردهوام بهسهر ژیانی كرێكاران و خهڵكی بێبهش و ههژاری ئهم كۆمهڵگایهوهبووه‌‌. لهماوهی ١٤ مانگی ڕابردوودا و لهگهڵ بڵاوبوونهوهی ویرووسی كۆرۆنا كهبهرپرسی ڕاستهوخۆی سهرانی حكوومهتی ئیسلامین، كرێكاران و توێژی بێبهشی كۆمهڵگا كهلهكهمترین پشتیوانیی ئهمنییهتی بێبهرین، زۆرترین قوربانییان داوه‌. چینی كرێكار و خهڵكی ستهملێكراوی ئێران بهدرێژایی تهمهنی كۆماری ئیسلامی لهئامرازهكانی خهبات، لهوانهڕێكخراوی حیزبی و ڕێكخراوی سهربهخۆی كرێكاری، مافی كۆبوونهوه، ناڕهزایهتی، مانگرتن و دهربڕینی بیر و بۆچوون بێبهری كراون. نهبوونی ئهم ئامرازانهی خهبات لهدهستی كرێكاراندا، بهمانای چهك كردنیانهلهنهبهردێكی دژوار لهگهڵ دوژمنی پڕچهك و بێبهزهیی كهبههیچ شتێك بێجگهلهملكهچ بوون و كۆیلهتیی كرێكاران ڕهزایهت نادات. ئهوهی كهئهمڕۆ چینی كرێكاری ئێران بهسهریدا سهپاوه، مهرگی شێنهیی و سوانهوهی خۆی و بنهماڵهكهیهتی. دهوڵهت و سهرمایهدارانی ئێران وێڕای ئاگاداربوون لهم حهقیقهته، بهم ڕادهیهلهباروودۆخی كۆیلهئاسای چینی كرێكار هێشتا ڕازی نین و ڕۆژ بهڕۆژ گوشارهكانیان دژبهم چینهزیاتر دهكهن تا قازانجی زیاتر بهدهست بێنن. چینی سهرمایهداری ئێران و دهوڵهتی پشتیوانی كهكۆمیتهی بهڕێوهبهر و باسكی چهكداری ئهم چینهیه، بهباشی دهزانێ كهسهروهتی ئهوان بهرههمی چهوساندنهوهی بێسنوور و ههژاریی كرێكارانهو بێبهش ڕاگرتن و ههژاریی كرێكارانیش سهرچاوهی زیادبوونی ڕۆژانهی سهروهتی ئهوانه‌.

سیاسهتی دهوڵهت و سهرمایهداران لهداسهپاندنی  بێ مافیی ڕۆژانهدژبهچینی كرێكار، پێنهدانی سهری وهختی حهقدهستهكان، ههڵوهشاندنهوهی گرێبهستی دایمی و هێنانهگۆڕی گرێبهستی كاتی و سپی ئیمزا، پهیڕهو نهكردنی یاسای كاری دژهكرێكاریی دهوڵهت و ههوڵ بۆ گۆڕینی زیاتری بهقازانجی خاوهنكاران، خستنهدهرهوهی كارگاكانی كهمتر له١٠ كرێكار لهبازنهی بهركهوتنی یاسای كار، نهبوونی بیمهی بێكاری و دابین نهكردنی ئهمنییهتی پیشهیی و دهرمانی، بوونی ملیۆنان بێكار وهك ههڕهشهیهكی ههمیشهیی دژبهكرێكاران، پهرهپێدانی باقیی كێشهو گرفتهكۆمهڵایهتییهكانی وهك ئێعتیاد، ههژاری، لهشفرۆشی، كاری منداڵان، قهتڵ و هاوشێوهكانی، كهلهیهكهمین ههنگاودا چنیی كرێكار و توێژهبێبهش و ستهملێكراوهكانی كۆمهڵگا دهكاتهقوربانی، لهزومرهی باقی دواهاتهكانی نیزامی گهندهڵی سهمایهداری و دهوڵهتی ئیسیلامیی داكۆكیكاری ئهم نیزامهیهلهئێرانی ئهمڕۆدا.

لهوهها باروودۆخێكی دژوار و نالهباردا، ساڵی ڕابردوو، ساڵی پهرهسهندن و گشتگیریی ویرووسی كۆرۆنا، ساڵی مهرگ و گیرۆدهبوونی كرێكاران و بێبهشانی كۆمهڵگا بهم ویرووسهو هاوكات ساڵی دیاری كردنی حهقدهستی بێبایهخی یهك ملیۆن و ٩١٠ ههزار تمهن بوو.  حهقدهستی یهك مانگی كرێكارانی ئێران لهساڵی ١٣٩٩ كهمتر له١٠٠ دۆلار بوو كهبهپێی ڕاپۆرتی دهفتهری توێژینهوهی ئابووریی ناوهندی لێكۆڵینهوهكانی مهجلیسڕێژهی ههژاری لهئێران گهیشتووهتهنزیك ٣٥ لهسهد. واته٣٥ لهسهدی ئێران لهژێر هێڵی ههژاری دان“. ههڵبهت ئاماری ناوهندهكانی ڕژیم یهكجار لهواقعییهت دوورن و لهئێستادا ڕێژهی ههژاریی ڕاستهقینهلهئێران پتر له٦٠ لهسهد بهرئاورد دهكرێت. لهوهها باروودۆخێكدا و بهلهبهرچاوگرتنی نهبوونی ئاسۆیهك بۆ باشتر بوونی باروودۆخی ئابووری و دژوارتر بوونهوهی ژیان لهمساڵدا، حهقدهستی كرێكاران لهلایهن دهوڵهت و خاوهنكار و بهبێ حزووری نوێنهرانی ڕاستهقینهی كرێكاران لهساڵی ١٤٠٠دا، ٣ بهرابهر كهمتر لهڕێژهی تهوهرۆم و دابین كردنی ژیانێكی ئاسایی كهپتر له١٢ ملیۆن تمهن لهمانگ دایه، دیاری كرا.

لهماوهی ساڵی ڕابردوودا، كۆرۆنا بوو بهدهرفهتێك بۆ ڕژیم و سهرمایهداران لهبهرهنگاربوونهوهو هێنانهخوارهوهی ئاستی ناڕهزایهتی و خهباتی كرێكاری. ئهم نهخۆشییههاوكات خهساری قورسی گیانی و ئینسانیی بهسهر كرێكاران و بێبهشانی كۆمهڵگادا سهپاند. بڵاوبوونهوهی ئهم پهتایهلهپهنا نهبوونی ناوهند و ڕێكخراوی خهباتكارانهو ڕهزمهندهی كرێكاری، لهبهڕێوهبردنی كۆبوونهوهی بهرینی كرێكاران و توێژی ناڕازی لهسهرشهقامهكان ڕێگریی كرد. ئهگهرچی كۆرۆنا هاوڕێ لهگهڵ چینی سهرمایهدار و دهوڵهتی پشتیوانی، زۆرترین ستهم و ئازاری بهسهر چینی كرێكاردا سهپاند، بهڵام ئهم چینهش تهسلیم نهبووهو درێژهی بهناڕهزایهتی و خهباتی خۆی داوه‌. لهماوهی یهك ساڵی ڕابردووشدا ههموو ڕۆژێك و ههموو مانگێك، شایهدی دهیان حهرهكهت و چالاكیی بهكۆمهڵی كرێكاران لهشوێنی كار، لهبهردهم كارخانه، لهبهرامبهر ناوهندهكانی بڕیاردانی ڕژیم لهوانهئیدارهی كار، مهجلیس و شوێنهكانی دیكهبووین. كۆبوونهوهی كرێكاران لهههفت تهپه، فوولادی ئههواز، پێترۆشیمییهكان، كرێكارانی قهراردادی لهسهنعهتی نهوت، كرێكارانی ڕێگهی ئاسن، كۆبوونهوهی ڕێكخراو و سهرتاسهریی موعهلیمان و ناڕهزایهتی و كۆبوونهوهی ڕێكخراو و پهیگیر و بهردهوامی خانهنشینكراوان، بهشێكهلهم چالاكییهخهباتكارانهی چینی كرێكار. هێنانهگۆڕی خواست و داخوازی و بهدواداچوونیان لهلایهن كرێكاران و پێشڕهوانی كرێكاری، لهسوننهتهناسراوهكانی بزووتنهوهی ئهوهڵی مانگی مهیه‌.

بابەتی پەیوەندیدار

وڵامی بەتەوژمی خەڵکی کوردستان بە شانۆی هەڵبژاردنەکانی ڕژیم

rezan

سه‌ركه‌وتن له‌ بایكۆتی شانۆی هه‌ڵبژاردنه‌كان، سه‌ره‌تایه‌ك بۆ سه‌ركه‌وتنی گه‌وره‌تر

rezan

شانۆی هه‌ڵبژاردنه‌كان له‌ژێر سێبه‌ری ترس له‌ ئاخێزی جه‌ماوه‌ری

rezan

ئیمه‌نیی شوێنی كار به‌ زه‌بری هاوپشتیی چینایه‌تیی كرێكاران ده‌توانێ به‌سه‌ر سه‌رمایه‌داراندا بسه‌‌پێت

rezan

داهاتووی سیاسیی ئه‌فغانستان له‌ تارماییدا

rezan

هێزی سه‌ركوتی ڕژیم ده‌كرێ زه‌وینگیر بكه‌ین و سه‌ره‌نجام شكستی بده‌ین

rezan