کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

چوونه‌سه‌ره‌وه‌ی ئاماری منداڵانی كار له‌ وه‌رزی هاویندا

ئاماری منداڵانی كار لهوهرزهكانی دیكهدا ههر چهندهبێت، لهگهڵ دهستپێكردنی هاوین و تهعتیل بوونی مهدرهسهكان ئهم ئاماره بهرادهیهكی زۆر دهچێتهسهرێ. زۆربهی منداڵان و تازهلاوانی بنهماڵهههژار و دهست تهنگهكان لهگهڵ تهعتیل بوونی مهدرهسهكان ههموو ههوڵێك ئهدهن بۆ ئهوهی بهشكهم كارێكیان دهست كهوێ و تا رادهیهك باری قورسی بهرێچوونی بنهماڵهكهیان سوك كهن. ئهم منداڵانهش ئارهزووگهلێكیان ههیه كه ههموو منداڵانی تر ههیانه. پێداویستی گهلێكیان ههیهكه منداڵانی دیكهپێویستیانه. ئهوانیش دهیانههوێ لهم وهرزهدا بحهسێنهوه، لهخۆشی و تهفرێحی تایبهت بهم وهرزه بههرهمهند بن. لهم وهرزهدا جلی پاك و خاوێن و فێنك بكنهبهریان، سهفهر بكهن و لهزهتی خۆشیهكانی سهفهر بچێژن.

بهڵام ئهم بهشهلهمنداڵان ههرگیز وهكوو منداڵانی هاوتهمهنی خۆیان دهرفهتی ئهوهیان دهست ناكهوێ كه خۆیان بهئاواتهكانی منداڵانهیانهوهخهریك كهن. رێگایان ناكهوێتهئوردووهكانی هاوێنی، شانسی سهفهر كردنیان نییه، ئیمكانی ئهوهیان نییه بچنه ئێستهخر و مهلهبكهن. دهرفهتێكیان بۆ گهشهپێدانی ئیستێعداد و تواناییهكانی بهكار نههاتوویان، دهست ناكهوێ. بهو منداڵانه وا حاڵی كراوهكه پێوانهی بهختهوهری و سهركهوتنی ئهوان لهرادهی پارهیهك دایه كه بهدهستهچكولهكانیان بهدهستی دێنن و ئهیبهنهماڵهوه‌. ئهم بهشه لهمنداڵان بهناچار سلامهتی و گهشهی باڵا و وهزن و شادابی دهروونیان بنێنه پێناوی كار بۆ دابین كردنی خهرجی قهڵهم و كاغهز و كتێب و لیباسی مهدرهسهیان.

زۆریهك لهو منداڵانه دڵیان بهوهخۆشه كه بهو داهاتهكهمه كه بهدهستیان هێناوهیهكێك لهئاواتهوهدینههاتووهكانی خۆیان بۆ براو و خۆشكه چكۆلهكهیان وهدی بێنن.

ئهم منداڵانه دهبێ ههر لهئێستاوهفێری ئهوهبن كه قانع بن و لهگهڵ ئهوهی كه ههیانه بسازێن و ئاواتی ئهوهیكه نیانهو ئهوهیكه پێویسته بیان بێت لهسهریان بهرنهدهر. وهرزی هاوین بۆ ئهو منداڵانه وهرزی بهستهنی خواردن نییه، وهرزی بهستهنی فرۆشتنه. وهزری لهبهر كردنی جلوبهرگ و كهوشی بریقهدار نییه، وهرزی بریقه خستنهسهر كهوشی كهسانیتره‌. وهرزی ساك بهكۆڵهوهگرتن و چوونه ئیستهخر و مهیدانی وهرزشی نییه، وهرزی پان كردنهوهی بهساتی فرۆشتنی خاولی و دمپایی و تهنافی وهرزشی لهپال ئیستهخر و مهیدانهوهرزشییهكانه.

لهگهڵ دهستپێكردنی ههر وهرزێكی هاوین ئهو مهترسیه لهناو دڵی منداڵان و بنهماڵهكانیان دا پهیدا دهبێت كه ئایا له ساڵی داهاتووی خوێندندا دهرگای مهدرهسهكان بهرهوروویان كراوهدهبێ؟ ئایا دهتوانن درێژهبهخوێندنیان بدهن؟ ئایا ساڵی داهاتووش شانسی ئهوهیان دهبێت كه لهپاڵ دهستی هاوكلاسیهكانی قهدیمی خۆیان بچنه سهر كلاس یان مهجبوور دهبن رۆژانهكار بكهن و چهند سهعاتێك لهشهوبهلهشێكی ماندووهوهبچنه سهر كلاسی دهرسی شهوانه؟

هاوین دهتوانێ بۆ منداڵان وهرزێكی جوان و دڵخوشكهر بێت، بهڵام نهك بۆ منداڵانێك كه ناچارن لهبهری بهیانیهوهتا درهنگانێكی شهو لهسهر چوارڕێیهكان و لهناوجهرگهی ویراژی ماشێنهكاندا خهریكی فرۆشتنی وردهشتی وهكوو گوڵ و بنێشت و هیتر بن.

هاوینبۆئهو منداڵهی كه لهژێر تیشكی گهرمی ههتاو، لهكهنار پیادهڕهوێك بهلای كهرهستهی واكس لێدانهكهیهوهدانیشتووهو سهرهنج دهداتهدانهبهدانهی كهوشی رێبواران، لێوهكانی وشك و قهڵهشیوهو لاملی لهگهرما سوور ههڵگراوه، وهرزێكی پڕ ئێش و ئازاره.

لهوهرزی هاویندا كورهخانهكان، كارگا ژێرزهمینیهكان، عهنبار و گاراژهكان و بهتایبهت گوشهگوشهی شهقام و پیادهڕهوه‌‌كان پڕن لهمنداڵانێك كه ژیانیان لهگهڵ هیچ پێوهرێكی ئینسانی نایهتهوه‌.

هاوینئهگهر بۆ ئهم منداڵانه پڕ ئێش و ئازاره، بهڵام بۆ خاوهنكارانی كارگاكان و خاوهن دووكانهكان، وهزری قازانج كۆكردنهوهلهكاری ههرزانی منداڵانی كاره.

لهحاڵێكدا كهبهپێی یاسای كاری كۆماری ئیسلامی، كارگا بچوكهكانی كهمتر له١٠ كهس، هیچ یاسایهك نایان گرێتهوهو ناوهندهدهوڵهتییهكان هیچ كۆنترۆڵێكیان بهسهریانهوهنییه، ئهم ناوهندانه پڕن لهمنداڵانی كار كه نهتهنیا جهستهیان دوور له ههر چهشنه چاودێریهكییاسایی لهناو دهچێت، بهڵكوو بهشێوهی وهحشیانهش ئهچهوسێنهوهو ههر ئهو كارهی كه بهگهورهكانی دهكهن، بهسهر منداڵانیشیدا دهسهپێنن و ناچاریان دهكهن كه بهرامبهر بهم باروودۆخه سهر دانهوێنن‌.

منداڵانی كار ئهو بهشه لهقوربانییهكانی نیزامی سهرمایهدارین كه بهشێوهیجۆرواجۆردهستدرێژیان دهكرێتهسهر و وهكوو بێ مافترین كرێكارانی خامۆش دهچهوسێنهوه‌.

زۆربهی ئهوان بۆ دهرباز بوون لهكارێك كه زۆریان پێیناشكێت، بۆ ئهوهی به دهستی بهتاڵ نهگهرێنهوهماڵهوه، بهئاسانی دهكهونهداوی تۆرهكانی قاچاخ و بڵاوكردنهوهی مهوادی موخهدیر، بهئاسانی دهكهونهداوی تۆری مافیای بازهرگانی سێكس و دهڵاڵهكانی لهش فرۆشی و باندهكانی دزی، سووكایهتیان پێدهكرێت و لێدان دهخون.

بێ گۆمان ههموو ئهو منداڵانهی كه لهتهمهنی كهمتر له١٨ ساڵدا لهكورهخانهو كارگا چكۆلهكان و مهزرا و كارگاكانی فهرش چنین و حوجرهی تاجرانی بازار و فروشگاكان و لهماڵی بنهماڵهدهوڵهمهندان وهكوو كرێكار و بهردهست و خزمهتكار كار دهكهن، ههمووی ئهوانه لهزۆمرهی منداڵانی كار دان. دیاره دهبێ زیاتر له١ ملیۆن منداڵانی كچیش كه شهو و رۆژ لهماڵهكانی خۆیان كار دهكهن، به ئاماری منداڵانی كار زیاد بكرێن.

ئاساییه لهكۆمهڵگایهكدا كه هێڵی ههژاریی بهردهوام دهچێتهسهرێ، منداڵانی ئهم خهڵكه ههژار و دهست تهنگه لهجیاتی چێژ وهرگرتن لهخۆشیهكانی وهرزی هاوین، لهجیاتی فیر بوون و پشكووتن، بۆ پێكهێنانی تۆزقالێك ئاڵۆگۆر لهژیانی مهمرهو مهژیاندا، لهشی ناسكیان بخهنهژێر باری ههر كارێكهوه‌.

لهوڵاتێكدا كه حهقدهستی كرێكارانی لهسهركاریشی چهند مانگ دوا دهكهوێت و لهههر ٣ كهسی ئامادهبهكار یهكیان بێكاره، منداڵانی ئهم كرێكارانه و منداڵانی خهڵكی دهست تهنگی ئهو كۆمهڵگایه چ چارهیهكیان ههیه جگه لهوهیكه لهئاستێكی ملیۆنیدا خهرێكی واكس لێدان بن، لهسهر كوچهو كۆڵانهكان و لهناو زبڵدانهكاندا بهشوێن خواردمهنیدا بگهرێن، لهسهر چوارڕێیهكان شووشهی ماشینهكان پاك كهنهوهو فاڵی حافز و ئادامس و سیگار بفرۆشن. كاری منداڵان تاوانێكه كه كۆمهڵگای چینایهتی بهسهر منداڵانیدا دهسهپێنێت. منداڵان نابێ مهجبوور بن لهجیاتی كایه و تهفریح و فێربوون و چێژ وهرگرتن لهخۆشییهكانی ژیانی منداڵانه، ببن به ئهندامی تیمی نان ئاوهری بنهماڵهكانیان.

بابەتی پەیوەندیدار

کرێکارانی ئەفغانستان هاوچارەنووسی چینی کرێکاری ئێرانن

-

     ئامادەکاری ڕژیم بۆ دەستوەردانی هەرچی زیاتر لە ژیانی تایبەتی خەڵک

-

هاوپشتی کرێکاریی: چەکێکی براوە لە دژی دوژمنی چینایەتی

-

پێویستی پەرەپێدان بە پشتیوانیی سەرتاسەری لە خەباتی خەڵکی بەلوچستان

-

کەمبوونی دەوا و دەرمان لە ئێران و درۆی بێشەرمانەی وەزیری تەندروستی

-

گیانبەختکردووانی هەینی خوێناوی زاهیدان، وزەبەخشن بۆ درێژەدان بە شۆڕشی ژینا

-