کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

چوونه‌سه‌ره‌وه‌ی ئاماری خۆكوژی له‌ ئێران، ئاكامی ده‌سه‌ڵاتی ٤٢ ساڵه‌ی ڕژیمی ئسیلامی

كۆمهڵی ئێران لهیهكێك لهدژوارترین قۆناغهكانی ژیانیدا بهسهر دهبات. گیروگرفتی ئابووری، سیاسی و كۆمهڵایهتی لهماوهی دهسهڵاتی ٤٢ ساڵهی كۆماری ئیسلامیدا بهوپهڕی خۆی گهیشتووه‌. ئازارهكۆمهڵایهتییهكان لهئاستێكی كارهساتباردا پهرهیان سهندووه‌. بهرئاوردی بهڵگهمهندی نێونهتهوهیی، ئێرانی ئهمڕۆی خستووهتهناو ڕیزی خهمبارترین وڵاتانی جیهانهوه‌. شادیی مرۆڤهكان بهئاستی ڕهزایهتیان لهژیان و هیوادار بوونیان بهداهاتووهوهگرێ دراوه‌. ڕهزایهت لهژیان بهر لهههموو شتێك له لایهن ڕژیمی سهرمایهداریی ئیسلامی لهئێران بهبارمتهگیراوه‌. وهها باروودۆخێك مرۆڤ بهردهوام گرفتاری وهدهستهێنانی بژێو و زیندوو مانهوهدهكات و بهرهو پێگهی نزم و شكستی ماددی و مهعنهوی هان دهدات. ئهم باروودۆخهمرۆڤی چهوساوهو بێبهش بهردهوام لهدڵهڕاوكێ و سترێسدا ڕادهگرێ. كاتێك پێداویستیی ماددی و مهعنهوی لهوهها كۆمهڵێكدا دابین ناكرێت، مرۆڤهكان لهخۆیان و لهكۆمهڵیاننامۆ دهبن. مرۆڤ خۆی بهتهنیا و بێ پشتیوانهو بێ داهاتوو دهبینێت و لهقهیراناویترین حاڵهتدا كار دهگاتهجێگهیهك كهلهوپهڕی داماویدا، خۆی لهمافی ژیان بێبهری دهكات.

یهكێك لهدواهاتهكانی خهمۆكی و شادنهبوون، چوونهسهرهوهی ئاماری خوكوژی لهئێرانه‌. لهكۆمهڵگهجۆراوجۆرهكاندا، خوكوژی زیاتر بهپێی دهروون ناسیی كۆمهڵایهتیی تایبهت بهم كۆمهڵگهیهشیدهكرێتهوه‌. بهڵام چوونهسهرهوهی ئاماری خۆكوژی لهئێران پهیوهندیی ڕاستهوخۆی لهگهڵ دهسهڵاتی ٤٢ ساڵهی ڕژیمی ئیسلامیههیه‌. بهشێكی بهرین لهخهڵكی ئهم كۆمهڵگهیهبهشێوهی ئاشكرا و یان نهێنی تووشی خهمۆكی بوون. لهوهها باروودۆخێكدا خۆكوژی لهناوتازهلاوانی كهمتر له١٨ ساڵ تهمهن بهشێوهیهكی بهرچاو بهرز بووهتهوه‌.  لهو نێوهدا بهتایبهت ئاماری خۆكوژی لهناوچهبێبهشهكانی ئێران ڕوو لهزیادبوونه‌. ئهوهش لهحاڵێك دایهكهئامارهكان تهنیا ئهو بهشه له‌‌ كارهساتی خۆكوژی لهخۆ دهگرن كهلهڕۆژنامهكان و تۆڕهكۆمهڵایهتییهكاندا بڵاو دهبنهوه‌.

ڕۆژی سێشهممه٣ی مانگی خهرمانان، لهگهڵ خۆكوژیی كچێكی ١٦ ساڵ تهمهنی خهڵكی شاریقهتورلهشارستانیخۆیسهربهئۆستانی ئازهربایجانی غهربی، ئاماری خۆكوژی منداڵانی ژێر ١٨ ساڵ تهمهن لهناوچهكوردنشینهكان لهماوهی ٨ مانگی ڕابردوودا گهیشته٣٥ كهس. لهو ٣٥ كهسهخوار ١٨ ساڵهیهی كهلهم ناوچهیهدهستیان داوهتهخۆكوژی، ٢٠یان كچ بوون. لهسهرهتای ساڵی ١٤٠٠ی ههتاوی ئامارێكی ورد سهبارهت بهخۆكوژی لهلایهن ناوهندهڕهسمییهكانی كۆماری ئیسلامییهوهبڵاونهكراوهتهوه‌. بهڵام جێگری كۆمهڵایهتیی بێهزیستیی ئێران لهوتووێژ لهگهڵخهبهر ئانلاین، ئاماری خۆكوژیی لهئێران لهماوهی ساڵهكانی ١٣٩٨ و ١٣٩٩ بهپێی ڕاپۆرتی پزیشكی قانوونی ٤١ ههزار كهس ڕاگهیاند. بهپێی ئامارهكانیپزیشكی قانوونیلهساڵی ١٣٩٩ بهشێوهی مامناوهند ڕۆژانه١٥ كهس لهئێران بههۆی خۆكوژییهوهگیانیان لهدهست داوه‌. بهپێی ئهم ڕاپۆرتهههموو مانگێگ ٤٥٠ كهس و لهماوهی ئهو یهك ساڵهدا ٥ ههزار و ٤٩٠ كهس بههۆی خۆكوژییهوهمردوون. ڕۆژنامهیئێعتماد، ڕێبهندانی ساڵی ڕابردوو، لهڕاپۆرتێكدا لهسهر زاری سهرچاوهیهكی ئاگادار له‌ “سازمانی پزیشكی قانوونی ئێرانڕایگهیاندبوو كه‌ “ئاماری خۆكوژی له سهرهتای ساڵی ٩٩ لهبهرئاورد لهگهڵ ههر ئهو ماوهیهلهساڵی ڕابردوو، ٤ و ٢ دههۆمی لهسهد زیادی كردووه‌”. ههروههاتهقی رۆستهموهندیسهرۆكی ڕێكخراوی كاروباری كۆمهڵایهتیی ئێران لهمانگی ڕێبهندانی ساڵی ٩٩ باسی له‌ “چوونهسهرهوهی ئاماری خۆكوژیی كهسانی ژێر ١٨ ساڵ و سهرووی ٦٠ ساڵ تهمهن لهئێرانكردبوو. جێگیری كۆمهڵایهتیی بێهزیستیی ئێرانیش ڕایگهیاندبوو كه‌ “كاتێك ٧ ملیۆن بێكارمان ههیه، ئاستی تهحهمولهكان دێتهخوارێوساڵانهپتر لهیهك ملیۆن كهس لهوڵاتدا دهست دهدهنهخوكوژی“. بهپێی ڕاپۆرتهنێونهتهوهییهكان،ئێران لهناو وڵاتانی ناسراو بهئیسلامی، لهخۆكوژیدا پلهی سێههمی ههیه‌”.

كێشهو گرفتی فراوانی ئابووری لهوانهبێكاریی بهرین لهناو ناندهرهێنهرانی بنهماڵهو  لاوان، بێ رهونهق بوونی بهردهوامی سفرهی بنهماڵهكرێكارییهكان لهشار و دێ، حهقدهستی ٤ بهرابهر ژێر هێڵی ڕهسمیی ههژاریی كرێكارانی لهسهر كار،نهبوونی بیمهی بێكاری و بیمهی كۆمهڵایهتیی گونجاو و پێویست، گرانیی سهرسووڕهێنهری كرێ ماڵ و ههزینهیمهسكهن و سهرپهنا، گرانیی ههزینهی هاتووچۆ و دهیان گیروگرفتی دیكه، پهرهسهندنی ئازارهكۆمهڵایهتییهكانی وهك ئێعتیاد، لهشفرۆشی، بێ ئاسۆیی لاوان، لههۆكارهسهرهكییهكانی خۆكوژیی خهڵكی وهگیان هاتووی ئێرانن. پێویستهلهپهنا ههمووی ئهوانهشهوهیاسای كۆنهپهرستانه و سهختگیرانهی مهزههبی و پیاوسالاریی كۆماری ئسیلامی و پاشماوهی سوننهتی دواكهوتووی ناو كۆمهڵ، بههۆكارهكانی خۆكوژی زیاد بكهین.

لهماوهی یهك ساڵ و نیوی ڕابردوودا و لهگهڵ بڵاوبوونهوهو پهرهسهندنی ویرووسی جیهانی و كوشندهی كۆرۆنا، كۆماری ئیسلامی بهپهرهپێدانی ئهم ویرووسهلهناوچهجۆراوجۆرهكانی ئێران، گرتنهبهری شێوازی نازانستیانهو ناتهندرووست، پشت بهستن بهخورافاتی مهزههبی لهبهرامبهر زانستی پزیشكی، فهرمانی خامنهیی بۆ قهدهغهكردنی واكسێنی ئهمریكایی و ئینگلیسی، ئاگاهانهبهستێنی كوشتاری بهكۆمهڵی خهڵكی ئێران و سهرههڵدانی كارهساتی كۆمهڵایهتیی خوڵقاند. كوشتارێك كهبهوتهی بهرپرسانی ڕهسمی ههتا ئێستا پتر له١٢٠ ههزار كهس بههۆیهوهگیانیان لهدهست داوهو بهپێی ڕاپۆرتی ناوهندهغهیرهدهوڵهتییهكانیش پێنج بهرابهری ئهم ئامارهگیانیان بهختكردووهو چهند ملیۆن كهسیش گیرۆدهی ئهم نهخۆشییهن. لهو ماوهیهدا كۆرۆنا بهباقیی كێشهو گرفتهكۆمهڵایهتییهكانی خهڵكی ئێران زیاد بووهو یهكێك لههۆكارهكانی پهرهسهندنی خهمۆكی و جۆرهكانی ناڕهحهتیی دهروونییه‌.

بێگومان خۆكوژی نهڕێگای دهربازبوونی كهسی و نهشێوازی بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ كێشهو گرفتهداسهپاوهكانی نیزامی دهسهڵاتداره‌. ئهم كردهوهیهنیشانهی سهردانهواندن و تهسلیم بوونهلهبهرامبهر كێشهكاندا. شێوازی ئاسایی مرۆڤهكان بهمجۆرهنییه‌. پێویستهڕێوشوێنی كهسانێك بگرترێتهبهر كهبهرهنگاری بهربهستهكانی ژیانیان دهبنهوهو لهم ڕێگهیهوهشادی و خۆشحاڵی بهژیانیان دهبهخشتن. خهبات دژبهڕژیم و موناسباتێك كهئهم ڕژیمهپارێزهرێتی، ڕێگای دهرباز بوون لهباروودۆخی ئێستایه‌. دامركاندنی ژان و ئازاری خهڵكی ئێران بهڕزگار بوون لهچنگ نیزامی مهزههبی و سهركوتگهری ئیسلامی مهیسهر دهبێت.

بابەتی پەیوەندیدار

تاوانی کوشتنی خەڵکی زاهیدان فەرامۆش ناکرێت

komalah

لە ١٦هەمین ڕۆژی ناڕەزایەتی و مانگرتنی یەک لە دوای یەک لە ئێران

komalah

دووهەمین مانگرتنی گشتی لە کوردستان سەرکەوتووانە بەڕێوەچوو

komalah

کۆماری ئیسلامی و بەکارهێنانی منداڵان لە سەرکوتکردنی ڕاپەڕینی خەڵکدا

komalah

بانگەوازێک بۆ هێزە پلە نزمەکانی ناو هێزە سەرکوتگەرەکانی ڕێژیمی ئیسلامی

komalah

مانگرتنی بەربڵاو خەونی ئاڵۆزی حکوومەتی ئیسلامی

komalah