×

مێنۆی سه‌ره‌وه‌

مێنۆی سه‌ره‌كی

ده‌ستڕاگه‌یشتنی خێرا

هه‌واڵی ماڵپه‌ڕ

false
true
false

قۆناغی نوێی مانگرتنی كرێكارانی ههفت تهپه، لهڕۆژی دووشهممه٢٦ی جۆزهردان، بهرابهر لهگهڵ ١٥ی ژۆئهن، دهستی پێكردووهتهوه‌‌. ئهگهرچی لهماوهی ڕۆژان و مانگهكانی ڕابردوودا، كرێكاران بهدهیان جار خوازیاری وهدی هاتنی خواستهكانی خۆیان بوون و لهبهشهجۆراوجۆرهكانی شیركهتدا چهندین كۆبوونهوهیان ڕێكخستبوو، بهڵام لهڕۆژی دووشهممهوه، كرێكارانی دامهزراوی ههموو بهشهكانی شیركهت، دهستیان لهكار كێشایهوه‌. لهئێستاشدا ههر وهك دهورهكانی پێشوو، كرێكارانی ههفت تهپهلیستێكیان لهداخوازیهكانیان هێناوهتهگۆڕێ. ئهوان لهئاست نهدرانی حهقدهستهكانیان لهمانگی خاكهلێوهی ئهمساڵ، دووبارهنهكرانهوهی دهفتهرچهی بیمهی تهئمینی ئیجتماعی و دهرمانی و نهبوونی ئهمنیهتی پیشهیی ناڕازین و خوازیاری ههڵوهشانهوهیبهشی خسووسی، گهڕانهوهسهركاری ئیسماعیل بهخشی، محهممهد خهنیفهر، ئیمان خزری و سالار بیژهنی، جێبهجێ كردنی خواستی خانهنشینان و شۆفیری ماشێنه‌‌ كرێییهكانی شیركهت و ههروهها خوازیاری بهستنی قهراردادی كارین لهگهڵ كرێكارانی نهیبڕ و دایمی كردنی قهراردادهكانی ئهم بهشهلهكرێكارانن. بهچاوخشاندنێك بهسهر ڕیزی داخوازیهكانی ئهم كرێكارانه، بۆمان دهردهكهوێ كهبۆچی ٥ ههزار كهس لهههموو بهشهكانی ئهم شیركهته، دهستیان لهكار كێشاوهتهوهو لهو مانگرتنهدا بهشداریان كردووه‌. هۆكاری دهست لهكار كێشانهوهو مانگرتنی ئهم كرێكارانهلهباروودۆخی بڵاوبوونهوهی مهرگباری كۆرۆنا و مهترسیهكانی ئهو نهخۆشیهلهسهر تهندرووستیان و بێكهفایهتیی ڕژیم لهكۆنتڕۆڵ كردنهكهیدا، ههر ئهو ڕستهیهیهكهبهدهیان جار كرێكاران هاواریان كردووه‌: “كرێكاری ههفت تهپهین، برسین برسین“. بهڵام ئهمجارهیان ئهم برسیهتیهلهجهرگهی داڕمانی ئابووری و پاڵ پێوهنانی دهیان ملیۆن كهس بهرهو ههژاریی تۆخ، دیمهنێكی ئاشكراتری بهخۆی گرتووه‌.  ئهمجارهیان ئهم برسیهتیهلهجهرهیانی وهدهركهوتنی دزیی میلیاردیی بهڕێوهبهری گشتیی و بهرپرسانی دهوڵهت و لهباروودۆخێكدا دادهسهپێندرێ كهلهماوهی ٩ دانیشتنی دادگای پێڕاگهیشتن بهتاوانهكانی خاوهنكاری دزی ههفت تهپه، هیچ جۆرهئاماژهیهك بهخواستی كرێكاران لهلایهن دادگاوهنهكراوهو گۆیا ئهوهكرێكارانی ههفت تهپهنهبوون كهلهمهیدانی كایهی خاوهنكاری خسووسی و دهوڵهتیدا و لهمهیدانی بهتاڵانبردنی داراییهكانی ههفت تهپهدا، بوون بهقوربانی.

كرێكاران ناتوانن لهبیری كهن كهچلۆن نوێنهرانی بوێری ئهوان و داكۆكیكارانییان، بههۆی هێنانهگۆڕی داخوازیی كرێكاران و لهقاودانی دزیهكان، خستهزیندانهوهو ئهشكهنجهیان دان و لهئێستاشدا بهچاوی ناباوهڕی خۆیانهوهدهبینین كهئهسهدبهیگی، واتهههر ئهو بهڕێوهبهرهدز و گهندهڵه، بهقهراری وهسیقهئازاد دهكرێت. ئهم كرێكارانهبهدرووستی بهوهدهگهن كهچ پهیوهندیهكی نزیك لهنێوان سهرمایهداران و ئۆرگانهكانی دهوڵهتی سهرمایهداری دایه‌. كرێكارانی ههفت تهپهلهبیریان نهچووهتهوهكهلهجهرهیانی مانگرتنی شكۆداری ساڵی ڕابردووی خۆیان دا، چلۆن سهرمایهداران و دهوڵهتهكهیان، ههموو فڕ و فێڵێكیان بۆ سهركوت كردنییان بهكار هێنا. كرێكارانی ههفت تهپهلهبیریان نهچووهتهوهكهچلۆن كرێكارانی فوولادی ئههواز، هێپكۆ، ئهراك، سهندیكای واحید، ڕێكخراوی خانهنشینان و خوێندكاران لهجهرهیانی ڕهشبگیریهكانی ڕژیمدا، شان بهشانیان ڕاوهستاون. ڕێك ههر بههۆی ئهم ئهزموونانهوهیهكهسهندیكای ههفت تهپهله٣٠ی جۆزهردان، واتهلهپێنجومین ڕۆژی مانگرتندا، بهبڵاوكردنهوهی بانگهێشتێك، ههم ئاماژهبهتاكتیكهكانی ڕژیم دهكات و ههم خوازیاری پشتیوانی كردن لههاوچینهكانی خۆیهتی. سهندیكای ههفت تهپهبهدرووست لهو بانگهێشتهدا ڕایگهیاندووهكه‌ “ههروهك ڕابردوو، ههموو ڕێگایهك بۆ تێكشكاندنی مافخوازیی كرێكاران بهتاقی دهكهنهوه، بهڕێوهبهرایهتی حزووری نییهتا وڵامی داخوازیی كرێكاران بداتهوه، بهرپرسان خۆیان لهنهدیتن و نهبیستن داوه، لههێندێك لهههواڵنێریهڕهسمیهكاندا، بۆ ناهۆمێد كردن و بڵاوهپێكردنی كرێكاران، ههواڵی ساختهلهوانهداخرانی شیركهتی نهیشهكهری ههفت تهپهبڵاو دهكهنهوه‌”. ئهم سهندیكایهلهدرێژهی بانگهێشتهكهیدا ڕایدهگهیهنێ كه‌ “دهنگی ههفت تهپهو داخوازیهكانی بهرزتر لهدهنگی كرێكارانیهتی، ئهوهدهنگی هاوچارهنووسان، ههژاران، زهحمهتكێشان و ستهملێكراوانی ئهم وڵاتهیهكهنانیان لهسهر سفرهكانیان نههێشتووهو دهستڕهنجی كارهكهیان پێنهداون و سهرمایهكانیان بهتاڵان بردوون. ئهگهر پشتیوانیی ههمهلایهنهی هاوچینهكان و هاوكات، هاوئاراستهیی بهرینی میدیاكانی ئهوانی لهپشت نهبێت، هیچ كام لهمافخوازانی چینی ئێمه، بهتهنیایی ناتوانن هیچ نهبهردێك بهسهركهوتن بگهیهنن. كێ دهتوانێ فهرامۆشی كات كهساڵی ڕابردووش، ڕێك لهپێنجومین ڕۆژی مانگرتنی كرێكارانی ههفت تهپهدا، ئهم سهندیكایهپهیامێكی بهو ناوهرۆكهوهبڵاو كردهوه‌.

لهڕاستیدا، كرێكارانی ههفت تهپه، بههۆی خهباتی بوێرانه  و هێنانهگۆڕی داخوازیی ڕادیكاڵ، بوون بهیهكێك لهپێشڕهوترین بهشهكانی بزووتنهوهی كرێكاری لهئێران. ئهوان لهجهرهیانی مانگرتنی ٢٨ ڕۆژهی ساڵی ڕابردووی خۆیاندا، بهبهشداریی بنهماڵهكانیان، ههموو تاكهكانی ئهم چینهیان، بهشێوهی شكۆدار هێنایهسهر شهقام. كاتێك كهلهجهرگهی ههموو دهستدرێژیهكانی خاوهنكار و ئۆرگانهكانی سهركوتدا، درووشمیكار، نان، ئازادی، ئیدارهی شۆرایییان بهرز كردهوه، ڕهنگبێ ئهوكات بیر كردنهوهلهوهیكهههر ئهم درووشمهدهبێتهئاڵقهی پهیوهند دانی ههموو بزووتنهوهناڕهزایهتیهكان، دژوار بووایه‌. ئهگهرچی ئهوان ههزینهی قورسیان بهخاتری مانگرتنهشكۆدارهكانیان دا، بهڵام ئهوهیكهلهو مانگرتنانهدا فێری بوون، بوو بهخهزێنهیهكی بهنرخ بۆ خۆیان و هاوچینهكانیان. نابێ لهكرێكارانی ههفت تهپهشاراوهبێت كهلهم قۆناغهدا، ههم دهوڵهت، ههم بهڕێوهبهرانی دهست نیشان كراو و ههم ئۆرگانهسهركوتگهرهكان، ههوڵ دهدهن كهئهم مانگرتنهی كرێكاران تێكبشكێنن. بێگومان، لێرهشدا دیسان گرینگترین ڕهمزی پێشڕهوی و سهركهوتنی كرێكارانی ههفت تهپه، خۆڕاگری و پاراستنی یهكگرتوویی دهبێت.

لهئێستادا، بۆ جارێكی دیكه، چارهنووسیكرێكارانی ههفت تهپه،بهخۆڕاگری و ئیرادهو هاوكات، وشیاری ئهوانهوهگرێ دراوه‌. لهباروودۆخێكدا كهههم مهترسیی سهركوت و ههم مهترسیی بهلاڕێدا بردنی خهباتی كرێكارانی ههفت تهپهلهئارادایه، بۆ جارێكی دیكه، پێویستهئهو ڕیزهیهكگرتوویهی كهكرێكارانی هێپكۆ، ئازهراب و واگۆنسازیی پارس لهدیفاع لهكرێكارانی ههفت تهپهلهجهرهیانی مانگرتنی ساڵی ڕابردوودا پێكیان هێنا، ئهمجارهشیان ههر بهو ڕیزهیهكگرتووهوه، یارمهتیدهری هاوچینهكانیان لهههفت تهپه‌ ‌بن. نابێ بۆ ساتێكیش لهبیرمان چێتهوهكهسهركهوتنی كرێكارانی ههفت تهپه، سهركهوتنی ههموو بزووتنهوهی كرێكاریی ئێرانه‌.

true
Tags :

ئه‌م بابه‌ته‌ بێ ته‌گ دانراوه‌.

true
true
true

ئێوه‌یش ده‌توانن ڕای خۆتان تۆمار بكه‌ن


- بابەتێک لێرە نییە-


false