کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

پێویسته‌ پشتیوانی له‌ بزووتنه‌وه‌ی ڕۆژئاوا درێژه‌ پێبده‌ین

حهفتهیهك بهسهر شهڕ و دهستدرێژی دهوڵهتی فاشیستی توركییهدژبهبزووتنهوهی مافخوازانهی خهڵكی كوردستانی سووریهتێپهڕ بووه‌. لهم ماوهیهدا شار و  گوندهكانی باریكهی سنووری خاكی كوردستانی سووریهلهلایهن فرۆكهی جهنگیهكان و تۆپخانهكانی ئهرتهشی توركییهوهئاگرباران كراوه‌. هاوكات لهگهڵ ئهم بوردومانه، شهڕ لهناوچهسنووریهكان لهنێوان یهكینهكانی پاراستنی گهل و یهكینهكانی پاراستنی ژن لهبهرامبهر هێزهكانی ئهرتهشی توركییهو گرووپهتیرۆریستهئیسلامیهكانی سهر بهم دهوڵهتهدرێژهی بووه‌. لهو شهڕ و ئاگربارانهدا بهدهیان كهس لهخهڵكی بێدفاع گیانیان لهدهست داوهو سهدان كهس بریندار بوون و نزیك به٢٠٠ ههزار كهس ماڵ و حاڵیان جێهێشتووهو ئاوارهبوون. ههروهها لهڕووبهڕوو بوونهوهكانی نێوان یهكینهكانی پاراستن گهل لهبهرامبهر هێزی زهوی ئهرتهشی توركییهههتا ئێستا دهیان كهس لههێزهكانی بزووتنهوهی موقاومهتی ڕۆژئاوا گیانیان بهخت كردووهو یاخود بریندار بوون.

هاوكات لهگهڵ ئهوهیكه ئهرتهشی توركییهههموو ڕۆژێك جهنایهتی تازهدهخوڵقێنێ و خهساری ئینسانی و تاڵان كردن و وێرانی ئهم شهڕهداگیركارانهیه  ڕۆژ لهدوای ڕۆژپهرهدهستێنێت، لهلایهكی دیكهوهبزووتنهوهی هاوپشتی و حهمایهت لهموقاومهت و خهباتی مافخوازانهی خهڵكی كوردستانی سووریهش بههێزتر و بهربڵاوتر دهبێت. لهماوهی ڕۆژانی ڕابردوودا، بێجگهلهشارهجۆراوجۆرهكانی كوردستانی ئێران، لهتاران و چهندین شاری دیكهی ئۆستانهكانی لۆرستان، خۆراسانی شۆمالی، ئهلبۆرز، گیلان و مازهندهران چهندین ڕێپێوان بهدرووشمیمهرگ و نهمان بۆ ئهردۆغان،بژی خوڕاگریی ڕۆژئاوا، بۆ پشتیوانی لهبزووتنهوهی موقاومهتی خهڵكی كوردستانی سووریهبهڕێوهچووه‌. ههروهها لهچهند شاری كوردستانی عێراقیش خۆپیشاندان و كۆبوونهوهبهم بۆنهوهئهنجام دراوه‌. هاوكاتلهچهند شاری گهورهی ئۆرووپا، كانادا و ئۆسترالیاش شایهدی چهندین خۆپیشاندانی بهرین بهمهبهستی پشتیوانی لهڕۆژاوا و مهحكووم كردنی هێرشی ئهرتهشی توركییهبووین.

هاوكات لهگهڵ ئهوهیكهههڵوێست و سیاسهتی ڕیاكارانهی دهوڵهتانی ئۆرووپایی درێژهی ههیهو دهوڵهتی ئهمریكاش ڕایگهیاندووهكهباقی هێزهكانی واتهههزار سهرباز لهباكووری سووریهدهباتهدهر، ههواڵنێریهكان و ئیدارهی خۆبهڕێوهبهری باكوور و ڕۆژههڵاتی سووریهڕایانگهیاند كهلهگهڵ بهشار ئهسهد بهڕێكهوتن گهیشتوون. ههواڵنێریی ڕوویتێرز لهسهر زاری سهرچاوهیهكی ئاگادار لهكوردستانی سووریهڕایگهیاند كهئهم وتووێژانهلهپێگهیهكی نیزامیی ڕووسیهناسراو به‌ “حهمیمیمبهڕێوهچووهو تێیدا نوێنهرانێك لهلایهن دهوڵهتی بهشار ئهسهد و ههیئهتێك له‌ “هێزهكانی سووریهی دیمۆكراتیكبهشدار بوون.

ئیدارهی خۆبهڕێوهبهری باكوور و ڕۆژئاوای سووریهلهبهیانیهیهكدا ڕایگهیاند كه‌: “بۆ ڕێگری لهدهستدرێژیی دهوڵهتی توركییه،  لهگهڵ دهوڵهتی سووریهكهئهركی پاراستنی سهروهری خاك و سنووری ئهم وڵاتهیه‌‌، بهڕێكهوتنێك گهیشتووین“. سالح موسلم وتهبێژی ئیتحادی دیمۆكراتیك  لهوتووێژێكدا لهگهڵ ههواڵنێری فۆرات ڕایگهیاند كهچوارچێوهی سهرهكیی ئهم ڕێكهوتنهبهم شێوهیه‌: “دهسهڵاتی سووریهقهبووڵ كراوهو پێویستهبهشێوهی هاوبهش ئهم دهسهڵاتهبپارێزرێ. ههر بهم هۆیهوههێزهكانی نیزامی سووریهلهدیرهك تا فورات جێگیر دهكرێن و ئاڵای سووریهههڵدهكهن. هێزهنیزامیهكانی سووریهنهك لهشارهكاندا بهڵكوو لهدهرهوهی شار جێگیر دهكرێن. ئیدارهی خۆبهڕێوهبهری، مهجلیس و ناوهندهكانی خۆبهڕێوبهرایهتی دهتوانن درێژهبهچالاكیهكانیان بدهن“. ههروهها سالح موسلم جهختی كردهوهكه‌ “لهبهرامبهر هێزهكانی توركییهدا، ئهرتهشی سووریهشهڕ ناكات. ئهوهئێمهین كهبهشهڕ دێین. هێزهنیزامیهكانی سووریهبهحزووری خۆیان لهناوچهكه، مهوجوودیهت و دهسهڵاتی دهوڵهتی سووریهنوێنهرایهتی دهكهن. بهڵێنێكیشیان بهئێمهداوه، ڕووسیهو ڕژیمی سووریهڕایانگهیاندووهكهسنووری ئاسمانی باكوور بۆ ڕۆژئاوای  سووریهبهڕووی فرۆكهكانی توركییهدا دادهخهن و ئهم كارهش بهمهبهستی پشتیوانی لهموقاومهتی گهل و هێزهكانی سووریهی دیمۆكراتیك ئهنجام دهدرێت“.

بهپێی ئهم ڕێكهوتنهكهبهدهخاڵهتی ڕاستهوخۆی ڕووسیهدهستهبهر كراوه، ئهرتهشی سووریهبۆ شهڕ و بهرئهنگاربوونهوهلهبهرامبهر دهستدرێژی ئهرتهشی توركییهلهناوچهسنووریهكان و دهورووبهری شارهكان جێگیر ناكرێت. بهڵكوو بۆ ههڵكردنی ئاڵای سووریهوهك بیانوویهك كهدهوڵهتی ڕووسیهبتوانێ بهمجۆرهفڕینی فڕۆكهكان ڕاگرێت، دێنهئهم ناوچهیه‌. بۆ بزووتنهوهی ڕۆژئاوا لهدڵی ئهم هاوسهنگی هێزهدا و لهباروودۆخێكدا  كهلهبازنهی دۆژمنانی جۆراوجۆر و دۆستانی ڕیاكاردا گرفتار بووه، ڕهنگبێ هێندێك هاوئاههنگی كاتی و یان چهند سازشتێكی تاكتیكی دیاریكراو، لهڕووی ناچاری و سهپێندراو بێت. بهڵام ئهگهر تهنانهت ئهم سازشتهتاكتیكیانهش بووبێتنهئهمرێكی حهتمی، پێویستهناوهرۆكی ڕاستهقینهی ئهم سازشته بۆ خهڵك شی كرێتهوهتا خهڵك نهكهونهداوی خۆشباوهڕی بهئهمریكا و خۆشباوهڕی بهدهوڵهتی سووریهو ڕووسیه‌. پێویستهجهماوهری خهڵك بۆ ڕووبهڕوو بوونهوهلهگهڵ دواهاتی وهها سازشتێك ئامادهبكرێن، واتهئاگاداری ئهوهبن كهبۆ پاراستنی ئهوهیكهبهدهستیان هێناوه، نهكبههێزی دهوڵهتانی سووریهو ڕووسیه، بهڵكوو تهنیا بههێزی خۆیان و پشتیوانانی ئازادیخواز و خهڵكی هاوچارهنووسیان لهناوچهكهو جیهان پشت ببهستن. دهوڵهتی سووریهبۆ بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ ئهرتهشی توركییه وپشتیوانی لهخهڵكی كوردستان، هێزی نهناردووهتهئهم ناوچهیه، بهڵكوو دهوڵهتی سووریهوێڕای ڕاوێژكارانی یهكگرتوو و ستراتێژیكی خۆی لهوانهڕژیمی كۆماری ئیسلامی و ڕووسیهلهماوهی ساڵانی ڕابردوودا چاوهڕوانی دهرفهتێك بوون تا لهنالهبارترین هاوسهنگیی هێز بهزیانی بزووتنهوهی ڕۆژائاوا، لهگهڵ ڕێبهرهكهی وتووێژ بكهن و مهرجهكانی خۆیانیان بهسهردا بسهپێنن. ئهرتهشی سووریهلهجهریانی داگیركردنی عهفرین سهرهڕای ڕێكهوتنێك كهئهنجام درابوو بهشێوهیهكی فریوكارانهخۆی لهڕووبهڕوو بوونهوهلهگهڵ ئهرتهشی توركییهدزییهوه‌. ئهرتهشی سووریهههر ئهو ئهرتهشهبوو كه٩ ساڵ لهمهوبهر بۆ سهركوتی بزووتنهوهی نان و ئازادی لهئهنجامدانی هیچ جهنایهتێك دهرێغی نهكرد. دهوڵهتی توركییهو سووریهلهبهرامبهر بزووتنهوهی ڕۆژئاوادا یهك ستراتێژی سیاسیان گرتووهتهبهر،ئهویش خامۆش كردنی ئهم بزووتنهوهیهیهبهدوو ڕێ دا. دهوڵهتی ڕووسیهكهلهسهرلێشێواویی ستراتێژیكی دهوڵهتی ترامپ كهڵك وهردهگرێ و لهقهیرانی سووریهدا دهست پێشخهری دهكات، لهڕاستیدا مهبهستی لهئهنجامدانی ئهم ڕێكهوتنانهباشتر كردنی پێگهی دهوڵهتی بهشار ئهسهدهلهدڵی ئاڵوگۆڕهكانی ئێستادا.

بهڵام ئهگهر ڕێبهری سیاسیی ڕۆژئاوا لهمبارهوهڕوونكردنهوهیهك نهدات، دهبێ لهستراتێژیی ئهواندا بهدوای هۆكارهكهیدا بگهڕێین. ستراتێژی ئهوان بۆ داهاتووی سیاسیی سووریهدامهزراندنی سیستمێكی فیدرالی لێكبڵاو و بهبێ لهبهرچاوگرتنی جهوههر و ماهیهتی چینایهتییه‌. لهستراتێژی سیاسیی ئهواندا حیساب بۆ پشتیوانی هێزهئیمپریالیستیهكان دهكرێت. بهڵام سهرهڕای جیاوازیی ستراتێژیك لهگهڵ ڕێبهری ئهم بزووتنهوهیه، پێویستهبۆ پشتیوانی كردن لهخهباتی مافخوازانهی خهڵكی كوردستان و دیفاع دهستكهوتهكانی هیچ شكێكمان نهبێت. پێویستهبۆ پهرهپێدانی حهمایهت و پشتیوانی لهبزووتنهوهی موقاومهتی خهڵكی كوردستانی سووریهلهبهرامبهر پهلاماری ئهرتهشی توركییه،لهئهنجام دانی هیچ ههوڵێك دهرێغ نهكهین.

بابەتی پەیوەندیدار

یەک لەسەر چواری دانیشتووانی ئێران، دۆسییەی قەزاییان هەيە.

komalah

درووستكردنی سناریۆی نه‌زانانه‌ دژ به‌ چالاكانی مەدەنی سیاسه‌تێكی شكست خواردووه‌

komalah

زیانپێگەیشتوانی شەڕی  کۆنەپەرستانە لە ئوکراین چ کەسانێکن؟

komalah

منداڵان ئاسیب پەزیرترین توێژ له کۆمەڵگای ئێران

komalah

نەشتەرگەری ئابووری، ئاگری ڕق و تووڕەیی خەڵک بڵێسەدارتر دەگات

komalah

خەڵک نەتەنیا لەدژی گرانی، بەڵکوو خوازیاری بەدەستهێنانی سەرجەم مافە پێشێلکراوەکانی خۆیانن.

komalah