پێویسته‌ ئیمكانی مانۆر دان به‌ ویرووسی كۆرۆنا له‌ ڕژیم زه‌وت بكرێ

ئهمڕۆ نهتهنیا ههژاری، بێكاری و گرانی، بهشێك لهكێشهو گرفتهسهرهكییهكانی ژیاننو  بهرۆكی زۆربهی خهڵكی ئێرانیان گرتووه، بهڵكوو پێویستهپهتای كۆرۆناش بهلیستی دوورودرێژی گرفتارییهكانی ژیانی ژێر دهسهڵاتی ڕژیمی ئیسلامی ئیزافهبكرێت. ئهگهرچی كۆرۆنا هۆكارهكهی كۆماری ئیسلامی نهبوو بهڵام بێگومان بڵاوبوونهوهی لهئاستی ئێراندا و پانتایی تهڵهفاتێك كهڕۆژانهلێیدهكهوێتهوه، ههر ههمووی هۆكارهكهی كۆماری ئیسلامییه‌. زهرهر و زیانهقورسهكانی ئهم پهتایهنابێ لهپهیڕهو نهكردنی پێوهرهتهندرووستیهكان لهلایهن بهشێك لهخهڵكهوهلهقهڵهم بدهین، بهڵكوو پێویستههۆكارهكهی ئهساسهن لهكهڵك وهرگرتنی دژهمرۆیی ڕژیم لهبڵاوبوونهوهی ئهم نهخۆشییهدا ببینین. ههوڵی یهكجار سنوورداری ئهم ڕژیمهبۆ دابین كردنی واكسێنی كۆرۆنا ههر لهم بوارهدا، قابیلی شیكردنهوهیه‌. بهپێی ئاماری ڕهسمی وهزارهتی تهندرووستی ڕژیم، كۆی نهخۆشانی كۆویدی ١٩ لهئێران تا ٢٥ی مانگی خاكهلێوهگهیشتووهته٢ ملیۆن و ١٤٣ ههزار و ٧٩٤ كهس و ژمارهی گشت قوربانیانیش گهیشتووهته٣٢ ههزار و ٦١٦ كهس.  لهئێستادا كهم و زۆر، ههموو ئۆستانهكانی ئێران لهباروودۆخی سوور دان و سیستمی پزیشكی و دهرمانیی ئێران لهبهرهنگاربوونهوهلهگهڵ ئهم نهخۆشییهلهسهر لێواری داڕمانه‌. لهنوێترین وتهكاندا لهمبارهوه،حسێن قشلاقی، ئهندامی شۆرای باڵای نیزامی پزیشكی وتوویهتی كهئامارهكانی كۆرۆنا لهئێران كهم ڕادهیهگهیهندرێن و ئاماری قوربانیانی كۆرۆنا لهئێران ٣ تا ٤ بهرابهری ئهو ئامارهڕهسمییهیه‌‌ كهوهزارهتی تهندرووستی ڕایدهگهیهنێ.

ههر لهم پێوهندهدا سهرۆكی ڕێكخراوی نیزامی پزیشكیی مهشههد لهم دوایانهدا وتوویهتی كهكارهساتێكی مرۆیی لهئێراندا خهریكهڕوو دهدات و هیچ ڕێگایهك بێجگهلهقهرهنتینهی شارهكان و واكسیناسیۆنی بهرین بوونی نییه‌. دوكتوورعهلی بیرجهندی نهژادوێڕای هۆشدار دان وتی: پلهی ئێران لهبوار قوربانیانی كۆرۆنا بهردهوام دهڕواتهسهرێ و تهنانهت یهك ڕۆژ وهدرهنگی خستنی واكسیناسیۆنی گشتی، كارێكی یهكجار ههڵهیه‌. ئهو دهڵێ: ئهگهر وهزارهتی تهندرووستی لهنهورۆزدا بهههر هۆكارێك نهیتوانی بهشێوهی كاریگهر بێتهمهیدان، لانیكهم لهبوار واكسیناسیۆنی بهرینهوهنهیدۆڕێنێ، چونكهلهئێستادا چاوهڕوانیی ههموو كۆمهڵگا لهدهوڵهت، دابین كردنی واكسێنه‌.

بهوتهی وتهبێژی ڕێكخراوی خواردهمهنی و دهرمانی ڕژیم، ههتا ئێستا تهنیا ٥٧٠ ههزار دۆز واكسێن هاتووهتهناو ئێرانهوهكهئهم ژمارهیهوڵامدهرهوهی واكسیناسیۆنی تهنیا ٢٨٥ ههزار كهسه‌. ئهوهش لهحاڵێك دایهكهبهرپرسانی ڕژیمی ئیسلامی وتبوویان كهههتا كۆتایی ساڵی ١٣99ی ههتاوی، ٣ ملیۆن دۆز واكسێن لههاووڵاتییان دهدرێ. بهڵام ئهم ڕهقهمهههتا ئێستا گهیشتووهتهنزیك ١٢٥ ههزار دۆز. ههواڵنێریییبلوومبێرگكهپهیگیری خێرایی واكسیناسیۆنهلهئاستی جیهاندا ڕایگهیاندووهكه‌: ڕژیمی دهسهڵاتدار لهئێران كهخێرایی واكسیناسیۆنی ٤ ههزار دۆز واكسێنهلهڕۆژدا، ١٠ ساڵی پێویستهتا ٧٥ لهسهدی جهمعییهتهكهی واكسینهبكات.

لهوهها باروودۆخێكدا ناوهندی ئاماری ڕژیمی كۆماری ئیسلامی ڕایگهیاندووهكهئاماری بێكاری لهئێران بهرلهبڵاوبوونهوهی ویرووسی كۆرۆنا لهئێران ١٠ لهسهد لهخوارتر بوو بهڵام لهگهڵ گشتگیر بوونی كۆرۆنا ئهم ئامارهچووهتهسهرێ و گهیشتووهتهپتر له٦ ملیۆن كهس. ههڵبهت لهم بوارهدا بێگومان ئاماری واقعی یهكجار زیاتر لهو ئامارانهیهكهلهلایهن ناوهندهكانی ڕژیمهوهڕادهگهیهندرێ. بهدهر لهمهسهلهی بێكاری، ههر لهو ماوهیهدا قیمهتی كاڵاكان لهخواردهمهنییهوهبگرهتا كرێی ماڵ و كرێی ئۆتۆبووس و تاكسی و ههموو پێداویستییهكانی ژیانی خهڵك بهردهوام چووهتهسهرێ. ئهگهر ئابووریی ڕوو لهداڕمان و شكستی سیاسی ڕژیم لهقهباڵ خهڵك و نهمانی ڕوایی ئهم ڕژیمهبۆ زۆربهی ههرهزۆری خهڵكی ئێران بخهینهپهنا یهكتر، ئهوكات بۆمان دهردهكهوێ كهبۆچی ڕژیمی ئیسلامی لهقهباڵ گرتنهبهری ههوڵی جیدی بۆ ڕێگری لهبڵاوبوونهوهیكۆرۆنا و دابین كردنی واكسێن بهمجۆرهبه خاوی كهوتووهتهكار. كۆرۆنا لهباروودۆخی داڕمانی ئابووری و شكستی سیاسیی ڕژیم دهتوانێ وهك بهرهكهتێكی ئیلاهی بهكار بهێندرێ. ههر وهك چۆن ٨ ساڵ شهڕ بۆ ئهم ڕژیمهبهرهكهتی ئیلاهی بوو و وهك چۆن ههموو كارهساتێكی سرووشتی كهماڵوێڕرانیی خهڵكی لێدهكهوێتهوه‌ “مهشییهتی ئیلاهیناودێر دهكرێ، كۆرۆناش دهتوانێ وهها ڕۆڵێكی بێت.

ڕژیمی كۆماری ئیسلامی، نهكهفایهتی لهناوبردنی ههژاری و فهلاكهتی ههیه، نهتوانای دابین كردنی ڕهونهقی ئابووری و كۆتایی هێنان بهگرفتاری و نههامهتییهكانی ژیانی زۆربهی خهڵكی ههیه‌. ئهوهیكهسهرانی ئهم ڕژیمهبهشوێنیهوهن، درێژهی سیاسهتی ههتا ئێستای خۆیانهبهماهییهتی یهكجار دژهمرۆیی و زاڵمانهوه‌. سیاسهتێك كهئێستا و داهاتووی خهڵكی ئێرانی خستووهتهمهترسییهوه‌. چارهنووسی خهبات لهگهڵ فهلاكهت، زوڵم و گهندهڵیی بهرین، پتر لهههموو كاتێك لهگهڵ چارهنووسی ههوڵ بۆ گۆڕینی نیزامی سیاسی دهسهڵاتدار لهئێران  و كردنهوهی ڕێگایهك بۆ خوڵقاندنی ئاڵووگۆڕی بنهڕهتی، گرێی خواردووه‌. بێگومان ئهو ئاڵۆگۆڕهش لهچوارچێوهی ئهم دهسهڵاتهدا بههیچ شێوهیهك نایهتهدی.

ئهمڕۆ لهقهباڵ وهها ئاراستهیهك لهڕژیمی ئیسلامی، دابین كردنی تهندرووستی و سڵامهتی خهڵك و ههوڵی خێرا بۆ دابین كردنی واكسێنی بهخۆڕایی و واكسیناسیۆنی ههموو هاووڵاتییان پێویستهببێتهخواستی سهرهكیی و گشتیی خهڵك. پێویستهئیمكانی مانۆڕ دان بهویرووسی كۆرۆنا لهڕژیم زهوت بكرێت، تا زهویی ژێر پێی سهرانی ڕژیم كهبهقیمهتی ماڵوێرانیی خهڵك لهههوڵی زهمانهت كردنی درێژهی دهسهڵاتهنگریسهكهیان دان، داغ بێت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *