ژوئن 22, 2021
کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

په‌ره‌سه‌ندنی ناڕه‌زایه‌تیی ئه‌ستێره‌كانی فووتباڵ دژبه‌ پێشێلكردنی مافی كرێكاران له‌ قه‌ته‌ر

ڕاپۆرتهكان باس لهوهدهكهن كهلهوڵاتهئۆرووپاییهكان ڕۆژبهڕۆژ بهژمارهی ئهو تیمه نێونهتهوهییانهی فووتباڵ كهلهسهر جلوبهرگهكانیان دژبهپێشێلكاریی مافی مرۆڤ لهقهتهر نووسراوهدهبیندرێت و لهئاست خانهخوێیی قهتهر لهجامی جیهانی ٢٠٢٢دا ناڕازین، زیاد دهبێت. پاش تیمی میللیی نۆروێژ و تیمی میللی ئاڵمان، تیمی میللیی هۆلهندیش بهپۆشینی تیشێرتی ناڕهزایهتی هاتنهناو زهوی فووتباڵهوه‌. یاریكهرانی تیمی میللیی دانماركیش بهپۆشینی تیشێرتی ناڕهزایهتی، بهو ههڵمهتهپهیوهست بوون كهلهچهند ڕۆژ لهمهوبهرهوهلهستادیۆمه ئۆرووپاییه‌‌كانی شوێنی بهڕێوهچوونی كێبهركێی سهرهتایی جامی جیهانی، بهڕێوهدهچێت.

ناڕهزایهتی بهپێشێلكردنی مافی كرێكاران لهجهرهیانی بینا كردنی ئهو وهرزشگایانهی كهقهرارهنزیك یهك ساڵ و نیوی دیكهببێتهخانهخوێی گهورهترین ڕووداوی فووتباڵی جیهان، شێوازی جۆراوجۆر لهخۆ دهگرێت. بهپێی ڕاپرسییهك كهلهلایهن گۆڤاریئێشپیگێلهوهبهڕێوهچووه، ٦٨ لهسهدی بهشداربووان دهنگیان داوهبهبایكۆت كردنی جامی جیهانیی ٢٠٢٢ بهخانهخوێیی قهتهر و ئهو بژاردانهیان ههڵبژاردووهكهبایكۆتی جامی جیهانییان بهتهواوی یان كهم و زۆر، بهدرووست لهقهڵهم داوه‌. ٨٣ لهسهدی دهنگدهرانیش باوهڕیان وابووهكهبهڕێوهچوونی جامی جیهانی لهقهتهر بهگشتی ههڵهیه‌. بهدوای دهربڕینی ناڕهزایهتی لهناو ستادیۆمهكان، تیمهمیللییهكانی فووتباڵی ئاڵمان و نۆروێژ بهشێوهی ڕهسمی خوازیاری پێڕاگهیشتن بهمافی ئهو كرێكارانهبوون كهلهجهریانی كار لهوهرزشگاكانی جامی جیهانیی ٢٠٢٢ی قهتهردا گیانیان لهدهست داوه‌. كۆمیتهیهك لهلایهن یهكیهتیی فووتباڵی نۆروێژهوهپێكهاتووهتا ههڵسهنگاندن لهسهر ئهو بابهتهبكات كهچ كاردانهیهوهك پێویستهبهرامبهر بهمهسهلهی پێشێلكردنی مافی مرۆڤ لهقهتهر ئهنجام بدات

هاوكات لهگهڵ چوونهسهرهوهی حهرهكهتی ناڕهزایهتیی تیمهمیللییهكانی فووتباڵی ئۆرووپا دژبهباروودۆخی نامرۆڤانهی كرێكارانێك كهلهپڕۆژهكانی وهرزشگاكاندا كار دهكهن، ئهو پرسیارهلهمیدیاكانی ئۆرووپادا هاتووهتهگۆڕێ كهئایا پێویستهكێبهركێكانی قهتهر سهرهنجام بایكۆت بكرێت یان نا؟

حكوومهتی قهتهر بهوهتۆمهتبار كراوهكهكرێكارانی لهباروودۆخێكی نالهباری ژیاندا ڕاگرتووهو ئهوانی ناچار بهكار كردن لهشوێنهمهترسیدارهكان كردووه‌.

ماوهیهكی زۆرهكهڕاپۆرتی دڵتهزێن لهحاڵ و ڕۆژی كرێكارانی كۆچبهر لهعهرهبستان و وڵاتانی دهورووبهری كهنداو بڵاو دهبێتهوه‌. كرێكارانی كۆچبهر لهم وڵاتانهبهتوندترین شێوهدهچهوسێنهوهو كهمترین مافی دهربڕینی ناڕهزایهتییان ههیه‌. ئهوان بههۆی بێكاری و ههژاریی بێسنوور لهوڵاتانی خۆیان، لهڕێگهی شیركهتهپهیمانكاریهكانهوهڕهوانهی ئهو ناوچهیهدهكرێن و پاسپۆرتهكانیان بهبارمتهدهگیرێ. ئهوان ناچارن ههتا گیان لهجهستهیاندا ماوهكار بكهن و تهنیا مافی ئهوهیان ههیهكهبهشێك لهداهاتهكهیان بۆ بنهماڵهكانیان بنێرنهوه‌.

لهو كاتهوهكه١١ ساڵ لهمهوبهر وڵاتی قهتهر لهكێبهركێ لهگهڵ باقیی وڵاتانی دیكهبۆ بهڕێوهبردنی جامی جیهانی فووتباڵی ٢٠٢٢ سهركهوت، ههم ژمارهی كرێكارانی كۆچبهر زیادی كردووهو ههم باروودۆخێكی دژوارتریان بهسهردا سهپاوه‌. بهپێی ڕاپۆرتی ڕۆژنامهیگاردیهن، نزیك ٦ ههزار و ٥٠٠ كرێكاری كۆچبهر كهخهڵكی وڵاتانی هێند، پاكستان، نێپاڵ، فیلیپین و سریلانكا بوون، لهماوهی ئهو ١٠ ساڵهدا لهوڵاتی قهتهر گیانیان لهدهست داوه‌. لهم ڕێكهوتهوهههتا بهئهمڕۆ، بهشێوهی مامناوهند ههموو حهفتهیهك ١٢ كرێكار گیانیان لهدهست داوه‌. ئهگهرچی مهرگی ١٢ كرێكار لهیهك حهفتهدا یهكجار جێگای نیگهرانییه، بهڵام بێگومان، ئاماری قوربانی بوونی كرێكارانی كۆچبهر یهكجار لهم ئامارانهلهسهرتره‌.

جامی جیهانیی فووتباڵ لهساڵی ٢٠٢٢دا لهوڵاتی قهتهر بهڕێوهدهچێت. قهتهر بهكهڵك وهگرتن لههێزی كاری ههرزانی پتر لهیهك و نیو ملیۆن كرێكاری كۆچبهر، بهخێرایی دهستی دایهساخت و سازی ستادیۆمهوهرزشییهكان. جهمعییهتی ئهمیر نشینی قهتهر،  ٢ ملیۆن و ٥٠٠ ههزار كهسهكهنزیك به٢ ملیۆن كهسی لهكرێكارانی كۆچبهر پێكهاتووه‌. زۆربهی ئهم كرێكارانهلهوڵاتانی هێندووستان، پاكستان، نێپاڵ و بهنگلادێش و چهند وڵاتێكی ئهفریقایی دیكهوههاتوون. بهپێی یاسای قهتهر، كرێكاران خۆیان ڕاستهوخۆ ناتوانن بۆ كار كردن لهم وڵاتهویزا وهربگرن. ههموو كرێكارێك پێویستی بهكهفیل یان زامنه‌. كاری كهفالهتیش لهلایهن شیركهتهواستهكانهوهئهنجام دهدرێت و بهشێك لهحهقدهستی كرێكاران، ئهم شیركهتانهوهریدهگرن. كرێكاران مافی گۆڕینی پیشهو یان بهبێ ئیزنی خاوهنكار، مافی چوونهدهرهوهیان لهم وڵاتهنییه‌. پاسپۆرتهكانیان ههر لهسهرهتاوهبهبارمتهدهگیرێت. حهقدهستی مانگانهی كرێكاران لهقهتهر ٢٧٥ دۆلاره‌. حهقدهستی ئهو كرێكارانهش كهوهك خزمهتكار لهلای بنهماڵهقهتهرییهكان خهریكی كار دهبن، تهنانهت لهوهش كهمتره‌. زۆربهی كرێكارانی بیانی لهقهتهر بهبێ گرێبهستی بهنووسراوهخهریكی كارن و لهم بوارهدا ڕێكهوتنهكان تهنیا بهشێوهی شهفاهی ئهنجام دهدرێت. ئهگهر باروودۆخی دژواری كار، لهسهرێ بوونی سهعاتی كار، حهقدهستی یهكجار كهم، توندوتیژیی خاوهنكار، كاری ئیجباری، شوێنی خهوی قهرهباڵغ و بێبهش بوون لهكهمترین ئیمكاناتی تهندرووستی بهم دیمهنهزیاد بكهین، دهكرێ ئهم كرێكارانهبهمانای ڕاستهقینهی ووشه‌ “كۆیلهكانی سهردهمی سهرمایهداریناو لێ بنێین. ڕاستهكهئهم ئهمیرنشینهلهسهر دهریایهك لهنهوت بینا كراوه‌‌، بهڵام ئهوهیكهسهرهنجی سهرمایهگوزارانی دهرهكیی بهرهوخۆی ڕاكێشاوه، ئهساسهن ئهو هێزهكارهههرزانهیهكهبێ بههرهمهند بوون لهچكۆلهترین پشتیوانیی یاسایی، لهم ناوچهیهدا بوونی ههیه‌. واتهكرێكارانێك كهمافی ناڕهزایهتی و مانگرتنیان نییه‌. كرێكارانێك كهمافی ههبوونی ڕێكخراویان نییه‌.

لهوهها باروودۆخێكدا، كرێكارانی بیانی لهقهتهر و باقیی وڵاتانی دهورووبهری كهنداو، پێویستیان بهپشتیوانیی ویژدانی وهخهبهر لهئاستی جیهاندا ههیه‌. كارێك كهئهسترهكانی فووتباڵ دهستیان پێكردووه، حهرهكهتێكی سهمبۆلیكی بهنرخهكهچاوی خهڵكی وڵاتانی جیهان لهئاست ئهوهیكهلهپشت ڕواڵهتی پڕ زهرق و بهرق و فریودهری وڵاتانی دهورووبهری كهنداو لهئارادایه، دهكاتهوه‌. ئهم بێعهداڵهتییهو ئهم مهودا بهرینهی نێوان ههژاری و سهروهت، ویژدانی مرۆڤایهتی ئازار دهدات و پێویستهڕیشهكێش بكرێت.

بابەتی پەیوەندیدار

وڵامی بەتەوژمی خەڵکی کوردستان بە شانۆی هەڵبژاردنەکانی ڕژیم

rezan

سه‌ركه‌وتن له‌ بایكۆتی شانۆی هه‌ڵبژاردنه‌كان، سه‌ره‌تایه‌ك بۆ سه‌ركه‌وتنی گه‌وره‌تر

rezan

شانۆی هه‌ڵبژاردنه‌كان له‌ژێر سێبه‌ری ترس له‌ ئاخێزی جه‌ماوه‌ری

rezan

ئیمه‌نیی شوێنی كار به‌ زه‌بری هاوپشتیی چینایه‌تیی كرێكاران ده‌توانێ به‌سه‌ر سه‌رمایه‌داراندا بسه‌‌پێت

rezan

داهاتووی سیاسیی ئه‌فغانستان له‌ تارماییدا

rezan

هێزی سه‌ركوتی ڕژیم ده‌كرێ زه‌وینگیر بكه‌ین و سه‌ره‌نجام شكستی بده‌ین

rezan