کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

پانتایی جه‌نایه‌ته‌كانی كۆماری ئیسلامی، جه‌ماوه‌ری مافخوازی نه‌ترساندووه‌

پاش تێپهڕبوونی نزیك به٥ حهفتهلهئاخێزی جهماوهری مانگی خهزهڵوهر، هێشتا كۆماری ئیسلامی حازر نییهئامارێك سهبارهت بهژمارهی گیان بهخت كردووانی ئهم ئاخێزهبڵاوكاتهوه‌. بهڵام نهێنی كاری لهمبارهوهبێ فایدهیهو ڕاستیهكان لهههزار لاوه‌‌ خۆیان سهرههڵدهدهن. ههواڵنێری ڕوویتێرز ڕۆژی دووشهممه٢ی مانگی بهفرانبار بهرابهر لهگهڵ ٢٣ی دێسامبر، لهڕاپۆرتێكی تایبهتدا لهسهر زاری كاربهدهستانی ڕهسمی ئێران كهنهیانویستووهناویان بڵاوبكرێتهوه، باسی لهكوژرانی نزیك به١٥٠٠ كهس لهجهریانی ئاخێزی مانگی خهزهڵوهردا كردووه‌.

لهم ڕاپۆرتهدا هاتووه‌: “ئێوارهی ڕۆژی دووشهممه٢٦ی خهزهڵوهر، لهدووههمین ڕۆژی ناڕهزایهتیهكان كهبهگران بوونی نرخی بێنزین دهستیپێكرد، خامنهیی لهگهڵ كاربهدهستانی باڵای ئهمنیهتی، حهسهن ڕووحانی و ژمارهیهك لهئهندامانی كابینهكهی چاوپێكهوتنی ئهنجام دا.” ڕوویتێرز لهسهر زاری سێ بهرپهرس كهنزیك بهئاڵقهی ڕێبهری كۆماری ئیسلامی وهسف كراون، ڕایگهیاندووهكهلهو كۆبوونهوهیهدا خامنهیی لهشێوازی ههڵسووكهوت لهگهڵ نائارامیهكان ڕهخنهی گرتووهو بهخاتری سووتانی وێنهی خۆی و تێكدانی پهیكهری خۆمهینیتووڕه‌” بووه‌. بهپێی ڕاپۆرتی ڕوویتێرز ئهو لهم دانیشتنهدا وتوویهتی كه‌: “كۆماری ئیسلامی لهمهترسی دایه‌. ههر كارێك كهپێویسته، بۆ كۆتایی هاتنی ئهم ناڕهزایهتیانهئهنجامی دهن.” ههروهها ڕوویتێرز لهدرێژهدا باس لهوهدهكات كه‌: “سێ بهرپهرسی وهزارهتی ناوخۆی ئێران بهم ههواڵنێریهیان وتووهكه‌: لهجهریانی ئاخێزی مانگی خهزهڵوهردا نزیك به١٥٠٠ كهس كوژراون. بهپێی ئهم ڕاپۆرته١٧ كهس لهگیان بهخت كردووان منداڵ و ٤٠٠ كهسیشیان ژن بوون. ڕوویتێرز ههروهها ئاماژهی بهوهش كردووهكه ئهو دوو كهسهی ئاماری كوژراوهكانیان داوهبهم ههواڵنێریه، ڕایانگهیاندووهكهئهم ئامارهیان بهپێی زانیاری وهرگیراو لههێزهئهمنیهكان، گۆڕستانهكان، نهخۆشخانهكان و پزیشكی قانوونی بهدهست هێناوه‌.

ئهم ههواڵنێریهههروهها ڕایگهیاندووهكهجگهلهسێ سهرچاوهی نزیك بهئاڵقهی دهورووبهری خامنهیی، بهرپرسێكی دیكهش، دهركردنی فهرمانی سهركوتی لهلایهن ڕێبهری كۆماری ئیسلامیهوهدژبهناڕهزایهتیهكان پشت ڕاست كردووهتهوه‌.

لهدرێژهی ئهم ڕاپۆرتهدا هاتووهكه‌: نووسینگهی وتهبێژی دهوڵهتی ئێران حازر نهبووهسهبارهت بهنیسبهت دانی فهرمانی سهركوت بهخامنهیی ڕادهربڕێت و نوێنهری ئێران لهڕێكخراوی نهتهوهیهكگرتووهكان، وڵامی بهداواكاری ڕوویتێرز بۆ كاردانهوهبهم ڕاپۆرتهنهداوهتهوه‌. سێ سهرچاوهكهی ڕوویتێرز ڕایانگهیاندووهكه‌ “خامنهیی لهناڕهزایهتی كرێكاران و چینی لاوازی كۆمهڵگا لهشارهچكۆلهكان زۆر نیگهران بووه، بهتایبهت ئهو توێژهكۆمهڵایهتیهكهم داهاتانهی كهدهورانێك پشتیوانی كۆماری ئیسلامی بوون.” ههروهها ڕاپۆرتهكهی ڕوویتێرز باس لهوتهكانی چهند بهرپرسی دیكهی ڕژیم دهكات كهوتوویانه‌ “ئهگهر نائارامیهكان سهركوت نهكرابایهن، ئهوكات خهڵك لهداهاتوودا زیاتر بهرهو ناڕهزایهتی هان دهدران.” بهپێی ئهم ڕاپۆرته، خامنهیی ڕووبهبهرپرسان و كاربهدهستانی كۆماری ئیسلامی  كهلهنووسینگهكهی ئهو كۆببوونهوه، وتوویهتی كه‌ “ئهگهر بهزووترین كات ناڕهزایهتیهكان كۆتایی پێ نهیه، ئهوان بهبهرپرسی ئاكامهكانی دهزانێ“. ئهو ژمارهیهی كهلهو كۆبوونهوهیهدا لهبهیتی خامنهیی كۆببوونهوه، تێكڕا لهسهر ئهو باوهڕهبوون كهخۆپیشاندهران بهشوێن ڕووخاندنی كۆماری ئیسلامیهوهن.

ئامانجی بڵاوكردنهوهی ئهم ههواڵهلهلایهن كاربهدهستانی ئێرانهوهكهنهیانویستووهناویان ئاشكرا بكرێت، ههر چیهك بێت، ئاشكرایهكهخامنهیی و ئاڵقهی دهورووبهری لهئاخێزی مانگی خهزهڵوهر ترساون و لهههمان كاتیشدا بهكردهوهی جهنایهتكارانهویستوویانهكۆمهڵگاش بترسێنن.

ئهگهر ئهوهی بسهلمێنینكهئامانجی كۆماری ئیسلامی لهم كردهوهیه‌‌ ترساندنی كۆمهڵ بووه‌. ئهو ڕاستیهش ههر بهو ڕادهیهئاشكرایهكهكۆماری ئیسلامی لهمبارهوهشكستی هێناوه‌. ئهگهر نهمانههوێ لیستی دوور و درێژی ناڕهزایهتیهكانی یهك مانگی ڕابردوو ههڵدهیهنهوه،كهبهدهیان مهورد مانگرتن و كۆبوونهوهو خۆپیشاندانی پیشهیی و سیاسی لهخۆدهگرێت، چاوخشاندنێك تهنیا بهسهرڕووداوهكانی دوو ڕۆژی ڕابردوو پێمان دهڵێ كهئهگهر كۆماری ئیسلامی بهكوشتنی ١٥٠٠ كهس و دهستبهسهركردنی پتر له٧٠٠٠ كهس لای وایهكهكۆمهڵی ئێرانی بێدهنگ كردووه، چهندهبهههڵهدا چووه‌. مانگرتنی كرێكارانی شارهداری مهریوان و خۆپیشاندان بۆ دیفاع لهكۆڵبهران لهمشاره، ناڕهزایهتی سهرلهنوێی كرێكارانی هێپكۆ، كۆبوونهوهی زهرهرمهندانی دامهزراوهی كاسپیهن، كۆبوونهوهی كرێكارانی پهیمانكاری چادرملو و چهند مانگرتنی و كۆبوونهوهی كرێكاری دیكه، مانگرتن و دهست لهكار كێشانهوهسهرتاسهری موعهلیمان لهچهندین ئۆستانی ئێران، كۆبوونهوهی خانهنشینان لهبهرامبهر مهجلیسی ئیسلامی و هیتر، ههموویان ههر لهم دوو ڕۆژهدا ڕوویان داوه‌. وهك نموونهیهكی دیكه، لهئێستادا لهسهر بانگهێشتی دایكانی داخ دیتوو، لهزۆربهی شوێنهكانی ئێران، خهڵك خهریكن خۆیان بۆ ڕێوڕهسمی بهرز ڕاگرتنی یادی گیان بهخت كردووانی مانگی خهزهڵوهر لهڕۆژی پێنجشهممه٥ی مانگی بهفرانبار ئامادهدهكهن. بێ گومان كۆماری ئیسلامی لهدهست وهها جهماوهرێك بهوهها ئیرادهیهكه‌‌وهڕزگاری نابێت. بهڵام ئهگهر ڕژیم نهیتوانی لهپڕۆژهی تۆقاندن و ترس وهبهرنانی كۆمهڵ دا سهركهوتوو بێت، لهبهرامبهردا بهم كوشتارهبێ رهحمانهیه، پهیوهندی خۆی لهگهڵ زۆرینهی خهڵكی ئهم كۆمهڵگایهبردهقۆناخێكی نوێوه‌. لهم قۆناخهدا ئیتر جێگایهك بۆ فریو و دووڕوویی نهماوهتهوه‌. ههر دوو بهرهی ئهم نهبهرده، بهبێ هیچ خۆشباوهڕیهك، بهرهوڕووی یهكتر ڕێزیان بهستووه‌.

پانتایی كوشتاری مانگی خهزهڵوهر نیشانی دا كهڕژیم بهرهوڕووی خهڵك شمشیری ههڵكێشاوه، كهوابوو خهڵكیش بۆ سهركهوتن لهم نهبهردهدا و بۆ پێش گرتن لهزیانی گیانی زیاتر، پێویستیان بهدهرس وهرگرتن لهڕووداوهكانی ئهم دوایانهو ئامادهیی زیاتر و بهكارهێنانی ئامرازی بههێز و تاكتیكی كاراترن‌. ههتا هاتنهبهرهوهی باروودۆخێك كهتێیدا دوایین هێرش بكرێتهسهر كۆماری ئیسلاوی و دهسهڵاتی سیاسی یهك لایی بكرێتهوه، پێویستهگهلێك ههنگاوی دیكهههڵبگیرێت. لهوهبهدوا نابێ شوێن و كاتی نهبهرد، دوژمن دیاری بكات، كۆماری ئیسلامی نابێ ڕووبهڕوو بوونهوهی پێش وهخت بهسهر خهڵكدا بسهپێنێ.  پێویستهدوژمن لهبوارهجۆراوجۆرهكاندا، دهرگیر و ماندوو بكرێت و  هاوكات بژیوی ڕۆژانهی خهڵكیش لهچنگی دهربێت. ئهوهیكهله٥ حهفتهی ڕابردوودا و پاش  ئاخێزی مانگی خهزهڵوهر دیتمان، نیشانهی پێگهیشتوویی جهماوهری خهباتكار و كامڵ بوونی ڕهوتێكهكهلهدرێژهدا بێ گومان سهرهنجام كۆماری ئیسلامی بهچۆك دادێنێ.

بابەتی پەیوەندیدار

ڕاگەیاندنی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە

-

خەون و ئاواتە بەدی نەهاتووەکان لە ئێرانی ژێر دەسەڵاتی ڕژیمی کۆماری ئیسلامیدا

-

هەڵبژاردنی گاڵتەجاڕانە و خەبات و داواکاری کرێکاران

-

بارودۆخی بەساڵاچووان لە ئێرانی ژێر دەسەڵاتی ڕژیمی ئیسلامیدا

-

ئەو جیرەخۆرانەی کە بازاڕگەرمی دەکەن بۆ گاڵتەجاڕی هەڵبژاردنەکان، سبەی ڕۆژ شەرمەزاری کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دەبن.

-

منداڵان بێمافترین و ستەملێکراوترین بەشی کۆمەڵگای ئێرانن

-