×

مێنۆی سه‌ره‌وه‌

مێنۆی سه‌ره‌كی

ده‌ستڕاگه‌یشتنی خێرا

هه‌واڵی ماڵپه‌ڕ

false
true
false

ئەوەوتەی ئاخوندەی

بیرچەوتیەوتوویی ونەزانینە

ەدەڵێن دەروازەی بەهەشت

سێ دەرگایەوهەەوان

لەشاری قوم داڕێژراون

بۆنەەوە

لەتاوان وگوناحباری

لەهەەودەروازانە

بچنەژورێ

بخشراون وچێژی بەهەشت

وەردەگرن وساف دەبنەوە

بەلام ئەوجارلەپڕێ

ئەومۆتەەی فرت وفێلەی

هەڵوەشاندو

سابتیەئەیسەی

پڕلەدەرۆێ ئاخوندە

ەچەندین ساڵ نانی چەوری تەمنیانەو

دەعاونوشتەی

گێەوەی

ساویەی مەزهەبی

پێ جۆشدرابوووپێ خەلفابوو

چۆن پوچەڵ بووچۆن تێ

چۆن مام وێروسیۆنا

داووتەڵەی بۆنانەوەو

چۆن لەپڕێ

هەرچی ئاخوندوقوتابی

ئەوجیلەبوون

ڕاپەڕاندوبێ ئاسۆ

ئەودەروازەی بەهەشتەشی

ەقوڕقوشمیی

دەیەس وپێ سەلماندن

ەئەەی چەوسانەوەی

مەزهەب ڕێژی ووتاربێژی

ۆنەپەرست چەندەنزمەو

چەندەدەروازەی دەرۆیەو

هیەئایەوخوتبەی

نیان توانی لەگژئەو

وێروسەڕاچن

بۆیەدەبێ بیەنەوە

هۆئەوانەیەزانیتان

گشت فەلسەفەی ئاخوندیسم

وردبیرنەەوەتانە

تێگەیشتن ئەوانەچین؟!!

ئەووێروسەوەەوتە

ناودەروازەی بەهەشتەوە

ەگشت دەروپێەرەەی

لەناخەوە

هەمووئاخوندی فێڵبازی

گۆڕەپانی سات وسەودای

سەرمایەشی

ڕ

ڕازی شاراوەی ئەوانی

بۆمانەوە

چۆن داهێناوچلۆ

ەئەوقالەفلان، قالەفلانەی

قەلەڕەشەی ئاخوند

چەندەی بڕەندەی سڕ

ئێستائیترپاڕانەوەولاڵانەوەی

ئاخوندە

هێندەڕیەیەو

هێندەئێیەربووە

ەتەنانت گەوجترین

مرۆڤی ئەوگەوجاوایەش

بڕ

بەێژی بێ ڕاوێژی

مەی قوم ومەشهەد

تفدەەوساویەیەی

پێ ڕاهاتبووپێ جۆشدرابوو

بۆڕنۆش بردن لەبوونیا

بۆگشت ئیمام زادەومەرقەد

ۆنابۆسەرچاوەیە

لەروون بوونەوەوزانیاری

ەمێژوویئاخوندومەلای

وەهاخستەچاڵاوی ڕەش

ەهەوداووتەقەڵی ریسی سەدان ساڵەی

ڕیشاڵ ڕیشاڵ هەڵوەشاندو

برگەبڕگەی جالجاڵۆەی

تارەی ناوئایەوحەدیسەی

ئەوانیەئاویەوبڵقی سەرئاو

بەهێرشی بێ پسانەوەی

ڕایمالین وڕەتاندنی

ماهییەتی خورافاتی بێ سنووری

ئەومیۆبەگەندەڵانەی

بەمرۆڤایەتی ناساندن

ئەوانە،دژپێەوتن وزانستی نوێن

عەقلی مرۆڤ پێوانەیە

بۆدیتنەوەی ڕاستیە

بۆشردنەوەی ڕچەی چەوتی

ئەوفێرگەپڕلەهەڵدێروبەردەڵانەی

یۆنیەوتوویی ونایەی

هیچ پاساوێ

توانای نیەوهیچ

ئاڕشیوی خەلفاندن وتۆقاندنیش

لەئاست ئەوتەوژمەتوندەی

ەۆیەسەردەروازەی دەرۆ

نێتوانیوەوناشێ ونابێ

شیرازەی ئاخەندئاوەها

قڵت وبڕ

هەەوەی سەدان ساڵەی

شەوەزەنگیۆنەپەرستی

ژەنگ گرتووی

بەوڕادەیەلەقاودات و

بەوشێوەیە

ڕەەوەبسڕێتەوە

یوتبوری  ١٥\٣\٢٠٢٠

true
Tags :

ئه‌م بابه‌ته‌ بێ ته‌گ دانراوه‌.

true
true
true

ئێوه‌یش ده‌توانن ڕای خۆتان تۆمار بكه‌ن


- بابەتێک لێرە نییە-


false