وڵامی زیندان و شه‌للاقه‌كانتان وه‌رده‌گرن!

بێدادگای كهیفهریی ئهراك لهڕێكهوتی ٢٦ی جۆزهرداندا، لهحوكمێكی دژهئینسانیدا، ههركام له٤٢ كرێكارهكهی شیركهتی ئازهرئابی به‌ “یهكساڵ زیندان، ٧٤ زهربهشهللاق و یهك مانگ بێگاریمهحكووم كرد. كرێكارانی ئازهرئاب هاوكات لهگهڵ مانگرتنهكانی كرێكارانی ههفت تهپهو فوولادی ئههواز لهمانگی ڕهزبهردا دهستیان دایهمانگرتن. ئهوان خوازیاری ههڵوهشانهوهیبهشی خسووسی، ئهمنیهتی پیشهیی، پێدانی حهقدهستهدواخراوهكان و باشتر كردنی باروودۆخی كار بوون. كاتێك كهداخوازیهكانیان بێ وڵام مایهوه، له٢٨ی ڕهزبهردا، لهئاست شاردا ڕێپێوانیان ئهنجام دا و ڕێگهی ئاسنی شۆمالجنووبیان بهست. دهوڵهتی سهركوتگهر، ههر وهك ههمیشه، هێزیئینتزامی و گاردی ویژهی تێبهردان. ئهم سهركوتگهرانهبهگازی فرمێسكڕێژ و باتۆم هێرشیان كردهسهر ڕیزی كرێكاران. ڕۆخساری خوێناویی كرێكاران ههر ئهوكات شهپۆلێكی لهنهفرهتی گشتی چینی كرێكار لهدهرهوهی سنوورهكان وهڕێخست. لهجهرهیانی ئهم هێرشهوهحشیانهیهدا، ٢١ كهس دهستبهجێ دهستبهسهر كران و ٢١ كهسی دیكهش دواتر بانگ كران و دهستبهسهر كران. بهمجۆرهبوو كه٤٢ كهس لهكرێكاران خرانهزیندانهوه‌. ئهوان پاش دوو حهفتهدهستبهسهركران، بهدانانی وهسیقهئازاد كران و لهئێستاشدا بێدادگاكانی ڕژیم حوكمی زیندان و شهللاق و بێگاریان دژبهم كرێكارانهدهركردووه‌. بێگومان هیچكام لهم حوكمانهتازهنین. لهبیرمان نهچووهتهوهكهئۆرگانهسهركوتگهرهكانی ههر ئهم ڕژیمه، كرێكارانی خاتون ئابادیان دایهبهر دهستڕێژی گولله‌. لهبیرمان نهچووهتهوهكهبهشداربووانی ڕێوڕهسمی ئهوهڵی مانگی مهی، زیندانی كران و شهللاقیان لێدرا. كرێكارانی ئاق دهڕهیان دایهبهر شهللاق. لهبیرمان نهچووهتهوهكهلهجهرهیانی زیندان و ئهشكهنجهی ڕێبهرانی بوێری ههفت تهپهو داكۆكیكارانیان،مۆستهنهدی سووخته‌”یان درووست كرد و حوكمی ئێعدامیان بۆ ناڕازیانی ئاخێزهكانی مانگی بهفرانباری و خهزهڵوهر دهركرد. ههموو ئهم جهنایهتانهیان ئهنجام دا تا بهڵكوو بتوانن پاشهكشهبهبزووتنهوهی كرێكاری بكهن، تا شایهد متمانهبهخۆیی لهكرێكاران و داكۆكیكارانیان بستێننهوه، تا بهڵكوو كهش و ههوای ترس و تۆقاندن بهسهر كۆمهڵگادا زاڵ كهن. بهڕوانگهی ئهوانهوه، كرێكاری شهللاق خواردوو دهبووایهبهجۆرێك سووكایهتیی پێكرابایهكههێز و توانای خۆڕاگریی نهمێنێ، دهبوایهئهو شهللاقهی كهوهجهستهی شهریفترین و زهحمهتكێشترین ئینسانهكان دهكهوێ، ههم بهوان و ههم بهكۆمهڵگای نیشان دابایهكهئێمهبایهخێك بۆ كهرامهتی ئینسان دانانێین، یان دهبێ تهسلیم بن و یان سووك و زهبوونتان دهكهین. بهڵام گشت ئهم ههوڵهسهركوتگهرانهو دژهمرۆییانه، لهبهرامبهر عهزم و ئێرادهی كرێكاراندا، لهبهرامبهر عهزم و ئێرادهی جهماوهرێك كهبڕیاریان داوهئهم ڕژیمهبڕووخێنن، بڕهوی نهبوو.  تهنیا ههر ئهوهندهبهسهكهسهرهنجێك بدهینهههواڵی ڕۆژانهی ناڕهزایهتی و كۆبوونهوهكان، ئهویش لهو باروودۆخهكۆرۆناییهدا، تا بۆمان دهركهوێ كهئهو سهركوتگهرانهی كهپێیان وابوو دهتوانن پاشهكشهبهخهباتی كرێكاران بكهن و متمانهبهخۆییان لێبستێننهوهو سهرهنجام تهسلیمیان بكهن، چهندهخهیاڵیان خاوه‌.

ڕێك ههر لهم ڕۆژانهدا و لهجهرگهی دهركردنی حوكمی دژهمرۆیی لهدژی ٤٢ كرێكاری ئازهرئاب و لێدانی شهللاق لهڕهسوول تالب موقهدهم، ئهندامی سهندیكای واحید و لهدستبهسهركراوانی ئهوهڵی مانگی مهی، لهجهرگهی دهركردنی حوكمی ئێعدام بۆ سێ لاوی ناڕازی و حوكمیفساد فی الارض، لهدادگاكانی ئیسفههان بۆ ههشت كهس لهناڕازیانی ئاخێزهكانی بهفرانباری ٩٦ و خهزهڵوهری ٩٨، كۆمهڵگا دیمهنێكی دیكهی لهخهبات و ناڕهزایهتی لهخۆ نیشان دا. مهگهر بێجگهلهئهوهیهكهلهجهرگهی ههر ئهم ڕهشبگیری و حوكمهدژهئینسانیانهدا، لهئێستا ١٥ ڕۆژهكهپتر له٥ ههزار كرێكاری نهیشهكهری ههفت تهپهدهستیان داوهتهوهمانگرتن. كرێكاران، ئهگهرچی، بهچاوی خۆیان دیتوویانهكهچلۆن نوێنهرانی بوێر و داكۆكیكارانیان دهخهنهزیندانهكانهوهو ئهشكهنجهیان دهدهن، بهڵام سهرهڕای ههمووی ئهو سهركوتگهریانه، ئهوان بۆ چهندومین جار، بۆ وهدهست هێنانی خواستهكانیان، ئیرادهی خۆیان بهسهرمایهداران و دهوڵهتهكهیان نیشان دا. مهگهر بێجگهله ئه‌‌وهیهكهله جهرگهی ههر ئهم ڕهشبگیریانهدا، سێ ههزار و ٥٠٠ كرێكاری شیركهتی زۆغاڵی سهنگی كرمان دهستیان لهكار كێشایهوهو ئامووزشیارانی نێهزهتی سهوادئامووزی لهبهرامبهر مهجلیسی ڕژیمدا، بۆ ماوهی سێ ڕۆژ دهستیان دایهكۆبوونهوهی ناڕهزایهتی. مهگهر بێجگهلهئهوهیهكهكۆبوونهوهو مانگرتنی كرێكارانی عۆقاب ئهفشانی سێمنان، كرێكارانی هێڵی ئاسنی زاگرۆس، كرێكارانی مهعدهنی كرۆمیت، خانهنشینكراوانی زهوب ئاههنی ئیسفههان، كرێكارانی شهفا رود، كرێكارانی گرووپی میللی سهنعهتی فوولادی ئێران  بۆ هاوپشتی لهدوو هاوكاری مافخوازیان، لهجهرهیان دایه‌.  ئهگهر لهلایهكهوه، خوێنڕێژانی دانیشتوو لهسهر كورسیی قهزاوهت، دژهمرۆییترین جهوههری خۆیان نیشان دهدهن، بهڵام لهلایهكی دیكهوه، ههموو دهست بهتاڵكراوان، ههموو ئهوانهی وا قوربانیی نهزمی بهربهریهتی سهرمایهداریی ئیسلامین، لهبهرامبهریدا بهڕیز بوون. ئهگهرچی ئێستادا نهبهردێكی نابهرابهر لهئارا دایه‌‌، بهڵام بێگومان، هاوسهنگیی هێز بهردهوام بهقازانجی ئهو ملیۆنان مرۆڤهدهگۆڕدرێ كهپتر له٤٠ ساڵه، ههموو جۆر جهنایهتێكیان دهرحهق ئهنجام دراوه‌. دڵنیاتان دهكهینهوه، ئێوهی تاڵانكهر، ئێوهكهلهداڵانهتاریكهكانی گۆڕی ههزاران ساڵهوههاتوونهتهدهر، دۆڕاوی حهتمیی ئهم نهبهردهدهبن.

كۆمهڵگا سهركوتگهریهكانی ئێوهلهبیرناكات، ئهم كۆمهڵگایهسهپاندنی ههژاری و برسی ڕاگرتنی ملیۆنان مرۆڤ فهرامۆش ناكات. ئهم كۆمهڵگایهلهبیری ناچێتهوه، كاتێك كهكرێكارانی ههفت تهپهپهرهدهیان لهسهر دزی و گهندهڵیهكانی بهڕێوهبهرانی كارخانهو داكۆكیكارانیان لهدهزگا دهوڵهتیهكاندا لادا، ڕێك بهم تاوانهخرانهزیندان و ئهشكهنجهدران، بهڵام ئێستا تهپڵی ڕسوایی ههر ئهم بهڕێوهبهرو بهرپرسهدهوڵهتیانهوهدهنگ هاتووه‌. ئهم كۆمهڵگایه، ئهو جهنایهتكارانهی كهلهسهر كورسیی قهزاوهت دانیشتوون و حوكمی ئێعدام، زیندان و شهللاق بۆ كرێكاران و بۆ ناڕازیان دهردهكهن، فهرامۆش ناكات. ئێوهجهنایهتكاران دڵنیا دهكهینهوهكهشهللاق لێدان لهجهستهی كرێكاران نشانهی هێز و دهسهڵاتی ئێوهنییه، بهڵكوو نیشانهی ترسێكی قووڵهكهلهباڵای چینی گۆڕههڵكهنی خۆتان دا دهیبینن. بڕوا بكهن ترس و خهوفی ئێوهلهڕاپهڕینی شۆڕشگێڕانهی چینی كرێكار، لهئاخێزی ملیۆنییی جهماوهری وهگیان هاتوو، بهشهللاق لێدانی كرێكاران و ئێعدام كردنی ناڕازیانی بهفرانبار و خهزهڵوهر، ناشاردرێتهوه‌. ڕهنگبێ لهجهرگهی كۆرۆنا و بهربهستهكانیدا، درفهتێكتان بۆ تۆڵهكردنهوهبۆ ههڵكهوتبێ، بهڵام بێگومان، قۆناغی پاش كۆرۆنا، قۆناغی مانگرتن و ناڕهزایهتیی بهرینی كرێكاران، ژنان، موعهلیمان، خوێندكاران، خانهنشینان و ماڵبهتاڵانچووان و قۆناغێكی زۆر مهزنتر لهبهفرانبار و خهزهڵوهر، قۆناغی دوایین نهبهردهكان دبێت لهگهڵ ئێوهی دهسهڵاتدارانی تاڵانكهر و سهركوتگهر. بهدڵناییهوه،ئێمهخۆمان بۆ پێشوازی كردن لهم قۆناغهئامادهدهكهین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *