کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

وته‌یه‌ك له‌سه‌ر “موعامله‌ی قه‌ڕن”ی ترامپ و نه‌تانیاهوو!

دۆناڵد ترامپ سهروك كۆماری ئهمریكا سهرهنجام ڕۆژی سێشهممه٨ی مانگی ڕێبهندان بهرابهر لهگهڵ ٢٨ی ژانویهلهكۆنفرانسێكی ڕۆژنامهوانی هاوبهشدا لهگهڵ نهتانیاهوو،گهڵاڵهی  ئاشتیی كۆشكی سپی بۆ ڕۆژههڵاتی ناوهڕاست ناسراو بهموعاملهی قهرنی دایهبهر باس و شیكردنهوه‌. ئهوهیكهلهو كۆبوونهوهیهدا گهڵاڵهی ئاشتیڕۆژههڵاتی ناوهڕاستڕاگهیهندرا، شتێك نهبوو بێجگهلهبهڕهسمیهت ناسینی لانیكهم ٧٠ ساڵ داگیركاریی ڕژیمێكی نهژادپهرست لهلایهن ئیمپریالیسمی ئهمریكاوه‌. كاتێك وشهكان مانای ڕاستهقینهی خۆیان لهدهست دهدهن، زۆر سهیر نییهئهگهر گهڵاڵهی بهڕهسمیهت ناسینی داگیركاری و ئاوارهكردنی چهند ملیۆن ئینسان لهفهلهستین به‌ “ئاشتیبناسرێت و ناویموعاملهی قهڕنی لهسهر دابندرێ. لهڕاستیدا ئهو بهناو موعاملهی قهڕنه، موعاملهیهكهلهنێوان دوو سهرۆكی دهوڵهتی ڕاسیست كهیهكێكیان گرفتاری لێپرسینهوهیهلهسێنای ئهمریكادا و ئهویتریشیان بهتاوانی ئهنجامدانی سێ مهورد گهندهڵی ماڵی دهبێ ڕهوانهی دادگا كرێت. ترامپ بۆ شیكردنهوهی گهڵاڵهكهی باس لهئیستلاحیبراوه‌-براوه‌”  دهكات و ههڵبهت ئهوهش هیچ پهیوهندیهكی بهكێشهی مێژوویی نێوان نهتهوهی فهلهستین و ڕژیمی داگیركهری ئیسرائیلهوه‌‌ نییه‌.  ئهوبراوه‌-براوه‌‌” پتر لهههموان دهبێ یار و یاوهری ترامپ و نهتانیاهوو بێت لهههڵبژاردنهكانی داهاتوودا لهو دوو وڵاته‌. نهتانیاهوو پێویستی بهو بهڵگهیهیهتا ڕاسیستی ترین بهشی دهنگدهرانی ئیسرائیل لهپشت سهری خۆیهوهبهڕیز كات و ترامپیش لهدڵی ههرا و گرمهی لێپرسینهوهیدا لهسێنای ئهمریكا، پێویستیبهوهیهكهتوندڕهوترین یههوودیهكانی دانیشتووی ئهمریكا و سێكته ئایینیهكان لهپاییزی ئهمساڵدا بێنێتهبهردهم سندووقهكانی دهنگدان. چاوخشاندنێك بهناوهرۆكی گهڵاڵهكهو بهلهبهرچاوگرتنی دۆخی ناسهقامگیری ترامپ و نهتانیاهوو و ئهو هات وهاوارهی كهلهچهند ڕۆژ لهمهوبهرهوهوهڕێیان خستووه، نیشانی دهدا كهئهو گهڵاڵهیهتهنیا و تهنیا دهتوانێ لهخزمهت ئامانجهكانی ئهو دوو لایهنهدا بێت.

لهبیرمانهكههێشتا چهند مانگ لهخزینی ترامپ بۆ ناو كۆشكی سپی تێپهڕ نهببوو كهڕایگهیاند، بیر لهبنبڕ كردنی كێشهیهكی مێژوویی دهكاتهوهكهپێشینیانی ئهو نهیانتوانیوهڕێگاچارهیهكی بۆ بدۆزنهوهو ههربۆیهش ڕاوێژكار و زاواكهی واته‌ “كوشنێری كرد بهبهرپرسی ئهو گهڵاڵهیه‌. لهو ماوهیهدا و لهجهریانی سهفهری كوشنێر بۆ ڕۆژههڵاتی ناوهڕاست و چهنهلێدانهكان و دركاندنی هێندێك لههێڵهسهرهتاییهكانی ئهو گهڵاڵهیه، بۆ كهسانێك كهلهداوی سازش و گهندهڵی و ههڕاج كردنی بهرژهوهندیهكانی نهتهوهی فهلهستین نهكهوتبوون، ئاشكرا بوو كهئاغاكانی دونیا بهنیازن دوایین پاشماوهكانی نهتهوهیهك بهتهواوی لهناو بهرن. ترامپ لهناساندنیموعاملهی قهڕندا كهتێكهڵ بوو لهگهڵ چهپڵهبارانی نهتانیاهوو، بهدڵ ئاواڵهیهكی كهم وێنهوهههموو خواستهكانی دهوڵهتی داگیركهری ئیسرائیلی وهك دیاریهك پێشكهشی كرد. ئوورشهلیم وهك پێتهختی دابهش ههڵنهگری ئیسرائیل دهمێنێتهوه، دهسهڵاتدارێتیی ئیسرائیل بهسهر دۆڵی ئۆردۆن و باقی خاڵهكانی دیكهی لێواری ڕۆژئاوا و سنووری ڕۆژههڵاتی ئیسرائیل و بهرزاییهكانی جهولان بهڕهسمی دهناسرێ. بهواتایهكیتربهڕهسمی ناسینی دهسهڵاتی ئیسرائیل بهسهر ئهو ناوچانهی كهلهشهڕی شهش ڕۆژهی ١٩٦٧ ههتا ئێستا داگیركراون و بهشێكی بهرین لهشارۆچكهیههوودی نشینهكان كهوێڕای موقاومهتی خهڵكی خۆجهیی و وهدهرنانیان، سازكراون، دهبنهوهخاكی ئیسرائیل. كهوابوو گهڕانهوهی ئاوارهكانی فهلهستین بۆ مهڵبهندی باب و باپیرانیان بۆ ههمیشهههڵدهوهشێتهوهو ئهوهش خۆی لانیكهم لهدژی بڕیارنامهی ١٩٤ی شۆرای ئهمنیهتی ڕێكخراوی نهتهوهیهكگرتووهكانهكهمافی گهڕانهوهی فهلهستینیهكان بۆ ناوچهكانی خۆیان بهڕهسمی دهناسێت.

تڕامپ ئیدعای كرد كه‌ “ئهمڕۆ ئیسرائیل ههنگاوێكی گهورهبهرهو ئاشتی ههڵدهگرێ. ئهو گڵاڵهیهبناغهی وتووێژی ڕاستهوخۆ دهبێت لهنێوان بهرپرسانی ئیسرائیل و فهلهستین“. گۆیا ههتا ئێستا لهكهمپی دهیوید واسلۆ ئهو دوو لایهنهوتووێژی ڕاستهوخۆیان نهبووه‌. ترامپ ٤ ساڵی دهرفهت بهفهلهستینیهكان دا كه‌ “ڕێگای ئاشتی بگرنهبهر و لهگهڵ ئیسرائیل وتووێژ بكهن، بهڵام بهو مهرجهی كهتیرۆریزم ڕهت بكهنهوه‌”. بۆ فهلهستینیهكانیش  بهڕواڵهت لهپهراوێزی ڕۆژههڵاتی ئوورشهلیم پێتهختێك دیاری كراوهو گۆیا فهلهستین لهلێواری ڕۆژئاوا  و ڕۆژههڵاتی ئوورشهلیم بهخودموختاریهكی مهرجدار دهگات. خۆدموختاریی مهرجدار ڕێك ئهو شتهیهكهدهوڵهتی گهندهڵی مهحموود عهباس لهلێواری ڕۆژئاوا ههیهتی و وهها خودموختاریهكهكهدهوڵهتی ئیسرائیل ههركات بیههوێ ئاوایی یههوودی نشین لهو ناوچانهدرووست دهكات و یان بهبیانووی بوونی حهماس  لهنهواری غهزهماڵهكان بهسهر خهڵك دا دهڕووخێنێ. ترامپ لهوتهكانیدا ئیدعای كرد كه‌ “فهلهستینیهكان كهوتوونهتهچهرخهیهكی توندوتیژیهوهو منیش ههوڵم داوهتا ڕێگایهك بۆ چارهسهركردنی كێشهكانی نێوان فهلهستین و ئیسرائیل بدۆزمهوه‌”. ترامپ بهو پهڕی بێشهرمیهوهههمووی ئهوانهوهككارێكی گهورهكهبۆ فهلهستینیهكانی كردووه‌” ناو لێبرد. ههروهها، بۆ ئهوهیفهلهستینیهكان بزانن ئهو چ كارهایهكی گهورهی بۆ كردوون، وتیههمووان دهزانن كهمن كاری گهورهم بۆ ئیسرائیل ئهنجام داوه‌. باڵوێزخانهی ئهمریكام بۆ بهیتولموقهدهس گواستهوهو بهرزاییهكانی جهولانم بۆ ئییسرائیل بهڕهسمیهت ناسی و لهڕێكهوتنی ههستهیی ئێران هاتمهدهر“. پاشان بێشهرمانهدرێژهبهوتهكانی دا و وتیپێویستهمن بۆ فهلهستینیش كاری گهورهبكهم، ههنگاوێكی گهورهیهئهگهر ئهوانیش وڵاتی خۆیانیان ههبێت و ئهوهش دهتوانێ دوایین شانسیان بێت“.

نهتانیاهوو بهوپهڕی خۆشحاڵیهوهڕووبهترامپ وتیجهنابی سهرۆك كۆمار، ئێوهمافی دهسهڵاتدارێتیی ئیسرائیلتان لهگشت ئهو ناوچانهی كهیههوودیهكانی تێدایهبهڕهسمی ناسی و چیتر ئهو شوێنانهناوچهی داگیركراو نین“. لهدرێژهدا وتیشی١٨ی ژانویهی ٢٠٢٠ لهمێژوودا دهمێنێتهوه،چونكهئێوهمافی دسهڵاتدارێتیی ئیسرائیلتان لهو ناوچانهی كهبۆ ئهمنیهتی ئێمهحهیاتیهبهڕهسمی ناسی“. بهمجۆرهمهعلووم بوو كه‌ “موعاملهی قهڕنشتێك نییهجگهلهڕهسمیهت دان بهداگیركاریی و بههیچ دانانی مافی حهیاتی نهتهوهیهك كهپتر لهنیو سهدهیهله ماڵ و حاڵی خۆی دهركراوه‌. بێ گومان موقاومهتی نهتهوهیهك بۆ مافی حهیاتی، ناتوانێ بهو گهڵاڵهو سیاسهتهڕاسیستیانهتێكبشكێت. ترامپ و نهتانیاهوو دهڕۆن، بهڵام حهماسهی خۆڕاگریی خهڵكی فهلهستین لهگۆشت وخوێنی نهسلهكانی داهاتوودا دهمێنێتهوه‌.

بابەتی پەیوەندیدار

خەبات بۆ دابینکردنی ژیانێکی گونجاو و کەرامەتی ئینسانی

komalah

هەڵاواردنی مەزهەبی لەبواری دوکتۆر و دەرمان لە ئێران

komalah

نابێت ئیزن بدرێت ڕژیم، قەیرانە ئابوورییەکەی بە دزینی نان لەسەر سفرەی خەڵک چارەسەر بکات.

komalah

یەک لەسەر چواری دانیشتووانی ئێران، دۆسییەی قەزاییان هەيە.

komalah

درووستكردنی سناریۆی نه‌زانانه‌ دژ به‌ چالاكانی مەدەنی سیاسه‌تێكی شكست خواردووه‌

komalah

زیانپێگەیشتوانی شەڕی  کۆنەپەرستانە لە ئوکراین چ کەسانێکن؟

komalah