کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

وته‌یه‌ك به‌ بۆنه‌ی ڕۆژی جیهانیی موعه‌لیم

ڕۆژی سێشهممه١٣ی مانگی ڕهزبهر بهرابهر لهگهڵ ٥ی ئۆكتۆبر، ڕۆژی جیهانیی موعهلیمه‌. ئهمڕۆژهلهساڵی ١٩٩٤ی زایینیدا لهلایهن ڕێكخراوی زانستی، كلتووری و پهروهردهیی سهربهڕێكخراوی نهتهوهیهكگرتووهكان(یونسكۆ) و ڕێكخراوی جیهانیی كار(ئای ئێڵ ئۆ)، وهك ڕۆژی جیهانیی موعهلیم ناودێر كرا. ئامانجی دیاری كردنی وهها ڕۆژێكپێزانین و بایهخ دان بهموعهلیمان و تاوتوێ كردنی كێشهكانیان، لهسهرتاسهری جیهانڕاگهیهندراوه‌.

بهپێی ئامارهكانییونسكۆلهئاستی جیهاندا یهك سێههمی موعهلیمان لهژێر هێڵێ ههژاریدا  دهژین. ئهوهش لهحاڵێكدایهكهسهرمایهداران، زانست، وهك كاڵا دهفرۆشن و لهزهحمهتی موعهلیمانهوه، بهسوودی كهڵان دهگهن. ڕۆژی جیهانیی موعهلیم بۆ كرێكارانی وشیار، وهبیرهێنهرهوهی ههموو ئهو بێ مافیانهیهكهبهسهر گشت زهحمهتكێشانی كۆمهڵدا سهپاوه، ڕێز گرتن لهخهباتی ئهوانهدژبهم بێ مافیانهو ههڵسهنگاندنی دهستكهوتهكانیان و زهروورهتی دیفاع لهخواستهكانیانه‌.

لهو جێگهوهكهیهكهمین چهخماخهكانی بیر كردنهوه، لهمهدرسهكانهوهلێدهدرێ و دهپشكوێ، جیهان، ئهمڕۆ، پتر لهههموو كاتێك، پێویستی بهموعهلمانی شارهزا، ئاسوودهخهیاڵ، بێ دڵهڕاوكێ و ئینسان میحوهر ههیه‌. بهڵام ئایا لهئێران، حورمهت و كهرامهتی موعهلیم، ئهوجۆرهی كهشیاوه، دهپارێزرێ؟ ئایاموعهلیمان، كهلهتوێژهزهحمهتكێشهكانی ناو كۆمهڵن، وهها بایهخێكیان پێدهدرێ كهنیگهرانی پێداویستیهماددیهكانیان نهبن و بهبێ خهم، خهریكی بردنهسهرهوهی ئاستی زانست و تێگهیشتنی خۆیان بن؟ حهقیقهتی ژیانی ڕۆژانهی موعهلیمان، ئهوهمان پێدهڵێ كهزۆربهیان، پتر لهوهیكهبیر لهبردنهسهرهوهی زانست و شارهزایی خۆیان بكهنهوه، بهناچار، بیر لهدیتنهوهی كاری دووههم و سێههم دهكهنهوه.  پتر لهسێ چوارهمی موعهلیمانی ئێران لهژێر هێڵی ههژاری دان و باقیهكهشیان بهپیشهی دووههم و سێههم و داهاتی هاوسهرهكانیان، خۆیان لهژێر هێڵی ههژاری دهرباز كردووه‌. لهپهنا ئهو دهستهیهلهموعهلیمانی زهحمهتكێش، كۆمهڵێك سیخۆڕ و بارهاتووی حهوزهی دژهعیلمیه، حزووریان ههیهكهبهرپرسی بهڕێوهبردنی گهڵاڵهی دژهكلتووری و سووكایهتیهكانی ڕژیمن لهناوهندهكانی فێركردندا. باروودۆخی بژێوی موعهلیمانی خانهنشینكراو یهكجار دڵتهزێنتره‌. موعهلمانی خانهنشینكراو، كهتهمهنی لاوی و نێوانساڵیی خۆیان، خستووهتهخزمهت بابهتی پهروهردهو بارهێنانی ئهم وڵاتهو لهم ڕێگایهدا ههمووجۆر دژوارییهكییان تهحهمول كردووه، لهكاتی بهساڵاچوویی و پیریدا، لهجیات بههرهمهند بوون لهئاسایش و ئاسوودهیی، لهوپهڕی دهستكورتی و ههژاریدا ژیان بهسهر دهبهن.

بهڵام كێشهی ژیانی ئهم بهشهههژارهی كۆمهڵ، تهنیا ئهوهنییهكهلهژیانێكی شیاو، بههرهمهند نین، بهڵكوو ئهوان ناچار دهكرێن كهپهرهپێدهری پهرهوهردهو بارهێنانێك بن كهبهتهواو مانا، ئاوێتهی خورافهو كۆنهپهرستییه‌. یهكێك لهئازارهگهورهكانی موعهلیمانی شهریف و خهباتكار، ڕهخنهكردنی ئایین لهبابهتی پهرهوهردهو بارهێنان دایه‌. موعهلیمانی ئێران مهحكوومن بهوهیكهلهنزیكهوهشایهدی بهڕێوهچوونی گهڵاڵهی كۆنهپهرستانهی ڕژیم لهناوهندهكانی فێركردن، لهوانهههڵاواردنی ڕهگهزی، ناردنی خوێندكاران بۆ بینینی بهرهكانی شهڕی ٨ ساڵهی ئێران و عێراق، لهژێرناوی كاروانی ڕاهیانی نوور و هێتر بن. وهها باروودۆخێكهكهجهستهی موعهلیمان ماندوو و شهكهت و دهروونیشیان پهرێشان و پڕ لهئازار دهكات.

موعهلیمانی ئێران خوازیاری بردنهسهرهوهی حقوق بۆ سهرووی هێڵی ههژاری، بههرهمهند بوون له‌ “بیمهی كارئامهد، هاوسانسازیی حقوقی خانهنشینكراوان و كهسانی لهسهر كار، دابین كردنی بژێو  و پاراستنی پێگهو كهرامهتی ئینسانیی خانهنشینكراوان، بههرهمهند بوونی ههموو منداڵان لهئامووزشی ستاندارد و بهخۆڕایی بهتایبهت لهناوچهبێبهشهكان، ستاندارد و ئیمهنی كردنی مهدرهسهكان، بههرهمهند بوونی خوێندكاران لهكهرهستهی تهفریحی و فهرههنگی، ڕاگرتنی سیاسهتی پووڵی كردنی ئامووزش و كۆتایی هێنان بهپهروهندهسازی و ئهمنییهتی كردنی چالاكیی موعهلیمانن.

موعهلیمانی زهحمهتكێش و بێبهشی ئێران، ئهو مرۆڤهشهریفانهن كهخواستی عادڵانهیان ههیهو شیاوی بهربڵاوترین و پهیگیرترین پشتیوانین. كۆماری ئیسلامی لهجیات پێڕاگهیشتن بهخواستهڕهواكانیان، بهزیندانی كردن و دهركردن، وڵامییان دهداتهوه‌.

بهڵام سهرهڕای ههموو گوشار و سهركوتگهریهك، خهباتی موعهلمیان بۆ گهیشتن بهخواستی ڕهوا و عادڵانهیان و بۆ ئازادیی هاوكارانییان، بێ وهستان درێژهی بووه‌. دهستبهسهركردن، دهركردن، بهربهست نانهوهی پیشهیی و هیتر، موعهلیمانی چاوترسێن نهكردووهو بهری بهپهیگیر كردنی خواستهكانیان نهگرتووه‌.

پێرۆزبایی ڕۆژی جیهانیی موعهلیم  له‌ ‌ههموو موعهلیمانی خهباتكار و زهحمهتكێش و دڵسۆز دهكهین و دڵنیاین كهبزووتنهوهی كرێكاری و بزووتنهوهی موعهلیمانی ئێران، لهڕێزێكی یهكگرتوودا، هاوڕێ لهگهڵ ههموو زهحمهتكێشان و بێبهشان و ستهملێكراوانی ئهم كۆمهڵگایه، سهرهنجام بارگهو بنهی ڕژیمی كۆنهپهرست و دژهمرۆیی كۆماری ئیسلامی تێكهوهدهپێچن.

بابەتی پەیوەندیدار

خەڵکی کوردستان و بەلوچستان پیلانەکانی ڕژێم پووچەڵ دەکەنەوە

komalah

خوێندکارانی ئێران لەگەڵ خەبات لە دژی حکوومەتی ئیسلامی ئاشنا دەبن

komalah

وەهمەکانی خامنەیی و پەرەسەندنی خەباتی خەڵک لە دژی کۆماری ئیسلامی

komalah

تاوانی کوشتنی خەڵکی زاهیدان فەرامۆش ناکرێت

komalah

لە ١٦هەمین ڕۆژی ناڕەزایەتی و مانگرتنی یەک لە دوای یەک لە ئێران

komalah

دووهەمین مانگرتنی گشتی لە کوردستان سەرکەوتووانە بەڕێوەچوو

komalah