×

مێنۆی سه‌ره‌وه‌

مێنۆی سه‌ره‌كی

ده‌ستڕاگه‌یشتنی خێرا

هه‌واڵی ماڵپه‌ڕ

false
true
false

چهند ساڵێكهكهخامنهیی لهوتهكانی كۆتایی ساڵدا و یان لهپهیامی نهورۆزیهكهیدا، ناوێك بۆ ساڵی نوێ دیاری دهكات. ئهمساڵیش بهپێی ئهم سۆننهته، ناویجههێشی تهولیدی بۆ ئهمساڵ دیاری كرد. ڕووحانیش بهڕهچاوكردنی ئهوه، لهڕۆژی ٢ی خاكهلێوهدا، لهحاڵێكدا كهلهسهر قهرهنتینهنهكردن پێداگری دهكرد، تهعتیلی وڵاتی به‌ “پیلانی دوژمنناولێبرد و وتیشی كهنابێ چهرخهی بهرههمهێنان ڕابوهستێ. سهرانی كۆماری ئیسلامی ئهوهیكهكهبهقازانجیان نهبێت و ببێتهكۆسپێك لهبهرامبهر سیاسهتهدژهمرۆییهكانیان، بهپیلانگێریی دوژمنی پێناسهدهكهن. ئهگهر كۆمهڵ بهخاتری سیاسهتی كاولكهری ئابووری و نێئۆلیبڕاڵی ئهوان، كهوتووهتهسهر لێواری داڕمان و لهناوچوون، ئهوهئاكامی دوژمنایهتییئیستكباری جیهانییه‌. ئهو كهسانهی وا لهمافی كرێكاران دیفاع دهكهن، كهسانێك كهدژبهههڵاواردنی ڕهگهزین و یان دیفاع لهمافی منداڵان دهكهن، ئهو كهسانهی وا دڵسۆزی ژینگهن و باس لهلهناوچوونی دهكهن، ههموو ئهوانهدهست نیشاندهو سیخوڕی دوژمنن و بهشێوهی گشتی ههموو ئهو باروودۆخهفهلاكهتبارهی كهلهئێستادا بهسهر ئێراندا زاڵه، ههمووی پیلانگێڕیی دوژمنه‌. یهكێكیان فهرمانیجههێشی تهولیددهردهكا و ئهویتریان ههڕهشهدهكا كهنابێ چهرخهی بهرهههمهێنان ڕابوهستێ. بۆ هیچكام لهو دوانهبایهخی نییهكهئهم بهناو جههێش یان تهكانهبهتهوژمه، كامهخهڵك دهبێ ئهنجامی دات و چهرخهی بهرههمهێنان كام هێز دهبێ وهكاری خات. ئایا مهبهستیان ئهوانه‌‌یهكهچهند بهرابهر لهژێر هێڵی ههژاری دان؟ یان مهبهستیان ئهو كهسانهیهكهشوێنی كارهكهیان داخراوهو دهبێ بهبرسیهتی سهر بنێنهوه؟

لهئێستادا تهنیا سێ حهفتهلهڕاگهیاندنی ڕهسمی بڵاوبوونهوهی كۆرۆنا تێپهڕبووهو ههر لهو سێ حهفتهیهشدا كاریگهریی زۆر فهلاكهتباری لهسهر ژیانی پتر له١٦ ملیۆن كرێكار و بنهماڵهكانیان داناوه‌. لهئێستادا زۆرێك لهوان دهبێ لهگهڵ بێكاری و ههژاری و برسیهتی بهشهڕ بێن. لهكۆمهڵگایهكدا كهتهنانهت لهباروودۆخی ئاساییشدا، حهقدهستی كرێكاران بۆ چهندین مانگ وهدا دهكهوێ، لهكۆمهڵگایهكدا كهپتر له٨٠ لهسهد لهبهرههمهێنهرانی لهههموو جۆرهبیمهیهكی كۆمهڵایهتی بێبهرین و تهنانهت ئهو حهقدهستهی وا چوار بهرابهرلهژێر هێڵی ههژاری دایه، لێیان دهریغ دهكرێ، بهبڕێك بیر كردنهوهبۆمان دهردهكهوێ كهلهكاتی ڕاگهیاندنی ڕهسمی بڵاوبوونهوهی كۆرۆناوه ههتا ئێستا، كۆمهڵگا  بهرهوڕووی چ باروودۆخێكی مهرگبار بووهتهوه‌. ئهوانهی وا لهباروودۆخی ئاساییشدا، پێداویستیهسهرهكیهكان لهسهر سفرهكانیان بهتاڵان بردراوه، چۆن دهتوانن مهوادی زیدی عفوونی دابین بكهن، چۆن دهتوانن خواردنی پێویست بۆخۆیان ئامادهبكهین و چۆن دهتوانن لهخزمهت ههڵیت و پڵیتهكانی خامنهیی و ڕووحانی دابن بۆجههێشی تهولیدو وهكار كهوتنهوهیخهرخهی تهولید“. خۆشبینانهترین لێكدانهوهكان سهبارهت بهدابین كردنی كهرهستهی تهندروستی، باس لهچوونهسهرهوهی ههزینهی ٤٦٠ ههزار تمهنی دهكات بۆ كرێكاران، ئهویش لهباروودۆخێكدا كهناوهندی ئاماری ئێران بهبڵاوكردنهوهی ڕاپۆرتێك، تهوهرۆمی ١٢ مانگه‌‌ی ساڵی ٩٨ی بهرابهر لهگهڵ ٣٤ و ٨ دههۆمی لهسهد ڕاگهیاندووه‌. ههڵبهت ههموومان دهزانین كهتهوهرۆمی واقعی زۆر لهوانهلهسهرترهو خهڵك ههموو ڕۆژێ ئاستی تهوهرۆمی واقعی لهبهرزبوونهی قیمهتی پێداویستیهكانیاندا، دهبینن. ههڵبهت ئهوهش خۆی مامناوهندی تهوهرۆمه‌. ههر بهپێی ڕاپۆرتهكهی ناوهندی ئاماری ئێران، بهرههمهخواردهمهنیهكانی وهك گۆشتی سوور و ماسی بۆ ٥٠ تا ٦٥ لهسهد و قیمهتی سهوزیهكان بۆ حدوودی ٦٥ لهسهد بهرز بووهتهوه‌. ههر ئهو ئامارهنیشانی دهدا كهتوانای كڕینی خهڵك لانیكهم ٥٠ لهسهد هاتووهتهخوارێ و لانیكهمی حهقدهستی ئێستای كرێكاران كهنزیك یهك و نیو ملیۆن تمهنه، تهنانهت ههزینهی خواردهمهنیهكانیشی پێ دابین ناكرێت و ئاشكرایهكهبۆ ههزینهی ماڵ و هاتووچۆ و تهندرووستی و دهرمان و ئامووزش، شتێك لهو حهقدهستهنامێنێتهوه‌.

پێویستهئهوهمان لهبهرچاو بێت كهوتووێژهكانی پهیوهندیدار بهدیاری كردنی لانیكهمی حهقدهست لهژوورهپان و بهرینهكاندا و لهناو كۆبوونهوهو دانیشتنهكانی شۆرای عالیی كاردا گرفتار بووهو ئهو تهوهرهیان حهواڵهی ساڵی تازهكردووه‌. ههڵبهت بۆ خاوهنكاری خسووسی و دهوڵهتی، هیچ شتێك لهوهباشتر نییه‌‌ كهههروا بهپێی لانیكهمی حهقدهستی دیاریكراوی ساڵی ڕابردوو، بهردهوام كرێكاران تاڵان بكهن. لهو نێوهدا تهنانهت خاوهنكارانی خسووسی خوازیاری ئهوهبوون كهههزینهخورد و خۆراك لهئهستۆی ئهوان بێت و ههزینهی ماڵ و دهرمان و ئامووزش و پێداویستیهكانیتر بكهوێتهئهستۆی دهوڵهت. ئهوهڕێك ئهو بێ شهرمی و بێ چاوهڕوییهی بورژوازیهكهلهپێناو ڕهقابهتهكانی لهگهڵ بازاری جیهانی، تهنانهت لهدابین كردنی پێداویستیهسهرهكیهكانی كرێكارانیش خۆ دهدزێتهوه‌. ئهو بورژوازیهكرێكاری ههرزان و ئارامی دهوێت. ڕێك لهباروودۆخێكدا كهئهندامی كانوونی عالیی شۆرای ئیسلامی كار و كۆمیتهی حهقدهستی شۆرای عالیی كار ڕایدهگهیێنن كهسهبهدی بژێوی كرێكاران گهیشتووهته٥ ملیۆن و ٤٠٠ ههزار تمهن، باس لهوهدهكرێ كهدهوڵهت و خاوهنكاران پێشنیاری، بهلانی زۆرهوه،دوو ملیۆن و ٨٠٠ ههزار تمهنیان داوهو ئهوهش لهڕاستیدا بهنیوهی ئهو سهبهدهبژێویهی كرێكاران نابێت كهنوێنهری شۆرای عالی ئیسلامی كار باسی لێدهكا. ئهوهش لهحاڵێكدایهكهخودی ئهو نوێنهرانهش، ئهندامی ڕێكخراوهكانی سهربهدهوڵهتن. دیسان ئهوهش لهحاڵێكدایهكهڕێكخراوهسهربهخۆ كرێكاریهكان پێش بڵاوبوونهوهی كۆرۆنا و چوونهسهرهوهی لهناكاوی قیمهتی پێداویستیهخۆراكی و تهندروستیهكان، ڕایانگهیاندبوو كهلانیكهمی حهقدهستی ساڵی ٩٩ پێویستهلانیكهم ٩ ملیۆن تمهن بێت تا بتوانێ وڵامدهرهوهی ههزینهی سهبهدی بژێوی بنهماڵهیهكی كرێكاری بێت.

كێشمهكێشی نێوان ئهندامانی شۆرای عالیی كار و كۆمیتهی حهقدهست و ئهو رهقهمانهی كهباسیان لێكراوه، نیشانی دهدا كهكرێكاران لهمساڵیشدا، دیسان دهبێ لهگهڵ ههژاریی لهتاقهت بهدهر دهست وپهنجهنهرم كهن. ئهویش لهباروودۆخێكدا كهههر لهیهكهمین ڕۆژهكانی دهستپێكی ساڵی تازهو بڵاوبوونهوهكۆرۆناوه، زۆرێك لهكارخانهو ناوهندهكانی بهرههمهێنان داخراون و كرێكاران بهبێ حهقدهست ناردراونهتهوهماڵهكانیان.

سێبهری ڕكوودی ئابووری لهئاست جیهاندا، دابهزینی پتر لهسی لهسهد لهئهرزشی بورس و دابهزینی قیمهتی نهوت لهكاتی دهستپێكی بڵاوبوونهوهكرۆناوه، بێ گومان جیهانی سهرمایهداری لهگهڵ گهلێك تهوهری جیدی بهرهوڕوو كردووهتهوه‌. ئابووریی قهیران لێدراو و نهخۆشی ئێران و بێ كهفایهتی بهرپرسانی ڕژیم، كاریگهریی ئهم قهیرانهی یهكجار توندتر كردووهتهوهو ڕێك لهوهها باروودۆخێكدایهكهناوهرۆكی واقعیی ههڵیت و پڵیت و وتهبێ ناوهرۆكهكانی خامنهیی و ڕووحانی ئاشكرا دهبێت. سهرهڕای ههمووی ئهوانهنابێ ڕێگهبدرێ  سهرمایهدارهكان و دهوڵهتهكهیان بهبیانووی كۆرۆناوههێرشی خۆیان بۆسهر حهقدهست و مافهكانی كرێكاران و زهحمهتكێشان، ئهمجارهیان وهحشیانهتر ڕێكبخهن. نابێ لهبیرمان چێتهوهكهكۆرۆنای كۆماری ئیسلامی زۆر كوشندهترهلهكۆرۆناكهی ئێستا و پتر له٤٠ ساڵهكۆمهڵگا دیلی دهستیهتی. كهوابوو ڕووخان و لهناوچوونی كۆماری ئیسلامی، پێش مهرجی ڕزگار بوونی كۆمهڵگایهلهدهست ههموو جۆر ویرووس و نهخۆشیهك.

true
Tags :

ئه‌م بابه‌ته‌ بێ ته‌گ دانراوه‌.

true
true
true

ئێوه‌یش ده‌توانن ڕای خۆتان تۆمار بكه‌ن


- بابەتێک لێرە نییە-


false