کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

هه‌ڵگه‌ڕانه‌وه‌ی لاوان له‌ ئایین، یه‌كێكه‌ له‌ تایبه‌تمه‌ندیه‌كانی باروودۆخی كۆمه‌ڵایه‌تیی ئێستای ئێران

سبهینێ دووشهممهئهوهڵی مانگی ڕهزبهر، زیاتر له١٤ ملیۆن خوێندكاری منداڵ و تازهلاو و نزیك به٤ ملیۆن خوێندكاری زانكۆ وێڕای یهك و نیو ملیۆن موعهلیم و دهیان ههزار ماموهستای زانكۆ، ساڵی نوێی خوێندن دهست پێدهكهن. ئهوانهتهنیا بهشێكن لهو زیاتر له٢٠ ملیۆن منداڵهی كهتوانیویانهبڕۆنهمهدرهسهكان. ئهم حهشیمهتهملیۆنیهبهو مهبهسته‌‌ ڕوودهكاته‌‌ ناوهندهكانی ئامووزشی كهبتوانن زانست و تێكنیكی سهردهم فێربن و لهداهاتوودا بۆ خزمهت بهخۆیان و كۆمهڵگا كهڵكی لێوهرگرن. ئهم خوێندكارانهبهشێكن لهمنداڵان و تازهلاوانێك كهتوانای ڕۆیشتن بۆ ئهو ١٢ ههزار مهدرهسهخسووسیهو ههزینهی دهیان ملیۆن تمهنی ئهم ناوهندانهیان نییهو سهرهڕای ههموو كێشهیهكانیان بهههزینهی ٥٠٠ تا یهك ملیۆن تهمهن، خویان لهمهدرهسهدهوڵهتیهكاندا ناونووس كردووه‌.

لهماوهی چوار دهیهی ڕابردوودا، ڕژیمی كۆماری ئیسلامی بهردهوام ههوڵی داوهتا بهسهر ناوهرۆكی بوواری پهروهرده و بارهێناندا زاڵ بێت. ڕژیم بۆ گهیشتن بهم ئامانجهو ڕێگری لهشكستی دین لهبهرامبهر زانستدا، مهدرهسهكانی كردووهتهناوهندی فێربوونی ئایین و خورافهو ناوهندی لهبهركردنی بابهتی بێ ناوهرۆك. لهم شوێنانهدا لهجیات ئهوهیكه یارمهتی منداڵان و تازهلاوان بدرێت تا خۆیان و جیهانی دهورووبهریان وهك خۆی بناسن، خوێندكاران ناچار دهكهن تا مێشكیان بهبابهتی بێ ناوهرۆك و نهگونجاو لهگهڵ زانستی دونیای ئهمڕۆ پڕ بكهن. لهمهدرهسهو ناوهنده ئامووزشیهكانی ئێران لهجیات ئهوهیكهدوایین دهستكهوتهكانی زانست و كۆمهڵێك مهعلووماتی ئینسانی ببێتهئامانجی فێركردن و خوێندكاران لهدوایین پێشكهوتنی زانست و گۆڕانكاریی كۆمهڵایهتی و كلتووری ئاگادار كهنهوه، قهبارهیهكی قورس لهخورافاتی مهزههبی لهڕێگهی كتێب و سهرچاوهئامووزشیهكانهوهبهسهریان دا دهسهپێت.

خوێندكاران ههر لهیهكهمین ساڵهكانی خوێندن و مهدرهسهیان دهبێ فێری نوێژ و ڕۆژوو گرتن بن و لهگهڵ نهسیحهت و ئامۆژگاریهكانی پێغهمبهران و ئیمامان ئاشنا بن. كچان دهبێ فێربن كهبهڕهگهزی دووههم بوون، بهبێ مافیی تۆخ و بهسووكایهتیهك كهكتێبی ئاسمانی بۆی بهدیاری هێناون، عادهت بگرن. دهبێ فێربن كهچۆن لهژێر عهبا و مهقنهعهدا قژیان داپۆشن. زیرهكترین و بهتواناترین خوێندكارهكان دهبێ ببنهحافزانی قورئان.

كتێب و بابهتهئهدهبیهكان بهبێ لهبهرچاوگرتنی داهێنان و زهوق و هونهری خوێندكار بوونهتهئامرازێك بۆ بڵاوكردنهوهی خورافات و وشهی بێ مانا و ناوهرۆكی ئهم كتێبانهبهكێشهو پێداویستیهكانی لاوان هیچ بایهخیهك نادات. خوێندكاران بۆ وهرگرتنی نۆمرهی قهبووڵی و تێپهڕكردنی قۆناخهكانی خوێندن، بابهتهكان بهبێ ئهوهیكههیچ چێژیهكی لێوهرگرن یان ههستی ئهدهبیان ببزوێنێ، تهنیا لهبهری دهكهن. كتێبهمێژووییهكان نهتهنیا خوێندكاران لهگهڵ مێژووی ڕاستهقینهی بهرهوپێش چوونی كۆمهڵگا ئاشنا ناكهن بهڵكوو بهدهست تێوهردان لهمێژوو و ئاواژوو نیشاندانی ڕووداوهمێژووییهكان و بایهخدانی یهك لایهنهبهكهسایهتیهمێژووییهكان، بهبێ لهبهرچاوگرتنی سهردهمی كۆمهڵایهتیهك كهتێیدا سهریان ههڵداوه، خوێندكاران لهههر چهشنهڕاست بینیهك دوور دهخهنهوهو مهیل بۆ خوێندنهوهو لێكۆڵینهوهسهبارهت بهڕووداوهمێژووییهكان لهناو دهبهن. فێربوونی زمانه خارجیهكان لهنهبوونی پێوهر و ڕهوشتی فێر كردنی ستاندارد و بههۆی نهبوونی ئیمكاناتی پێویست بووهتهكارێكی دژوار و تاقهت پڕووكێن.

ئاشكرایه، له  چوارچێوهیهكدا كهكۆنهپهرستی بهسهریدا زاڵه، كهش و ههوایهك كهپڕهلهقسهو باسی دینی و بابهتی دابڕاو له خواست وژیانی  ڕاستهقینهی خوێندكاران، كلاسی دهرس و مهدرهسههیچ خۆشیهكی بۆ خوێندكاران نامێنێت و دهبێتهشوێنێكی داخراو و جاڕزكهر.

ههروهها، شێوازی وتنهوهی دهرسهكانیش كهم و كوڕییان كهم نییه‌. لێكۆڵینهوهی دهروون ناسان نیشانی داوهكهلاوان بۆ پهروهردهكردنی هێزی عهقڵانیی خۆیان، پێویستیان بهشوێنی كاری جهمعی ههیهتا لهوێدا بتوانن پێكهوهلهسهر ئهزموونهكانی زانست قسهو باسی هاوبهش بكهن و بهكۆمهڵ ههوڵی بۆ بدهن. خوێندكاران وێڕای فێربوونی زانست و تێكنیك، پێویستهئازادانهفكر و تێبینییهكانی خۆیان دهربڕن و بهئهزموونی خۆیان بهشێك لهپهیوهندی و فهرزیاتی زانستی كهلهمێشكیاندایه، تاقی كهنهوه. بهڵام لهمهدرهسهكانی ئێران بههۆی زۆربوونی ژمارهی خوێندكاران لهكلاسهكانی خوێندن، نهبوونی كاتی پێویست و كهمبوونی تاقیگهو كارگهیان نهبوونی ئیمكاناتی ستاندارد لهشوێنهئامووزشیهكان، موعهلیمان بوونهتهبنهمای ههموو ئامووزش و فێركاریهك لهئێران. لهڕاستیدا، ئهم شێوهكارهمهجال و دهرفهت و لێكۆڵینهوهی جهمعی و تاوتۆێ كردنی بیروڕا و بهشداری لهبووارهجۆراوجۆرهكان لهخوێندكاران دهستێنێتهوهو ناچاریان دهكات تواناكانیان تهنیا بۆ لهبهركردنی قسهوباسی موعهلیم بخهنهگهڕ.

بهڵام سهرهڕای ههموو ئهوانه، ئهزموونی ٤٠ ساڵی ڕابردوو بهسهرانی ڕژیمی نیشان داوهكهمنداڵان و تازهلاوان بهشێك لهدهرسه‌‌ سهرهكییهكانی خۆیان نهك لهمهدرهسهكان بهڵكوو لهبنهماڵهو كۆمهڵگادا فێر دهبن و لهم دهرسانهشدا مرۆڤایهتی، سێكۆلاریزم و دژایهتی لهگهڵ ڕژیمی كۆماری ئیسلامی بههێزهو بهو هۆیهوهئامووزشهكانی ڕژیم بهردهوام شكستیان هێناوه، بهجۆرێك كهئهمڕۆ ههڵگهڕانهوهلهئایین و مهزههب لهناو لاواندا بووهتهیهكێك لهتایبهتمهندیهكانی باروودۆخی كۆمهڵاتیی ئێستای ئێران.

بابەتی پەیوەندیدار

کەمبوونی دەوا و دەرمان لە ئێران و درۆی بێشەرمانەی وەزیری تەندروستی

-

گیانبەختکردووانی هەینی خوێناوی زاهیدان، وزەبەخشن بۆ درێژەدان بە شۆڕشی ژینا

-

بەردەوامبوونی خەبات لەپێناو زیادکردنی حەقدەست

-

ڕەنگدانەوەی هێزی جەماوەر لە سیمای پەریشانی ڕژیمدا

-

سەندیکای کرێکارانی شیرکەت واحد و ئاخێزی شۆڕشگێڕانەی ژن، ژیان، ئازادی

-

چاوەڕوانییەکان لە بزووتنەوەی دانشجوویی لە ساڵی نوێی خوێندندا

-