هه‌موو ڕۆژێكی ساڵ، ساڵڕۆژی جه‌نایه‌تێكه‌ له‌ لایه‌ن كۆماری ئیسلامییه‌وه‌

ڕۆژی پێنجشهممه١٨ی مانگی بهفرانبار، ساڵڕۆژی جهنایهتێكی دژهمرۆیی دیكهی كۆماری ئیسلامییه‌. لهم ڕۆژهدا فڕۆكهیهكی ئۆكراینی، به‌‌ مووشهكی سپای پاسداران، بهربۆوهو گشت ١٧٦ سهرنشینهكهی،كهزۆربهیان لاوانی خوێندكار و توێژهر و لێكۆڵهرانی ئێرانیی دهرهوهی وڵات بوون، گیانیان لهدهست دا.  ئهم جهنایهتهش بهلیستی دوورودرێژی جهنایهتهكانی كۆماری ئیسلامی زیاد بوو و سهدان بنهماڵهی تازیهبار و ویژدانی سهدان ملیۆن مرۆڤی، لهئێران و سهرتاسهری جیهان، زامدار كرد. بهڵام سهرانی ئهم ڕژیمهجهنایهتكاره، لهورد و درشتیانهوه، نهتهنیا نێوچاوانیان پێك دانهدا، بهڵكوو سهرهڕای بهڵگهو نیشانهی حاشاههڵنهگری ناوخۆیی و جیهانی، بۆ ماوهی سێ ڕۆژ، بهدرۆنانهوهو به ته‌‌قالا كردن بۆ سڕینهوهی ئاسهواری جهنایهتهكهو بێدهنگ كردنی بنهماڵهو مرۆڤهخهباتكارهكان، ههوڵیان دا ئهم جهنایهتهدژهمرۆییهداپۆشن و بهئاكامیئاژاوهگێڕیی ئهمریكا،فهزاسازیی گوماناویودرۆی ئاشكرا و گاڵته‌‌” ناویان لێبرد. حسام ئاشنا، ڕاوێژكاری ڕووجانی، ههڕهشهی لهڕۆژنامهوانانی ناوخۆیی و دهرهكی كرد كه‌ “لهبهشداری كردن لهشهڕی دهروونیی، خۆ ببوێرن“. سهرهنجام لهڕۆژی چوارهمدا، بهوپهڕی بێشهرمییهوه، دانیان بهوهدانا كهفڕۆكهكهبههۆی ههڵهی ئینسانیی هاویشتی مووشهك، تێكشكاوه‌. ڕاگهیاندنی ئهم جهنایهته،لهگهڵ ناڕهزایهتیی جهماوهری خهڵك لهزۆرێك لهشارهكانی ئێران بهرهوڕوو بۆوهو خهڵك بهبهرز كردنهوهی درووشم دژبهگشت دهسهڵاتی ڕژیمی ئیسلامی، ئهم جهنایهتهیان مهحكووم كرد.

لهماوهی ئهم یهك ساڵهدا كهلهئهنجام دانی ئهم جهنایهتهتێپهڕیوه، كۆماری ئیسلامی نهتهنیا وڵامێكی بهبنهماڵهی گیان بهخت كردووان و خهڵكی ئێران و باقیی دهوڵهتهكان نهداوهته، نهتهنیا پهروهندهی ئهم جهنایهتهی تاوتوێ نهكردووهو هۆكار و بڕیاردهرانی نهناساندووه، بهڵكوو دادستانی نیزامیی هاودهستی قاتڵانی دهسهڵاتدار لهتاران، وێڕای ڕاگهیاندنی دهستبهسهر كردنی كهسێك، كۆتایی لێكۆڵینهوهو بهستنی پهروهندهی ئهم جهنایهتهی ڕاگهیاند و ئاماژهی بهوهكرد كه‌ “ههڵهی فهرماندهی سیستمی پهدافهندی سپای پاسداران بووه‌”. ئهوهش لهحاڵێكدایهكهدهزگا ئهمنی و قهزاییهكانی ڕژیم، هێستاش بهردهوام، درێژهبهئهشكهنجهو ئازار و پهروهندهسازی بۆ ناڕازیانی ئهم جهنایهتهدهدهن.

لهماوهی یهك ساڵی ڕابردوودا، بهرپرسانی كۆماری ئیسلامی بهخۆگێلكردن و درۆنانهوهو وڵامی نهزانانه،ههوڵیان داوهكهئهم جهنایهتهش وهك باقی جهنایاتی دیكه،لهناوخۆ و دهرهوهی ئێران، بهتێپهڕینی كات و فهرامۆشیی بسپێرن.  لهم پهیوهندهدا، ڕژیمی ئیسلامی، كهخۆی توانا و سهلاحییهتی خوێندنهوهی داتای سندووقی ڕهشی فڕۆكهكهی نهبوو، چهندین مانگ لهتهحویل دانی بهدهوڵهتی فهڕانسهخۆی بوارد. بۆ پاساو كردنی ئهم دواخستنه، جهواد زهریف، وهزیری دهرهوهی ڕژیم، بهوپهڕی بێشهرمییهوهلهوڵام بهههواڵنێرانی دهرهوهی وڵات ڕایگهیاند كه‌: “بۆچی دهوڵهتهئۆرووپاییهكان ئیمكانات و زانستی پێویست بۆ كردنهوهو خوێندنهوهی داتاكانی سندووقی ڕهشی فڕۆكهكهناخهنهئیختیار كۆماری ئیسلامییهوه؟لهم دوایانهشدا یهكێك لهكارگێڕانی ڕژیم ڕایگهیاند كهكۆماری ئیسلامی غهرامهتی ١٥٠ ههزار دۆلاری دهدا بهبنهماڵهی گیانبهختكردووان. ئاشكرایهكهئهم ئیدیعایهی ڕژیمی درۆزنی ئیسلامی، كهئابوورییهكهی لهسهر لێواری داڕمانه، كهس باوهڕ ناكات.

لهئێستادا، ئهوهیكهلهزاری بنهماڵهی تازیهباری گیان بهخت كردووانهوهدهبیسترێ، دادخوازی لهزوڵم و جهنایهتێكه، كهلهحهقیاندا كراوه‌. بێگومان، ئهوهیكهكۆماری ئیسلامی لێی ستاندوونهوه، بهپارهقهرهبوو ناكرێتهوهو ژانی دڵتهزێنی كوژرانی ئازیزانیان بهدهستی جهنایهتكاران، فهرامۆش ناكرێت. كهوابوو ئاكامی ئهم دادخوازییهناتوانێ بێجگهلهڕووخاندنی ڕژیمی ئیسلامی، شتێكیتر بێت. ڕۆژی پێنجشهممهلهساڵوهگهڕی كوژرانی ئهم مرۆڤهبێتاوانانه‌‌، چهندین كۆبوونهوهلهتاران بهڕێوهچوو. ژمارهیهك لهبنهماڵهی قوربانیان له‌ “فڕۆكهخانهی خومهینیو له‌ “شاهد شار، شوێنی بهربوونهوهی فڕۆكهكه، دهستیان دایهكۆبوونهوهی ناڕهزایهتی و بهههڵكردنی مۆم و دانانی گوڵ، بهیادی ئازیزانیان، وێڕای مهحكووم كردنی دووبارهی ئهم كوشتاره، لهخهڵكی ئێران و كۆمهڵگای جیهانی، داوای دادخوازییان كرد.

ههر لهم پهیوهندهدا، ١٠ ڕێكخراوی خوێندكاری لهزانكۆكانی ئێران لهبهیانییهیهكی هاوبهشدا، لهڕێكهوتی ١٧ی بهفرانباری ٩٩، لهژێرناویلهساڵوهگهڕی هاویشتنی لهئهنقهستی مووشهك بهرهو فڕۆكهی ئۆكراینی و كۆمهڵگایهكی دادخواز دژبهم جهنایهتهیه‌”، بۆ جارێكی دیكهكوژرانی ١٧٦ مرۆڤیان مهحكووم كردهوه‌. خوێندكاران وێڕای دهربڕینی پشتیوانی لهبنهماڵهی گیان بهختكردووان ڕایانگهیاند كهئهم ڕێگایهدا، تا كۆتایی لهگهڵیانن. لهبهشێك لهم بهیانییهیهدا هاتووهكه‌: “بێگومان ئهم جهنایهته، نهبۆ دهسهڵات و بڕیاردهرانی، بابهتێكی تهواو بوویهو نهبۆ بنهماڵهی گیان بهختكردووان و ئهو خهڵكهی كهیهك ساڵ لهمهوبهر، بهڕاشكاوی ڕایانگهیاند كه‌ “نهدهبهخشین و نهفهرامۆش دهكهین“. جهنایاتێك كهلهدرێژهی كوژرانی ناڕازیانی مانگی خهزهڵوهری ساڵی ٩٨ و پێشتر، لهلایهن دسهڵاتهوهئهنجام درابوو، كهش و ههوایهكی خوڵقاند كهكێشمهكێشی سهرهكیی نێوان خهڵك و دهسهڵاتی لێكهوتهوهو خوێندكار، كرێكار، خانهنشین، موعهلیم و باقیی بهشهكانی دیكهی كۆمهڵگای بهرهو پشتوانی لهبنهماڵهی گیان بهختكردووان برد“.

لهڕاستیدا، لهژێر دهسهڵاتی نگریسی كۆماری ئیسلامیدا، ههموو ڕۆژانی ساڵ بۆ خهڵكی ئێران، بووهتهساڵڕۆژی جهنایاتی ئهم ڕژیمهدژ بهوان. ساڵڕۆژی شهڕی پڕ تهڵهفات و كۆنهپهرستانهی ئێران و عێراق، ساڵوهگهڕی هێرشی ڕژیم بۆسهر زانكۆكان، فهرمانی هێرشی نیزامی بۆسهر كوردستان و توركهمهن سهحرا و خووزستان، ساڵڕۆژی كوژرانی بهندكراوان لهساڵهكانی ٦٠ و ٦٧ی ههتاوی، ساڵڕۆژی قهتڵهزنجیرهییهكان و باقیی ئێعدامهكان، ساڵڕۆژی هێرش بۆسهر خابگای خوێندكاران و كوشتنیان لهمانگی پووشپهڕی ساڵی ٧٨، ساڵوهگهڕی كوژرانی كرێكارانی خاتوون ئاباد. ساڵڕۆژی كوژرانی خهڵك بهتایبهت لهساڵهكانی ٩٦ و ٩٨ و ساڵوهگهڕی بهربوونهوهی فڕۆكهی ئۆكراینی، ههر ههموویان گۆشهیهكن لهجهنایاتی بێ ئهژماری ڕژیمی ئیسلامی.

ئایا بهڕاستی دهسهڵاتی كۆماری ئیسلامی، بێجگهلهجهنایهتی بێ ئهژماری كوشتار و تیرۆر و زیندان و ئهشكهنجه، داسهپاندنی ههژاری و فهلاكهت، بێكاری و برسییهتی بهسهر كرێكاران و زۆربهی كۆمهڵگای ئێران، دزی و ئیختلاس، درۆنانهوهو بهرهو گهندهڵی بردنی كۆمهڵگا، تهبلیغ و داسهپاندنی خورافهو ئازار بهسهر خهڵكی ئێران و ناوچهكه، شتێكی دیكه، لهكارنامهی دهسهڵاتهكهیدا دهبیندرێ؟ لهڕاستیدا، درێژهی جهنایات و ملهوڕیی ئهم ڕژیمه، تهنیا لهڕێگهی ڕووخاندنی شۆڕشگێڕانهی ئهم ڕژیمهوه،كۆتایی پێدێت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *