کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

ناڕه‌زایه‌تی جه‌ماوه‌ری له‌ عێراق، مه‌ترسیه‌ك بۆ ده‌سه‌ڵاتداره‌ گه‌نده‌ڵه‌كان

میلیشیای چهكداری سهربهمۆقتهدا سهدر، ناسراو به‌ ” كڵاو شینهكان، ڕۆژی سێشهممهی ڕابردوو هێرشیان كردهسهر ناڕازیانی عێراقی لهمهیدانی تهحریر و بینای ناسراو به‌ “ڕێستوورانی توركیكهنزیك بهو مهیدانهیه، داگیریان كرد. بهدوای ئهوهشدا ئێوارهی ڕۆژی چوارشهممه١٦ی ڕێبهندان، بههێرش بردنهسهر مهیدانیئهلسهدرینكهشوێنی كۆبوونهوهی ناڕازیانهلهشاری نهجهف، جهنایهتێكی دژهمرۆیی دیكهیان خۆڵقاند. ئهو گرووپهوهحشیههاوشێوهی برادهرهكانیان لهسپای پاسداراندا، بهچهقۆ و چهك و ساتۆر لهگیانی ناڕازیان بهربوون و سهر و سینگیان دانهبهر دهستڕێژی گوللهو چادرهكانیان لێ ئاگر تێبهردان. ئیدارهی تهندرووستیی نهجهف ڕایگهیاند كهبههۆی هێرشی كڵاوشینهكان لهڕۆژی چوارشهممهدا، ٢٣ كهس كوژراون و ١٩٧ كهسی دیكهش بریندار بوون كهدۆخی تهندرووستیی ١٦ كهسیان ناجێگیره‌. ئهوان بۆ كوشتن و ڕفاندنی بریندارهكان تهنانهت هێرشیان كرده‌‌ سهر نهخۆشخانهكانیش. بهڵام سهرهڕای ئهو جهنایهتانهلاوانی ناڕازی بهگژیان داهاتن و ڕۆژی دواتری مهیدانیئهلسهدرینیان گرتهوهو بهیارمهتیی بێ دهریغی خهڵك چادرهكاینان دووبارهههڵداوه‌. ههڵبهت ئێوارهی ڕۆژی پێنجشهممهش كڵاوشینهكان هێرشیان كردهسهر مهیدانیئهلتهربیه‌” لهكهربهلا و لانیكهم كهسێكیان كوشت و ژمارهیهكی دیكهشیان بریندار كرد.

ئهو جهنایهتهدژهمرۆییانه‌‌ لهگهڵ كاردانهوهو تووڕهیی بهرینی جهماوهری خهڵك لهسهرتاسهری عێراق بهتایبهت لهبهغدا و پارێزگا شیعهنشینهكانی بهسره، زهیقار، میسان، واست و ئهلموسهننا بهرهوڕوو بووهتهوه‌‌. خهڵكی ناڕازی هاتنهسهر شهقامهكان و بهبهرز كردنهوهی درووشم دژبهكۆماری ئیسلامی و حیزبهگهندهڵهئیسلامیهكانی نزیك بهو ڕژیمه، ئهو جهنایهتانهیان مهحكووم كرد. ئهو ناڕهزایهتیهبهرینهزۆر زوو لهمیدیاكاندا دهنگی داوه‌. بهڕێوهبهری گشتیی ڕێكخراوی نهتهوهیهكگرتووهكان و یهكیهتیی ئۆرووپا و هێندێك لهباڵوێزخانهكانی وڵاتانی دیكهلهبهغدا، ئهو كردهوهدژهمرۆییهیان مهحكووم كرد.

ناڕهزایهتیی جهماوهری خهڵكی ستهملێكراوی عێراق لهبهغدا و پارێزگانی ناوهند و باكوور، لهیهكی مانگی ئۆكتۆبرهوهدژبهههژاری و بێكاری و باروودۆخی نالهباری بژیوی و نهبوونی خزمهتگوزاریی ههروا درێژهی ههیهو ئهوهش لهحاڵێكدایهكهعێراق ڕۆژانهبهفرۆشتنی پتر لهسێ ملیۆن بۆشكهنهوت، ئیمكاناتی ماڵیی زۆری لهئیختیار دایه‌. خهڵكی عێراق لهسیستمێك ناڕازین كهبهڕێكهوتن و هاوكاریی ئهمریكا و كۆماری ئیسلامی پێكهاتووهو ١٧ ساڵهدهسهڵاتیان بهپێی ئاراستهی تایفهگهری و ئایین لهنێوان خۆیاندا بهش كردووه‌. سهروهت و سامانی بهرینی عێراقیان لهڕێگهی دزی و تاڵانهوهخستووهتهئیختیار خۆیانهوهو خهڵك و كۆمهڵی عێراقیان لهشۆغڵ و ئیمكاناتی ژیان و خۆشبژیوی بێبهری كردووه‌. خهڵكی ناڕازی خوازیاری گۆڕینی سیستهمی دهسهڵات و لهسهر كار لاچوونی ههموو كهسایهتی و گرووپهسیاسیهكانن. ئهوان بهگهندهڵ و دز و دهست نیشاندهی بێگانهدهزانن. خهڵكی ناڕازی لهیهكهمین ههنگاویاندا توانیان سهرۆك وهزیران ناچار بهئیستعفا بكهن و بهشێك لهمهرجهكانیان بهسهر دهسهڵاتداراندا بسهپێنن. خهڵك دژی ههر كهسایهتی و گرووپێكی جێنشینهكهمهیلی بهرهو گرووپهئیسلامیهكانی سهربهكۆماری ئیسلامی بێت.

بزووتنهوهی ناڕهزایهتیی ڕادیكاڵ و مافخوازانهی خهڵكی عێراق بهبهرزكردنهوهی درووشم و دهربڕینی داخوازیهپێشكهوتووهكانیان لهوانهئهمنیهت، بنبڕ كردنی گهندهڵی و دزی، دابین كردنی شوغڵ و ئیمكاناتی بژێوی، ئاو و بهرق و خزمهتگوزاریی بارهێنان و تهندرووستی،  خواستی بهشێكی بهرینی كۆمهڵگای عێراق نوێنهرایهتی دهكات. ههربۆیهبهدهیان ملیۆن كهس لهخهڵكی عێراق و ناوچهكهپشتیوانی لێ دهكهن. سهرهڕای ئهوهیكهتاقمی دهسهڵاتدار و ڕهوتهسیاسیهكان بهردهوام ههوڵیان داوهتا بهفریو و ههڕهشهو تهقینهوهو ڕفاندن و تیرۆر و كوشتنی پتر له٦٠٠ كهس و بریندار كردنی دهیان ههزار كهس، بهر بهو بزووتنهوهیهبگرن، بهڵام هێشتا ههروا درێژهی ههیه‌. ئهو بزووتنهوهیهههتا ئێستا سهرهڕای كهم و كوڕیهكانی، دهستكهوتی زۆری بهدهست هێناوهكهههروا بهئاسانی وهرناگیرێنهوه‌. بهجۆرێك كهئهمڕۆ بووهتههێزێكی گرینگ لهدیاری كردنی مهسیری سیاسیی كۆمهڵگادا و كهس ناتوانێ حاشا لهبوونی بكات. تا جێگهیهك كهنهگرووپهسیاسیهكان و نهسهرۆك كۆمار نهیانتوانیوهكاندیدێك بۆ پۆستی سهرۆك وهزیران پێشنیار بكهن كهناڕازیان قهبووڵیان بێت. هاتنهسهركاری محهممهد عهلاویش دهستبهجێ لهگهڵ دژایهتیی ناڕازیان بهرهوڕوو بۆوه‌. 

ئهو بزووتنهوهیهبهرژهوهند و قازانجی تاقمی دهسهڵاتدار و حیزب و گرووپهگهندهڵهكان و كۆماری ئیسلامی و ئهمریكای لهعێراق خستووهتهمهترسیهوهو دزی و گهندهڵیهكانیانی كردووهتهئامانج. ههربۆیهئهوانیش بوونهتهدوژمنی سهرسهختی ئهو بزووتنهوهیهو بهردهوام ههوڵ دهدهن لهڕێگهی هێرش و جهنایهت و زهبر و زهنگهوهلهناوی بهرن. كردهوهی جهنایهتكارانهی موقتهدا سهدر و هێرش بردنهسهر خهڵكی ناڕازی لهبهغدا و نهجهف و كهربهلا لهژێرناوی ههوڵ بۆ گهڕانهوهی باروودۆخی ئارام، بهشێك لهو پیلانهیهكهدژبهو بزووتنهوهیهگرتوویانهتهبهر و بڕیارهكهی لهقۆم لهنێوان ئهو و هادی عامری بهرپرسی حهشدی شهعبی  و سپای پاسداران دهركراوه‌. ئهو هێرشهوهحشیانهیهبۆسهر خۆپیشاندهران، پهردهی لهسهر ڕوخساری جهنایهتكار و ڕیاكارانهی موقتهدا سهدر و باقی گرووپهئیسلامیهكان لادا و ڕووی ڕاستهقینهیانی بۆ كهسانی خۆشباوهڕ وهدهر خست.

ئهو بزووتنهوهیههاوسهنگیهكی هێزی تازهی لهعێراق خوڵقاندووه‌. بهپهرهسهندنی ئهو بزووتنهوهیهپێگهی كۆماری ئیسلامیش لهعێراق زۆر لاواز بووه‌. ئهگهر سهردهمانێك ڕژیم توانیی لهڕێگهی نفووزێك كهههیبوو، نووری مالكیی نزیك بهخۆی، كهلهههڵبژاردنهكاندا لهبهرامبهر ئهیاد عهلاویدا شكستی خواردبوو، بخاتهسهر كورسیی سهرۆك وهزیرانی عێراق، لهئێستادا ناوێرێ تهنانهت بهئاشكرا لهمحهممهد عهلاویش لایهنگری بكات.

بهڵام لهڕاستیدا نهكۆماری ئیسلامی و نهئهمریكا بهو ئاسانیهیهخهی خهڵكی عێراق بهرنادهن. ڕزگاربوونی خهڵك لهدهست ئهو دهوڵهتانهتهنیا لهگرهوی پێشڕهوی بزووتنهوهی ناڕهزایهتی و ههنگاو ههڵێنان بهرهو شۆڕشێكی كۆمهڵایهتی دایهبهڕێبهری چینی كرێكار و باقی جهماوهری زهحمهتكێشی ئهو وڵاته‌. بهلهبهرچاوگرتنی پێگهی كۆمهڵایهتی بههێز و خواستهئابووریهكانی ئهو بزووتنهوهیه،دهتوانین بڵێین كهههنگاوهسهرهتاییهكانی ئهو ئاراستهیهههڵگیراوه‌. بهڵام كهم و كوڕیهكانیشی كهم نین. هێشتا ڕێبهری شۆڕگێڕانهی ئهو بزووتنهوهیهنهیتوانیوهلهئاست سهرتاسهریدا بهڕاگهیاندنی ستراتێژی ڕوون مهسیری خهبات دیاری بكات و ڕێبهریی خۆی بۆشۆڕشی كۆمهڵایهتیی داهاتوو لهناو دڵی كۆمهڵگادا جێ بخات .

بابەتی پەیوەندیدار

درووستكردنی سناریۆی نه‌زانانه‌ دژ به‌ چالاكانی مەدەنی سیاسه‌تێكی شكست خواردووه‌

komalah

زیانپێگەیشتوانی شەڕی  کۆنەپەرستانە لە ئوکراین چ کەسانێکن؟

komalah

منداڵان ئاسیب پەزیرترین توێژ له کۆمەڵگای ئێران

komalah

نەشتەرگەری ئابووری، ئاگری ڕق و تووڕەیی خەڵک بڵێسەدارتر دەگات

komalah

خەڵک نەتەنیا لەدژی گرانی، بەڵکوو خوازیاری بەدەستهێنانی سەرجەم مافە پێشێلکراوەکانی خۆیانن.

komalah

ساڵهاتی دووهه‌م كاره‌ساتی شیمیاباران به‌سه‌ر كۆمه‌ڵه‌دا

komalah