کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

نابێ ڕێگه‌ بدرێت ڕژیمی ئیسلامی خه‌ڵكی مافخوازی خووزستان سه‌ركوت بكات

لهشهوی پێنجشهممه٢٤ی مانگی پووشپهڕهوهههزاران كهس لهخهڵكی شارهجۆراوجۆرهكانی خووزستان لهناڕهزایهتی بهبێ ئاوی و پڕۆژهكانی ڕژیم بۆ ڕاگواستنی ئاوی خووزستان و مهجبوور كردنی خهڵكی ئهم ئۆستانهبه‌ “كۆچی ئیجباری، دهستیان داوهتهخۆپیشاندانی ناڕهزایهتی. ئهم ناڕهزایهتییانهههتا ئێستا لانیكهم ١٧ شاری گرتووهتهوه‌. هێزهئهمنییهكان بهرهو جهماوهری ناڕازی گازی فرمێسكڕێژیان هاویشتووهو تهقهیان لێكردوون. لهجهرهیانی هێرشی وهحشیانهی هێزهكانی ڕژیم بۆسهر خۆپیشاندانی ئاشتیخوازانهیخهڵك ههتا ئێستا چوار لاو بهناوهكانی: “قاسم خهزیری ناسری،مستهفا نهعیماوی،عهلی مهزرهعه“‌،سهید حسێن ئالی ناسر، گیانیان لهدهست داوه‌.

كارناسان هۆكاری قهیرانی بێ ئاویی خووزستان ڕاگواستنی ئاوی ئهم ئۆستانهبۆ ئۆستانهكانی دیكهو ساز كردنی بهندئاوی ناستاندارد لهسهر ڕووبارهكان ڕاگهیاندووه‌. خووزستان لهسهر دهریایهك لهنهوت و گازه‌. خهڵكی دانیشتووی ئهم ئۆستانهلهزومرهی ههژارترین بهشهكانی خهڵكی ئێرانن. ههژاری، بێكاریی بهرین، سهركوتی توند، دژهعهرهب بوونی سیستماتیكی ڕژیم، نهبوونی ئاو و بهرق لهیهكێك لهگهرمترین ناوچهكانی ئێران، جامی سهبری خهڵكی لێوڕێژ كردووه‌. كاربهدهستانی كۆماری ئیسلامی  لهبهرامبهر خواستی ڕهوا و بهرحهقی خهڵكدا، درۆنانهوهو فریوكاری و حاشالێكردن و سهركوتیان گرتووهتهبهر و شاردنهوهی ڕاستییهكان و درۆ و بێشهرمیی ئاشكرای سهران و بهرپرسانی ڕژیم، خهڵكی ناڕازیی پێداگرتر كردووه‌. لهپارێزگای خووزستان سهرهڕایبوونی چهندین ڕووباری گهورهی ئێران، خهڵك ئاوی خواردنهوهی پێویستیان نییهو حكوومهتیش لهجیات دابین كردنی ئاو، بهرهو ناڕازیان تهقهدهكات.

ڕژیمی ئیسلامی بهكوشتنی ناڕازیانیش، ڕازی نهبووهو پاش ئهنجام دانی جهنایهتهكانی، تیمیبازجووههواڵنێریی خۆی بۆ لای بنهماڵهی گیان بهختكردووان ناردووهو داوای لێكردوون كهلهبهرامبهر دووربینی تهلهویزیۆندا باس لهوهبكهن كهڕۆڵهكهیان سهربهڕژیم بووهو لهلایهن تیرۆریستهكانهوهكوژراوه‌. 

ئهگهرچی ویشكهساڵی دیاردهو بهڵایهكی سرووشتییه، بهڵام دهسهڵاتی كۆماری ئیسلامی لهماوهی ٤٢ ساڵی ڕابردوودا، لهكێشهیهكی چارهههڵگرهوهكردوویهتهكارهستاتێكی كۆمهڵایهتی. یهكێك لههۆكارهكان ههڵێنجانی لهڕادهبهدهری ئاوهكانی ژێرعهرزه‌. بهپێی ئامارهكانی دهوڵهت، نزیك بهیهك ملیۆن چاڵاو لهئێراندا بوونی ههیهكه٧٥٨ ههزاریان لهسهردهمی دهسهڵاتی كۆماری ئیسلامیدا ههڵكهندراون. لهو نێوهدا ٢٠٠ ههزار چاڵاو بهبێ بهڵگهو جهوازن و زۆربهیان بۆ ویلا و باغ و سهیرانگهی كهسیی دهوڵهمهند و سهرمایهداران لهگۆشهو كهناری ئێران لێدراون. ئهم سیاسهتهتهنانهت لهخزمهت گهشهی درێژماوهی كهشاوهرزیشدا نهبووه‌.

هۆكارێكی دیكهلهم بوارهدا سازكردنی بهندئاوی كارناسی نهكراوهلهئێران. تا بهر لهشۆڕشی ١٣٥٧ی ههتاوی كهمتر له٣٠ بهندئاو لهئێراندا درووست كرابوو. بهڵام لهئێستادا، له٦٤٧ بهندئاوی چكۆلهو گهوره لهئێران كهڵك وهردهگیرێت و ٦٨٣ بهندئاوی دیكهش لهقۆناغی بهڕێوهبردن یان لێكۆڵینهوهدان. لهسازكردنی ئهم بهندئاوانهدا، زهویناسیی شوێنهكان و ڕێگری لهبهههڵم بوونی ئاو لهبهرامبهرتیشكی بهتینی خۆر لهناوچهنیوهویشكهكانی ئێران لهبهرچاو نهگیرا. بهڵام ئهگهر سازكردنی بهندئاوهكارناسی نهكراوهكان بۆ زۆربهی خهڵك و بۆ ژینگهزهرهر و زیایانیان بووه، بۆ فهرماندهباڵاكانی سپا كهپهیمانكاری ساز كردنی ئهم بهندئاوانهبوون داهاتێكی یهكجار زۆری بووهو هیچ كهس یان ئۆرگانێكیش نهبووهكهلێپرسینهوهلهحیسابیان بكات. بهندئاویگۆتوهندكهلهلایهن سپای پاسدارانهوهساز كراوه، نموونهیهكی بهرچاوی وهها كارهساتێكی ژینگهییه‌. لهپڕۆژهی سازكردنی ئهم بهندئاوهدا، بوونی ئهو كێوانهی كهخوێیان تێدایهلهدهورووبهری ئاوگیری بهندئاوهكه، لهبهرچاو نهگیران. ههربۆیهپاش ئاوگیری، كێوهكانی خوێ كهوتنهژێر ئاو‌. بهمجۆرهبهرئاورد كرا كه١٧ ملیۆن تۆن خوێ چووهناو بهندئاوهكهو گشت زهوییهكانی پشت بهندئاوهكهبوون بهشۆرهكات.

جهماوهری خهڵكی شهریف و ئازادیخوازی خووزستان لهگهڵ ستهم و ههڵاواردنی نهتهوهیی، ئایینی و لهگهڵ ههژاری و بێكاری و گیروگرفتی فراوان بهرهوڕوون. ئهم جهماوهرهمافی خۆیانهكه لهسهر دهریایهك لهنهوت و گاز، لهخۆیان و لهبهرپرسانی ڕژیم بپرسن كهبۆچی نهتهنیا ههژار و بێكارن بهڵكوو تهنانهت ئاو و بهرقیشیان نییه‌.

سهركوتی دهورهیی خهڵكی خووزستان نابێ ببێتهبابهتێكی ئاسایی و لهگهڵ بێدهنگیی خهڵكی باقیی ناوچهكانی ئێران ڕووبهڕوو بێتهوه‌. ئهگهر دۆینێ  لهبێدهنگیدا، سهركوت و میلیتاریزهكردنی كوردستان لهلایهن ڕژیمی ئیسلامییهوهبهڕێوهچوو، ئهمڕۆ نابێ ڕێگهبهڕژیمی هاری ئیسلامی بدرێت كهلهجهرگهی بێدهنگیی باقیی جهماوهری خهڵكی ئێراندا، خهڵكی عهرهب و دانیشتووانی خووزستان سهركوت بكات

بابەتی پەیوەندیدار

بەردەوامبوونی خەبات لەپێناو زیادکردنی حەقدەست

-

ڕەنگدانەوەی هێزی جەماوەر لە سیمای پەریشانی ڕژیمدا

-

سەندیکای کرێکارانی شیرکەت واحد و ئاخێزی شۆڕشگێڕانەی ژن، ژیان، ئازادی

-

چاوەڕوانییەکان لە بزووتنەوەی دانشجوویی لە ساڵی نوێی خوێندندا

-

پەیامی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران بە بۆنەی دەستپێکی ساڵی خوێندنی ١٤٠٢ – ١٤٠٣

-

ڕۆژی جیهانی ئاشتی لە جیهانێکی پڕ لە گێژاودا

-