×

مێنۆی سه‌ره‌وه‌

مێنۆی سه‌ره‌كی

ده‌ستڕاگه‌یشتنی خێرا

هه‌واڵی ماڵپه‌ڕ

false
true
false

ڕۆژی چوارشهممه٣١ی مانگی گوڵان، دووههمین دانیشتنی دادگای پێڕاگهیشتن بهپهروهندهی دزی و گهندهڵیی ئۆمێد ئهسهدبهیگی بهڕێوهبهری گشتی و مێهرداد ڕۆستهمی سهرۆكی دهستهی بهڕێوهبهرایهتیی شیركهتی نهیشهكهری ههفت تهپه، لهدادگای تایبهتی ئابووری لهتاران بهڕێوهچوو. دانیشتنهكانی ئهم دادگایهزۆرجار بهشێوهی عهلهنی بهڕێوهدهچێت بهڵام بهخاتری ئهوهیكهلهو كڵاوبهرداری و ئابڕووچوونهگهورهیهدا، وهك ههمیشه، دهستی بهرپرسانی باڵای كۆماری ئیسلامیشی تێدایه، دانیشتنی دادگاكهبهشێوهی شاراوهو بهبێ حزووری ههواڵنێران بهڕێوهچوو. قهرارهسێههمین دانشتنی ئهم دادگایهئهمڕۆ بهڕێوهچێت. یهكێك لهسهرهكیترین تهوهرهكانی ئهم دادگایه، دزی و كهڵكی نابهجێ وهرگرتنهلهیهك ملیارد و ٥٠٠ ملیۆن دۆلار دراو لهلایهن ئهسهدبهیگی و ڕۆستهمیهوهكهبههاوكاریی تۆڕێك لهبهرپرسانی ڕژیم پێكهاتوو له٢٢ كهسی دیكهلهوانه‌‌ دوو بهرپرسی باڵای بانكی ناوهندیی كۆماری ئیسلامی و ئۆستانداری خووزستان و هاوسهرهكهیئهنجام دراوه‌.

تۆمهتباری سهرهكیی ئهم پهروهندهیهئۆمێد ئهسهدبهیگی بهڕێوهبهری گشتیی نهیشهكهری ههفت تهپهیهكهله ڕێگهیسات و سهوداكانی لهگهڵ بهرپرسانی ڕژیمی ئیسلامی، ئهو بڕهپارهیهی لهژێرناوی دابین كردنی ههزینهی نۆژنكردنهوهی شیركهتی نهیشهكهر لهبانكی ناوهندی وهگرتووهبهڵام لهجیات كڕینی پێداویستیهكانی شیركهت، ئهم بڕهپارهیهی لهناو بازاڕی ئازاددا فرۆشتووهتهوهو قازانجهكهڵانهكهشی خستووهتهگیرفانیهوهو كالای قاچاخیان پێ هاوردهكردووه‌.  بهلێكدانهوهیهكی زۆر ساده، ئهگهر ئهو یهك ملیارد و ٥٠٠ ملیۆن دۆلارهیان بهنرخی دهوڵهتیی چوار ههزار و ٢٠٠ تمهن كڕێبێت و بهقیمهتی بازار واتهههر دۆلارێكیان به١٢ ههزار تمهن فرۆشتبێت، سوودهكهی دهبێته١١ تریلیۆن و ٧٠٠ ههزار ملیارد تمهن. لهخۆڕا نهبوو كهئهسهدبهیگی پێشتر وتبووی كهلهئێران ههموو بهرپرسێك دهتوانێ بهپووڵ بكڕی و ئهوهش بهو مانایهیهكهدزی و گهندهڵی سهرتاپێی حكوومهتی ئیسلامیی تهنیوهتهوه‌. مهگهر دهكرێ پارهیهكی وهها كهڵان، لهلایهن چهند كهسیهكهوهو بهبێ هاودهستیی بهرپرسانی باڵای دهسهڵات، بدزرێت؟ بۆ نموونههاوسهری شهریعهتی ئۆستانداری خووزستان ئیعترافی كردبوو كهئهو و هاوسهرهكهی جارێك ٢٥ ههزار دۆڵار و جارێكی دیكه٢٠٠ ههزار دۆلاریان  وهك بهرتیل لهئهسهدبهیگی وهرگرتووه‌. بهوتهی قازیی پهروهندهكه، سهرۆكیسندووقی تهوسهعهی میللی، دادستانی گشتی و كوڕهكهی، جههانگیری جێگری ڕووحانی و ژمارهیهكی دیكهلهبهرپرسانی ڕژیمیش لهم دزیهدا دهستیان ههبووهو قازانجی بۆ ئهوانیش ههبووه‌.

بوار بۆ دزی و گهندهڵیی لهنهیشهكهری ههفت تهپه، لهساڵی ٨٥هوهو بهپڕۆژهی خسووسی سازی و بهئامانجی ڕانت خۆریی حكوومهتی پهرهی پێدرا.كرێكارانی نهیشهكهری ههفت تهپهههر لهسهرهتای پڕۆژهی خسووسی سازیهوهلهگهڵ كێشهو گرفتی دواكهوتنی حهقدهستهكان و مهترسیی دهكردن و بێكاری، بهرهوڕوو بوونهوه‌. پاش دوو سێ ساڵ كهمتهرخهمیی خاوهنكار، ئهم شیركهته‌ “خهساردهرپێناسهكرا و لهساڵی ٩٤دانابووتڕاگهیهندرا. دهوڵهتی ئهحمهدی نهژاد ساڵی ٨٥ بههاودهستیی لهگهڵ ئهم تاڵانكهرانهی سهروهت و سامانی گشتیی خهڵك، بهلابردنی ماڵیات لهسهر هاوردهی شهكر، بواری بۆ فرۆشتن، یان لهڕاستیدا، بۆ حهراج كردنی ئهم شیركهتهخۆش كرد. لهئاكامدا، شیركهتی گهورهی نهیشهكهری ههفت تهپهبهههموو كهل و پهل و ئیمكانات و زهوییهبهرینهبهپیتهكانیهوه، بهقیمهتی بێ بایهخی ٢٨٦ ملیارد تمهن فرۆشترا. بهڵام خاوهنانی نوێ تهنیا ٦ ملیارد تمهنیان بۆ كڕینهكهی پهرداخت كرد.

ئهگهر ئهم ئابڕووچوونهكهڵانهماڵیانه، ئهمڕۆكهلهكێشمهكێشی نێوان باڵهكانی ڕژیمدا، لهژێر ناویبشێوی لهسیستهمی دراوی وڵاتباسی لێدهكرێ، ئیسماعیل بهخشی، محهممهد خهنیفهر، عهلی نهجاتی و دهیان ههڵسووڕاوی كرێكاریی نهیشهكهری ههفت تهپهچهند ساڵ لهمهوبهر لێیان لهقاو دابوون و خوازیاری سپاردنی ئهم شیركهتهبهسهندیكای نهیشهكهری ههفت تهپهبوون و بهڵێنیان دا لهڕێگهی بهڕێوهبهرایهتیی شۆرایی بهباشترین شێوهبهڕێوهی بهرن و خۆشیان لهمهترسیی بێكاری و قهراردادی داسهپاوی خاوهنكاری دز و مفتهخۆر و وهدواكهوتنی حهقدهستهكانیان ڕزگاریان بێت. بهڵام ڕێك بهو تاوانه، ڕێبهرانی كرێكاری چهندین جار لهلایهن دهزگا ئهمنیهكانی ڕژیمهوهدهستبهسهر كران و لهژێر وهحشیانهترین ئهشكهنجهدا ناچار بهوهكران كهبهكاری نهكردهئیعتراف بكهن. ههر ئهو خاوهنكارهدزانه، ههڵسووڕاوانی كرێكاریان بهداعش پێناسهدهكرد. واتهسفهتێك كهبهڕاستی لهڕێبهرانی دهسهڵاتداری ڕژیمی ئیسلامی جوانه‌‌. لهوهها باروودۆخێكدا دهزگا ئهمنییهسهركوتگهرهكانی ڕژیم، داماوانهدژبهوان دهستیان دایهنومایشیمۆسهتهنهدی سووخته‌” و بهپێی ههر ئهم بهڵگهیه، بێدادگاكانی ڕژیم حوكمی قورسی زیندان و دهركردنیان بهسهردا سهپاندن.  نهتهنیا بۆ كرێكاران بهڵكوو بۆ كاربهدهستانی بڵاوكراوهیگاملهوانهئهمیر ئهمیرقۆلی، ساناز ئێلاهیاری، ئهمیر حسێن محهممهدی فهرد، عهسهل محهممهدی و سپیدهقۆلیان و باقییهكهیان پهروهندهسازیان كرد تا بۆ جارێكی دیكهلهدزی و گهندهڵیی بهرپرسانی ڕژیمی ئیسلامی تهنانهت ئهگهر بهقیمهت و ههژاری و بێكاریی خۆشیان بێت، نهدوێن. بهڵام بهرپرسانی قهزایی ڕژیمی ئیسلامی ئهمڕۆكهبهوپهڕی بێشهرمیهوه، وهڕووی خۆیان ناهێنن كهچۆن چهند مانگ لهمهوبهر ڕێبهران و ههڵسووڕاوانی كرێكارانی و داكۆكیكارانیان، بهتاوانی ئاشكرا كردنی دزی و كڵاوبهرداریهكانی ههر ئهم خاوهنكار و بهرپرسهحكوومهتیانهكهئهمڕۆ لهجێگهی تاوانبار دانیشتوون، موحاكمهدهكرد و شهلاقیان لێدهدان و بهزیندانی درێژماوهمهحكوومیان دهكردن. ئیسماعیل بهخشی ئهندامی سهندیكای نهیشهكهری ههفت تهپه، دوو ساڵ لهمهوبهر لهمانگی گهلاوێژی ساڵی ٩٧دا لهكۆبوونهوهی گشتیی كرێكاران دا ڕایگهیاند كه‌: “جههانگیری جێگری ڕووحانی دهیان ملیۆن دۆلاری بهخاوهنكارانی ههفت تهپهداوهو ئهوان ئهم پارهیهیان لهبازاڕی دراودا، بهنرخی ڕۆژ فرۆشتووهتهوهو لهجیات كڕینی كهرهستهی پێویست بۆ وهكارخستنهوهی شیركهت، لهبازاڕی دراو و بهنرخی ئازاد فرۆشتوویانهو كاڵای قاچاخیان پێ هاوردهكردووه‌”.

لهڕاستیدا پهروهندهی گهندهڵی و ڕانت خۆریی بهرپرسانی ڕژیم تهنیا تایبهت بهههفت تهپهنییه‌. دزی و ڕانت خۆریی بهرپرسانی ڕژیم لهباقیی ناوهندهكانی بهرههمهێنان و خزمهتگوزاری و كلتووریی و نیزامی و كۆمهڵایهتیی ئێران لهئارادایهو دهزگای گهندهڵی قهزایی كۆماری ئیسلامی بهپێی زهروورهتهسیاسی و ئهمنیهكان، جار جارهیهك، چهند پهروهندهیهك بۆ یهكلا كردنهوهی حیساب دێنێتهگۆڕێ. وهها ڕژیمێكی ملهۆڕ و گهندهڵ ئیسلاح ناكرێت. بێ گومان، بهڕووخاندنی ئهم ڕژیمهخهڵكی ئێران بهتایبهت كرێكاران و خهڵكی زهحمهتكێش ههناسهیهكی ئاسوودهههڵدهكێشن و دهرفهتێكیان بۆ ڕێكخستنی خۆیان و ڕزگاری لهچنگ نیزامی سهرمایهداری بۆ دهخوڵقێت.

true
Tags :

ئه‌م بابه‌ته‌ بێ ته‌گ دانراوه‌.

true
true
true

ئێوه‌یش ده‌توانن ڕای خۆتان تۆمار بكه‌ن


- بابەتێک لێرە نییە-


false