چهارشنبه, اکتبر 20, 2021
کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

مه‌شخه‌ڵی بزووتنه‌وه‌ی كرێكاری گه‌شاوه‌تر ده‌بێت

ئیبراهیم ڕهئیسی ئهندامی ههیئهتی مهرگ، ڕۆژی ههینی ١٦ی مانگی ڕهزبهر سهفهری بۆ  شاری بووشێهر  كرد. ههواڵنێریی تهسنیمی سهربهسپای پاسداران لهڕاگهیهندراوێكدا ئهم سهفهرهی بهبهرنامهی لهپێشدا دیاریكراو ناولێبرد. ئهمهلهحاڵێكدایهكهدوو ڕۆژ لهمهوبهر لهههواڵهكاندا هاتبوو كهڕهئیسی دهچێتهبووشێهر و سهردانی سایتی پاڵاوگهكان دهكات. شۆرای ڕێكخستنی ناڕهزایهتیی كرێكارانی پهیمانیی نهوت بهرامبهر بهم سهفهرهئیحتمالی ودژهكرێكارییهههڵوێستی گرت. لهڕاپۆرتی ئهم شۆرایهدا هاتبوو:

قهرارهئیبراهیم ڕهئیسی تا ڕۆژی ههینی سهفهرێك بۆ بووشێهر بكات و سهرێكیش لهعهسهلوویهو پاڵاوگهو پێترۆشیمییهكان بدات. لهترسی بهڕێوهچوونی كۆبوونهوهی ناڕهزایهتی خهریكن فهزاكهئهمنییهتی دهكهن بۆ ئهوهیكهكهس دهنگی دهرنهیهو لهحاڵێكدا كهئێمهی كرێكارانی پڕۆژهیی پهیمانیی نهوت پتر لهسێ مانگهبۆ سهرهتاییترین داخوازییهكانیان ناڕهزایهتی دهردهبڕین، سهردهمدارانی گرووپهكانی ناسراو بهپایپینگ بهژێستی داخوازیگهری و بهڕیز كردنی هێندێك لهخواستهكانی ئێمهكرێكاران، بهكردهوهیارمهتیی ئهم فهزا ئهمنییهتییهدهدهن و ههمووان بانگهێشتی بێدهنگی دهكهن“.

شۆرالهدرێژهدا بهشێك لهنامهی كرێكارێكی وشیاری لهوڵام بهسهرانی گرووپهكانی پایپینگ هێناوهو نووسیویهتی:

١٠٠ سهرۆك كۆمار و وهزیر و جێگری سهرۆك كۆمار چوون بۆ عهسهلوویه‌. ئایا كێشهیهك چارهسهر بوو؟ لهم كۆبوونهوهیهداتهنیا دووربینی ههواڵیبیست و سیقازانج دهكات. تكایهبهشوێن ئهمجۆرهكارهنومایشیانهوهمهبن“.

شۆراهاودهنگ لهگهڵ كرێكارانی ناڕازی دهڵێ كه‌ “كێشهی ئێمهكرێكارانی ناڕازیی نهوت ڕوونه‌. پێویستمان بهدیداری ئهمانهنییه“‌.

لهڕاپۆرتی شۆرادا داخوازیی سهرهكی و لانیكهمی كرێكارانی نهوت، گاز و پێترۆشیمییهكان دووبارهئاماژهی پێكراوهتهوهو تهئیكید كراوهكه‌:

وڵامی ئێمهدیدار لهگهڵ سهرۆك كۆمار و وادهو بهڵێن نییه‌. وڵامی ئێمهوڵامی دهستبهجێیی بهم خواستانهیهو هیچیتر“!

لهههواڵ و ڕاپۆرتی میدیاكانی ناوخۆوهوێدهچێ كهڕهئیسی، هێمای كۆنهپهرستی و دڕندهیی، نهچووهتهعهسهلوویه‌. بهڵام بێگومان ناوبراو ئهنجامدانی پیلانگێرییهكانی ڕژیمی دژبهبزووتنهوهی كرێكاریی بهدهست و پێوهندهكانی خۆی لهخووزستان سپاردووه‌. بابهتی ئاشكرا ئهوهیهكهخهباتی كرێكاری گهشهی كردووهو واقعییهتهكان باس لهگهشهی زیاتری ئهم خهباتهدهكهن و ڕهئیسیش هیوادارهئهم گهشهیهكۆنتڕۆڵ بكات.

لهماوی حهوتووهكانی ڕابردوودا و لهگهڵ هاتنی ڕۆژی جیهانیی موعهلیم خهباتی موعهلیمان و خانهنشینكراوانی فهرههنگی زیاتر پهرهیسهندووه‌. موعهلیمانی ناڕازی وێڕای تهئكید لهسهر ڕیزبهندیی موعهلیمان و بردنهسهرهوهی حقوقی خانهنشینكراوان، بۆ جارێكی دیكه‌‌ لهسهر كۆتایی هێنان بهسیاسهتی ئهمنییهتی كردنی شوێنهكانی فێركردن و ئازادیی موعهلیمانی بهندكراو لهلایهن ڕژیمی ئیسلامی و دیكتاتۆرهوهپێداگریان كرد. كرێكارانی مهعدهن لهزهرهند لهكاتی مانگرتن و ڕێپێواندا بهرهنگاری هێرشی دڕندانهیگاردی ویژهبوونهوه‌‌. ئهم كرێكارانهلهئاست حهقدهستی كهمی نێوان ٣ تا ٥ ملیۆن تمهنی، نهدرانی حهقی توونێل، حهقی سهختی و زیانهجهستهییهكانی كار، ناڕازین. درێژهی مانگرتنی كرێكارانی ههفت تهپهبۆ دههومین ڕۆژی بهردهوام، ڕێپێوان و مانگرتنی تازهی كرێكارانی پهیمانیی نهوتیئهركانی سالسلهناوچهی تایبهتی ئابووریی پێترۆشیمی، لهوانههۆڵدینگی كهندئاوی فارس، وهك گهورهترین چهتری پێترۆشیمییهكانی ئێران، لهزومرهی گرینگرین خهباتهكرێكارییهكانن.

ڕژیم بهباشی دهزانێت كهمانگرتنی ڕێكخراو و پتر لهسێ مانگهی كرێكارانی پهیمانیی نهوت و گاز و پێترۆشیمیهكان، بووهتهئیلهامبهخشی خهباتهكرێكارییهكانی دیكه‌. ههر بۆیهههوڵ دهدات كرێكارانی مانگرتوو لهڕێگهی وهڕێخستنی شۆرا ئیسلامییهكان بهلاڕێدا بهرێت و بهلوتفی كابینهی ڕهئیسی هیواداریان بكات.

ههموو نیشانهكان، لهوانهخهباتی كرێكارانی پهیمانی و پڕۆژهیی نهوت، گاز و پێترۆشیمی، بهڕوونی دهرخهری ئهوهن كهبزووتنهوهی كرێكاری ڕێكخراوتر و پێگهیشتووتر بووهو ڕێبهرانی دووربینی لهداوێنی خۆیدا پهروهردهكردووه‌. خهباتی كرێكاری لهناوخۆ، لهئاستێكی بهریندا سهرهنجی دراوهتێ و بهشێك لههاووڵاتییانی تینووی ئاڵوگۆڕ چاوی هیوایان تێبڕیوه‌. لهدهرهوهی وڵاتیش، ڕێكخراوهكرێكارییهكان و كرێكارانی پێشڕهو پتر لهڕابردوو لهگهڵ خهباتی كرێكاری ئاشنا بوون و لهئاست ئهم خهباتهدا دڵسۆزییان نیشان داوه‌. بهدهر لهپشتیوانییهكانی ههتا ئێستای ڕێكخراوهكانی دهرهوه، لهم دوایانهداتۆڕی نێونهتهوهیی سهندیكایی هاوپشتی و خهباتكهپتر له١٠٠ ڕێكخراوی نهتهوهیی و نێونهتهوهیی ئهندامی ئهم تۆڕهن، لهخهباتی كرێكارانی ئێران و بهتایبهت كرێكارانی نهوت پشتوانیان كردووه‌.

بزووتنهویهكرێكاری سهرهڕای ههموو ئهم پێشڕهوییانهی، بۆ گهیشتن بهخاڵهدڵخوازهكانی، ڕێگایهكی دوورودرێژی لهبهره‌. بهڵام ئهم خاڵهدڵخوازانهچین؟ كرێكاران گۆڕههڵكهنی نیزامی سهرمایهدارین كهههنگاوی یهكهمیان ڕووخاندنی كۆماری ئیسلامییه‌. بۆ  نزیك بوونهوه و سهرهنجام گهیشتن بهمئامانجهپێویستهكاری فراوان ئهنجام بدرێت كهگرینگترینهكهیان پێگهیاندنی ڕێكخراوی سیاسی، پیشهیی و چینایهتیی ئێستایه‌. سهندیكای كرێكارانی ههفت تهپهلهبهیانییهی ١٦ ڕهزبهریاندا، ئهنگوستیان لهسهر ئهم بابهتهگرینگهداناوهو لهوهش واوهتر نووسیویانه‌:

چینی كرێكار پێویستهلهچهندین بهرهدا بهشهڕ بێت، سهركهوتنی ئێمهپشت بهستن بههێزی خۆ و ڕێكخراوی سهربهخۆمانه‌. یارمهتی گهیاندن بهڕێكخراوبوونی ههرچی زیاتری ناوهندهكرێكارییهكان، هاوڕێیهتی و هاوكاری بهشێوهی سهرتاسهری، بۆ چینی كرێكار زهروورییه‌.

پێویستهچینی كرێكار لهمهسیری خهباتدا، ڕێكخراوهپێویستهكانی خۆی پێكبێنێت و لهجهرگهی ئهم خهباتهدا بهسهرنجدان بهباروودۆخ، بتوانێ ئاستهجۆراوجۆرهكانی ڕێكخستن بخاتهدهستووری كارهوه‌.

ڕێكخراوی سهربهخۆی كرێكاران، بهدهستی خودی كرێكاران و بههێزی كرێكارانهوهمومكینه“.

بابەتی پەیوەندیدار

پەرەسەندنی منداڵ هاوسەری لە ئێران و پێویستیی دیفاع لە مافی منداڵان

rezan

چل ملیۆن هەژار لە ئێران بە ڕەوایەتی کارگێڕانی ڕژیم

rezan

خەبات دژبە هەژاری لە ڕێگەی خەباتی ڕێکخراو

rezan

سەربازانی بێ ناو و نیشانی ئیمامی زەمان، تیمەکانی تیرۆر و مرۆڤ ڕفاندن لە ناوخۆ و دەرەوەی وڵات

rezan

دابەزینی لیرەی تورکییه و ماجەراجوویی ئەردۆغان لە کوردستانی سووریە و عێراق

rezan

چاوخشاندنێک بەسەر کێشەکانی نابینایان و کەم بینایان لە ئێران

rezan