کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

مانگرتنی كرێكارانی په‌یمانیی نه‌وت، گاز و پێترۆشیمییه‌كان، سه‌ركه‌وتن نزیكه‌

مانگرتنی ٣١ ڕۆژهی كرێكارانی پهیمانیی نهوت، گاز و پێترۆشیمییهكان، كرێكارانی لهلایهكهوهو دهوڵهت و خاوهنكارانی لهلایهكی دیكهوهخستووهتهدوو ڕیزی چینایهتیی جیاوازهوه‌. كرێكارانی مانگرتوو بههۆی پێگهی ئابووریی بهرههمهێنانیان، بههۆی مێژووی پڕ لهشانازییان و بهتایبهت بههۆی ئهوهیكهخواستی لانیكهم و خێرای گشت كرێكارانی ئێرانیان هێناوهتهگۆڕێ، لهم قۆناغهدا بوونهتهپێشهنگی گشت چینی كرێكاری ئێران. ئهم مانگرتنهههتا ئهمڕۆشی گهلێك دهستكهوتی گهورهی بووه‌.

لهبهرامبهر ڕیزی كرێكارانی خهباتكاردا، كابینهی دهوڵهت، دهزگای قهزایی، دهزگای یاسادانان، سهرمایهدارانی دهوڵهتی، سهرمایهدارانی چهكدار، سهرمایهدارانی بهشی خسووسی و مافیایی حهوت سهری پهیمانكار ڕاوهستاون. ئهوانهتێكڕا ههوڵ دهدهن تا لهڕێگهی تاكتیك گهلێكهوه، كرێكاران بهكهمترین دهستكهوتهوهبگهڕێننهوهسهر كارهكانیان. كابینهی روحانی، كهلهدوایین ڕۆژهكانی تهمهنی خۆی دایه، تاكتیكی ناكۆكینانهوهی گرتووهتهبهر. روحانی و وهزیری نهوت كهلهترسی پهرهسهندنی مانگرتنهكهبهرهو كرێكارانی ڕهسمی كهوتوونهتهلهرزه، ڕایانگهیاندووهكهئهوان لهبهرامبهر كرێكارانی ڕهسمیدا، كهپێیان دهڵێنكارهكهر، بهرپرسن. ئهوان وتوویانهكهكێشهیهك لهیاسای بوودجهدا ههیهكهلهپێدانی حهقدهستهدواخراوهكان و بردنهسهرهوهی حهقدهستی كرێكارانی ڕهسمی ڕێگری دهكات. روحانی بهقهولی خۆی بهڵێنی به‌ “كارهكهرهكانداوه كهبهربهستهكانی یاسای بوودجهلادهچێت و حهقدهستهدواخراوهكان دهدرێت و حهقدهستهكان بهپێی یاسای دامهزراندنی ناوخۆ زیاد دهكرێت. ئهوان وتوویانهكهپهیمانكاران ئهم كێشانهی ئێستایان خوڵقاندووهلهبهر ئهوهیكهپارهلهشیركهتی نهوت وهردهگرن بهڵام بڕێكی كهم لهو پارهیهدهدهنهكرێكارانی پهیمانی.

شۆرای ڕێكخستنی ناڕهزایهتیی كرێكارانی پهیمانیی نهوتلهوڵام بهم ساختهكارییهداڕایگهیاندووهكهبهتهواوی لهداخوازیی كرێكارانی ڕهسمی دیفاع دهكات و جهختی كردووهتهوهكهوادهو بهڵێنی سهر خرمان بهدهیان جار لهماوهی ساڵانی ڕابردوودا دراوهبهڵام هیچ كات وهدی نههاتوون. ههروهها بهتهئكیدهوهڕایانگهیاندووهكهههموو مافێك به زهبری خهباتی یهكگرتووانهی كرێكارانی ڕهسمی و غهیرهڕهسمی بهدهست دێت. “شۆرای ڕێكخستنی ناڕهزایهتیی كرێكارانی پهیمانیی نهوتسهبارهت بهخهتابار كردنی پهیمانكاران بهسادهیی وتوویهتی كه‌‌: “ئهگهر ڕاست دهكهن وهرن و ئهم مفتهخۆرانهوهدهر نێن“.

سهعید جهلیلی، وهك نوێنهری رهئیسی لهگهڵ ژمارهیهك لهژێردهستانی سهرۆك كۆماری دهستنیشانكراو، لهدیدار لهگهڵ كۆمهڵێك لهكرێكاری خۆش باوهڕ بهڕژیم، وایان نیشان دا كهلهكێشهو گرفتی داسهپاو بهسهر كرێكاران بێ خهبهرن و قهولیان دا كهئیدارهی كار بكهنهشۆرای ئیسلامی و بیخهنهخزمهت كرێكارانهوه‌. شۆرای ڕێكخستن بۆ بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ ئهم تاكتیكهلهبهیانییهی ژمارهچواری خۆیدا نووسیی:

ههر لهئێستاوهڕایدهگهیهنین كهڕێكخستنی شۆرای ئیسلامی  و پێكهێنانی ههرجۆرهڕێكخراوێك لهژێرناویسهربهخۆی كرێكاری لهلایهن ههیئهتی دهوڵهتهوهكردهوهیهكی دژی ئێمهكرێكارانهو وڵامی ئێمهكرێكاران نییه‌. كارنامهی شۆرا ئیسلامییهكان و ڕێكخراوهدهستسازهكانی لهمجۆرهبۆ كرێكاران ئاشكرایه‌. ئهمانهههمیشهئامرازی كۆنتڕۆڵی ئێمهكرێكاران و خزمهت گهیاندن بهخاوهنكاران بوون و دهشبن. ٤٠ ههزار هێزی حهراسهت كهلهسهنعهتی نهوتدا جێگیر كراون بهس نییهكه دهتانههوێشۆرای ئیسلامیشی پێ زیاد دهكهن.”

نوێنهرانی دهزگای قهزایی و دهزگای یاسادانان باشتر بوونی باروودۆخی كرێكارانی پهیمانی بهمافی ئهوان دهزانن و بهڵێنیان داوهلهجێبهجێ كردنی ئهم بابهتهدا یارمهتیدهر دهبن. ئهوان هاوكات هۆشداریشیان داوهكهمانگرتنهكهسیاسی نهبێتهوهو زهربهلهبهرههمهێنان نهدات. شۆرای ڕێكخستنیش لهبهرامبهردا وڵامی داوهتهوهكهتۆپهكهلهزهویی ئهوان دایه‌. كرێكاران چیتر بهوادهو بهڵێنی بێبنهما دڵ خۆش ناكهن. ئهوان بهپشت بهستن بهمانگرتنی سهركهوتووانهیان، داخوازیی بهڕهسمی ڕاگهیهندراوی ناو بهنانییهییهكهم، وهدی دێنن.

دوایین گرووپ، واتهمافیای پهیمانكاران، دهستی داوهتهههمووجۆرهفروفێڵێك تا بهڵكوو مانگرتنهكهبهكهمترین ههزینهو تا ڕادهیهك بهخهرجی دهوڵهت كۆتایی پێبێنێ. “ئهنجومهنی پیشهیی خاوهنكارانی شیركهتهكانی موههندسی و پهیمانكاریی نهوت، گاز و پێترۆشیمیداوای لهوهزارهتی نهوت كردووهبێننهناو ئهم ناكۆكییهوهو خواستهیاساییهكان وهدی بێنن. ئهوان له ههرههنگاوێكدا لهگهڵ كاردانهوهی بیرمهندانهی شۆرای ڕێكخستن، كهنوێنهری ڕاستهقینهی ١٠٦ تا ١١٠ ههزار كرێكاری پهیمانییه، بهرهوڕوو بوونهتهوه‌.

بهدهر لهوانهی باسیان لێكرا، پهیمانكاران سهرهتا جلی سووری جهلادیان لهبهر كرد و ٧٠٠ كرێكاری مانگرتوویان لهپاڵاوگهی تاران و پاشان ژمارهیهكی زیاتریان لهناوهندهكانی دیكهدهركرد. “شۆرای ڕێكخستن، گهڕانهوهبۆسهر كاری ئهم كرێكارانهی بهداخوازییهكان ئیزافهكرد و لهئاكامی تهبلیغاتی درووستی چالاكانی بهئهزموون و ئهم شۆرایه، ژمارهیهكی زیاتر لهكرێكاران بهمانگرتنهكهپهیوست بوون. لهئێستادا نزیك به١٠٤ ناوهندی كرێكاری و زیاتر له١٠٥ ههزار كرێكار بهم مانگرتنهپهیوهست بوون. پهیمانكاران بهقهتع كردنی حهقدهستی كرێكارانی مانگرتوو و قهتعی ئاو و خۆراكی كرێكارانی ناو كهمپهكان ویستیان كرێكاران لهژێر گوشاری برسییهتیدا بگهڕێننهوهسهر كار. شۆرای ڕێكخستن، دهستبهجێ داوای لهخهڵكی ناوچهكهكرد كهئاو و خۆراكی پێویست بۆ كرێكاران دابین بكهن كهكردنیان. هێندێك لهپهیمانكاران لههێندێك لهناوچهكان لهگهڵ كرێكارانی مانگرتوو وتووێژیان كردووهو بهقهبووڵ كردنی دوو بهرابهر كردنی حهقدهستهكان و ٢٠ ڕۆژ كار و ١٠ ڕۆژ مهرهخهسی، ئهوانیان گهڕاندووهتهوهسهر كار. شۆرای ڕێكخستن، بهبێ سهرزهنش كردنی ئهم كرێكارانهوهبیر ئهوان و خاوهنكارانی هێناوهتهوهكهمانگرتن سهرتاسهرییهو لهدهوری گشت خواستهكان یهكگرتوویه‌. پهیمانكاران هاوكات گرووپی كاریابیی پایپینگ و ئێكیپ پڕۆژهییان بهخزمهت گرتووه‌. ئهوانهلهههوڵی ئهوهدان تا چالاكیی كرێكاران بخهنهچوارچێوهی یاساوهو كرێكاران بهچارهسهر كردنی كێشهكانیان لهلایهن كاربهدهستانی دهوڵهتهوههومێدوار بكهن. شۆرای ڕێكخستن، لهبهیانییهی نۆههمی خۆیدا لهمبارهوههۆشداری بهكرێكاران دا و ڕایگهیاند كه‌:

ئهزموونی ساڵی ڕابردوودا ههرگیز لهبیر ناكهین. مانگرتنێكی یهكگرتوو و بهرینمان بوو. بهڵام لهئاخردا كاتێك كهخهریك بوو پانتایی ناڕهزایهتییهكان پهرهی دهستاند و ههموو پهیگیری خواستهكانمان بووین، گرووپی كاریابیی پایپینگ و ئێكیپ پڕۆژهیی مۆری كۆتاییان لێدا و بهدانی هێندێك وادهو بهڵێنی، كۆتایی مانگرتنهكهیان ڕاگهیاند“.

ههڵسووڕاوانی دهرگیر لهكێشمهكێشی چینایهتیی ئێستا، توانای ئهوهیان ههیهكهلهڕێگهی پێكهێنانی سندووقهماڵییهكان و ڕێكخستنی كۆمهڵێكی زیاتر لهداكۆكیكارانی كرێكارانی مانگرتوو، ئهوان یهكگرتوو و بهدوور لهنیگهرانی ڕابگرن و ڕێگا بۆ پێكهێنانی ڕێكخراوێكی سهرتاسهریی كرێكاری خۆش بكهن. پهرهپێدانی ڕیزهكانی مانگرتن، یهكگرتوویی زیاتر، كهڵك وهرگرتنی بهرین لهتۆڕهكۆمهڵایهتییهكان بۆ ئاگادار ڕاگرتنی بهردهوامی خهڵك و پهرهپێدانی پهیوهندی لهگهڵ چالاكانی بزووتنهوهكانی دیكهدهبێتههۆی پووچهڵ بوونهوهی پیلانگێڕییهكان و وهدیهاتنی داخوازیی ڕاگهیهندراو لهبهیانییهییهكهمی شۆرای ڕێكخستن، ئاسان دهكاتهوه‌.

بابەتی پەیوەندیدار

کەمبوونی دەوا و دەرمان لە ئێران و درۆی بێشەرمانەی وەزیری تەندروستی

-

گیانبەختکردووانی هەینی خوێناوی زاهیدان، وزەبەخشن بۆ درێژەدان بە شۆڕشی ژینا

-

بەردەوامبوونی خەبات لەپێناو زیادکردنی حەقدەست

-

ڕەنگدانەوەی هێزی جەماوەر لە سیمای پەریشانی ڕژیمدا

-

سەندیکای کرێکارانی شیرکەت واحد و ئاخێزی شۆڕشگێڕانەی ژن، ژیان، ئازادی

-

چاوەڕوانییەکان لە بزووتنەوەی دانشجوویی لە ساڵی نوێی خوێندندا

-