کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

له‌ په‌راوێزی ڕاپۆرتی لێبوردنی نێونه‌ته‌وه‌یی سه‌باره‌ت به‌ ده‌ستدرێژی كردن بۆسه‌ر ژنان له‌ گرتووخانه‌كاندا‌

ڕۆژی ٢٦ی مانگی بهفرانبار، بهرابهر لهگهڵ ١٤ی ژانویه، ڕێكخراوی لێبوردنی نێونهتهوهیی ڕاپۆرتێكی سهبارهت بهكردهوهی هێزهسهرگوتگهرهكانی ڕژیم لهبهرامبهر ناڕهزایهتیهكانی مانگی خهزهڵوهر و پاشان ناڕهزایهتیهكانی مهربووت بههاویشتنی مووشهك بهرهو فرۆكهی موسافیربهریی ئۆكراین و كوژرانی ١٧٦ سهرنشینهكهی، بڵاوكردهوه‌. ئهگهرچی ئهو ڕاپۆرتهتهنیا گۆشهیهكی چكۆلهلهجهنایهتهكانی ڕژیم لهماوهی چهند حهفتهی ڕابردوودا دهردهخات، بهڵام ههر ئهوهندهش خۆی تاوانی زۆر دژهمرۆییمان پێ نیشان دهدات.  لهو ڕاپۆرتهدا هاتووهكه‌ “هێزهئهمنیهكان لهڕۆژانی ٢١ و ٢٢ی مانگی بهفرانباردا بهبهكارهێنانی تفهنگی بادی، سهر و جهستهی ناڕازیانیان بهساچمهی نووك تیژ كردووهتهئامانج و برینداریان كردوون.” فیلیپ لووتێر بهڕێوهبهری بهشی لێكۆڵینهوهو كاروباری یاسایی ڕێكخراوی نهتهوهیهكگرتووهكان لهڕۆژههڵاتی ناوهڕاست و باكووری ئهفریقا سهبارهت بهو ڕاپۆرتهوتیزۆر جێی داخهكههێزهئهمنیهكانی ئێران كۆبوونهوهی خهڵك بۆ سهرهخۆشی و ناڕهزایهتی ئاشتی خوازانهو دهربڕینی عهداڵهت خوازی دهرحهق به١٧٦ سهرنشینی فڕۆكهئۆكراینیهكهو ناڕهزایهتی دژبهشاردنهوهی ڕاستیهكان لهلایهن كاربهدهستانی ڕژیمهوه، بهتوندوتیژی و سهركوت وڵام دهدهنهوه‌‌.”

بهڵام لهو ڕاپۆرتهدا ئاماژهبهجهنایهتێك كراوهكهكۆماری ئیسلامی لهدهورهجۆراوجۆرهكاندا بۆ سهركوتی ناڕهزایهتی ژنان كهڵكی لێوهرگرتووه‌. ڕاپۆرتهكهباس لهدهستدرێژیی هێزهلیباس شهخسیهكان لانیكهم بۆسهر یهك ژن دهكات و دهنووسێ: ئهو ژنهلهلایهن مهئموورهلیباس شهخسیهكانهوهدهست بهسهر كراوهو چهندین كاتژمێر لهپازگای هێزی ئینتزامی دا ڕاگیراوه‌.” سهرچاوهیهكی متمانهپێكراو بهلێبوردنی نێونهتهوهیی ڕاگهیاندووهكهئهو ژنهلهماوهی دهستبهسهركرانیدا، بردراوهته دیوێكی دیكهوهو بهشێوهیهكی وهحشیانهدهستدرێژیی كراوهته‌‌ سهر.

بڵاوبوونهوهی ئهو ڕاپۆرتهبۆ جارێكی دیكه ئهو جهنایهتانهیكهڕژیم لهماوهی چوار دهیهی دهسهڵاتیدا دهرحهق بهژنان ئهنجامی داوهو لهبیری مێژوویی كۆمهڵدا ماونهتهوه، زیندوو كردهوه‌. لهبیرمان نهچووهتهوهكاتێك كههێشتا چهند مانگ لهبهدهسهڵات گهیشتنی دژهشۆڕشی ئیسلامی تێپهڕ نهببوو، ژنان لهناڕهزایهتی بهفهرمانی حیجابی زۆرهملیی خومهینی هاتنهسهر شهقامهكان و ههر ئهوكات نهتهنیا سهركوت كران بهڵكوو كهم نهبوون ئهو لهفزهدژهژن و قیزهونانهی كهلهمیدیا ڕهسمیهكانی ڕژیمهوهبهریان كهوت. ‌لهڕوانگهی دهوڵهتی بورژوائیسلامیی نوێوهئهوانسهر بهڕۆژئاواو لهزومرهیبێ بهند و بارهكان بوون. لهبیرمان نهچووهتهوهكهچۆن لهجهریانی سهركوت و جینووسایدی دهیهی ٦٠دا بهفهرمانیمهراجع، لهچ ئاستێكی بهریندا كچانی لاویان بهدیل گرت و لهزیندانهكاندا تهجاوزیان پێكردن و دواتریش ئیعدام و تیربارانیان كردن تا بهخهیاڵی خۆیان نهڕۆنهبهههشتی مهوعوودی ئهو كۆنهپهرستانهوه‌. لهبیرمان  نهچووتهوهكهڕیحانهجهباری بهتاوانی كوشتنی كهسێكی ئیتلاعاتی كهدهستدرێژیی كردبووهسهری، ئێعدام كرا و لهبیریشمانهكهساڵی ڕابردوو ههواڵی دهستدرێژی ئاغازادهكان به٤١ ژنی لاو لهشاری ئێرانشار تۆڕهكۆمهڵایهتیهكانی تهنیهوه‌. 

لهڕاستیدا بۆ كۆمهڵگای بورژوازی بهگشتی و بۆ دهوڵهتی بورژوائیسلامی لهئێران بهتایبهتی، ژن كاڵایهو ههربۆیه‌‌ ئهو حهقهبهخۆی دهدات كهبهههر شێوهیهك كهبیههوێ لهگهڵ ئهو كاڵایهههڵسووكهوت بكات. ئهو ژنان وهك كاڵایهكلهچوارچێوهی ماڵدا زیندانی دهكات، لهچارشێو و پهچهی دهپێچێ تا لهچاوهكان بیپارێزێ و ئهگهر لهو نێوهشدا ژنانێك موقاومهت و خۆڕاگری لهخۆیان نیشان دهن، یا دهكوژرێن و یان تهجاوزیان پێدهكرێ. مێژووی چوار دهیهدهسهڵاتی دژهشۆڕشی ئیسلامی، مێژووی ههمووی ئهو ستهم و دهستدرێژیانهیه‌. لهبیرمان نهچێتهوهكهیهكێك لهئامرازهسهرهكیهكانی پتهوكردنی ئهو دهسهڵاتهدژهشۆڕشه، سهركوتی ژنان و پهراوێز خستنی ئهوان لهكهش و ههوای گشتی و سیاسیی كۆمهڵگادا بووه‌. ئهوان بۆ گهیشتن بهو ئامانجهیان نهتهنیا ههموو سوننهتهكۆنهكانی كۆمهڵی پیاومهزنیان بهكار هێنا، بهڵكوو لهو جێگایانهش كهئهو سوننهتانه وڵامدهرهوهیان نهبوون، بهپهسند كردنی یاسا و گهڵاڵه،ههوڵێكی ههمهلایهنهیان دا تا ژنان  خۆیان لهبهشداربوون لهئاڵوگۆڕهكۆمهڵایهتیهكان بهدوور بگرن. بێ گومان ئهو مهسهلهیهیهكێك لهگرینگترین نیگهرانیهكانی كاربهدهستانی ڕژیم بووهلهماوهی ههموو تهمهنی دهسهڵاتهكهیاندا.

بهڵام ڕاستیهكی دیكهو گرینگتر ئهوهیهكهڕژیم سهرهڕای بهكار هێنانی ههموو ئامرازێكی ئیدێۆلۆژیك و سوننهت و یاسا بۆ خانهنشین كردن یان بهڕیز كردنی ژنان لهپشت سهری خۆی، لهو كارهیدا شكستی خواردووه‌. بێ گومان، ئهوهیكهڕژیمی ئیسلامی لێی دهترسا، لێی وهڕاست گهڕاوه‌. ژنان ئیتر حازر نین لهناڕهزایهتیهكاندا بڕۆنهژێر سێبهری پیاوانهوه‌. تهنانهت لهو جێگایهش كهژمارهیان كهمه، لهڕیزهكانی پێشهوهی ناڕهزایهتیهكاندهردهكهون. هێستاش دهنگ و وتهكانی ژنێكی بوێر كهلهبهرزایی سهكۆكانی ههفتهپهوهلهپهنا ئیسماعیل بهخشیهوه، كرێكارانی بانگهێشتی موقاومهت و خهبات دهكرد، لهگوێی جهماوهری ناو كۆمهڵدا دهزرینگێتهوه‌. هێستاش سوننهت شكێنیی سپیدهقولیان پاش ئازادی لهزیندان و ڕسواكردنیتهراحی سووخته‌” و ئیفشاگهرییهكانی چهند ڕۆژ پێشتری سهبارهت بهژنانی بهندكراو لهژێرناویكایهئهمنیهتیهكان كۆتایی كار نین، كۆتایی كار خهڵك دیاری دهكهن، لهبیر و زهینی كۆمهڵدا ماوهتهوه‌. هێستاش كۆمهڵ، یاسهمهن ئاریایی و منیرهعهرهبشاهی و مۆژگان كهشاوهرز، كهبهخاتری لابردنی حیجاب و بڵاو كردنهوهی گوڵ بهبۆنهی ڕۆژی جیهانی ژنهوهدهستبهسهركران و سهرجهم به٥٥ ساڵ زیندان مهحكووم كران، لهبیرناكات. هێستاش جهماوهری خهڵكی ئهم كۆمهڵگایه، وێنهی ژنانی بهندكراو لهناڕهزایهتیهكانیاندا لهسهر شهقامهكان بهدهستهوهدهگرن.

لانیكهم لهپاش  مانگی بهفرانباری ساڵی ٩٦هوه، هیچ ئاخێز و كۆبوونهوهو مانگرتنێك نهبووهكهژنان لهڕێزی پێشهوهی نهبووبن. لهزۆربهیاندا ئهوهژنانن كهخهڵك بانگهێشتی موقاومهت دهكهن، ئهوانن كهچاو لهچاوی هێزهسهركوتگهرهكان دهبڕن و هاوار دهكهن :”كوشتهمان نهدا كهسازش بكهین، ڕێبهری قاتڵ ستایش بكهینو ههر ئهوانیشن كهبههانای دهستبهسهر كراوانهوهدهڕۆن. لهئێستادا ههموو ئهو پێشڕهویانهبوونهتهپێناسهی هێزی بزووتنهوهناڕهزایهتیهكان و بهرهبهرهلهكۆسپی ههموو ئهو ناوهندانهتێپهڕ دهبن كهههوڵ دهدهن ژنان ژێردهست و پهراوێزخراو بهێڵنهوه‌. ئهوهیكهلهجهریانی ناڕهزیایهتیهكانی ئێستادا، هێزی سهركوتگهر و ئهمنیهتی و لیباس شهخسی ههوڵ دهدهن بهدهستدرێژی كردن پاشهكشهبهژنان بكهن، ئاكامهكهی تهنیا و تهنیا لهخزمهتی هێرشی ڕادیكاڵتر و یهكگرتووتری ژنان دایهبۆسهر پایهكانی ئهم ڕژیمهدژهژنه. ئهوان بهدهستدرێژی بۆسهر ژنانی بهندكراو، مۆری نهنگ و سهرشۆڕیی ئهبهدی لهنێوچاوانی خۆیان دهدهن. بێ گومان شۆڕشێك كهبهڕێوهیه، خرۆش و تۆڵهی بههێزی كۆمهڵ دهبێت دژبهم دهزگا گهندهڵهو ههموو جهنایهتكاران.

بابەتی پەیوەندیدار

منداڵان ئاسیب پەزیرترین توێژی منداڵان

komalah

نەشتەرگەری ئابووری، ئاگری ڕق و تووڕەیی خەڵک بڵێسەدارتر دەگات

komalah

خەڵک نەتەنیا لەدژی گرانی، بەڵکوو خوازیاری بەدەستهێنانی سەرجەم مافە پێشێلکراوەکانی خۆیانن.

komalah

ساڵهاتی دووهه‌م كاره‌ساتی شیمیاباران به‌سه‌ر كۆمه‌ڵه‌دا

komalah

ڕاگه‌یاندنی حیزبی كۆمۆنیستی ئێران سه‌باره‌ت به‌ په‌یوه‌ست بوونی بزووتنه‌وه‌ی دژ به‌ گرانی و بزووتنه‌وه كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كان

komalah

ووته‌یه‌ك به‌بۆنه‌ی ساڵیادى مانگرتنی گشتی جه‌ماوه‌ری خه‌ڵكی كوردستان له‌دژی ئێعدامی فه‌رزادی كه‌مانگه‌ر وهاوبه‌نده‌كانی

komalah