کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

له‌ په‌راوێزی كۆبوونه‌وه‌ی خانه‌نشینان و موعه‌لیمان دا سه‌ركوت كۆتایی ڕێ نییه‌، خۆڕاگری ژیانه‌

هێشتا خوێنهڕژاوهكانی سهركوتی ڕاپهڕینی ههژارانی مانگی خهزهڵوهر ویشك نهبووهتهوه، هێشتا ئامارێكی ورد سهبارهت بهكوژراوهكان لهبهردهست دا نییه، هێشتا چارهنووسی ههزاران بهندكراو نادیاره‌‌، بهڵام سهرهڕای ههمووی ئهم سهركوتگهریانه، بۆ ئهمڕۆ ٢ی مانگی بهفرانبار، گرووپیئیتحادی بازنشهستهكانبهدهركردنی ڕاگهیهندراوێك، داوای لهههموو خانهنشینان كردووهكهله بهرامبهر مهجلیسی ڕژیم دا كۆببنهوه‌. ئهم ڕاگهیهندراوهلهلایهن ههموو گرووپ و ڕێكخراوهكانی خانهنشینان پشتیوانی لێكراوه‌. بهبڕێك مهوداوه،شۆرای هاوئاههنگی ڕێكخراوی سینفی موعهلیمانی ئێرانیش وێڕای پشتیوانی لهبانگهێشتی گرووپ و ڕێكخراوهكانی خانهنشینان، ههموو موعهلیمانی خانهنشین كراوی بانگهێشتی ئهم كۆبوونهوهناڕهزایهتیهكردووهو  داوای لهموعهلیمانی سهرتاسهری ئێران كردووه‌‌ كهئهمڕۆ كلاسهكانی دهرس تهعتیل بكهن و لهمهدرهسهكان دهست بدهنهكۆبوونهوه‌.

بڵاوبوونهوهی ئهم بانگهێشتنانهلهحاڵێكدا كهكاربهدهستانی جهنایهتكاری ڕژیم وێڕای ئاماژهبهكوشتاری خهڵكی ناڕازی، باسیسهركهوتن لهشهڕی نیزامی و ئهمنیهتیدا دهكهن، نیشانی دهدا كههێرشی سهركوتگهرانهی ڕژیم بهههموو جهنایهتهكانیهوهنهیتوانیوهدهنگی بزووتنهوهی ناڕهزایهتی خامۆش بكات.  هێستاش مهرگی دوو برای كۆڵبهری ١٤ و ١٧ ساڵ تهمهن كهلهبهر نان گیانیان لهدهست دا، ههزاران كهس لهئاوایینێو شاریمهریوانبهدرووشمیمهرگ و نهمان بۆ دیكتاتۆردێنێتهسهرشهقامهكان. هێستاش مانگرتنی كرێكاری درێژهی ههیهو هێستاش ههموو بنهماڵهی قوربانیانی كوشتاری چوار دهیهی ڕژیم، خهڵك بانگهێشتی كۆبوونهوهلهڕۆژی ٥ی بهفرانباردا دهكهن تا كۆمهڵ لهبیری نهچێتهوهكهلهمانگی خهزهڵوهردا چی بهسهر هات.

ناڕهزایهتی جهماوهری خهڵك، بانگهێشتی ڕێكخراوهكۆمهڵایهتیهجۆراوجۆرهكان دهرخهری ئهو ڕاستیهیهكهخهڵك لهههژاری و گرانی وهگیان هاتوون، كاڵا سهرهكیهكان لهسهر سفرهی خهڵك نهماون، نزیك به٢٠ ملیۆن كهس لهجهمعیهتی ئێران لهپهراوێزی شارهگهورهكان لهسهرهتایی ترین ئیمكانات بێبهرین و لهگهڵ ڕژیم كهوتوونهتهشهڕێكی ڕانهگهیهندراوهوه‌. كهوابوو چۆن دهبێ بۆ جهماوهرێك كهبوون و نهبوونیان بهردهوام بهفیڕۆ دهچێ، بێدهنگ بن و ئهم باروودۆخهفهلاكهتبارهقهبووڵ بكهن؟ لهخۆڕا نییهخانهنشینانێك كهلهئاست ملیۆنی دا توانای دابین كردنی ههزینهی ژیانیان نییهو بهشێكی گهورهیان لهههژارترین توێژی زهحمهتكێشی كۆمهڵ پێكهێناوه، دژبهچوونهسهرهوهی ڕۆژانهی قیمهتهكان و خرابتر بوونی باروودۆخی ژیانیان دهنگ ههڵدهبڕن و بانگهواز دهكهن كهلهبهرامبهر پهلامارێك كهكراوهتهسهر ژیانیان، لهبهرامبهر گۆێی كهڕی بهرپرسانی ڕژیم، ڕێگایهكیان جگهلههاتنهسهر شهقام و گهشاندنهوهی ئاگری خهبات بۆ نهماوهتهوه‌. ئهوهیكهدهستبهجێشۆڕای هاوئاههنگی ڕێكخراوی سینفی موعهلیمانلهبانگهێشتیئیتحادی بازنشهستهكانپشتیوانی دهكات، دهرخهری ئهو ڕاستیهیهكهئهوان لهههژاری ملیۆنان خانهنشین دا، داهاتووی خۆیان دهبینن. ئهو موعهلیمانهبهڕوونی دهبینن لهباروودۆخێكدا كههێڵی ههژاری ههموو سنوورێكی تێپهڕ كردووه، چلۆن دهوڵهتی ڕووحانی لهگهڵاڵهی بوودجهكهی خۆیدا بێشهرمانهتهنیا باس لهچوونهسهرهوهی ١٥ لهسهدی بوودجهی ئامووزش و پهروهرش دهكات. كهوابوو بهبڕێك بیر كردنهوهدهردهكهوێ كهچ بۆشاییهكی قووڵ لهنێوان  مامناوهندی ئاوسانی ٤٢ لهسهدی و چوونهسهرهوهی ١٥ لهسهدی بوودجهی ئامووزش و پهروهرش دایهو ههڵبهت ئاشكرایهكهڕێژهی ئاوسانی ڕاستهقینهزۆر لهوانهلهسهرترهو هێستاش ئهوهڕوون نییهكهلهو چوونهسهرهوهیهی بوودجهدا، چهندهی وهبهر موعهلیمان دهكهوێ. چ موعلیمانی خانهنشین، چ ئهو موعهلیمانهی خهریكی كارن لهماوهی یهك دوو ساڵی ڕابردوودا بهدهیان جار دهستیان داوهتهناڕهزایهتی. بهڵام بهئهزموون بۆیان دهركهوتووهكه‌ “گۆێی بهرپرسان كهڕه  و چاویشیان كوێره‌”. ئهوان دیتوویانهكهچلۆنسندووقی زهخیرهی فهرههنگیانو سندووقی خانهنشینان بهتاڵان دهبردرێ. موعهلیمهكان و خانهنشینان زۆر جار باسیان لهخسووسی سازی ئامووزش و پهروهرش وههژاركردنی موعهلیمانكردووهو ههموو جارێكیش بهوهگهیشتوون كهتهنیا ڕێگای چارهدرێژهدان بهناڕهزایهتی و هاتنهسهر شهقامه‌.  ئهوان فێربوون كهڕێگایهكیان جگهلهخهبات بۆ گهیشتن بهداخوازیهڕهواكانیان بۆ نهماوهتهوه‌. ئهوان بهئهزموون دیتوویانهكهڕژیم و ئۆرگانهسهركوتگهرهكانی لهجیات ئهوهیكهبهرهنگاری دز و گهندهڵهكان ببنهوه، موعهلیمانی عهداڵهتخواز، خانهنشینان، كرێكاران، ژنان، پهراوێزنشینان، منداڵانی كار و كۆڵبهران دهكهنهئامانج. لهدڵی باروودۆحی گۆڕاوی كۆمهڵدا، لهباروودۆخێكدا كهخهڵك جهرگ سووتاوی ڕۆڵهكوژراوهكانیانن، لهباروودۆخێكدا كهموعهلیمان داخداری جێگای بهتاڵی خوێندكارهكوژراوهكانن، ناتوانن ئارام دانیشن و دهست لهسهر دهست دانێن. ههربۆیهههم ڕێكخراوی خانهنشینان و ههم موعهلیمان ڕایانگهیاندووهكهخهبات تا گهیشتن بهداخوازیهكانیان درێژهپێدهدهن. لهخۆڕاش نییهكه‌ “شۆرای هاوئاههنگی ڕێكخراوی سینفی موعهلیمانلهڕاگهیهندراوهكهی خۆیدا نووسیی: “بهڵێ! ئهگهرچی بهخاتری سهركوت و باروودۆخی نالهباری ژیانی زۆرینهی كۆمهڵ و گیان بهخت كردنی خوێندكاران و لاوانمان داخدارین، بهڵام لهم برینانهوهداری ئازادی چرۆ دهردهكات و دهنگی دادخوازی و عهداڵهتخوازی بڵاودهبێتهوه‌”. ههڵبهت ئهوهتهنیا ئاواتێك نییه، بهڵكوو ئهوهدیمهنی ڕاستهقینهی كۆمهڵگایهكهكهبهرهو ئاڵوگۆڕێكی مهزن ههنگاو ههڵدێنێتهوه‌.

بێ گومان كۆبوونهوهی ناڕهزایهتی خانهنشینان و مانگرتنی موعهلیمان لهدوای كوشت و كوشتاری مانگی خهزهڵوهر، هێمای هیوابهخشی دهستپێكی قۆناخێكی دیكهلهناڕهزایهتی بزووتنهوهكۆمهڵایهتیهكانه‌. بهدڵنیاییهوهڕژیم بهههموو سهركوتگهریهكی وهحشیانهیهوه، بهدهركردنی حوكمی قورس دژبهههڵسووڕاوانی كرێكاری و داكۆكیكارانیان، دژبهژنان و چالاكانی مهدهنی و بهدهسبهسهركردنی ههزاران كهس، ناتوانێ كۆمهڵگا بگهڕێنێتهوهقۆناخی پێش ئاخێزی مانگی بهفرانبار و خهزهڵوهر.

با بهرهو ڕێكخستنی ڕاپهڕینی گهورهتر ههنگاو ههڵێنینهوهو پێداویستیهكانی ڕووخاندنی شۆڕشگێڕانهی كۆماری ئیسلامی دابین بكهین و بهر بهفریوكاری ئۆپۆزیسیۆنی ڕاست و بورژوایی بگرین. له‌‌بیرمان نهچێتهوهكهخوێندكاران له١٦ی سهرماوهزدا بهدرووستی هاواریان كرد: “سهركوت كۆتایی ڕێ نییه، خۆڕاگری ژیانه‌”.

بابەتی پەیوەندیدار

 هەڵسەنگاندنی هاوبەشی ڕێکخراوی کرێکارانی شۆڕشگێڕی ئێران (ڕاهی کاریگەر) و حیزبی کۆمۆنیستی ئێران

-

ڕاگەیاندنی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە سەبارەت بەوڵامی لێبڕاوانەی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بە بانگەوازی بایکۆتی نمایشی هەڵبژاردنەکانی کۆماری ئیسلامی

-

ڕاگەیاندنی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە

-

خەون و ئاواتە بەدی نەهاتووەکان لە ئێرانی ژێر دەسەڵاتی ڕژیمی کۆماری ئیسلامیدا

-

هەڵبژاردنی گاڵتەجاڕانە و خەبات و داواکاری کرێکاران

-

بارودۆخی بەساڵاچووان لە ئێرانی ژێر دەسەڵاتی ڕژیمی ئیسلامیدا

-