کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

له‌ كۆبانییه‌وه‌ تا كابۆل ژنان له‌ ڕیزی پێشه‌وه‌ی خه‌بات دژبه‌ بناژۆخوازیی ئیسلامی

بهپێی ڕاپۆرتهكان لهشارهكانی كابۆل و ههرات و چهند شوێنی دیكهلهئهفغانستان، ژنانی بوێر و ئازادیخواز و بهرابهری تهڵهبی ئهم وڵاته، لهژێر تیخی كۆنهپهرستانی چهكداری تاڵهباندا هاتوونهتهسهر شهقامهكان و خوازیاری بهڕهسمی ناسینی مافهسهرهتاییهكانیانن. ئهوهیكهههر لهڕۆژانی سهرهتای بهدهسهڵات گهیشتنی تاڵهبانهوهدهبیندرێ، ئهو ڕاستیهیهكهژنانی ئهفغانستانیش بوونهتهبهشێكی جیانهكراوهلهبزووتنهوهی بهرابهری تهڵهبانهی ڕۆژههڵاتی ناوهڕاست. ئهمڕۆ شایهدی ئهوهین كهلهكۆبانییهوهههتا كابۆل ژنان لهڕیزی پێشهوهی خهبات دژبهبناژۆخوازانی ئیسلامی و ههموو ئهو كۆنهپهرستانهن كه حاشالهبهرابهریی ژن و پیاو، ئازادی  و كهرامهتی ئینسانی و مافی مرۆڤ دهكهن  و گشت مافهكانی ژنان پێشێل دهكهن.

ژنان لهكوردستان، لۆبنان، ئێران، ئهفغانستان و توركییهڕۆڵی سهرهكیی لهخهبات دژبهداعش، تاڵهبان، حیزبوڵڵا، كۆماری ئیسلامی و حكوومهتی ئهردۆغان لهتوركییهدهبینن.

ئهوهیكهلهنێوان داعشی شیعه و سوننی، تاڵهبان و ههموو بناژۆخوازانی ئیسلامیدا هاوبهشه، بهر لهههموو شتێك دژایهتی لهگهڵ ژن و ئاپارتایدی جنسییهتییه‌. ئهوان لهههنگاوی یهكهمدا، ژنان ناچار بهگهڕانهوهبۆ سووچی ماڵهكان و منداڵداری و ماڵداری دهكهن.

لهههنگاوی دووههمدا لهگهڵ سهقامگیر بوونی حكوومهتهئیسلامییهكان، بهربهستهكان یهك لهدوای یهك بهسهر ژناندا دهسهپێن. ژنان لهكار و خونێدن بێبهری دهكرێن، بهقهد نیوهی پیاوان مافیان دهبێت، لهمافی تهڵاق و ئاگالێبوون لهمنداڵ بێبهری دهكرێن، مافی سهفهر و هێندێك جار چوونهدهرهوهلهماڵیان لێ زهوت دهكرێت، ناچار بهپۆشینی جلی ئیسلامی دهكرێن، تهمهنی هاوسهرگیری بۆ كچان دهبێتهیهك ڕهقهمی و كچانی منداڵی ٩ ساڵ تهمهن ناچار بههاوسهرگیری دهكرێن و دووگیان بوون لهنێوان كچانی ١٤ و ١٥ ساڵ تهمهندا دهبێتهبابهتێكی ئاسایی. ژنان لهبهشداری كردن لهچالاكیی سیاسی و كۆمهڵایهتی بێبهری دهكرێن، لهبوارهكانی مۆسیقا و سینهمادا دهخرێنه لاوه، چالاكیی ئهدهبی، زانسیتی، فێركاریی باڵا، لێیان قهدهغهدهكرێت و یان بۆیان یهكجار دژوار دهبێتهوه‌.

توندوتیژی دژبه ژنانلهناو بنهماڵهدا پهرهی پێدهدرێ و لهخهلافهتی ئیسلامیی داعشدا ژنان دهكرێنهكۆیلهو لهبازاڕهكانی كۆیلهفرۆشیدا دهفرۆشرێن و دهستدرێژیی فیزیكی و سێكسی دژبهژنان رهواج دهدرێ، چهند هاوسهری و فرۆشی كچانی كهم تهمهن بههۆی ههژاری و یان دواكهوتوویی كلتووری دهبێتهنۆرمێكی كۆمهڵگهی ئیسلامیی ژێر دهسهڵاتی داعش و تاڵهبان.

وهرزش، دووچهرخهسواری، شادی و خۆشیی ئاسایی و ڕۆژانهی ژنان قهدهغهدهكرێت و بێجگهلهههڵاواردن و توندوتیژیی دهوڵهتی، نهخۆشانی سێكسی و كهسانێك كهنهخۆشیی منداڵ ئازاری و ژن ئازارییان ههیه، باروودۆخی ژنان دژوارتر دهكهنهوه‌.

بهخۆشییهوهئهمڕۆ ههزار و چوارسهد ساڵ لهخهلافهتی ئیسلامیی ناو بیابانهكانی عهرهبستان دوور كهوتووینهتهوه‌.  ژنان لهبهشێكی بهرین لهجیهاندا لهمافی ئینسانی و یهكسان بههرهمهندن و چهند ملیارد ژن لهبازاری كار و لهبواری سیاسی، كۆمهڵایهتی، ئابووری و كلتووریدا بهشدارن و بێگومان چهرخی سووڕانی كۆمهڵگهی مرۆڤ بهبێ كار و ڕۆڵی بهرچاوی ژنان، لهكار دهكهوێت.

ژنان لهههموو بوارهكانی چالاكیی مرۆڤدا بهشێوهی بهرچاو و چارهنووس ساز بهشدارن و بناژۆخوازانی ئیسلامی بهلێدانی شهلـلاق و پژاندنی ئهسید بهسهر و ڕوخساری ژنان ناتوانن ژنان بۆ ١٤ سهدهلهمهوبهر بگهڕێننهوه‌.

ژنان لهكۆبانی و لهههموو كوردستان، ژنان لهكابۆل و ئیستانبۆل، ژنان لهتاران و بهیروت و لهههموو بوارێكی مهدهنی، كلتووری، كۆمهڵایهتی، سیاسی و تهنانهت نیزامی لهبهرامبهر كۆنهپهرستی و بهربهرییهتی مهزههبیدا ڕاوهستاون و ڕێگری لهخهباتی ژنان لهپێناو گهیشتنیان بهمافی یهكسان و زهوت كردنی دهستكهوتهكانیان كهحاسڵی پتر لهیهك سهدهخهبات و گیانفیداییه، نهمومكینهو نهكردهوهیی.

ژنان پتر لهههر گرووپێكی كۆمهڵایهتیی دیكهبهئهزموون لهوهگهیشتوون كهژیان لهژێر یاسای داعشی سوننی و شیعهی تاڵهبان و كۆماری ئیسلامیدا، چ جهحهنهمێكه بۆیانو ههر بهم دهلیلهژنان لهزومرهی جیددیترین و كاریگهرترین دوژمنانی ههر دهسهڵاتێكی مهزههبین.

ئهگهر ئازادیی ژن پێوهری ئازادیی كۆمهڵگهیه، بهشداریی چالاك و كاریگهری ژنان لهههر ڕێكخراوێكی سیاسی و ناوهندێكی كۆمهڵایهتیدا سهلمێنهری سڵامهت و بهرحهق و پێشڕهوبوونی ئهم ناوهندهسیاسی و كۆمهڵایهتییهشه‌. ژنانی كوردستان كۆڵهكهی خهباتی ئازادیخوازی و عهداڵهتخوازیی خهڵكی كورستانن و هۆكاری سهرهكیی شكست و ناكامیی كۆنهپهرستی و دیكتاتۆری مهزههبین.

بهشداریی ههرچی بهرینتری ژنان لهخهباتی ئازادیخوازانهی ناوچهی ڕۆژههڵاتی ناوهڕاست، مژدهی ڕۆژێكهكهمهزههب لهحكوومهت جیا كرابێتهوه، بهرابهریی واقعیی و كردهوهیی ژنان و پیاوان لهههموو بوارهكانی بنهماڵهیی و كۆمهڵایهتیدا زهمانهت كرابێت و دهستی شهرع و مهزههب كورت كرابێتهوهو ستهم دژبهژنان كۆتایی پێهاتبێ.  خرۆشی ژنان لهكابۆل و چهند شاری دیكهلهسبهینێی بهدهسهڵات گهیشتنی تاڵهباندا، لهخهبات دژبهكۆماری ئیسلامی و ههموو وهلایهت و خهلافهت و ئیمارهتهئیسلامییهكان، مژدهبهخشی داهاتوویهكی باشتر و ئینسانیتره  كهتێیدا ژنان و پیاوان مافی بهرابهر و یهكسانیان ههیه‌.

بابەتی پەیوەندیدار

خوێندکارانی ئێران لەگەڵ خەبات لە دژی حکوومەتی ئیسلامی ئاشنا دەبن

komalah

وەهمەکانی خامنەیی و پەرەسەندنی خەباتی خەڵک لە دژی کۆماری ئیسلامی

komalah

تاوانی کوشتنی خەڵکی زاهیدان فەرامۆش ناکرێت

komalah

لە ١٦هەمین ڕۆژی ناڕەزایەتی و مانگرتنی یەک لە دوای یەک لە ئێران

komalah

دووهەمین مانگرتنی گشتی لە کوردستان سەرکەوتووانە بەڕێوەچوو

komalah

کۆماری ئیسلامی و بەکارهێنانی منداڵان لە سەرکوتکردنی ڕاپەڕینی خەڵکدا

komalah