سپتامبر 17, 2021
کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

له‌ كۆبانییه‌وه‌ تا كابۆل ژنان له‌ ڕیزی پێشه‌وه‌ی خه‌بات دژبه‌ بناژۆخوازیی ئیسلامی

بهپێی ڕاپۆرتهكان لهشارهكانی كابۆل و ههرات و چهند شوێنی دیكهلهئهفغانستان، ژنانی بوێر و ئازادیخواز و بهرابهری تهڵهبی ئهم وڵاته، لهژێر تیخی كۆنهپهرستانی چهكداری تاڵهباندا هاتوونهتهسهر شهقامهكان و خوازیاری بهڕهسمی ناسینی مافهسهرهتاییهكانیانن. ئهوهیكهههر لهڕۆژانی سهرهتای بهدهسهڵات گهیشتنی تاڵهبانهوهدهبیندرێ، ئهو ڕاستیهیهكهژنانی ئهفغانستانیش بوونهتهبهشێكی جیانهكراوهلهبزووتنهوهی بهرابهری تهڵهبانهی ڕۆژههڵاتی ناوهڕاست. ئهمڕۆ شایهدی ئهوهین كهلهكۆبانییهوهههتا كابۆل ژنان لهڕیزی پێشهوهی خهبات دژبهبناژۆخوازانی ئیسلامی و ههموو ئهو كۆنهپهرستانهن كه حاشالهبهرابهریی ژن و پیاو، ئازادی  و كهرامهتی ئینسانی و مافی مرۆڤ دهكهن  و گشت مافهكانی ژنان پێشێل دهكهن.

ژنان لهكوردستان، لۆبنان، ئێران، ئهفغانستان و توركییهڕۆڵی سهرهكیی لهخهبات دژبهداعش، تاڵهبان، حیزبوڵڵا، كۆماری ئیسلامی و حكوومهتی ئهردۆغان لهتوركییهدهبینن.

ئهوهیكهلهنێوان داعشی شیعه و سوننی، تاڵهبان و ههموو بناژۆخوازانی ئیسلامیدا هاوبهشه، بهر لهههموو شتێك دژایهتی لهگهڵ ژن و ئاپارتایدی جنسییهتییه‌. ئهوان لهههنگاوی یهكهمدا، ژنان ناچار بهگهڕانهوهبۆ سووچی ماڵهكان و منداڵداری و ماڵداری دهكهن.

لهههنگاوی دووههمدا لهگهڵ سهقامگیر بوونی حكوومهتهئیسلامییهكان، بهربهستهكان یهك لهدوای یهك بهسهر ژناندا دهسهپێن. ژنان لهكار و خونێدن بێبهری دهكرێن، بهقهد نیوهی پیاوان مافیان دهبێت، لهمافی تهڵاق و ئاگالێبوون لهمنداڵ بێبهری دهكرێن، مافی سهفهر و هێندێك جار چوونهدهرهوهلهماڵیان لێ زهوت دهكرێت، ناچار بهپۆشینی جلی ئیسلامی دهكرێن، تهمهنی هاوسهرگیری بۆ كچان دهبێتهیهك ڕهقهمی و كچانی منداڵی ٩ ساڵ تهمهن ناچار بههاوسهرگیری دهكرێن و دووگیان بوون لهنێوان كچانی ١٤ و ١٥ ساڵ تهمهندا دهبێتهبابهتێكی ئاسایی. ژنان لهبهشداری كردن لهچالاكیی سیاسی و كۆمهڵایهتی بێبهری دهكرێن، لهبوارهكانی مۆسیقا و سینهمادا دهخرێنه لاوه، چالاكیی ئهدهبی، زانسیتی، فێركاریی باڵا، لێیان قهدهغهدهكرێت و یان بۆیان یهكجار دژوار دهبێتهوه‌.

توندوتیژی دژبه ژنانلهناو بنهماڵهدا پهرهی پێدهدرێ و لهخهلافهتی ئیسلامیی داعشدا ژنان دهكرێنهكۆیلهو لهبازاڕهكانی كۆیلهفرۆشیدا دهفرۆشرێن و دهستدرێژیی فیزیكی و سێكسی دژبهژنان رهواج دهدرێ، چهند هاوسهری و فرۆشی كچانی كهم تهمهن بههۆی ههژاری و یان دواكهوتوویی كلتووری دهبێتهنۆرمێكی كۆمهڵگهی ئیسلامیی ژێر دهسهڵاتی داعش و تاڵهبان.

وهرزش، دووچهرخهسواری، شادی و خۆشیی ئاسایی و ڕۆژانهی ژنان قهدهغهدهكرێت و بێجگهلهههڵاواردن و توندوتیژیی دهوڵهتی، نهخۆشانی سێكسی و كهسانێك كهنهخۆشیی منداڵ ئازاری و ژن ئازارییان ههیه، باروودۆخی ژنان دژوارتر دهكهنهوه‌.

بهخۆشییهوهئهمڕۆ ههزار و چوارسهد ساڵ لهخهلافهتی ئیسلامیی ناو بیابانهكانی عهرهبستان دوور كهوتووینهتهوه‌.  ژنان لهبهشێكی بهرین لهجیهاندا لهمافی ئینسانی و یهكسان بههرهمهندن و چهند ملیارد ژن لهبازاری كار و لهبواری سیاسی، كۆمهڵایهتی، ئابووری و كلتووریدا بهشدارن و بێگومان چهرخی سووڕانی كۆمهڵگهی مرۆڤ بهبێ كار و ڕۆڵی بهرچاوی ژنان، لهكار دهكهوێت.

ژنان لهههموو بوارهكانی چالاكیی مرۆڤدا بهشێوهی بهرچاو و چارهنووس ساز بهشدارن و بناژۆخوازانی ئیسلامی بهلێدانی شهلـلاق و پژاندنی ئهسید بهسهر و ڕوخساری ژنان ناتوانن ژنان بۆ ١٤ سهدهلهمهوبهر بگهڕێننهوه‌.

ژنان لهكۆبانی و لهههموو كوردستان، ژنان لهكابۆل و ئیستانبۆل، ژنان لهتاران و بهیروت و لهههموو بوارێكی مهدهنی، كلتووری، كۆمهڵایهتی، سیاسی و تهنانهت نیزامی لهبهرامبهر كۆنهپهرستی و بهربهرییهتی مهزههبیدا ڕاوهستاون و ڕێگری لهخهباتی ژنان لهپێناو گهیشتنیان بهمافی یهكسان و زهوت كردنی دهستكهوتهكانیان كهحاسڵی پتر لهیهك سهدهخهبات و گیانفیداییه، نهمومكینهو نهكردهوهیی.

ژنان پتر لهههر گرووپێكی كۆمهڵایهتیی دیكهبهئهزموون لهوهگهیشتوون كهژیان لهژێر یاسای داعشی سوننی و شیعهی تاڵهبان و كۆماری ئیسلامیدا، چ جهحهنهمێكه بۆیانو ههر بهم دهلیلهژنان لهزومرهی جیددیترین و كاریگهرترین دوژمنانی ههر دهسهڵاتێكی مهزههبین.

ئهگهر ئازادیی ژن پێوهری ئازادیی كۆمهڵگهیه، بهشداریی چالاك و كاریگهری ژنان لهههر ڕێكخراوێكی سیاسی و ناوهندێكی كۆمهڵایهتیدا سهلمێنهری سڵامهت و بهرحهق و پێشڕهوبوونی ئهم ناوهندهسیاسی و كۆمهڵایهتییهشه‌. ژنانی كوردستان كۆڵهكهی خهباتی ئازادیخوازی و عهداڵهتخوازیی خهڵكی كورستانن و هۆكاری سهرهكیی شكست و ناكامیی كۆنهپهرستی و دیكتاتۆری مهزههبین.

بهشداریی ههرچی بهرینتری ژنان لهخهباتی ئازادیخوازانهی ناوچهی ڕۆژههڵاتی ناوهڕاست، مژدهی ڕۆژێكهكهمهزههب لهحكوومهت جیا كرابێتهوه، بهرابهریی واقعیی و كردهوهیی ژنان و پیاوان لهههموو بوارهكانی بنهماڵهیی و كۆمهڵایهتیدا زهمانهت كرابێت و دهستی شهرع و مهزههب كورت كرابێتهوهو ستهم دژبهژنان كۆتایی پێهاتبێ.  خرۆشی ژنان لهكابۆل و چهند شاری دیكهلهسبهینێی بهدهسهڵات گهیشتنی تاڵهباندا، لهخهبات دژبهكۆماری ئیسلامی و ههموو وهلایهت و خهلافهت و ئیمارهتهئیسلامییهكان، مژدهبهخشی داهاتوویهكی باشتر و ئینسانیتره  كهتێیدا ژنان و پیاوان مافی بهرابهر و یهكسانیان ههیه‌.

بابەتی پەیوەندیدار

جه‌ماوه‌ری وشیاری كوردستان توندڕه‌وان و تیرۆریستانی مه‌زهه‌بی به‌ ‌یه‌كڕیزی و وشیارییه‌وه‌ ده‌خه‌نه‌وه‌ سه‌ر جێی خۆیان

rezan

خاڵی لاوازی كرێكاران، نه‌بوونی ڕێكخراوی سه‌رتاسه‌رییه‌

rezan

دیسان سه‌باره‌ت به‌ كاره‌ساتی كوشتاری كوڵبه‌ران له‌ كوردستان

rezan

هێزی له‌بن‌نه‌هاتووی هاوپشتیی جه‌ماوه‌ری هاوچاره‌نووس، ده‌توانێ پیلانگێڕیی داگیركه‌ران به‌ره‌وڕووی شكست بكاته‌وه‌

rezan

زنیدانه‌كانی كۆماری ئیسلامی له‌ سه‌رده‌می كۆرۆنادا

rezan

قه‌یران له‌ تاران و هه‌ڕه‌شه‌ له‌ كوردستان

rezan