کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

له‌سه‌ر كار لابردنی شاره‌دارانی هه‌ڵبژێراوی خه‌ڵك، ڕسواییه‌كی دیكه‌ بۆ دیمۆكراسی پارله‌مانیی توركییه

حهفتهیهك دوای ئهوهیكهوهزارهتی ناوخۆی توركییه، شارهدارانی ههڵبژێراوی لهسێ شاری گهورهی كوردنشین لهسهر كار لابرد و جێنشینی دهوڵهتیی بۆ دیاری كردن، ناڕهزایهتیی خهڵك لهدژی ئهم كردهوهیهی دهوڵهتیی توركییهههروا درێژهی ههیهو شارهكانی ئانكارا و ئێستانبولیشی گرتووهتهوه‌. هێزهئهمنییهكانی توركییهلهدژی خۆپیشاندهران دهستییان داوهتهتوندوتیژی و بهپێی ڕاپۆرتهكان ههتا ئێستا دهیان كهس لهوانهدوو نوێنهری ناوچهكوردنشینهكان لهپهرلهمانی توركییه، لهلایهن ئهم هێزانهوههێرشییان كراوهتهسهر و بههۆیهوهبرینداربوون و زیاتر له٦٠٠ كهسیش دهستبهسهر كراون.

شارهدارانی سێ شاریئامێد، ماردین و وان، كه٥ مانگ لهمهوبهر و بهدوای سهركهوتنیان لهههڵبژاردنهكانی شارهداری و ئهنجۆمهنی شار، دهستییان بهكار كردبوو، ههر سێكیان لهسهر كار لابراون. ناڕهزایهتی بهم كردهوهیهی دهوڵهتی توركییه‌‌ تهنانهت بازنهكانی دهسهڵاتیشی گرتووهتهوهوعهبدوڵڵا گۆلسهرۆك كۆماری پێشوو وداوود ئۆغڵۆسهرۆك وهزیرانی پێشووی توركییه، ئهم حهرهكهتهیان نادێمۆكراتیك وهسف كردووه‌. ههروهها سهرۆكیجهههپه‌” وێڕای ئهوهیكهئهم كردهوهیهی دهوڵهتی ئهردۆغانی بهكودتا لهقهڵهم داوه، ڕایگهیاندووهكه‌ “ئهم سێ شارهداره پێش بهربژێر بوونیان لهلایهن دادگاوهسهلاحییهتیان پێدرابوو ، بهڵام ئهمڕۆ دهبینین كهڕۆژنامهكانی لایهنگری دهوڵهت، ئهم كهسانهبهتاوانبار ناولێدهبهن. ئهمهلهحاڵێكدایهكهلهلایهن هیچ دادگایهكهوه‌‌ حوكمی لهسهر كارلابردنییان دهرنهكراوه‌. شارهدار بهخواستی خۆتان لادهبهن و كهسی دیكهلهجیاتی دیاری دهكهن، ئهگهروابوو بۆ ههڵبژاردنتان بهڕێوهبرد“.

لهسهر كار لابردنی شارهدار و دهستبهسهر كردنی نوێنهرانی خهڵك لهناوچهكوردنشینهكان لهلایهن دهوڵهتیی توركییهوهڕووداوێكی تازهنییه‌. لهئێستادا چهندین پارلهمانتاریپارتی دیمۆكراتیكی گهلان، ههدهپه‌”، لهوانهڕێبهری ئهم حیزبه، زیندانی كراون. لهدهورهی پێشووی ههڵبژاردنهكانی شارهداری لهساڵی ٢٠١٤،ههدهپه‌” توانیبووی له١٠٢ شاری ناوچهكوردنشینهكان سهركهوتوویی بهدهست بێنێت بهڵام دهوڵهتی ئهردۆغان بهبیانووی بێ بنهما شارهداری ٩٥ شاری ئهم ناوچانهی لهسهر كار لابرد و بهڕێوبهرانی دهست نیشاندهی خۆی لهجیاتی دانان. ههڵبهت ئهردۆغان پێشتریش ههڕهشهی كردبوو كهشارهدارانی شارهكانی ئانكارا و ئهستانبول لهسهر كار لادهبات و كهسی دیكهیان لهجیات دیاری دهكات.

بهڵام تا ئهو جێگهیهی كهبهكوردستانی توركییهدهگهڕێتهوه، پهیامی ئهردۆغان بۆ خهڵكی كوردستان ئهوهیهكه‌ “دڵتان بهدێمۆكراسی و ههڵبژاردن خۆش مهكهن، دهسهڵات لهم ناوچهیهلهسندووقی دهنگداننایهتهدهر. لێرهدیكتاتۆری و سهركوت قسهی ههوهڵ و ئاخر دهكات“. لهڕاستیدا، شارهداران و نوێنهرانێك كهئێستا زیندانی كراون، سهرهڕای تهبلیغاتی بهربڵاو و پیلانی ڕهشی دهوڵهتی توركییه، بهزۆرینهی دهنگهوه، ههڵبژێردرابوون و لهكێبهركێیهكی نابهرابهردا لهگهڵ نوێنهرانی ئاك پارتی، سهركهوتوو ببوون.

بهڵام پرسیار ئهوهیهكهبۆچی دهوڵهتی توركییهدهستی داوهتهلابردن و سڕینهوهی نهیارانی سیاسیی خۆی؟ لهڕاستیدا گهشهی ئابوورییهك كهئهردۆغان و حیزبهكهی كهلهدهسپێكی گهیشتنییان بهدهسهڵات شانازییان پێوهدهكرد، نهتهنیا ڕاوهستاوهبهڵكوو بهرهوڕهوتی داكشان ڕۆیشتووهو ئاسهواری قهیرانهكهی ههموو بووارهكانی ژیانی جهماوهری خهڵكی ئهم كۆمهڵگایهی گرتووهتهوه‌. “حیزبی عهداڵهت و گهشه‌” لهبهرچاوی بیڕوڕای گشتی زیاتر لهجاران لاواز بووهو شكست هێنانی لهههڵبژاردنهكانی شارهداری لهشارهگهورهكانی توركییهدهرخهری ئهوهیه كهئهم حیزبهلهههڵبژاردنهكانی داهاتوودا شانسی سهركهوتنی لهدهست داوه‌. لهچوارچێوهی نێودهوڵهتیش دا، مانۆری دیپلۆماتیكی ئهردۆغان، بووهتههۆی پهراوێز بوونهوهی زیاتری و سیاسهتهكانی لهوڵاتی سووریهبێ دهرئهنجام بوون. ئهردۆغان ههوڵی دهدا كهسیستهمی سیاسیی توركییهوهك مۆدێلیاخوان المسلمینبۆ دهسهڵاتداری بهجیهان بناسێنێت، بهڵام زۆری نهخایاند كه ئهم مۆدێله‌‌ لهڕۆژههڵاتی ناوهڕاست و باكووری ئهفریقا شكستی هێنا. ئهردۆغان تهنانهت نهیتوانیوهیهكڕیزیی حیزبهكهشی بپارێزی و زۆربهی كادر و كهسهناسراوهكانی ئهم حیزبهیان لهسهر كار لابراون و یان لهم حیزبهدووركهوتوونهوه‌. لهوهها باروودۆخێكدایهكه، ئهردۆغان بهیاساكانی یاریی دیمۆكراسیش پێبهند نامێنێ و دهست دهداتهسهركوتی بهربڵاوی نهیارانی سیاسیی خۆی. ئهردۆغان و حیزبهكهی ههوڵ دهدهن بههێرش بردنهسهرههدهپه‌” و ئهنجامدانی ئۆپراسیۆن لهدژی پێگهكانیپهكهكه‌” لهكوردستانی عێراق و ههروهها ههڕهشهلهڕۆژئاوا و دهست تێوهردانهكان لهقێبرس، لایهنگرانییان لهناوخۆی ئهم وڵاتهلهسهر میحوهری ههستی شوێنیستی، یهكگرتوو ڕاگرن.

دهوڵهتی ئهردۆغان لهكودتای گوماناویی هاوینی ساڵی ٢٠١٦ ههتا ئێستا دهیان ههزار كهسی دهستبهسهر و لهسهر كار لابردووهو نهیارانی سیاسیی خۆی سهركوت كردووه‌. دهوڵهتی توركییهكهههوڵی دهدا، ڕۆخسارێكی هاوشێوهی دیمۆكراسیی پارلهمانیی ئۆرووپا لهخۆی نیشان دات، لهئێستادا جێگهی خۆی لهناو دیكتاتۆرانی دواكهوتووی ڕۆژههڵاتی ناوهڕاست  كردووهتهوه‌‌. لهڕاستیدا، دیمۆكراسیی دهوڵهتیی توركییهكهبووهته‌‌ زیندانی كردنی نوێنهرانی پارلهمان و لهسهركار لابردنی شارهدارهكان، لهبهرچاوی بیروڕای گشتی زیاتر لهجاران ڕسواتر  و بێ ناوهرۆكتر بووه‌.

بابەتی پەیوەندیدار

کەمبوونی دەوا و دەرمان لە ئێران و درۆی بێشەرمانەی وەزیری تەندروستی

-

گیانبەختکردووانی هەینی خوێناوی زاهیدان، وزەبەخشن بۆ درێژەدان بە شۆڕشی ژینا

-

بەردەوامبوونی خەبات لەپێناو زیادکردنی حەقدەست

-

ڕەنگدانەوەی هێزی جەماوەر لە سیمای پەریشانی ڕژیمدا

-

سەندیکای کرێکارانی شیرکەت واحد و ئاخێزی شۆڕشگێڕانەی ژن، ژیان، ئازادی

-

چاوەڕوانییەکان لە بزووتنەوەی دانشجوویی لە ساڵی نوێی خوێندندا

-