کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

لاپه‌ڕه‌یه‌كی مێژوویی له‌ خۆڕاگریی عادڵانه‌ و سه‌ربه‌رزانه‌ی خه‌ڵكی كوردستان

بهشی دووههم

هێرشی ٢٨ گهلاوێژی ساڵی ٥٨ لهكاتێكدا ڕوویدا كهڕژیم تا ڕادهیهك توانیبووی لهشوێنهكانی دیكهی ئێران، بزووتنهوهی خوێندكاری، ناڕهزایهتی كرێكارانی بێكار، خهڵكی ناڕازیی خووزستان و توركهمهن سهحرا سهركوت بكات. كۆماری ئیسلامی لای وابوو كهههر بهم شێوهیهتوانای سهركوتی خهڵكی كوردستانیشی بهدهست هێناوه، ههر بۆیهلهدوو میحوهری ورمێ و كامیاران پهلاماری دایهسهر كوردستان. ئهو كات كۆمهڵهبهبڵاوكردنهوهی بهیانییهیهك لهژێر ناویگهلی كورد لهبهردهم تاقیكردنهوه‌”، خهڵكی كوردستانی بۆ موقاومهتێكی ههمهلایهنهلهدژی ڕژیمی ئیسلامی دهعوهت كرد. لهوڵام بهم بانگهێشتنهدا خهبات و خۆڕاگرییهكی كهم وێنهلهكوردستان كهوتهڕێ. ئهو كات ڕژیم توانیی بهكهڵك وهرگرتن لههێزی ئاسمانی و تۆپخانه، كوردستان بگرێتهوهبهڵام، زۆری نهخایاند كهوهك ڕژیمێكی داگیركهر و بێگانه، كهوتهبهر هێرشی بهربڵاوی هێزی پێشمهرگهو هاوكات خۆپیشاندانی كۆمهڵانی خهڵك لهدژی ڕژیمی ئیسلامی لهشارهكان دهستیپێكرد و دوای تێپهڕینی ٣ مانگ، هاوسهنگیی هێز بهقازانجی خهڵك گۆڕا و ڕژیم بهناچار پاشهكشهی كرد و مهجبوور بهئاگربهست بوو و هاتنهسهر مێزی وتووێژی قهبووڵ كرد.

ئهگهرچی فهزای شهڕ، شهوق و شادیی سیاسیی خهڵكیكوردستانی كرد بهخهمی گیان لهدهست دانی ڕۆڵهكانیان و كارهساتهدڵتهزێنهكانی وهك ئێعدامی منداڵان لهپاوهو كوشتنی خهباتكارانی پادگانی مهریوان و تیربارانی شۆڕشگێڕانێك لهفڕۆكهخانهی سنهی لێكهوتهوه، بهڵام لهگڕ و تینی خهباتی خهڵك و ههوڵ بۆ پاراستنی دهستكهوتهكانیان و پاشهكشهپێكردن بهدوژمنی داگیركهر، كهم نهبووهوه‌. خهڵكی خهباتكاری كوردستان بهو پهڕی خۆڕاگری و سهربهرزییهوهلهسهنگهری ئازادی و ئینقلاب دا دیفاعیان كرد. ئهگهرچی هێرشی ڕژیم خهساری گیانی و مادیی زۆری بهسهر خهڵكی كوردستاندا سهپاند، بهڵام هێیچكات تهسلیم نهبوون. خهڵكی كوردستان، بهدوژمنیان سهلماند كهبهههموو ئیمكاناتێكی نیزامی و هێزی سهربازی، ناتوانن بهر لهخهباتی جهماوهرێك بگرێت كهوشیارانهبۆ وهدی هاتنی مافهڕهواكانیان ڕاپهڕیون.

گهڕانهوهی دووبارهی هێزی پێشمهرگهی ڕێكخراوهسیاسییهكان بۆ شارهكان و پێشوازیی شكۆداری خهڵك و پهرهسهندنی چالاكیی سیاسی و پێكهاتنی شورا و ڕێكخراوهكان و ههروهها دهسهڵاتدارێتیی خهڵك بهسهر چارهنووسیی خۆی، شكستی بههێرشی كۆنهپهرستانهی ٢٨ی گهلاوێژی ساڵی ٥٨ی ڕژیم هێنا و بزووتنهوهی شۆڕشگێڕانهی كوردستانی بردهقۆناخێكی دیكهوه‌. خهڵك بهتایبهت لاوان، نوێترین شێوهكانی ڕێكخستنی كۆمهڵگایان بهكار هێنا و بهشێوهیهكی سالم و دیمۆكراتێك كۆمهڵگایان ئیداره دهكرد. ئهمنییهتی گهڕهكهكان بهیارمهتیی خهڵك دابین دهكرا و مهدرهسهو ناوهندهدهرمانییهكان و ئیدارهكانیان وهڕێ خستهوهو كێشهو گرفتی خهڵكییان چارهسهر دهكرد و ئهخلاق و ههڵسووكهوتی ئینسانی پهرهی پێدهدرا.

لهگهڵ ڕاوهستانی شهڕ و ئاگر بهست لهگهڵ كۆماری ئیسلامی، باسی وتووێژ لهگهڵ دوژمن هاتهئاراوه‌. دوای چهندین جار دانیشتن و چاوپێكهوتن لهنێوانماموهستا شێخ عێزهدین حسێنی، ڕێبهڕیی كۆمهڵه، حیزبی دیمۆكرات و سازمانی چریكهفهداییهكانی خهلق،ههیئهتی نوێنهرایهتیی گهلی كوردپێكهات و شێخ عێزهدین وهك سهرۆك و جیزبی دیمۆكراتیش وهك وتهبێژی  ئهم ههیئهتهدیاری كرا. “ههیئهتی نوێنهرایهتیی گهلی كوردلهمتینگێكی شكۆداردا لهشاری مههاباد، بهخهك ناساندرا و كار و چالاكیی ئهم ههیئهتهدهستی پێكرد. زۆری نهخایاند كهههیئهتی نوێنهرایهتی بوو بهدامهزراوهیهك بۆ بهڕێوهبردنی كاروباری كوردستان. ئهم دامهزراوهیهبهردهوام لهڕاگهیهندراوهكانی خۆیدا، ڕۆژانهخهڵكی كوردستانی لهپرۆسهی كارهكانی ئاگادار دهكردهوه‌. لهماوهی كهمتر له٦ مانگدا كهكۆماری ئیسلامی خهریكی ئامادهكاریی و خۆڕێكخستن بۆ هێرشێكی دیكهبوو، كۆمهڵهسهرهڕای بهربهستهكانی سهر ڕێگای،  ههوڵی دهدا بیر و ڕای گشتیی لهكوردستان بۆ ڕووبهڕوو بوونهوهلهگهڵ پهلامارێكی دیكهی ڕژیم، ئامادهبكات. لهو دهورهیهدا كۆماری ئیسلامی هیچكات بهجیدی لهگهڵ ههیئهتی نوێنهرایهتی خهڵكی كوردستان وتووێژی نهكرد و بهمانۆڕی فریوكارانه، لهههوڵی وهرگرتنی دهرهفتی زیاتر و خۆڕێكخستن دابوو. تهنیا دانیشتنی ڕهسمیی ئهم ههیئهتهلهگهڵ كۆماری ئیسلامی لهشاری مههاباد بوو كه٤٥ خولهكی زیاتر نهخایاند. كاتێك كهسهرانی ڕژیم ههستییان بهوهكرد كهبۆ هێرشێكی دووبارهئامادهن، خۆمهینی كه٦ مانگ پێشتری پهیامی ئاشتی دهنارد، ئهمجارهڕایگهیاند كه‌ “ئهوهڵ موحاسره، دوایی موزاكره‌”. بهم شێوهیهلهمانگی گوڵانی ساڵی ١٣٥٩، ڕژیمی كۆماری ئیسلامی هێزهكانی لهچهند لاوهلهسنوورهكانی كوردستان نزیك كردهوهو هێرشهكهی لهشاری كامیارانهوهدهستپێكرد و خۆی لهدهروازهكانی شاری سنهنزیك كردهوه‌. ههزاران كهس لهشاری سنه، لهدهروازهی شاری، دیوارێكی ئینسانییان بهرامبهر بهستوونی دوژمن پێك هێنا و ناچاریان كرد، دوای چهند زهربهی قورس كهخواردی شار دهور لێبداتهوهو خۆی بگهیهنێتهپادگان و ئهو جار لهپادگانهوهبهههزاران گوللهی خومپارهی بهسهر شاردا باراند، بهم جۆرهلهشاری سنهموقاومهتێكی حیماسیی ٢٤ ڕۆژهلهبهرامبهر ڕژیمی ئیسلامی دا هاتهئاراوهو ئهم خۆڕاگرییهلهشار و دێهاتهكانی دیكهی كوردستان سهنگهر بهسهنگهر دووپات بووهوه‌. ڕژیم هیچكات نهیتووانی هیچ سهنگهرێك بهبێ موقاومهتێكی قارهمانانهفهتح بكات. ئهگهرچی ڕژیم دواجار توانیی هێژمۆنیی نیزامیی لهكوردستان بهدهست بێنێت بهڵام ههرگیز و ههتا بهئهمڕۆش نهیتوانی، خهڵك بهتهسلیم بكێشێ. خهڵكی كوردستان تا بهئهمڕۆش بهههموو شێوهیهك سهنگهرهكانی موقاومهتیان پاراستووهو  كوردستانی شۆڕشگێر ههروا چهقڵی چاوی ڕژیمی ئیسلامیی ئێرانه‌.

بابەتی پەیوەندیدار

ڕاگەیاندنی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە سەبارەت بەبایکۆتی شانۆی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار لە ئێران

-

گرفت لە بێتوانایی سیستەمی سەرمایەدارییە، نەک جەماوەری بەساڵاچوو

-

ئاڵوگۆڕی زیندانیان، یان سات و سەودای قێزەونی کۆماری ئیسلامی و دەوڵەتی سوئێد؟

-

چڕکردنەوەی سەرکوت لە سەروبەندی بەڕێوەچوونی شانۆی هەڵبژاردن، سیاسەتێک لەڕووی داماوییەوە

-

کاری منداڵان برینێکی بە ئازار لەسەر ویژدانی مرۆڤایەتی

-

ناڕەزایەتیی هەڵسووڕاوانی کرێکاریی بەرامبەر بە کەمتەرخەمی ڕێکخراوی جیهانی کار، لە ئاست مافی کرێکارانی ئێران

-