کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

كۆماری ئیسلامی و ئێعتیاد له‌ ئێران

گیرۆدهبوون بهماددههۆشبهرهكان لهئێران لهژێر دهسهڵاتی ڕژیمی ئیسلامی دا بێداد دهكات و بێگومان ههموو ڕێبوارێك ئهم ڕاستییه،دهتوانێ بهئاشكرا ببینێ. واقعییاتی ڕۆژانهو دان پێدانانی كارگێڕانی ڕژیم دهرخهری ئهوهیهكهلهسهر ڕێگای پهرهسهندنی گیرۆدهبوون بهماددهی هۆشبهر  لهئاستی كۆمهڵگادا هیچ بهربهستێك بوونی نییهو لهههموو شوێنێك لهمهدرهسهكان، لهزانكۆكان، لهكارگا و كارخانه، لهئیداره، لهگوند و مهزراكان شایهدی پهرهسهندنی ئهم دیاردهیهین. كۆماری ئیسلامی بهشێوهی ڕاستهوخۆ و ناڕاستهوخۆ لهپهرهسهندنی ئێعتیاددا ڕۆڵی سهرهكیی ههیه‌. ئهم ڕژیمه ههموهك دهسهڵاتێكی دیكتاتۆری، خزمهتكاری نیزامی سهرمایهداری و ههم وهك گهورهترین خاوهنكار لهئێران، هۆكاری سهرهكیی پهرهسهندنی بێكاری، ههژاری، نائهمنیی كۆمهڵایهتی، نهبوونی ئهمنییهتی سیاسی و بێ هیوایی بهداهاتوو لهكۆمهڵگا دایهو ئهم نههامهتیانهش  بێگومان بهستێنهسهرهكییهكانی پهرهسهندنی ئێعتیاد لهئێراندان. ههروهها وهزارهتی ئیتلاعات و سپای پاسدارانیش ساڵههایهخهریكی بازرگانیی بهماددهی هۆشبهرن. ئهم دوو دهزگا دهوڵهتییهههم لهگواستنهوهی ماددهی هۆشبهر لهسنوورهكانی ڕۆژههڵاتهوهبهرهو سنوورهكانی ڕۆژئاوا و باشوور و ههم لهبڵاوكردنهوهی لهئاست ئێراندا دهورونهخشیان ههیه‌. ڕۆڵی سپا و وهزارهتی ئیتلاعاتی ڕژیم لهبڵاوكردنهوهی بهربڵاو و ههرزانی ماددهی هۆشبهر لهكوردستان بهناوبانگ و حاشاههڵنهگره‌.

ئێعتیاد یهكێك لهجیدیترین و كارهساتبارترین دهستكهوتهكانی كۆماری ئیسلامییهو ئیتر كهمتر بنهماڵهیهك بوونی ههیهكهلهناو خۆیان یان لهناو هاوساكانیاندا كهس یان كهسانێك پهیوهندییان بهم ماددهیهوهنهبێت. لهبهكارهێنانهوهبگره تا تۆڕی بهرههمهێنان و بڵاوكردنهوهی.

ئاماری ڕهسمی لهپێوهند لهگهڵ ماددههۆشبهرهكان باس لهگیرۆدهبوونی پتر له٥ ملیۆن كهس دهكات كهنیوهیان لهتهمهنی ٣٥ ساڵی بۆ سهرێدا گیرۆدهی ماددهی هۆشبهری سوننهتی لهوانهتریاك و هێرۆئین بوون و كهمتر لهنیوهشیان لهتهمهنی ١٥ تا ٢٥ ساڵیدا تووشی ماددههۆشبهرهسهنعهتییهكانی وهك شیشه، گوڵ و حهشیش هاتوون. ئهگهر گیرۆدهبووان بهماددهی هۆشبهر و بنهماڵهكانیان، بهشی دهرمان و كاروباری قهزایی و زیندان كهدهرگیری مهسهلهی ئێعتیادن لهبهرچاو بگرین پتر لهیهك چوارهمی جهمعییهتی ئێران بهجۆرێك لهجۆرهكان لهگهڵ مهسهلهی ماددهی هۆشبهر و ئێعتیاد دهرگیرن.

لهماوهی ١٠ ساڵی ڕابردوودا گیرۆدهبوون بهماددهی هۆشبهر لهناو ژناندا دوو بهرابهر بووه، واتهله٥ لهسهدهوهگهیشتووهته١٠ لهسهد. بهپێی ڕاپۆرتهمهیدانییهكان، تهمهنی ئێعتیاد لهناو تازهلاوانی كچدا گهیشتووهته١٣ ساڵ. بهكارهێنانی ماددههۆشبهرهسهنعهتییهكان لهم تهمهنهدا و بهتایبهت ماددهی وهك شیشهو گوڵ كهسڵامهتیی دهروونی و فیزیكیی بهكارهێنهرانی لهگهڵ مهترسیی جیدی بهرهوڕوو كردووهتهوه، بهردهوام پهرهی سهندووه‌.

ههڵسووكهوتی ڕژیم لهگهڵ موعتادهكان كهخۆیان قوربانیی مافیای بهرههمهێنان و بڵاوكردنهوهی ماددهی هۆشبهری حكوومهتین یهكجار نامرۆڤانهو تێكهڵ بهسووكایهتییه‌. لهئێران لهگهڵ موعتاد نهك وهك نهخۆش، بهڵكوو وهك تاوانبار ههڵسووكهوت دهكرێت و كهمپهكانی دهرمانی موعتادان و بهرنامهكانی پێشگرن و یان تهركی ئێعتیاد لهئاستێكدا نین كهبتوانن بهر بهم دیاردهیهبگرن. ڕێژهی مهرگ بهماددهی هۆشبهر، كهلهساڵدا پتر لهسێ ههزار كهسهو ههروهها ساڵانهلهدایك بوونی ههزاران منداڵی موعتاد، قووڵایی ئهم كارهساتهمرۆییهمان پێ نیشان دهدات.

بهرههمهێنهرانی سهرهكیی ماددهی هۆشبهر كهبازاڕیان لهكۆنتڕۆڵ دایهبهدامهزراندنی پسپۆڕانی بواری دهروونی و كۆمهڵایهتی، شیمیزان، پزیشك و حیسابدار، دهست دهدهنهئانالیز و لێكدانهوهی بازاڕ و ئاستی ماددهی هۆشبهری پێویست و ههروهها بهرههمهێنانی ماددهی نوێ بۆ لاوانێك كههیچ شادی و هیوایهكیان نییه. بهرنامهكانی پێشگری لهئێعتیاد لهئاستێكی یهكجار كهمدا بهڕێوهدهچێت و دهستبهسهركردن  و ئێعدامی چهند وردهفرۆشی ماددهی هۆشبهر و یان كۆكردنهوهی تێكهڵ بهتوندوتیژیی موعتادان و ئامادهكردنی فیلمی تهبیلیغاتی، ئهوپهڕی ههوڵێكهكهكاربهدهستانی ڕژیم و ستادی بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ ماددهی هۆشبهری حكوومهت ئهنجامی دهدهن.

ماددهی هۆشبهر بۆ ڕژیمی ئیسلامی بهدهر لهقازانجی ئابووری و سیاسی، بهدهر لهئامرازێك لهسیاسهتهكانی دهرهوه، لهناوخۆی ئێراندا چهند ملیۆن لاوی لهخهباتی سیاسی و دهورونهخش نواندنی كۆمهڵایهتی بێبهری كردووهو ئهم مهسهلهیهلهناوچهكانی وهك كوردستاندا ئاگاهانهدادهڕێژرێت و بهكردهوهدهردێت. لهحاڵێكدا كهپێداویستیی ژیان بهردهوام گران و كهمیاب دهبێت، ماددهی هۆشبهری سوننهتی و سهنعهتی لهئاستێكی بهریندا لهبهردهستهو هێندێك جار لهژهمێك خواردنی بنهماڵهیهك ههرزانتره‌.

بهرههمهێنان و بڵاوكردنهوهی كهڵانی ماددهی هۆشبهر لهئێران بهبێ بهشداری و هاوكاریی ناوهندهنیزامی و ئهمنییهكان جێبهجێ نهدهبوو. ماددهی هۆشبهر و ئێعتیاد بهشێك لهسیاسهتی ناوخۆ و دهرهوهی ڕژیمی ئیسلامییهو داهاتی یهكجار زۆر و ملیارد دۆلاریی سهرچاوهگرتوو لهبهرههمهێنان و بڵاوكردنهوهی ماددهی هۆشبهر و تێپهڕاندنی لهسنوورهكانی ئێران، بهشێكی دهكرێتهههزینهی سهركوت لهناوخۆ و تیرۆریسم لهدهرهوهی ئێران. لهبهردهست بوون و ههرزان بوونی ماددهی هۆشبهر بهڕوونی نیشانی دهدات كهڕژیمی ئیسلامی نهتهنیا كێشهیهكی لهگهڵ ئێعتیادی ملیۆنان كهس لهخهڵكی ئێران و كوردستان نییه، بهڵكوو لهتراژێدیی ئێعتیاد لهپێناو مانهوهی دهسهڵات و سهركوتی جهماوهری خهڵك كهڵك وهردهگرێت.

بابەتی پەیوەندیدار

ڕاگەیاندنی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە سەبارەت بەبایکۆتی شانۆی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار لە ئێران

-

گرفت لە بێتوانایی سیستەمی سەرمایەدارییە، نەک جەماوەری بەساڵاچوو

-

ئاڵوگۆڕی زیندانیان، یان سات و سەودای قێزەونی کۆماری ئیسلامی و دەوڵەتی سوئێد؟

-

چڕکردنەوەی سەرکوت لە سەروبەندی بەڕێوەچوونی شانۆی هەڵبژاردن، سیاسەتێک لەڕووی داماوییەوە

-

کاری منداڵان برینێکی بە ئازار لەسەر ویژدانی مرۆڤایەتی

-

ناڕەزایەتیی هەڵسووڕاوانی کرێکاریی بەرامبەر بە کەمتەرخەمی ڕێکخراوی جیهانی کار، لە ئاست مافی کرێکارانی ئێران

-