×

مێنۆی سه‌ره‌وه‌

مێنۆی سه‌ره‌كی

ده‌ستڕاگه‌یشتنی خێرا

هه‌واڵی ماڵپه‌ڕ

false
true
false

لهگهڵ تێپهڕینی كات، لهلایهكهوهبێ توانایی و بێ كهفایهتی كۆماری ئیسلامی لهبهرامبهر قهیرانی كۆرۆنادا زیاتر دهردهكهوێت و لهلایهكی دیكهشهوهئهم ڕژیمهههتا دێت، لهگهڵ نهیارهسیاسیهكانی خۆی سهرسهختتر و غهرهزاویتر ههڵسووكهوت دهكا.

خهڵكی ئێران لهماوهی ٤٠ ساڵی ڕابردوودا، بهردهوام بێ كهفایهتیی ڕژیمیان لهكاتی ڕوودانی ڕووداوهسرووشتیهكانی وهك سێڵاو و بوومهلهرزهبینیوه‌. لهو كاتانهدا نهتهنیا دام و دهزگا پان و بهرینهكانی دهوڵهت بهڵكوو تهنانهت ئهرتهش و سپای پاسداران و هێزهكانی بهسیجیش، سهرهڕای ئهو ههمووهئیمكاناتهمادیهی كهلهئیختیاریان دایهو توانای وهكار خستنی سهدان ههزار هێزی كاریان ههیه، هیچ كات بهقهد یارمهتیهكانی خهڵك و چالاكانی مهدهنی نهیانتوانیوهژان و ئازارهكان لهسهر شانی خهڵك سووك كهن. قهیرانی كۆرۆنا یهكێك لهو نموونانهیه‌. ئهمڕۆ لهحاڵێكدا كهلهههموو جیهان، باشترین شێوهی ناسراوی بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ ویرووسی كۆرۆنا، قهرهنتینهكردنی شارهكان و ناوچهقهیراناویهكانه، كۆماری ئیسلامی توانای بهكردهوهدهرهێنان و ڕێكخستنی ئهوهشی نییه‌. لهماوهی دوو حهفتهی ڕابردوودا، چهندین ستاد و ناوهندی بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ كرۆنا لهدهزگا دهوڵهتی و نیزامیهكاندا پێكهاتووه‌. ئهوان پێش ئهوهی كارێك لهو بوارهدا ئهنجام دهن، ڕێگری لهیهكتر دهكهن و ههوڵهكانی یهكتر پووچهڵ دهكهنهوه‌.  هێستاش سهرهڕای ههموو هۆشدارهكان نهیانتوانیوهدهرگای ئیمامزادهو ناوهندهئایینیهكان بهرهوڕووی كهسانێك كهلهڕووی داماویهوهو بۆ شهفا ڕوویان كردووهتهئهو شوێنانه، ببهستن. ئهوان دهست نادهنهقهرهنتینهكردن، لهبهر ئهوهیكهحازر نین لهپێناو ژیانی كرێكاران و بهشی ههژاری كۆمهڵ، لهڕۆژانێك كهكارهكهیان تهعتیله،ئهركێك بگرنهئهستۆ. خسووسی سازیی بێهداشت و دهرمان و سپاردنی سڵامهتی خهڵك بهدهست سهرمایهدارانی قازانج پهرهست، بووهتههۆی ئهوهیكهدهوڵهت لهبهرامبهر قهیرانی كرۆنادا داماو و بێ دهسهڵات بێت و بهبێ داهێنان چاوهڕوانی ڕووداوهكان كات و لهڕێگهی بڵاوكردنهوهی زانیاری ناڕاست، بێ كهفایهتیی خۆی بشارێتهوه‌. 

بهڵام ڕژیمی ئیسلامی لهبوار ڕق ههڵگرتن لهههڵسووڕاوانی سیاسی و مهدهنی هیچ كات كهمی نههێناوه‌. ڕاپۆرتهبڵاوكراوهكان لهلایهن چالاكانی مافی مرۆڤ، ئاشكرایان كردووهكهتهنیا لهماوهی سێ حهفتهی ڕابردوودا  بهدهیان نموونهحوكمی دژهئینسانی لهدژی ههڵسووڕاوانی سیاسی و مهدهنی دهركراوه‌. دهزگای قهزایی ڕژیم نهتهنیا بایهخ بهناڕهزایهتی ناوهندهكانی مافی مرۆڤی جیهان و هۆشداری بنهماڵهی زیندانیانی سیاسی سهبارهت بهمهترسیی تووش بوونیان بهكۆرۆنا،  نادات، بهڵكوو ههر لهو ماوهیهدا بهدهیان حوكمی نوێی دهركردووهو گوشاری زۆری خستووهسهر بهندكراوهسیاسیهكان. ئهو نموونانهی وا باسیان لێدهكرێ، دهرخهری بهشێكنلهئیجرای سیاسهتی غهرهزاوی و قیزهونی ڕژیم لهجهرگهی قهیرانی كۆرۆنادا دژبهههڵسووڕاوانی سیاسی:

٦ كهس لهدهستبهسهركراوانی ناڕهزایهتیهكانی مانگی خهزهڵوهر لهورمێ بهتۆمهتی بێ بنهما، ههر كامیان به٨ مانگ زیندان و ٢٠ زهربهشهللاق مهحكووم كراون. عهلی بێ كهس، لهدهستبهسهركراوانی مانگی خهزهڵوهر، ڕۆژی ٢٦ی ڕهشهممه، بهتۆمهتیدهنگ ههڵێنان و ههرا وهوریا كردنومهترسی نانهوهبۆ ئهمنیهتی میللیبه١٠ ساڵ حهبسی تهعزیری مهحكووم كرا. سهجاد سالاروهند، یهكێكیتر لهدهستبهسهركراوانی ناڕهزایهتیهكانی مانگی خهزهڵوهر، ههر بهو تۆمهتهبهیهكساڵ حهبسی تهعزیری و سێ مانگمردووشۆریمهحكووم كرا. فاتیمهكۆههنزاده، چالاكی مهدهنی بهیهك ساڵ زیندان و ٥٠ زهربهشهللاق و دوو ساڵنهزافهتكردن لهنهخۆشخانهكان مهحكووم كراوه‌. ئهكرهم نهسیریان، ناهید شهقاقی، ئهسرین دركالهومرێم محهممهدی، چوار چالاكیدهنگی ژنانی ئێران، ههر كامیان بهسێ ساڵ و ههشت مانگ زیندان مهحكووم كران. ٧ چالاكی مهدهنیی دیكهبهناوهكانی مۆژگان لهعلی، سهعید سێیفی جههان، شهقایهق مهحهكی، سهعید ئێقبالی، داریوش زهند، شیما بابایی و بێهنام موسیۆند لهتاران سهرجهم به٤٢ ساڵ زیندان مهحكووم كران. دیسان لهتاران و ههر لهو ماوهیهدا، دوو بهندكراوی سیاسیی دیكهبهناوهكانی زۆهرهسهرو و سینا مۆنیرزاده، بهتۆمهتیسووكایهتی بهڕێبهرههركامیان بهسێ ساڵ حهبسی تهعزیری و چوار مانگخزمهتی ئیجباری بهبسیجمهحكووم كران. یهك ڕۆژ پاش ڕاگهیاندنی ڕهسمیی بڵاوبوونهوهی كۆرۆنا، سێ كهس لهدهستبهسهركراوانی ناڕهزایهتیهكانی مانگی خهزهڵوهر بهناوهكانی ئهمیرحسێن مۆرادی، محهممهد ڕهجهبی و سهعید تهمجیدی، بهئێعدام مهحكووم كران. لهماوهی ڕۆژانی ڕابردوودا، سهرهڕای مۆسبهت ڕاگهیاندنی تێستی كرۆنای لانیكهم یهك كهس لهزیندانی قهرچهكی وهرامین، زۆرێك بهندكراوانی سیاسیی ژن لهو زیندانهدا بههۆی كارشكێنی و ڕێگری بهرپرسانی دهزگای قهزایی نهیانتوانیوهلهمافی مهرهخهسی وهرگرتن كهڵك وهرگرن. گوڵرۆخ ئیبراهیمی ئیرایی، مهرجان داوهری، مرێم عهلی شاهی، ڕهها ئهحمهدی، لهیلا میرغهفاری، مرێم ئیبراهیم وهند، مۆژگان ئیسكهندهری، سهمیرا هادیان، گیتا حۆر، مرێم گاوشاهیان و زۆهرهسهرو لهزومرهی ئهو بهندكراوانهن كهبهتۆمهتی سیاسی و ئهمنیهتی لهزیندانی قرچهكی وهرامیندا ڕاگیر كراون و سهرهڕای ئهوهیكهشهرایهتی پێویستیان بۆ مهرهخهسی ههیه، بهفهرمانی دهزگای قهزایی نامرۆڤانهی ڕژیم ههروا لهزینداندا ماونهتهوه‌. جهعفهر عهزیمزاده، ههڵسووڕاوی كرێكاری، كهلهیهك ساڵ لهمهوبهرهوهههتا ئێستا لهزیندانی ئێویندا بهسهر دهبا، لهوتووێژێكی تهلهفۆنی لهناوهوهی زیندانهوه، سهبارهت بهپانتایی بڵاوبوونهوهی كۆرۆنا لهزیندانهكاندا و كهوتنهژێر مهترسیی گیانی بهندكراوان لهزیندانی ئێوین، خوازیاری وهرگرتنی مهرهخهسی بوو بهڵام لهگهڵ خواستهكهی دژایهتی كرا. محهممهد حهبیبی، موعهلیم و چالاكی سینفی موعهلیمان كهلهئێستادا لهزیندانی فهشافویهدایه، لهزومرهی ئهو بهندكراوه سیاسیانهیهكهسهرهڕای پشتڕاست بوونهوهی ههواڵی بڵاوبوونهوهی كۆرۆنا لهو زیندانهدا، ههروا بهربه‌‌ مهرهخهس بوونی دهگیرێت. زۆرێك لهبهندكراوانی سیاسی لهوانهنهسرین ستووده، ئانتا دائێمی، كهسرا نوری، نهرگس محهممهدی و دهیان بهندكراوی دیكه‌‌ لهمافی مهرهخهسی وهرگرتن بێ بهرین. لهڕاستیدا، ههمووی ئهو بێ كهفایهتی و كینهوهرزیانه، پێناسهی واقعیی ڕژیمی ئیسلامی دهسهڵاتدارهلهئێران. بهڵام ئهگهر ئهمڕۆ بڵاوبوونهوهی كۆرۆنا بووهتهدهرفهتێك بۆ بهردهوام بوونی دهسهڵاتی ڕژیم، بێ گومان لهداهاتوودا، كاتێك كهئهم قهیرانهتێپهڕبوو، شهپۆلی خرۆشانی تووڕهیی و نهفرهتی خهڵك، بارگهو بنهی ئهم دهسهڵاتهنهنگینهبۆ ههتا ههتایهتێكهوهدهپێچێت.

true
Tags :

ئه‌م بابه‌ته‌ بێ ته‌گ دانراوه‌.

true
true
true

ئێوه‌یش ده‌توانن ڕای خۆتان تۆمار بكه‌ن


- بابەتێک لێرە نییە-


false