كۆبوونه‌وه‌ی كۆنه‌په‌رستانه‌ی مه‌زهه‌بی، هۆكاری چوونه‌سه‌ره‌وه‌ی قوربانییانی كۆرۆنا

چووسهسهرهوهی خێرای ڕێژهی تووش بوون بهكۆویدی ١٩ و بهرزبوونهوهی ئاماری قوربانییانی ئهم نهخۆشییهلهئێران بهتایبهت لهماوهی دوو حهفتهی ڕابردوودا، زۆرێك لهبنهماڵهكانی جهرگ سووتاو كردووه‌. بهرپرسانی دهوڵهت، لهماوهی ڕۆژانی ڕابردوودا، ئامارگهلێكی بێ وێنهیان لهڕێژهی تهڵهفاتی ئینسانیی ئهم نهخۆشییهبڵاو كردووهتهوه‌. ڕۆژی دووشهممه١٩ی مانگی خهزهڵوهر، سیما سادات لاری، وتهبێژی وهزارهتی بێهداشت و دهرمان ڕایگهیاند كهلهماوهی ٢٤ كاتژمێری ڕابردوودا، ژمارهی تووش بووان بهنهخۆشیی كۆویدی ١٩، سنووری ١٠ ههزار كهسی تێپهڕاندووهو لهماوهی یهك ڕۆژی ڕابردوودا ٤٥٨ كهس بههۆی ویرووسی كۆرۆناوهگیانیان لهدهست داوه‌. كهوابوو ههتا ئێستا، ٣٨ ههزار و ٧٤٩ كهس بههۆی ئهم نهخۆشییهوهگیانیان بهخت كردووهو ژمارهی گشت تووش بووانیش، له٦٩٤ ههزار كهس تێپهڕیوه‌. بهڵام لهو جێگهوهكهتهنانهت خودی بهرپرسانی ڕژیم دانیان بهناڕاست بوونی ئامارهكان داوهو سهرچاوهسهربهخۆكان باس لهوهدهكهن كهئامارهكانی ڕژیم، سێ تا چوار بهرابهر لهئاماری واقعی كهمترن، ڕێژهی مهرگی ڕۆژانهی كۆرۆنا لهئێران، پتر لهدوو ههزار كهس بهرئاورد دهكرێ. سهرۆكی شۆرای شاری تاران، ڕۆژی یهكشهممههۆشداری دا كهئاستی تهڵهفات لهمشاره،لههیچ شارێكی دیكهی جیهاندا، وێنهی نهبووه‌. 

لێكۆڵینهوهكان نیشانیان داوهكه  توانای گیرۆیی ئهم ویرووسهلهئێران ٩ بهرابهر زیادی كردووه، كهوابوو دهتوانین بڵێین كهنهخۆشیی كۆرۆنا لهههموو ئۆستانهكانی ئێران بهڕاستی بووهتهكارهساتێكی مرۆیی. تا جێگایهك كهبهرپرسانی ڕژیمی ئیسلامی، لهئاستهجۆراوجۆرهكاندا، داماوی و بێ توانایی خۆیان ڕاگهیاندووهو هیچ بهرپرسایهتیهكیان وهئهستۆ نهگرتووهو تهنیا بهدانی هۆشدار و تۆمهتبار كردنی یهكتر بههاوكاری نهكردن، كهفایهت دهكهن. پانتایی بڵاوبوونهوهی ئهم نهخۆشییهلهماوهی ڕۆژانی ڕابردوودا، بوو بههۆی ئهوهیكهسهرۆكی ٦٥ زانكۆ و فێرگهی علوومی پزیشكی  لهئێران، لهنامهیهكی سهرئاواڵهدا بۆ وهزیری بێهداشتی ڕژیم، نیگهرانیی خۆیان لهئاست كهمتهرخهمیی بهرپرسان نیسبهت بهبڵاوبوونهوهی ئهم ویرووسهدهربڕن و خوازیاری هاوئاههنگی و ههوڵی جیدیی ڕژیم بن. نامهی ئهم ٦٥ كهسهبهسهعیدی نهمهكی، لهحاڵێكدایهكهخودی وهزیری بێهداشتی ڕژیمیش ئیختیارێكی زۆری نییهو لهدهخاڵهتی باقیی ناوهندهكانی دهسهڵات لهكاروباری وهزارهتخانهكهیدا ناڕازییهو ڕایگهیاندووهكهلهم وهزعهدا هیچ كارێكی لهدهست نایه‌. ئهو ههروهها وتوویهتی كه‌: “ئهگهر قهرار بێت ڕۆژێك بێ توانایی لهبهڕێوهبهریی ئهم پهتایه، بهحیسابی ئێمهبنووسن، زارم دهكهمهوهو ههمووی ئاشكرا دهكهم كهكێ خهریكی چی بووه‌”. وتهكانی سهعید نهمهكی وهك یهكێك لهكارگێڕانی درۆزنی ڕژیم، لهحاڵێكدایهكهناوبراو پێشترپێشنیاری عاقڵانهی ڕێبهری فهرزانه‌”ی بهسپای پاسداران، بهخاتری پێكهێنانی بهناوستادی میللی بهڕێوهبهریی كۆرۆناوبڕیاری ژیرانهی سهرۆك كۆماربۆ دامهزراندی بنكهی بهڕێوهبردنی پهسندكراوهكانی ئهم ستادهی، ستایش كردبوو.

لهباروودۆخێكدا كهڕۆژانهههزاران كهس لهئێران گیروودهی ئهم نهخۆشییهدهبن و دهبنهقوربانی، ههوڵی نومایشیی بهرپرسانی ڕژیمی جههل و سهركوتی ئیسلامی، تهنیا لهدامهزراندنی ناوهند و ستادی فهرمایشیدا خۆلاسهبووهتهوهو نهتهنیا كارێكیان بۆ بهرگری و هێنانهخوارهوهی ڕێژهی تووش بوون و مهرگی ئهم نهخۆشییهلهدهست نایه،بهڵكوو ههوڵ دهدهن تا باروودۆخی ئێستا بكهنهدهرفهتێك بۆ دزی و گهندهڵی ماڵیی زیاتر.

بهڵام بۆچی ئاماری تووش بووان و قوربانییانی كۆرۆنا لهماوهی دوو سێ مانگی ڕابردوودا وهها پانتاییهكی مهترسیداری بهخۆی گرتووه؟ وڵامی ئهم پرسیارهپێویستهلهسیاسهت و كردهوهی ڕژیمی ئیسلامیدا بدۆزینهوه‌. لهلایهكهوهقهیرانی ئابووری و گهندهڵی و دزیی ناوهندهكانی سهربهدهسهڵات، كۆماری ئیسلامیی بهجۆرێك زهوینگیر كردووهكهلهبهرامبهر قهیرانی كۆرۆنادا داماو و بێ توانایه‌. ههوڵی نومایشیی ڕژیم لهم بوارهشدا، بهوتهی سهرۆكی كۆمیسیۆنی بێهداشتی مهجلیسی ئیسلامی، زیاتر وهك گاڵتهیهكدهچێ تا ههوڵێكی جیدی. لهلایهكی دیكهشهوه، لهو جێگهوهكهیهكێك لهپایهكانی دهسهڵاتی ڕژیمی ئیسلامی لهسهر بنهمای فریو و كۆنهپهرستی و خورافهدامهزراوه، بهرپرسانی باڵای ئهم ڕژیمهبۆ پاراستنی دهسهڵاتهكهیان، سهرهڕای ئهوهیكهدهزانن، كۆبوونهوهی خهڵك مهترسیدارهو دهبێتههۆی بڵاوبوونهوهی زیاتری ئهم ویرووسهكوشندهیه، لهتهبلیغ و ههوڵ بۆ وهڕێخستنی ڕێوڕهسمی كۆنهپهرستانهی ئایینی، كۆتا نایهن. حهسهن ڕووحانیی ساختهچی، سهرهڕای هۆشدارهكانی بهرپرسانی تهندرووستی، لهژێر ناوی ئهوهیكهعهزاداریی موحهڕهم دهبێ شكۆداڕ بهڕێوهبچێ، چرای سهوزی بۆ وهڕێكهوتنی دهستهكانی سینهزهنی و كۆبوونهویهعهزاداریی، لهمانگی موحهڕهم و سهفردا،  ههڵكردووه‌. لهههوڵێكی كۆنهپهرستانهی دیكهدا، ڕۆژی دووشهممه٥ی مانگی خهزهڵوهر، سهرهڕای ئهوهیكهشاری مهشههد لهحاڵهتی سووری كۆرۆناییدا بهسهر دهبات، ڕێوڕهسمێكی كۆنهپهرستانهی دیكهلهژێرناویجێژنی بهیعهت لهگهڵ ئیمامی زهمانبهبهشداریی پتر لهههزار كهس، لهمشارهبهڕێوهچوو. وتهبێژی وهزارهتی بێهداشتی ڕژیمیش، پێكهێنانی كۆبوونهوهی لهوهها باروودۆخێكدا حهنایهت وسف كرد. لهههوڵێكی دژهمرۆیی دیكهدا، له١٣ی مانگی خهزهڵوهر، ساڵڕۆژی داگیركردنی باڵوێزخانهی ئهمریكا، سهرهڕای دژایهتیی ستادی بهڕێوهبهریی كۆرۆنا و وهزارهتی بێهداشتی ڕژیم، لهسهر بانگهێشتیسازمانی تهبلیغاتی ئیسلامی، چهندین ڕێوڕهسمی دیكهلهمهشههد و تاران و چهند شارێكی دیكهبهڕێوهچوو. وهزارهتی بێهداشت دانی بهوهدانا كهئاماری گیان بهخت كردووان لهم ڕۆژانهدا،ناخ ههژێنبووه‌. سهرۆكی سازمانی نیزامی پزیشكیی مهشههد لهم بارهیهوهوتی: “لهحاڵێكدا كهپزیشكان و پهرستاران بهقیمهتی گیانی خۆیان خزمهت بهنهخۆشانی كۆرۆنایی دهكهن، بهڕێوهبردنی ئهمجۆرهبهرنامانه، ڕێك وهك ئهوهوایهكهتیری خڵاس لهجهستهی ماندووی كادری پزیشكی و دهرمانی بدرێت “.

ئهم نموونانهی كهباسیان لێكرا، لهزومرهی ئهو كردهوانهن كه لهم قۆناغهدا بوونهتههۆی چوونهسهرهوهی خێرای ڕێژهی قوربانییانی كۆرۆنا لهئێران. بهڵام وهها كارهساتێك كهدهبێتههۆی گیان لهدهستدانی سهدان ههزار كهس لهخهڵكی ئێران، نهتهنیا ڕێبهرانی كۆماری ئیسلامی ناڕهنجێنێ، بهڵكوو بۆ مافیای سهرهكیی دهسهڵات، دهرفهتێكی دیكهش دهخوڵقێنێ كهلهڕێگهی دزی و ڕانتخۆری و بهكارهێنانی ئیمكاناتی خهڵك، سهروهت و دارایی خۆیان زیاتر بكهن. بێگومان، وهها ڕژیمێكی گهندهڵ و دژهمرۆیی و بێ كهفایهت، پێویستهبههێزی یهكگرتوو و ڕێكخراوی كرێكاران و جهماوهری ههژار و ستهملێكراو، بۆ ههتا ههتایهبخرێتهزبڵدانی مێژووهوه‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *