كرێكارانی هه‌فت ته‌په له‌ جه‌رگه‌ی مانگرتندا بارهاتوون

شهپۆلی نوێی مانگرتنی كرێكارانی ههفت تهپهكهلهڕۆژی ٢٦ی جۆزهردانهوهدهستیپێكرد، ههروا درێژهی ههیه‌. لهحاڵێكدا كهبهپێی ڕاگهیاندنی ڕهسمییستادی بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ كۆرۆنا، ئۆستانی خووزستان لهبواری بڵاوبوونهوهی كۆرۆنا لهباروودۆخێكی دژوار و مهترسیدار دایه، كرێكارانی ناڕازیی ههفت تهپه، بهوهۆیهیكهبۆ دابین كردنی سهرهكیترین پێداویستیی ڕۆژانهی ژیانی خۆیان، تهنانهت شیری ویشك بۆ منداڵهكانیان بۆ دابین نابێت، ڕێگایهكیان بۆ نهماوهتهوهبێجگهلهئهوهیكهبهههموو مهترسیهكانی تووش بوون بهكۆرۆنا ش، درێژهبهمانگرتن و ڕێپێوان و كۆبوونهوهی ناڕهزایهتی بدهن. ههر بۆیهڕۆژی چوارشهممه١١ی مانگی پووشپهڕ، مانگرتن و ناڕهزایهتیی یهكگرتووانهی نزیك بهپێنج ههزار كرێكاری شیركهتی نهیشهكهری ههفت تهپه، پێی نایهحهڤدههومین ڕۆژی خۆیهوه‌. لهم ڕۆژهدا سهدان كرێكاری مانگرتووی ئهم ناوهندهسهنعهتیه، بهوتنهوهی درووشمی وهككرێكاری ههفت تهپه، یهكگرتن، یهكگرتن،كرێكار دهمرێ، بهڵام سووكایهتی قهبووڵ ناكات،گهر یهك دزی كهم بێتهوه، كێشهمان چارهسهر دهبێت، لهسهر شهقامهكانی شووش دهستیان دایهڕێپێوان. كرێكاران پاش ڕپێێوانهكه، لهبهرامبهر بینای فهرمانداری شووش كۆبوونهوهو بۆ جارێكی دیكهڕایانگهیاند كهههتا گهیشتن بهخواستهكانیان، مانگرتن و ناڕهزایهتی درێژهپێدهدهن. كرێكاران لهم كۆبوونهوهیهدا لهسهر داخوازیهكانی خۆیان، لهوانهپێدانی دهستبهجێی حهقدهستهدواخراوهكان، دووبارهكردنهوهی دهفتهرچهكانی بیمه، گهڕانهوهی سهركاری ئیسماعیل بهخشی، ئیمان خزری، محهممهد خهنفهر، سالار بیژهنی و هاوكارانی دهركراویان، موحاكمهی عادڵانهی ئۆمێد ئهسهدبهیگی بهڕێوهبهری شیركهت، گهڕاندنهوهی سهروهتهدزراوهكان بهكرێكاران و لابردنی كهرتی تایبهت پێداگریان كرد و خوازیاری پێڕاگهیشتنی بهرپرسان بهخواستهكانیان بوون. لهحاڵێكدا كهیهكێك لهخواستهكانی كرێكاران، موحاكمهی ئۆمێد ئهسهدبهیگی خاوهن و بهڕێوهبهری گشتی شیركهته، ناوبراو بهدانانی بارمتهئازاد كراوهو لهدهرهوهی زیندان بهسهر دهبات. سهرۆكی دادگوستهریی شاری شووش لهكاردانهوهبهناڕهزایهتی و مانگرتنی یهكگرتووانهی كرێكارانی ههفت تهپه، لهوتووێژێكدا لهگهڵ سهدا و سیمای ڕژیم ڕایگهیاندبههۆی ئهو بهدواداچوونانهی كهكراوه،ههتا حهفتهی داهاتوو، حهقدهستی یهك مانگی كرێكارانی نهیشهكهری ههفت تهپهدهدرێت“. سهرۆكی ئیدارهی تهعاون، كار و ڕهفاهی ئیجتماعی شارستانی شووشیش باسی لهدووبارهكردنهوهی دهفتهرچهی بیمهی كرێكارانی ئهم شیركهتهلهسهر بڕیاری وهزیری تهعاون، كار و ڕهفاهی ئیجتماعی كرد و وتی: “دهفتهرچهكانی بیمهی كرێكارانی ئهم شیركهتهچوارشهممه١١ی پووشپهڕ دووبارهدهكرێنهوه‌” بهڵام كرێكارانی ههفت تهپهكهلهماوهی ڕۆژانی ڕابردوودا بهردهوام لهگهڵ وادهو بهڵێنی درۆیینی خاوهنكار و بهرپرسانی دهوڵهتی بهرهوڕوو بوونهتهوه، بهناباوهڕی و وشیاریهوهسهرنج دهدهنهئهم وادهو بهڵێنیانه‌.

كرێكارانی مانگرتووی ههفت تهپه، كهلهماوهی ڕۆژانی ڕابردوودا لهحهساری كارخانهو لهشوێنی كۆبوونهوهكهی خۆیان واتهله‌ “سهنگهردهستیان داوهته‌‌ كۆبوونهوهو لهگهڵ نوێنهرانی خۆیان سهبارهت بهچۆنیهتیی درێژهی مانگرتن ڕاوێژیان كردووهو بڕیاریان داوه. كرێكارانی مانگرتوو ههتا ئێستا لهسهر پێویستیی پاراستنی یهكگرتوویی ههتا گهیشتن بهخواستهكانیان پێداگریان كردووهو لهئاست وادهو بهڵێنیی درۆیینهو ئاژاوهگێڕیی دهست و پهیوهندهكانی خاوهنكار و ڕژیم لهناو كرێكاراندا، هۆشداریان داوه‌. كرێكاران كهلهكۆبوونهوهكانی ڕۆژانهی خۆیاندا لهسهر چۆنیهتیی درێژهی مانگرتن و ڕێكخستنهكهی، پێداگریان كردووه، بێ گومان، بهپشت بهستن بهئیرادهی بهكۆمهڵ و بهوشیاریهوه،وڵامی بهڵێنیهكانی سهرۆكی دادگوستهری و سهرۆكی ئیدارهی تهعاون، كار و تهئمینی ئیجتماعی دهدهنهوهو ڕێگهنادهن، ڕیزی یهكگرتووی كرێكاران لهكاردانهوهبهم بهڵێنیانه، لهگهڵ ناكۆكی بهرڕوڕوو بێتهوه‌. كرێكارانی ههفت تهپهلهماوهی ٥ ساڵی ڕابردوودا، پتر لهسهد مانگرتن و كۆبوونهوهی ناڕهزایهتیان بهڕێوهبردووه‌. ئهم كرێكارانهلهجهرگهی مانگرتندا بارهاتوون. مانگرتنی ههفت تهپه، ههتا ئێستا، هێزی یهكگرتوو و هاوپشتیی خهباتكارانهی لهناو ڕیزی مانگرتوواندا بههێز كردووهو ههستی هاوچارهنووس بوونی خستووهتهناو دڵی بنهماڵهكانهوه‌. ئهم مانگرتنهیاسای ملكهچبوونی ڕۆژانهی كرێكاری لهخاوهنكار، لهناو پهیوهندیهكانی بهرههمهێنانی سهرماداریدا، تهنانهت ئهگهر كاتیش بێت، ههڵوهشاندووهتهوهو ورهی بهخشیوهبهگشت كرێكاران. ئهم مانگرتنه، زیاتر لهههموو كاتێك لهناو ڕیزی كرێكاراندا، پهرهی بهوشیاربوون لهئاست ماهیهتی چینایهتی و كردهوهی دهوڵهتی سهرمایهداران و میدیاكانیان داوه‌. كرێكاران تامی دهخاڵهتی ڕاستهوخۆ لهبڕیاردان و بهڕێوهبردنی بهكۆمهڵیان لهجهرگهی مانگرتندا چێشتووه‌. كرێكارانی ههفت تهپهلهجهرهیانی ناڕهزایهتی و مانگرتنهكانی خۆیاندا، زیاتر لهههموو كاتێك پشتیان بههێزی خۆیان بهستووه‌. ئهوان باش دهزانن كهئهم مانگرتنه،بهلێبڕاوی و لێهاتوویی ڕێبهرانی، ههتا ئێستا توانیویهتی تاكتیكهكانی خاوهنكار و دهوڵهت بهئامانجی تێكشكاندنی ئهم مانگرتنهپووچهڵ بكاتهوهو لهدرێژهشدا دهتوانێ لهسهر كهش و ههوای سیاسی و خهباتكارانهی ناو كۆمهڵگا كاریگهری دابنێت.

هاوكات لهگهڵ درێژهی مانگرتنی یهكگرتووانهی كرێكارانی ههفت تهپه، ههر لهم حهفتهیهدا، شایهدی بهڕێوهچوونی چهندین مانگرتن و كۆبوونهوهی ناڕهزایهتی كرێكاران بهمهبهستی بهدواداچوونی خواستهكانیان بووین. درێژهو هاوكات بوونی ئهم مانگرتنانهو كۆبوونهوهی ناڕهزایهتی بۆ وهدی هێنانی خواستی هاوشێوه، بوارێكی بابهتیی بۆ پهیوهنددان و پێكهێنانی هاوئاههنگی لهڕێبهریی ئهم خهباتهدا دابین كردووه‌. لهم بوارهدا هێنانهگۆڕی داخوازیی یهكدهست، دهبێتههۆی یهكگرتوویی و سهرتاسهری بوونهوهی زیاتری خهباتی كرێكاران. ههر ئهم سادهترین شكڵی یهكگرتنهلهڕێگهی داخوازیی و درووشمی واحدهوه، ڕێگا بۆ ههڵسووڕاوان و پێشڕهوانی كرێكاری خۆش دهكات تا هاوپشتی و هاوڕێیهتیی كرێكاری، ڕێكخراوبوون و متمانهبهخۆیی و باوهڕ بههێزی چینی كرێكار، بههێزتر بكهن.

بهڵام هاوئاراستهكردن، هاوئاههنگیی و هاوكات بوونی خهباتی كرێكاران لهبهشهجۆراوجۆرهكاندا و هاوپشتی و پشتوانیی ناوهندهكان لهیهكتر، بهبێ بوونی پهیوهندیی نزیك لهنێوان ئهو ڕێبهر و ههڵسووڕاووهكرێكارییهپێشڕهوانهی كهسهرڕشتهی خهباتیان لهناوهندهكانی بهرههمهێنان و خزمهتگوزاریدا بهدهستهوهیه، مهیسهر نابێت.  لهباروودۆخی نهبوونی ڕێكخراوی جهماوهری و چینایهتیی سهرتاسهریی كرێكاران كهبتوانێ لهوهها ههلومهرجێكدا لهڕێگهی بانگهواز بۆ بهڕێوهبردنی مانگرتن، پێشڕهوی و سهركهوتنی خهبات زهمانهت كات و بزووتنهوهی كرێكاری یهكگرتووانهبێنێتهمهیدان، ئهوهڕێبهران و ههڵسووڕاوانی كرێكاری لهناوهندهسهنعهتی و خزمهتگوزاریهجۆراوجۆرهكاندان، كه له‌‌ڕێگهی پهیوهندی گرتن و هاوكاری لهگهڵ یهكتر و بهپێكهێنانی ڕێكخراو و ناوهندی وهك شۆرای هاوكاریی ههڵسووڕاوانی كرێكاری، دهتوانن تا ڕادهیهك، بۆشایی نهبوونی ڕێكخراوهجهماوهری و سهرتاسهریهكان، پڕ بكهنهوه‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *