كرێكارانی هه‌فت ته‌په‌ پاشه‌كشه‌ ناكه‌ن!

بهیانی ڕۆژی شهممه، ١٩ی مانگی ڕهزبهر، كۆمهڵێك لهكرێكارانی ههفت تهپهلهحهساری ئهم كارخانهیهدهستیان دایهكۆبوونهوهو ناڕهزایهتیی خۆیان لهئاست بێ ناوهرۆك بوونی وادهو بهڵێنیی بهرپرسان و كردهوهی دژهكرێكاریی خاوهنكار و دهست و پهیوهندهكانی، دهربڕی. بهشدار بوونی یوسف بههمهنی و ئۆمید ئازادی، لهكرێكارانی چالاك و وتهبێژی كرێكاران لهجهرهیانی نزیك به٩٥ ڕۆژ مانگرتن و كۆبوونهوه، نیشانهیهكی ئاشكرا لهوهیهكهوتهبێژان و ڕێبهرانی بوێری مانگرتنهكان، سهرهڕای دهركرانیان لهلایهن بهڕێوهبهرانهوه، لهلایهكهوه، ههروا خۆیان بهبهشێك لهدرێژهی خهباتی كرێكارانی ههفت تهپهپێناسهدهكهن و لهلایهكی دیكهشهوه، كرێكانی ههفت تهپه، ئهوان بهنوێنهر و ڕێبهری خۆیان دهزانن. ڕۆژی یهكشهممه٢٠ مانگی ڕهزبهر، كرێكاران لهناڕهزایهتی بهنهدرانی حهقدهستهدواخراوهكانیانیان، لهحهساری شیركهت، دهستیان دایهكۆبوونهوه‌. سهرهڕای ئهوهیكهلهڕێكهوتی ٩ی ڕهزبهر، دانیشتنی ئهندامانی كۆمیسیۆنی ئهسڵی نهوهدی مهجلیس، بهبهشداریی سهرۆكی سازمانی خسووسی سازی، جێگری سهرۆكی مهجلیس، نوێنهرانی وهزارهتی كار و ئابووری و نوێنهری ئۆستانداری خووزستان لهگهڵ كۆمهڵێك لهكرێكارانی ههفت تهپهبهڕێوهچوو و سهرهڕای ئهوهیكهدوای كۆتایی ئهم دانیشتنه، جێگری سهرۆكی مهجلیس ڕایگهیاند كه‌ ” دانیشتنی ئهمڕۆ بوو بههۆی پهسندكرانی چهندین پهسندكراو. یهكهم ئهوهیكهتا نیوهی مانگی خهزهڵوهر، سێ ههزار هێكتار زهوی نهیشهكهری ههفت تهپهدادهچێندرێ تا بهمجۆرهكارخانهكهدرێژهبهچالاكیی بدات و  بڕیاریش دراوهتا ١٥ی مانگی ڕهزبهر حهقدهست و ئیزافهكاریی مانگهكانی پووشپهڕ و گهلاوێژی كرێكاران بدرێت“. ئهو لهپهیوهند لهگهڵ یهكێك لهگرێنگترین خواستهكانی كرێكارانی ههفت تهپهواتهخسووسی سازی، وتی: “بهڕای بهرپرسان، سهرپرشتانی ئێستا توانای بهڕێوهبهرایهتیی شیركهتی ههفت تهپهیان نییهو بڕیاره تا مانگ و نیوی داهاتوو گرێبهستی شیركهت لهگهڵ ئهوان ههڵوهشێتهوهو بهڕێوهبهری نوێ جێگایان بگرێتهوه‌”. بێگومان، ههمووی ئهوانهبهشێك لهسهركهوتنی كرێكارانی ههفت تهپهبهئهژمار دێت. بهڵام ههموومان دهزانین كهبهبێ جێگیر كردنی ئهم سهركهوتنانه، ڕێگا بۆ وهدیهاتنی ههنگاوی سهركهوتووانهی داهاتوو دژوار دهبێت. بهڵام ههر ئهم ڕادهیهلهسهركهوتنیش، بهبێ خۆڕاگری و پایهداریی و بهبێ یهكگرتوویی و هاوپشتیی كرێكاران، مهیسهر نهدهبوو.

سهرهڕای ڕاگهیاندنی ئهم بڕیارانه، ئهوهیكهههتا ئێستا بهكردهوه، ئهنجام دراوه، تاكتیكی بهرپرسانی ڕژیم و بهڕێوهبهران بووهبۆ دوور و درێژ كردنهوهی پڕۆسهی دیاری كردنی چارهنووسی ههفت تهپهو هاوكات درێژهی دهركردن و بانگ كردنهكانه‌. مهگهر بێجگهلهئهوهیهكهڕێك یهك ڕۆژ دوای ئهم دانیشتنه، بههۆی سكاڵای شیركهتی نهیشهكهری ههفت تهپه، ٧ كرێكار كهپێشتر حوكمی بانگهێشتیان پێدرابوو دهبوایهله١٠ مانگی ڕهزبهردا لهپازگای ئینتزامی حزووریان بێت. بهناو تاوانی ئهوان ئهوهبووه‌‌ كهلهیهكی مانگی ڕهزبهردا كرێكارانیان هان داوهكهدهست بدهنهمانگرتن. ڕێك یهك حهفتهپاش ئهم دانیشتنه، ئۆمید ئازادی، یهكێك لهنوێنهرانی كرێكاران لهمانگرتنهكانی ئهم دوایانهدا، بهحوكمی بهڕێوهبهری كارخانه،لهسهر كار دهركرا.

لهو نێوهدا، لهههمووی گرینگتر، چارهنووسی خاوهنداریهتیی ههفت تهپهو خواستی كرێكارانهسهبارهت بهچۆنیهتیی بهڕێوهبردنی ئهم شیركهته‌. كرێكارانی ههفت تهپهلانیكهم لهدوو قۆناغی خهباتی ئهم دوایانهیاندا، بهدرووستی خوازیاری ههڵوهشانهوهی بهشی خسووسی بوون. ئهگهرچی ئهم خواستهی كرێكاران لهگهڵ بهربهستی موقاومهتی ئهسهدبهیگی و بهرپرسانی دهوڵهتی ڕووحانی، دهركردن، دهستبهسهر و ئهشكهنجهكردنی ڕێبهران و نوێنهرانی كرێكاران ڕووبهڕوو بۆوه، بهڵام پێداگریی كرێكاران و بهتایبهت مانگرتن و كۆبوونهوهی ٩٥ ڕۆژهیان و لهقاودانی گهندهڵیی و دزیهكانی ئهسهدبهیگی و بهرتیل خۆریی ژمارهیهك لهبهرپرسانی دهوڵهت، ئهمجارهیان ڕێگایهكی بۆ ڕژیم نههێشتهوهبێجگهلهئهوهیكهبڕیاری نابهرپرس بوونی ئهسهدبهیگی دهربكا. پاشهكشهی بهرپرسانی ڕژیم لهم پهیوهندهدا، نهتهنیا بۆ كرێكارانی ههفت تهپه، بهڵكوو بۆ گشت كرێكارانی ئێران كهلهدژی خسووسی سازی خهبات دهكهن، سهركهوتن بهئهژمار دێت. لهكاتی ڕاگهیاندنی نابهرپرس بوونی ئهسهدبهیگییهوه، باندهكانی ڕژیم ههموو ئامرازهكانی خۆیان خستووهتهكار تا بهم فڕ و فێڵانهیان، گهڵاڵهی خسووسی سازیی ههفت تهپهئهمجارهیان بهناو خاوهنكاری لێهاتوو و بهرپرس، بهرهوپێش بهرن. ئهگهر باندێك باس لهكهسانیحهقیقیدهكات، لهبهرامبهردا نوێنهریی خامنهیی  بهئاشكرا وتی: “پێویستهشیركهت بهناوهندێكی دهوڵهتی و بهتوانای وهك بۆنیادی مۆستهزعهفان و سپا، بسپێردرێ“. بهڵام ئهوهیكهبهكرێكارانی ههفت تهپهوهپهیوهندیی ههیه، ئهوهیهكه، ئهوان چ لهقۆناغی پێش مانگرتنهكهیان و چ لهم دوایانهدا، بهردهوام بهئاشكرا، دهركی خۆیان لهمانای ههڵوهشاندنهوهی بهشی خسووسی ڕاگهیاندووه‌. ئهوان بهردهوام لهزمانی نوێنهرانیانهوهو لهسهرسهنگهرڕایانگهیاندووهكهیان ههفت تهپهلهژێر چاوهدێریی شۆرای نوێنهرانیاندا بهڕێوهدهبهن و یان ئهگهر شیركهت بسپێردرێتهوهبهدهوڵهت، پێویستهسهد لهسهد لهژێر چاوهدریی كرێكاران دا بێت. لهئێستادا، لهجهرگهی دهنگۆی ناو تۆڕهكۆمهڵایهتیهكان و میدیاكان و تهنانهت بهرنامهی تایبهتی سهدا و سیما لهلایهنباشگای ههواڵنێرانی لاوكهسهربهسپای پاسدارانه، ههم سهندیكا و ههم ههڵسووڕاوانی سهربهخۆی كرێكاریی ههفت تهپهلهبهیانییهكانی چهند ڕۆژی ڕابردوویاندا، لهسهر ههموو خواستهكانیان و لهوانهههڵوهشاندنهوهی بهشی خسووسی پێداگریان كردووه‌. ئهوان ڕایانگهیاندووهكه‌ “كرێكاران دهبێ لهڕێگهی نوێنهرانی ههڵبژێردراویانهوهبهسهر بهرههمهێنان، دامهزراندن، ئامێرهكان و مهوادی خاو، ئهنباری بهرههمهكان و ههروهها بهسهر زهویهكانی شیركهت بۆ ڕێگری لهفرۆشتنییان، چاوهدرێری بكهن و نوێنهرانی كرێكاران مافی بهدواداچوونی حیسابهكانی شیركهت لهوانهتهرازنامه، حیسابی قازانج و زهرهر و حیسابی نهخدینهیان ههبێت“. ئاشكرایهكهبهرپرسانی دهوڵهتی و ئهوانهی كهلهسهر چارهنووسی ههفت تهپهبڕیار دهدهن، تهنیا لهباروودۆخێكدا ملكهچی ئهم خواستهو باقی خواستهكانی كرێكاران، لهوانهگهڕاندنهوهی كرێكارانی دهركراو، ئیسماعیل بهخشی، ئیمان خزری، محهممهد خهنیفهر و سالار بیژهنی، دهبن كهكرێكارانی ههفت تهپه، بهدهر لهو جیاوازیانهی كهلێرولهوێ ههیانه، شان بهشانی یهك ڕاوهستن. كرێكارانی ههفت تهپهنابێ لهبیریان بچێتهوهكهئهو سوننهتهدرهوشاوانهی كهلهپاش مانگرتنی شكۆداری خۆیان جێیان هێشت، بووهتههۆی ئهوهیكهملیۆنان كرێكار، لهبهشهجۆراوجۆرهكانهوه، چاو لهههفت تهپهو ئاكامی خهباتهكهیان بڕن. ههر ئهوهش بهرپرسایهتییهكی گهورهدهخاتهئهستۆی كرێكارانی ههفت تهپه‌‌ كهبهوشیاری لهبهرامبهر تاكتیكهكانی دهوڵهت و خاوهنكار و پایهداری، سهرهڕای ههموو گوشار و سهركوتگهرییهك، ڕێگایهك كهلهبهرامبهر بزووتنهوهی كرێكاری ئێرانیان داناوه، سهربهرزانهو بهخۆڕاگریهوه، بهرهوپێشی بهرن. بێگومان، بزووتنهوهی كرێكاری ئێران و كرێكارانی ههفت تهپهخۆیان، دهرسی پێویست لهم وشیاری و پایهدارییه، بۆ نهبهردهكانی داهاتوو، وهردهگرن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *