کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

كاره‌ساتێك كه‌ دواهاته‌كانی یه‌كسان نییه‌

فهرق ناكات ئهگهر لهپێشكهوتووترین كۆمهڵگاكانی سهرمایهداریدا بژین یان لهوڵاتانی دهورووبهردا، لهههموو شوێنێك گوێمان لهوتهی سهرانی دهوڵهتهكان پڕه، گۆیا ئهوان ئهوهندهنیگهرانی مهرگی ئێمهمانانن كهخهو بهچاویان دا نایه‌. ههروهك جاری جاران، وهزیرانی دهرهوهو وهزیرانی ماڵی و تهندرووستی و ناوخۆیی و سهرانی دهوڵهتهكان لهپێكهاتهیهكی وهك یهكیهتی ئۆرووپا، جی حهوت و جی بیست دا كۆدهبنهوهتا ڕێگاچارهیهك بۆ ئهو قهیرانهی وا گۆیا پهیوهندیهكی زۆری بهنهزمی سهرمایهداریهوهنییه، بدۆزنهوه‌. سنوورهناوخۆییهكانی ئۆرووپا دهبهستن و ئهوهش دهزانین كهسنوورهكانی دهرهوهی ئۆرووپا تهنانهت پێش كۆرۆناش بهرهوڕووی پهنابهراندا داخرابوون. ئهمریكا سنوورهكانی لهگهڵ هاوساكانی دهبهستێ، ئێران سنوورهكانی لهلایهن هاوساكانیهوهدهبهسترێت. دهوترێ دواهاتهكانی ئهو قهیرانه كاریگهریی لهسهر ژیانی دوو ملیارد و ٦٠٠ ملیۆن ئینسان داناوه‌. سهرۆكی سندووقی نێونهتهوهیی پووڵ دهڵێڕوون و ئاشكرایهكهئێمهكهوتووینهتهقۆناخی ڕكوودی ئابووری“. دهوڵهتی ئهمریكا وێڕای ڕاگهیاندنی باری نائاسایی، بوودجهیهكی دوو ههزار و ٢٠٠ ملیاردیی بۆ بهرهنگاربوونهوه لهگهڵ قهیرانی ئابووری پهسند كرد، یهكیهتیی ئۆرووپاش ٧٥٠ ملیاردی بۆ یارمهتی گهیاندن بهدهوڵهتانی ئۆرووپایی پهسند كرد كهئهوهش خۆی دوو بهرابهری بوودجهیهكهكهلهجهرهیانی قهیرانی ماڵیی ٢٠٠٨ و ساڵهكانی دواتری دا پهسندی كردبوو. هاوكات ههركام لهوڵاتانی ئۆرووپایی بوودجهیهكی تایبهتیان پهسند كردووه‌. دهوڵهتی ئاڵمان بهتهنیا بڕی ١٥٧ ملیارد یۆرۆی بۆ قهرهبووی خهسارهتی كۆرۆنا تهرخان كرد.  لهههموو ئهو دانیشتن و كۆبوونهوانهدا و لهههموو ئهو بوودجهكهڵانانهی وا تهرخانیان كردووه، بهدهرلهوهیكهئهو شتهی وا ڕاستهوخۆ دهدرێته خهڵك لهچاو ئهو شتانهی وا لهدهستیان داوه، هیچ ئهرزشێكی نهبووه، بهڵام لهدڵی ئهو ههرا و هوریایهدا، یهك شتیان لهبیر چووهتهوه، ئهویش دهستی نادیاریبازاڕهكه گۆیاقهرار بوو ههموو كاروباری كۆمهڵگا ڕێكبخات. مهگهر نهزمی نێئۆلیبڕاڵی لهپهلامارهكهی خۆیدا لهساڵهكانی سهرهتای دهیهی ٨٠ی سهدهی ڕابردوو، نهیاری ههموو دهخاڵهتێكی دهوڵهت لهسازوكاری بازاڕدا نهبوو، بهڵام ئێستا وهك ههموو قهیرانهكانی دیكه، ئهوهدهوڵهت بوو كهدهبوایههاتبایهمهیدان و كۆتایی بهقهیرانی بازار هێنابووایه‌. لهئێستادا ههر ئهو دهوڵهتانه، دهبێ خۆیان قهرزدار كهن و یارمهتیی ناوهندهسهنعهتی و ماڵیهكان بدهن تا بهتێپهڕاندن و یان هێور كردنهوهی قهیرانهكان لهڕێگهی سهپاندنی ڕیازهتی ئابووری بهسهر ملیۆنان ئینساندا، لهقهرزی دهوڵهتهكان كهم  كهنهوه‌.  لهو نێوهدا فهرامۆش كرا كه، پهتای كۆرۆنا، ئاكامی حهتمیی ئهو نهزمهتاڵانكهرهیهكهژینگهی لهناو بردووهو مهیدانی حهرهكهتی ئاژهڵهكانی مهحدوود كردهووهتهوهو بواری بۆ سهرههڵدان و بڵاوبوونهوهی پهتای لهمجۆره‌‌ خوڵقاندووه‌. فهرامۆشیان كرد كهبڵێن، ههزاران ملیارد بۆ لێكۆڵینهوهو سازكردنی مهرگبارترین چهكهكان تهرخان دهكرێت، بهڵام لهفكری ئامادهكردنی ماسك، دهسكێش، ڕووپووشی تایبهت، دهزگای ئۆكسیژێن، ئهلكۆڵی پزیشكی و مادهی زیدی عفوونی دا نهبوون. مهگهر لهچهند دهیهی ڕابردوودا شایهدی جنوونی گاوی، ئێبۆلا، ئانفۆڵانزای خووكی و سارس نهبووین. مهگهر ساڵیانێك نییهكهوهبا لهوڵاتی یهمهنی شهڕلێدراودا بێداد دهكا. كێ دهتوانێ ئهوهی  لهبیرچێتهوهكهئیتالیا پێش قهیرانی جیهانیی ساڵی ٢٠٠٨ یهكێك لهباشترین و پێشكهوتووترین سیستمهكانی تهندرووستی ههبوو، بهڵام لهئێستادا تهنانهت بهر كۆرۆنای بۆ ناگیرێت و ڕۆژانهبهسهدان كهس دهمرن و یان پزیشكهكان ناچار دهبن كهههڵیبژێن كێ زیندوو بمێنێتهوهیان بمرێت. كێ دهتوانێ فهرامۆشی كات كهلهدڵی قهیرانی جیهانی سهرمایهداری و پاشان قهیرانی ماڵیی یۆرۆدا، یهكیهتیی ئۆرووپا، دهوڵهتی ئیتالیای لهژێر گوشاردا ناچار كرد كهخزمهتگوزارییهكۆمهڵایهتی و تهندرووستیهكانیلاوازكاتهوه‌. لهبهر ئهوهیكهئهم ههوڵهیهكێك لهمهرجهكانی وهرگرتنی یارمهتی ماڵی لهبانكی ناوهندی ئۆرووپا بوو. سپانیاش دهبوایهههر ئهو كات لهپهنا ئیتالیاوهببوایهتاقیگهی ڕیازهتی ئابووری  و لهئێتسادا لهگهڵ ئیتالیا دهبێ شایهدی زۆرترین ڕێژهی تووش بووان و قوربانیی سۆنامی كۆرۆنا بن.

ئێمهبهپێچهوانهی خاوهنانی سهرمایهو دهوڵهتهكانیان، بهئهركی خۆمانی دهزانین كهلهڕوانگهی چینایهتیهوهبڕوانینهقهیرانی كۆرۆنا. ئهگهرچی بهڕواڵهت ئهم پهتایهوهككارهساتێكی سرووشتیدهچێ، بهڵام دواهاتی كۆمهڵایهتی و ئابووریی ئهم پهتایهلهسهر ئینسانهكان جیاوازه‌. ئهوهیكهكهسێك وهك چالاكێكی كۆمهڵایهتی و یان وهك پهرستارێك لهبهشهحهیاتیهكانی كۆمهڵدا خهریكی كارهو لهژێر گوشارێكی چهند بهرابهر دایه، ئهوهیكهكرێكارێكی ڕۆژمزد دهستبهجێ دهخرێنهپهراوێزی كۆمهڵگاوهو یان كهسانێك كهسهرهڕای ههموو مهترسیهتهندرووستیهكان دهبێ چهرخهی بهرههمهێنان بسووڕێنن تا قازانجی سهرمایهنهپسێتهوه، دیارهئهو ئینسانانهلهگهڵ كهسانێك كهخاوهنی سهرمایهكانن، لهزهویهوهبۆ ئاسمان جیاوازیان ههیه‌. ئهو ئینسانانهی وا تهنانهت لهباروودۆخی بهناو ئاسایی كۆمهڵگای سهرمایهداریدا لهخوارترین توێژهكانی كۆمهڵن  و ماڵ و حاڵێكیان نییهو تهنانهت ناچارن لهپهنا و پهسیوی دووكانهگهورهكاندا و یان لهژێر پردهكاندا بژین و یان لهكۆمهڵگایهكی وهك ئێران، جهمعیهتێكی ملیۆنیی كارتۆن خهون و لهباروودۆخێكی فهلاكهتباردا ژیان بهسهر دهبهن، ههمووی ئهو ئینسانانه،بهردهست ترین قوربانیانی ویرووسی كۆرۆنان.

لهڕاستیدا، لهكاتی پهلاماری نێئۆلیبڕالیسمهوه، ساڵانێكهكهبهشی تهندرووستی بهپێی قازانج و سوودهوهڕێكخدهخرێت‌. لێرهدا ئیتر بڕیارهكانی پهیوهندیدار بهتهندرووستی، بهئهولهویهتهئابووریهكانهوهگرێی خواردوهنهك بهسڵامهتی ئینسانهكانهوه‌. سهرمایهگوزاری لهو بهشهدا بۆ ئهوهنییهكهمرۆڤهكان سڵامهت تر بن، بهڵكوو لهپێشدا بۆ ئهوهیهكهقازانجێكی زیاتری بۆ سهرمایهههبێت. ئهوهش ئیتر گرینگ نییهكهئهو سهرمایهیهچ كهسێك دهیخاتهئیختیار سیستمی تهندرووستیهوه‌. لهنهخۆشخانهیهك كهبهبوودجهی دهوڵهتیهوهئیدارهدهكرێت و یان لهنهخۆشخانهیهك كهلهسایهی سیاسهتی نێئۆلیبڕالیهوهكهوتووهتهدهست بهشی خسووسیهوه، لهو پهلامارهقازانج پهرستانهیهدا، یهكهمجار كارمهندانی نهخۆشخانهكهدهبنهئامانج و حوكمی گشتیش دبێتهئهوه‌: كهمترین حهقدهست، زۆرترین كار.

ئهوهتهنیا پهرستارانیشیركهتیلهئێران نین كهبهقهراردادی كاتیهوهو لهلایهن شیركهتهپهیمانكاریهكانهوهدادهمهزرێن و بهركهوتووی زیاد كردنی حهقدهستهكان نابن و بهحقووقێكی كهمهوه‌‌ كار دهكهن، بهڵكوو تهنانهت یهكێك لهپێشكهوتووترین كۆمهڵگاكانی سهرمایهداری واتهئاڵمان، لهگهڵ كهمبوونی ٥٠ ههزار كادری پزیشكی و دهرمانی لهنهخۆشخانهكان بهرهوڕووه‌.  لانیكهم لهساڵی ٢٠١٣هوهلهئاڵمان كارمهندانی نهخۆشخانهكان بۆ بهستنی قهراردادی گشتی و بهمهبهستی بردنهسهرهوهی ژمارهی پهرستاران و پێرسۆنێلهكان، بهدهیان جار دهستیان داوهتهمانگرتن. ههڵبهت لێرهدا باس لهكۆمهڵگایهكهكهدیمۆكراسیی بورژوازی تێیدا دهسهڵاتداره‌. لهزۆرێك لهكۆمهڵگا دیكتاتۆرلێدراوهكان لهوانهئێران باس كردن لهو تهوهرانهبایهخێكی نییه‌. لێرهدهفتهرچهی بیمهكان بێ ئهرزشن. لێرهئیتر بۆ چهندین مانگ خاوهنكار خۆ لهدانی حهقی بیمهدهدزێتهوه‌. لێرهئهو نهخۆشه‌‌ لهنهخۆشخانهكان وهردهگیرێت كهوهزعی ماڵیی باش بێت و لێرهلهدڵی سونامی كۆرۆنادا، ملیۆنان ئینسان بهبێ هیچ جۆرهپشتیوانێك فڕێ دهدرێنهسهر شهقامهكان و كهسیش ناپرسێ ئهو كرێكارهی وا ههتا دوێینێ لهكارخانهیهك ئهرزشی ئیزافیی بهرههم دێنا و هێزی كارهكهی تاڵان دهكرا، ئهمڕۆ بهداخرانی كارخانهكان، چۆن دهتوانێ بژێوی خۆی و بنهماڵهكهی بهدهست بێنێ؟ لێرهلهمهینهت ئاوادا، تێستی كۆرۆنا پێویست نییهو باشتر وایهخهڵك لهماڵهكانیان دا دوعا بكهن و لهدوورهوهلهگهڵ ئهو ئیمام و ئیمامزادانهڕازونیاز بكهن كهخۆیان سهرچاوهی بڵاوبوونهوهویرووسی كۆرۆنان.

بێ گومان پهتایهكی وهك كۆرۆنا، تا ئهو كاتهی كهنهزمی تاڵانكهری سهرمایهداری بهسهر چارهنووسی ئینسانهكاندا زاڵ بێت، بهردهوام قوربانیانی خۆی لهناو كهسانێكدا ههڵدهبژێرێ كهلهباروودۆخی بهناو ئاساییشدا دهست بهتاڵ كراوانی ناو ئهم نیزامهتاڵانكهرهن. بهدڵناییهوه، ڕێگا چارهیهكمان بێجگهلهڕووخاندنی قهڵای تاڵانكهران نییهو پێویستهبۆ وهدی هاتنی ئهو ئامانجهخهبات بكهین.

بابەتی پەیوەندیدار

گیانبەختکردووانی هەینی خوێناوی زاهیدان، وزەبەخشن بۆ درێژەدان بە شۆڕشی ژینا

-

بەردەوامبوونی خەبات لەپێناو زیادکردنی حەقدەست

-

ڕەنگدانەوەی هێزی جەماوەر لە سیمای پەریشانی ڕژیمدا

-

سەندیکای کرێکارانی شیرکەت واحد و ئاخێزی شۆڕشگێڕانەی ژن، ژیان، ئازادی

-

چاوەڕوانییەکان لە بزووتنەوەی دانشجوویی لە ساڵی نوێی خوێندندا

-

پەیامی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران بە بۆنەی دەستپێکی ساڵی خوێندنی ١٤٠٢ – ١٤٠٣

-