کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

قه‌یران له‌ تاران و هه‌ڕه‌شه‌ له‌ كوردستان

 

ههڕهشهو دهستدرێژی لهسنوورهكانهوهبۆسهر خاكی ههرێمی كوردستان لهلایهن كۆماری ئیسلامییهوهدرێژهی ههیهو هێزهكانی ڕژیم بۆ دووههمین ڕۆژی بهردهوام چهند شوێنێكیان لهكوێستانهسنوورییهكانی باكووری ههرێمی كوردستان كرده‌‌ ئامانجی هێرشی ئاسمانی و تۆپخانهیی. ئهگهرچی ئهم هێرشانهبهخۆشییهوهزیانی گیانیی لێنهكهوتووهتهوه، بهڵام خهسارهتی زۆری لهباغ و مهزرای خهڵك داوهو شوێنی كهسب و كاری خهڵكی نائهمن كردووه‌.

حكوومهتی ئیسلامیی ئێران لهگهڵ قهیرانی قووڵی ئابووریی، سیاسی، كۆمهڵایهتی، ئیدێئۆلۆژیك و ژینگهیی بهرهوڕوویهو بۆ هیچ كام لهم قهیرانانهوڵامێكی گونجاوی نییهو بۆ پهردهپۆشیی ناكامییهكانی خۆی لهكوردستان جاروبارهدهست دهداتهههڕهشهی نیزامی و دهستدرێژیی بۆسهر ههرێمی كوردستان.

ساڵههایهكهڕژیمی ئیسلامیی دهسهڵاتدار لهئێران، ههر چهند وهخت جارێك دهست دهداتههێنان و بردنی هێزی نیزامی لهسنوورهكانی كوردستان و بهتۆپباران و هاویشتنی مووشهك بهرهو ناوچهكانی ههرێمی كوردستان دهبێتههۆی گیان لهدهست دان و برینداربوونی خهڵكی ئاسایی و هاووڵاتییانی ههرێمی كوردستان و لهناوچوونی باغ و كشتوكاڵ و ئاژهڵ و شوێنی ژنان و كاری خهڵكی كورد و لهم پێوهندهدا داوای باجی سیاسی لهحكوومهتی ههرێمی كوردستان دهكات.

ئهم ڕژیمهكهلهبواری نهخۆشیی كۆرۆنادا لهزومرهی بێتواناترین و بێ لیاقهتترین دهسهڵاتهكانی جیهانه، هۆكاری سهرهكیی كهمبوونهوهی سهرچاوهكانی ئاو و ویشك بوونی ڕووبار و تاڵاوهكان و بهشۆرهكات كردنی وڵاته، لهڕێگهی سهركوت لهناوخۆ و مانۆڕ و هێرشی نیزامی بۆسهر كوردستان بهنیازهبههێزی ورهدۆڕاوی متمانهبهخۆیی ببهخشێت و هێزی نیزامیی خۆی بهڕووی خهڵكی ئێران و ناوچهكهدا بكێشێت.

گرانی، بێكاری، نهبوونی شوێنی نیشتهجێ بوونی گونجاو، گیرۆدهبوون بهماددهی هۆشبهر، توندوتیژی و نائهمنیی بهردهوام لهئاستی كۆمهڵگا، جهماوهری خهڵكی وهگیان هێناوه‌. حكوومهتی ئیسلامی بۆ هیچ كام لهگیروگرفتهكانی خهڵك وڵامێكی بێجگهلهسهركوت و زیندانی كردن لهناوخۆ و ئهنجامدانی ئهمجۆرهمانۆڕ و هێزنواندنانهلهئاستی ناوچهكهدانییه‌.

كرێكاران، ژنان، نووسهران و هونهرمهندان، كهمینهستهملێكراو و بێبهشهكان، لاوان، ڕۆژنامهوانان و چالاكانی كۆمهڵایهتی خوازیاری مافی زهوت كراوی خۆیانن و وڵامی حكوومهتی ئیسلامیش سهركوتی زیاتر لهناوخۆ و پهرهپێدانی كردهوهی تیرۆریسمی  لهدهرهوهی وڵات و لهوانهبهڕێوهبردنی سیاسهتی نائهمن كردنی ههرێمی كوردستانه‌.

كۆماری ئیسلامی لهماوهی پتر لهچوار دهیهدا بهلهشكركێشی بۆسهر كوردستان، بهمیلیتاریزهكردنی شار و گوندهكان، بهئێعدام و ئهشكهنجه، بهدوور خستنهوهی بنهماڵهكوردهكان بۆ دهرهوهی كوردستان، بهتیرۆر و هێرشی نیزامی و تیرۆریستی لهدهرهوهی وڵات، بهپهرهپێدانی شهڕی ئایینی و نهتهوهیی، ههوڵی دا تا بزووتنهوهی ئازادیخوازانهی خهڵكی كوردستان لهگهڵ شكست و بێ هێوایی بهرهوڕوو بكاتهوهبهڵام بهم ئامانجهینهگهیشت.

هێزی بزووتنهوهی شۆڕشگێڕانهی خهڵكی كوردستان لهشار و گوندهكانی كوردستان، لهحهرهكهتی وشیارانهو ڕێكخراوی كرێكاری و جهماوهری، لهكۆڕی ئهدهبی و هونهری و كلتووری، لهچالاكییهڕێكخراوهژینگهییهكان، لهدیفاع لهمافی منداڵان، لهناڕهزایهتیی لاوانی پڕ گوڕوتین و ژنانی یهكسانی خواز، لهدیفاع لهمافی ئاژهڵ و سهرچاوهسرووشتییهكان، لهههوڵ بۆ نهمام چاندن و ڕێگری لهنابوودیی دارستانهكان، لهگهشهی بهردهوامی زانست و خوێندن، لهبهرههمهێنانی ڕۆژانهی هونهر و ئهدهبیاتی پێشڕهو و فیلم و مۆسیقا، لهدیفاع لهبهندكراوانی سیاسی و خهبات دژبهئهشكهنجهو ئێعدامدا خۆی نیشان دهدات. تۆپبارانی سنوورهكانی ههرێمی كوردستان بهئامانجی زهربهلێدان لههێزه نهیارهكانی ڕژیم لهم ناوچهیه،حهرهكهتێكی چكۆلهتر و زهبوونانهتر لهوهیهكهبتوانێ هێزی لهبننههاتووی ناڕهزایهتی و خهباتی جهماوهری لهكوردستان و ئێران بخاتهژێر پرسیارهوه‌.

كوردستانی ئهمڕۆ، كۆمهڵێكهلهبواری سیاسییهوهپێشكهوتوو بهجهماوهرێكی وشیار و بهرپرسهوهكهعهزمی خۆیان جهزم كردووهتا بهپهیوهندی خهباتكارانهلهگهڵ خهڵكی هاوچارهنووسی خۆیان لهسهرتاسهری ئێران و گشت ناوچهكه، پڕۆژهی دیكتاتۆریی مهزههبیی كۆماری ئیسلامی لهگهڵ شكست و ناكامی بهرهوڕوو بكهنهوه‌.

ههڕهشهی نیزامیی حكوومهتی ئیسلامی لهههرێمی كوردستان لهههمان حاڵدا بۆ خهڵكی ستهملێكراوی ئێران، بۆ بێبهشان و ڕهنجدیتوانی خووزستان و بهلووچستان، بۆ ئهو كرێكارانهی كهحهقدهستی چهند بهرابهر ژێر هێڵی ههژاری وهردهگرن، بۆجهماوهرێك كهلهتاو كهم ئاوی و قهتعی بهردهوامی بهرق و مهرگی ئازیزانیان بهكۆرۆنا وهگیان هاتوون، ئهم پهیامهی پێیهكه‌ “ئاگاتان لهحهرهكهت و چالاكیی خۆتان بێت“! جموجوڵی نیزامی لهكوردستان لهههمان حاڵدا بهڕووداكێشانی ماشێنی سهركوتی حكوومهته‌.

بێگومان شكست و ناكامیی حكوومهتی ئیسلامی لهكوردستان، دهبێتههۆی بههێزبوونی خهبات دژبهڕژیمی ئێسلامی لهئێران و ناوچهكهو ههرجۆرهپێشڕهوییهكی حكوومهت لهكوردستانیش، سهركوت لهناوخۆی ئێران و تیرۆریسم و كۆنهپهرستی لهناوچهكهدا بههێز دهكات.

بابەتی پەیوەندیدار

کۆیلایەتی مۆدێرن لە سەردەمی سەرمایەداریدا وتەیەک بەبۆنەی ڕۆژی جیهانی بنبڕکردنی کۆیلایەتی

-

وەحشیگەریی لە زیندانەکانی ئیسرائیل دا

-

تەنیا بە ڕووخانی کۆماری ئیسلامی، کێشەی نیشتەجێبوون چارەسەر دەبێت

-

وتەیەک بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی هاوپشتی لەگەڵ خەڵکی فەلەستین

-

کۆڵبەری لەسەر سنوور، بەرەوڕوو بوونەوە لەگەڵ مەرگ، لەپێناو ژیانێکی مەمرە و مەژیدا

-

زیادکردنی حەقدەست، پێویستی بە ڕێکخستنی کاریگەرتر و خەباتێکی بەهێزتر هەیە

-