فریوکاریی ڕژیم له‌ شه‌پۆلی چواره‌می كۆرۆنادا

ڕۆژی پێنجشهممه٣٠ی مانگی ڕێبهندان،عهلیرهزا رهئیسیجێگری وهزیری تهندرووستیی ڕژیم  ڕایگهیاند كه‌: “لهم دوایانهدا ئاماری تووش بوون بهكۆرۆنا لهئێراندا بهشێوهیهكی بهرچاو زیادی كردووه‌. ههروهها، چهندین حاڵهتی تووش بوون بهویرووسی نوێی كۆرۆنا كهتوانای گیرۆدهیی زیاتره، لهئۆستانهكانی تاران، ئهلبۆرز، قهزوین، و خووزستان و باقیی ئۆستانهكانی دیكهبیندراوهو بهردهوام پهرهدهستێنێ“. سیما لاری وتهبێژی وهزارهتی تهندرووستیی ڕژیمیش ههمان ڕۆژ باسی لهچوونهسهرهوهی ژمارهیهی ئهو شارانه كرد كهلهحاڵهتی سوور كهوتوون و وتی: “لهماوهی شهو و ڕۆژی ڕابردوودا، ٨ ههزار و ٦٦ كهس تووشی نهخۆشیی كۆرۆنا بوون و ٨٠ كهسیش بهم نهخۆشییهگیانی لهدهست داوه‌”. لهههمان حاڵدا ئهندامێكی ههیئهتی زانستیی زانكۆی تاران، ئاماژهی بهپهرهسهندنی خێرای نهخۆشیی كۆرۆنا و چوونهسهرهوهی ٥٢ لهسهدی ڕێژهی مهرگی هاووڵاتییان كرد و هۆكارهكهی بڵاوبوونهوهی ویرووسی نوێی كۆرۆنا ڕاگهیاند. بهڵام كاربهدهستانی ڕژیم ههتا ئێستا لهڕێگهی درۆ و ناتهباوێژی و دانی ئاماری ناڕاست، ههوڵیان داوهتا بێتوانایی و داماویی خۆیان لهئاست بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ ئهم ویرووسهكوشندهیهبشارنهوه‌. كهوابوو ئامارهكانی ڕژیم، بهلهبهرچاوگرتنی ئهمنییهتی كردنهوهیان، زۆرجار ٣ تا چوار بهرابهر لهئاماری ڕاستهقینهكهمترن.

حهسهن ڕووحانی، ڕۆژی سێشهممهی ڕابروو، لهدانیشتنی بهناوستادی بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ كۆرۆنادا وتی: “تا حهفتهی ڕابردوو هیچ كام له  ئێران لهباروودۆخی سووردا نهبوون“. باقیی بهرپرسانی وهزارهتی تهندرووستیی ڕژیمیش تا حهفتهیهك لهمهوبهر باسیان لههاتنهخوارهوهی ڕێژهی تووش بوون و مهرگی نهخۆشیی كۆرۆنا دهكرد. ئهوان بهخۆدزینهوهیان لهبهرپرسایهتی، خهڵك بههۆكاری پهرهسهندن و بڵاوبوونهوهی ئهم نهخۆشییهپێناسهدهكهن كهگۆیا پرۆتۆكهلهتهندرووستییهكانی ئهوانیان لهبازاڕ و مێترۆكاندا بهڕێوهنهبردووه‌.  بهڵام كارناسانی زانستی و كۆمهڵایهتی، داسهپاندنی ڕێوڕهسم و كۆبوونهوهی خورافیی دهیهی فهجر و ٢٢ی ڕێبهندان و هیتر بههۆكاری سهرهكیی بڵاوبوونهوهی جۆری نوێی وێرووسی كۆرۆنا دهزانن. كۆماری ئیسلامی ههتا ئێستا بهكهمتهرخهمی و بایهخ نهدان بهدابین كردنی واكسێن بۆ ڕێگریی كردن لهتووش بوونی خهڵك بهم نهخۆشییهو قهدهغهی هاوردهكردنی واكسێن لههێندێك لهوڵاتهكان لهلایهن خامنهیی و بهڕێوهبردنی ڕێوڕهسمهئایینییهكان، بهگیانی خهڵكی ئێران كایهیان كردووهو خۆیان هۆكاری سهرهكیی بڵاوبوونهوهی نهخۆشیی كۆرۆنا بوون.

كاربهدهستانی ڕژیم كهخۆیان كێشهیهكیان لهبوار دابین كردنی بژێوهوهنییهو خهڵكی بێكار و برسی بهخاتری ڕۆیشتنیان بۆ ناو بازاڕ و دابین كردنی نانی ڕۆژانهیان بهتاوانبار دهزانن، هێشتا ڕوونیان نهكردووهتهوهكهئایا واكسێنێكیان بۆ خهڵكی ئاسایی كڕیوهیان نا؟ ئهوهیكهههتا ئێستا بهرپرسانی دهوڵهت لهم بوارهدا بهخهڵكیان وتووهتهنیا ناڕاستی و درۆ بووهو هیچیتر.

ڕۆژی پێنجشهممه٣٠ی ڕێبهندان، جێگری وهزارهتی تهندرووستیی ڕژیم ڕایگهیاند كه‌: “لهئێستادا ١٠٠ ههزار دۆز واكسێنی ئێسپۆتنیك بهدهستمان گهیشتووهو لهحهفتهی داهاتوودا ٢٥٠ ههزار دۆز واكسێنی سینۆفارم بهدهستمان دهگات و واكسێنی ئاسترا زینیكاش لهمانگی ڕهشهممهدا دهگاتێ“. ئهم بهرپرسهی كۆماری ئیسلامی لهبیری چووهتهوهكهپێشتر وتبووی كهتا ٢٥ی ڕێبهندان ٦٠٠ ههزار دۆز واكسێنی ئێسپۆتنیك بهدهستیان دهگات و نهگهیشتووهتێ‌. كهوابوو بهڵێنی ئهوهیكهتا كۆتایی ساڵ چوار ملیۆن و ٥٠٠ ههزار دۆز واكسێن بهدهستمان دهگات و دهتوانین یهك ملیۆن و ٣٠٠ ههزار كهس واكسینهبكهیننابێ بهجیدی وهربگیرێت. ئهمجۆرهوادهو بهڵێنانهتهنانهت ئهگهر جێبهجێش بكرێن، تهنیا بهشی بهرپرسانی ڕژیم و حهوزهكانی عیلمییهو بهیتی ڕێبهری و سپای پاسداران و مۆرهئهمنییهكانی ڕژیم دهكات كهبۆ كۆماری ئیسلامی لهئهولهوییهت دان‌. وادهیه‌‌كی بێ بنهما و درۆیینی دیكهی بهرپرسانی كۆماری ئیسلامی لهوانهوهزیری تهندرووستیی ڕژیم كهحهفتهی ڕابردوو ڕایگهیاند، ئهوهبوو كه‌ “لهدوو سێ مانگی داهاتوودا، ئێران دهبێتهیهكێك لهجهمسهرهگرینگهكانی واكسێن سازیی كۆرۆنا و ههناردهكردنی“. جێگری زانستی و تێكنیكیی ڕووحانیش باسی لهدرووست كردنی واكسێنی ناوخۆییكۆ ئێران بهرهكهتكرد. ههڵبهت بهقهولی ئهو، هێستا هیچ وڵاتێك به ئامانجی كڕینی ئهو واكسێنهسهردانی ئێرانی نهكردووه‌!!. ئهم كردهوهنومایشیانهكهبوو بههۆی دهست لهكار كێشانهوهی مهلێك زاده، جێگری لێكۆڵینهوهو تێكنۆلۆژیی وهزارهتی تهندرووستیی ڕژیم، پێشتر لهلایهن زۆربهی دهرمانسازانی ئێرانهوه، بهگاڵتهلهقهڵهم درابوو.

بهرئاوردی كاربهدهستانی ڕژیم، چ لهبوار ئیمكانی دهستڕاگهیشتن بهواكسێنی كۆرۆنا و چ لهبوار مهودای زهمانیی واكسیناسیۆن، ناڕاست و فریوكارانهیه‌. بهڕێوهبهری كۆمیتهی ستادی بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ كۆرۆنا و جێگری  زانستیی سهرۆك كۆمار پێشبینیی كردووهكهتا ڕهشهممهی ساڵی داهاتوو، ٦٠ لهسهدی كۆمهڵگا واكسینهدهكرێت. بهڵام بهقهبارهی واكسینهكردنی ٤ ملیۆن كهس لهمانگدا، ئهوجۆرهی كهخۆیان ڕایانگهیاندووه، ئهوهڵهن ١٢٠ ههزار ملیۆن دۆز واكسێن پێویستهو دووهمهن واكسینهكردنی ئهم ژمارهیه، ٣٠ مانگ دهخایێنێ.

ڕێژهی واكسێنێك كهكۆماری ئیسلامی دهتوانێ لهڕێگهی مێكانیسمی ڕێكخراوی تهندرووستیی جیهانیكوواكسوهریبگرێ، نزیك ٤ ملیۆن دۆز واكسێنیئاسترا زینیكایه كهئهگهر لهگهڵ فهرمانی قهدهغهكردنی خامنهیی ڕووبهڕوو نهبێتهوه  و ههزینهكهی بدرێ، قهرارهلهمانگی ڕهشهممهدا بگاتێ. بهڵام جێگری ڕێكخراوی بهرنامهو بوودجهی كۆماری ئیسلامی پێشتر ڕایگهیاندبوو كهبۆ كڕین  و هاوردهكردنی واكسێن لهدهرهوه، لهگهڵاڵهی بوودجهی ساڵی داهاتوودا، ڕیزێكی تایبهت تهرخان نهكراوه‌. كهوابوو ڕژیمی كۆماری ئیسلامی لهبواری ئامادهكردن و دابین كردنی واكسێنیش نایههوێ كارێك بكات و بهنیازهههزینهی كڕینی واكسێنیش لهگیرفانی خهڵكی ستهملێكراو و ههژاری ئێرانهوهبدات.

كهوابوو جهماوهری كرێكار و زهحمهتكێشی ئێران بۆ دیفاع لهپاراستنی گیان و سڵامهتیی  خۆیان و بنهماڵهكانیان، پێویستهبهناڕهزایهتیی پهیگیر و سهرتاسهریی خۆیان، ڕژیمی ئیسلامیی سهرمایه ناچار بهدابین كردنی واكسێنی كارامهو سهری وهخت بكهن. بێگومان، كۆماری ئیسلامی پارهو ئیمكاناتی مهملهكهت دهخاتهخزمهت سیاسهتی زێدهخوازانهو پاراستن و پهرهپێدانی ناوهندهكانی فریو و خورافهو یارمهتیدان بهڕهوتهكۆنهپهرستهئیسلامییهكانی ناوچهكهو پڕۆژهی ئهتۆمی، نهك پاراستنی گیان و سڵامهتی خهڵك. ‌‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *