شه‌پۆلی نوێی بڵاوبوونه‌وه‌ی كۆرۆنا و پێویستیی به‌هێز كردنی هاوپشتیی خه‌ڵك

ئاماری تووش بووانی نهخۆشیی كۆویدی ١٩ و ئاماری گیان بهخت كردووانی ئهم نهخۆشییهلهئێران، بهخێرایی، ڕوو لهزیاد بوونه‌. وهزارهتی تهندرووستیی ڕژیم ڕایگهیاند كه‌: لهماوهی ٢٤ كاتژمێری ڕابردوودا، ٢٧٢ كهس بههۆی تووش بوون بهنهخۆشیی كۆرۆنا، گیانیان لهدهست داوه‌. بهپێی ئهم ئاماره، ئهوهبانترین ئاستی ڕێژهی مهرگی كۆرۆنایهلهیهك ڕۆژدا، لهسهرهتای سهرههڵدانی ئهم نهخۆشیهوهلهئێران. بهپێی ڕاگهیهندراوی ڕهسمیی دهوڵهت، ژمارهی گیان بهخت كردووانی كۆرۆنا لهئێران، گهیشتووهته٢٨ ههزار و ٨١٦ كهس. بهوتهی وتهبێژی وهزارهتی تهندرووستیی ڕژیم، ٤ ههزار و ٢٠٦ حاڵهتی نوێی تووش بوون بهنهخۆشیی كۆرۆنا شناسایی كراوه، كهكۆی گشتیی تووش بووانی لهئێران گهیاندووهته٥٠٤ ههزار و ٢٨١ كهس. ههروهها بهپێی ههر ئهم ڕاپۆرتانه، لهئێستادا، ٤ ههزار و ٥٣٣ كهس لهباروودۆخی نالهباری ئهم نهخۆشیهدان و ٢ ههزار و ٦٣ كهسیش له ژێر چاوهدێریی پزیشكی دان.

وهك ههمیشهكۆماری ئیسلامی لهدانی ئاماری واقعی تووش بووان و گیان بهخت كردووان، خۆی دهبوێرێ. ههر ئهم زانیاریهناڕاستانه، خۆی یهكێك لههۆكارهكانی بڵاوبوونهوهی زیاتری ئهم ویرووسهن. لێكدانهوهی كارناسانی نێونهتهوهیی كهههواڵنێریی بی بی سی بڵاوی كردووهتهوه، نیشانی دهدات كهئاماری ڕاستهقینه، لانیكهم ٣ بهرابهری ئاماری ڕهسمییه‌. لێكدانهوهمهیدانییهكان لهناوخۆی وڵاتیش، كهبهشێوهی نهێنی دزهدهكاتهدهرهوه، پانتایی ئهم كارهساتهیهكجار بهربڵاوتر لهم ئامارانهدهزانێ. لهئێستادا، كهم و زۆر، ههموو ئۆستانهكانی ئێران لهباروودۆخی سووردا بهسهر دهبهن و هیچ سیاسهت یان ههڵوێستێكی دیاریكراو بۆ هێور كردنهوهی خێرایی بڵاوبوونهوهی ئهم نهخۆشیهلهئارا دا نییه‌.

یهكێك لههۆكارهكانی بڵاوبوونهوهی خێرای كۆرۆنا، بهڕێوهچوونی ڕێوڕهسمهكانی عهزاداریی مانگی موحهڕهم بوو. ڕووحانی و كارگێڕانی دهوڵهتی، بهو بهوپهڕی بێشهرمییهوهباسیان لهزهروورهتی بهشداریی خهڵك لهم ڕێوڕهسمانهدا دهكرد و ڕێگایان بۆ ڕۆوزهخوێن و مهداح و ئاخوندهكان كردهوهتا دواكهوتووانهو نابهرپرسانه، خهڵك بهرهو بهشداری لهم ڕێوڕهسمانهڕابكێشن و بهستێنی بڵاوبوونهوهی دووبارهی ئهم ویرووسهئامادهبكهن. ئهگهر پێشتر، سهرهڕای هۆشداری بهردهوامی كارناسان، ڕووحانی و باقی كارگێڕانی ڕژیم، خهڵكیان بهرهو بهشداری كردن لهڕێوڕهسمی عهزاداریی مانگی موحهڕهم هان دهدا و بههۆیهوهشهپۆلی نوێی كۆرۆنا، ئێرانی تهنییهوه، لهئێستادا فریوكارانهباس لهههڵوهشاندنهوهی بهرنامهكانی ئهربهعینی حسێنی دهكهن.

ئهزموونی ههموو جیهان نیشانی داوهكهدوو بنهمای سهرهكیی ڕێگری لهبڵاوبوونهوهی كۆرۆنا، دابین كردنی كهرهستهی تهندرووستی و قهرهنتینهو ڕهچاوكردنی مهودادانانی كۆمهڵایهتیه‌. كۆماری ئیسلامی حازر نییهههزینهی دابین كردنی ئهم دوو بنهمایهدابین بكات. كهوابوو ئهوهیكهدهمێنێتهوه، سهرلێشێواوی و ناكارامهبوون لهبهكار هێنانی ئیمكاناتی بهردهسته‌. كۆماری ئیسلامی لهلایهكهوهحازر نییهههزینهی تایبهت بۆ كۆنتڕۆڵ كردنی نهخۆشییهكهبخاتهگهڕ و چارهسهری ههموو گرفتهكانی  سهرچاوهگرتوو لهم نهخۆشییهیخستووهتهسهرشانی خهڵك خۆیان و لهلایهكی دیكهشهوه، بهبهڕێوهبردنی ڕێوڕهسمهكانی موحهڕهم و چاوپۆشی لهبهشداریی خهڵك لهشوێنهئایینی و گشتیهكان، بهكردهوه، ڕهوتی بڵاوبوونهوهی ئهم نهخۆشییهیخێراتر كردووه‌.

بهڵام گرتنهبهری ئهم شێوازانهو ههڵسووكهوتی ناتهبای ناوهندهدهوڵهتییهكان لهپهیوهند لهگهڵ ویرووسی كۆرۆنا، بێ هۆكار نییه‌. لهڕاستیدا كۆماری ئسیلامی وهك دهرفهتێك چاو لهكۆرۆنا دهكات. لێرهشدا بهتهمایه، ئهم باروودۆخه، خهڵك ماندوو و بێ هێوا كات و بهشوێن ڕێگاچارهی تاكهكهسیدا بگهڕێن، تا بهشێوهی كاتیش بێت، مهترسیی سهرههڵدانی ئاخێزهجهماوهرییهكان لهخۆی دوور بخاتهوه‌.

لهوهها باروودۆخێكی دژواردا، تهنیا هاوپشتیی نێوان مرۆڤهكان لهپێناو خهبات لهگهڵ ئهم ڕژیمهو ڕێگری لهبڵاوبوونهوهی ئهم ویرووسهو یارمهتی دانی تووش بووان، دهتوانێ ڕێگاچارهبێت. لهماوهی مانگهكانی ڕابردوودا دیتمان كهچلۆن پزیشكان، پهرستاران و باقیی پێرسۆنێلهكانی نهخۆشخانهو دهرمانگاكان لهحاڵێكدا كهبهردهوام مهترسیی تووش بوون بهم نهخۆشیهههڕهشهی لێدهكردن، شهو و ڕۆژی، خهریكی دهرمان كردنی نهخۆشهكان بوون و لهتۆڕهكۆمهڵایهتیهكانهوهڕێنوێنیی پێویستییان بهخهڵك دهدا و هاوكات ناڕهزایهتی و مانگرتنهكان لهئاستهجۆراوجۆرهكاندا، دهستیان پێكردهوه‌. لهئێستاشدا خهڵك دهبێ خۆیان دهست بهكار بن و بێنهمهیدانی نهبهردی هاوكات لهگهڵ ڕژیم و ویرووسی كۆرۆنا. ئێمه،زۆر جار، لهجهرهیانی ناڕهزایهتیهكان و ئاخێزهكانی چهند ساڵی ڕابردوو، لهسهر گرینگیی پێكهێنانی كۆمیتهی گهڕهكهكان بۆ ڕێكخستنی ههوڵی بهكۆمهڵ لهپێناو بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ بهڵاكانی وهك ویرووسی كۆرۆنا و ههر مهترسیهكی دیكهلهوانهپووچهڵ كردنهوهی سیاسهتی سهركوتگهرانهی ڕژیم، تهئكیدمان كردووه‌.  ئهمڕۆ پتر لهههموو كاتێك، پێكهێنانی وهها كۆمیتهگهلێك بووهتهبابهتێكی گرینیگی ڕۆژ. ئهگهر كۆماری ئیسلامی بڵاوبوونهوهی نهخۆشیی كۆرۆنای، كردووهتهدهرفهتێك بۆ درێژهی مانهوهی دهسهڵاتهكهی، ڕێكخستنی مهحهلی و بههێز كردنی هاوپشتیی جهماوهری بۆ بهرهنگاربوونهوهلهگهڵی، سرووشتی ترین كردهوهیهكه چاوهڕوان دهكرێ. ئهم كۆمیتانهدهرفهت پهیدا دهكهن تا زهرفی سرووشتی بۆ چالاكییهكانی خۆیان بدۆزوه‌. ئهوان دهتوانن لهههموو بوارهكاندا، توانای جهماوهری گهڕهكهكان بگرنهدهست و یارمهتیی ههموو ئهو كهسانهبدهن كهتووشی ئهم نهخۆشیههاتوون و یان مهترسیی تووش بوونیان لهسهره‌. با كۆماری ئیسلامی چهند ساتێكی دیكهش درێژهبهتهمهنی نگریسی خۆی بدات و لهم ڕۆژگارهدژوارهدا، سهروهتهكهڵهكهكراوهكان، كهبهرههمی ڕهنج و كاری جهماوهری كرێكار و زهحمهتكێشن، لهژیان و تهندرووستیی خهڵك دهریغ بكات. بێگومان، ئهم ڕۆژانهتێپهڕ دهبن و كرێكاران و جهماوهری بێبهش و ستهملێكراوی ئێران، بهئهزموونی بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ كۆرۆنا، لهئاست ئهو خهباتهچارهنووس سازهی كهبهرهوڕوویانه، وشیارتر دهبن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *