کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

شكستی نومایشی هه‌ڵبژاردنی ڕژیم بكه‌ینه‌ ده‌رفه‌تێك بۆ پێشڕه‌وی

پهردهلهسهر نومایشی ههڵبژاردنی ڕژیم كاتێك لادرا كهوێنهی حهوزهبهتاڵهكانی دهنگدان، تۆڕهكۆمهڵایهتیهكانی تهنیهوه‌. ئهو شانۆگهرانهی كهبۆ ماوهی چهندین حهفتهههموو فڕ و فێڵێكیان خستهكار تا خهڵك بهرهو سندووقهكانی دهنگدان ڕاكێشن، خۆیان بوون بهدۆڕاوانی ڕاستهقینهی ئهو نومایشهسهرشۆڕانهیه‌. خامنهیی ههڵبژاردنی مهجلیسی به‌ “جههادی گشتیپێناسهدهكرد و بهشداری كردن لهو ههڵبژاردنهشیدا به‌ “تهكلیفی شهرعیناولێدهبرد. بهڵام دیتمان كهزۆربهی ههرهزۆری خهڵك، نهبهشداریجههادی گشتیبوون و نهچكۆلهترین بایهخیشیان بۆ تهكلیفهشهرعیهكهیدانا. ڕێفۆرمخوازانی حكوومهتی، لهوهیكهشۆرای نیگههبان ئهوانی لهژێر تیخهوهڕهت كردبوو، بۆڵهیان دههات، بهڵام ئهوانیش ئهركی خۆیان و موریدهكانیان، بهشداری كردن لهههڵبژاردن ڕاگهیاند. كاربهدهستانی ڕژیم بهو پهڕی بێ شهرمیهوهو لهحاڵێكدا كهحهوزهكانی دهنگدان بههۆی بایكۆتی بهرینهوه، ببوونهشوێنی نومایشی ناڕهوایی ڕژیم، لهسێ نۆبهتدا، سهعاتی دهنگدانهكانیان زیاتر كرد و پاشان دهستیان دایهبڵاوكردنهوهی وێنهی ساختهی حهوزهكان و سهرهنجام دهبوایهچهندین سهعات تێپهڕ بوایهتا لهشۆكی ئهو زهربهیهبێنهدهر و خۆیان بۆ نومایشی جهعل و ساختهكاریهكانیان ئامادهبكهن.

كاتێك ڕاپۆرتهكان باس لهوهدهكهن كهڕێژهی بهشداری كردن لهشاری تاران له١٥ لهسهد نهچووهتهسهر، كاتێك فهرمانداری ئیسفههان لهكاتژمێر ٦ی دوای نیوهڕۆوهباس لهبهشداریی تهنیا ٢٠ لهسهد لهخهڵك دهكات، كاتێك ئۆستانداری تاران لهوڵام بهپرسیاری ههواڵنێران وتی: “پێمان وتراوهنهیڵێین، وهزیر خۆی ڕایدهگهیهنێ، كاتێك كهبهرپرسانی ڕژیم خۆیان ڕێژهی بهشداری كردنی خهڵك لهشیراز كهمتر له٢٥ لهسهد ڕادهگهیهنن، كاتێك كهئیدێئۆلۆگهكانی ڕێفۆرمخواز كهلهههموو ئهو ساڵانهدا توێژهمامناوهندهكانیان بهرهو دهنگدان هان دهدا و ئهوانیان له‌ “سووریهبوونیباروودۆخهكهدهترساند، بهئاشكرا باس لهبهشداری نهكردنی ٧٠ تا ٨٠ لهسهدی خهڵك لهشارهگهورهكان دهكهن و ئهویش لهكۆمهڵگایهكدا كهدرۆكردن بووهتهسهرهكیترین سیاسهتی باندهكانی ڕژیم، بهلهبهرچاوگرتنی ههمووی ئهوانه خامنهییبهوپهری بێ چاوهڕووییهوهدێتهپشت میكرۆفۆن و باس له‌ “درهوشانهوهی میللهتی ئێران لهئهزموونی گهورهی ههڵبژاردندهكات. ئهو بێ شهرمانه، ههر ئهو شێوازهی لهفریوكاری گرتهوهبهر كهئاخێزی مانگی بهفرانبار و خهزهڵوهریان بهبێگانهنیسبهتدا و سێ ڕۆژی تهواو سهبارهت بهبهردانهوهی فڕۆكهی ئۆكراین درۆ و دهلهسهیان بافی.

لهئێستادا باندهكانی ڕژیم، ههركامیان ئهوی دیكهبههۆكاری ئهو شكستهسهرشۆڕانهیهدهزانێ. ئۆسوولگهراكان بهشداری نهكردنی خهڵك  دهگهڕێنهوهبۆ كردهوهی ئیسلاح تهڵهبهكان وپیلانی كرۆناونهخشهی زلهێزهكانومیدیاكانی دوژمنوكردهوهی لاوازی  مهجلیس“. لهبهرامبهردا ئیسلاح تهڵهبهكانیش بهشداری نهكردنی خهڵك بهئاكامی كردهوهی شۆڕای نیگههبان و ڕهدی سهلاحیهتی بهرینی  كاندیدهكانی سهربهئیسلاح تهڵهبهكان دهزانن. یهكێكیان لهبهر ئهوهیكه‌‌ نوێنهرانیجههادی و ئینقلابیڕێگایان بۆ ناو مهجلیس كراوهتهوه، خۆی سوور ههڵگێڕاوهو ئهویتریشیان لهپاوانخوازی سكاڵای ههیهو لهمهترسیهك كهههموو نیزامی داگرتووه، دهدوێ. لهڕاستیدا، ههر دووی ئهو باندانهخۆیان لهكهڕی و كوێری و فهرامۆشی داوه‌. كاتێك خهڵك لهمانگی بهفرانباری ٩٦دا هاواریان كردئیسلاح تهڵهب، ئۆسوولگهرا، ئیتر تهواو بوو ماجهرا، كاتێك ههر ئهو خهڵكهلهجهرهیانی پێشڕهویی خۆیان لهمانگی خهزهڵوهردا دهنگیان ههڵبڕی كه‌ “كۆماری ئیسلامیمان ناوێ، ئاشكرا بوو كهجهماوهری خهڵك لهسندووقهكانی دهنگدانی ڕژیم تێپهڕبوون. خهڵك چیتر فریوی كایهی باندهكانی ڕژیم ناخۆن و لهنومایشی ههڵبژاردن لهنێوان خراپ و خراپتردا، بهشداری ناكهن.

ئهگهر دوژمن ههوڵ دهدا كهڕێزهشكست خواردووهكانی خۆی نۆژهن كاتهوه، ئهگهر دوژمن بۆ بهرهنگار بوونهوهلهگهڵ خهڵكی وهگیان هاتوو، ڕێگایهكی بێجگهلهنوێ كردنهوهی ئارایش و پتهوكردنی هێزهكانی خۆی بۆ نهماوهتهوه، ئهگهر سپا و بهیتی ڕێبهری تهگبیری مهجلیسیهكی یهكدهستیان كردووهو لانیكهم ههتا ئێستا ١٩ كهس لهفهرماندهو سهردارانی سپایان ڕهوانهی مهجلیس كردووهو قالیباف، یهكێك لهگهندهڵترین و وهحشیترین فهرماندهكانی سپا لهسهر كورسیی سهرۆكایهتیی مهجلیس دادهنێن، كهوابوو ههمووی ئهوانهنیشانی دهدهن كهسپا خۆی بۆ بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ مهترسیهكانی بزووتنهوهی ناهڕهزایهتی خهڵك، ئامادهدهكات.

بهڵام ئهوهیكهپهیوهندی بهئێمهوهههیه، بهجهماوهری خهڵكی ناڕازی، بهكرێكاران، ژنان، خوێندكاران، ماڵ بهتاڵان چووان، خانهنشینان، پهراوێزخراوانی قهراخ شارهكان، بهچالاكانی ژینگهپارێز، بهبێكاران، بهكۆڵبهران و ههموو ئهوانهی كهخهریكن مێژووی گۆڕانكاریهكانی ئهو كۆمهڵگایهدهخوڵقێنن، پێویستهئهو شكستهی ڕژیم بكهینهدهرفهتێك بۆ پێشڕهوی لهداهاتوودا. ههنگاوهكانی دیكهمان پێویستهبهوشیاری تهواوهوهو بهئامادهكاریی پێویستهوهههڵگیرین تا سهركهوتووانهقۆناخی نوێ تێپهڕێنین. وڵامی پرسیارهكانی دهورهی پێشوو ناتوانن وڵامی پرسیارهكانی ئهو قۆناخهشبن. ئێمهناڕهزایهتی و ئاخێزهكانی مانگی بهفرانبار و خهزهڵوهرمان وهپشت سهر ناوه، بزووتنهوهڕادیكاڵهكۆمهڵایهتیهكان لهوماوهیهدا ئهزموونی زۆر بهنرخیان بهدهست هێناوه، كهوابوو لهئێستادا پێویستیمان بهو ئامرازانهیهكهڕیزهكانی بزووتنهوهی ڕادیكاڵی ئێمهیهكگرتووتر دهكات و لهو نێوهشدا گرینگترین ئامراز دیاری كردنی ئاسۆی شۆڕشگێڕانهو پێكهێنانی ڕێكخراوی شوێنی كار و ژیان و پێكهوهپهیوهند دانیانه‌. ئهو ڕێكخراوانهپێویستهئێمهبهرهو باروودۆخێك بهرن كهمانگرتنی سهرتاسهریی كرێكاری و مانگرتنی گشتی ڕێكخهین. پێویستهبهرهو باروودۆخێكمان بهرن كه لهكارخانهكان، لهشارهگهورهو چكۆلهكان، لهشهقام و گهڕهكهكان، بهرهنگاری دوژمن بینهوه‌. ئهوهیكهمهودای بزووتنهوهڕادیكاڵهكۆمهڵایهتیهكان و بزووتنهوهی ناڕهزایهتی خهڵك لهئاسۆی ڕووخاندنی كۆماری ئیسلامی نزیك دهبێتهوه، هێشتا بهو مانایهنییهكهشۆڕش دێتهئاراوهو هێشتاش بهو مانایهنییهكهدهست بهتاڵ كراوانی كۆمهڵگا لووتكهكانی شۆڕش فهتح دهكهن. ئهگهر پێداویستیهكانی ڕێبهری و سهركهوتنی چینی كرێكاری شۆڕشگێڕ ئامادهنهكهین، بهئاسانی ههموو دهستكهوتهبهرچاوهكانی خهبات و ههموو فیداكاریهكان لهلایهن دوژمنهوهزهوت دهكرێت. كۆمهڵگا، دهرفهتێكی مێژوویی لهبهرامبهر خهڵكی ناڕازی، لهبهرامبهر بزووتنهوهڕادیكاڵهكۆمهڵایهتیهكان و لهبهرامبهر كۆمۆنیستهكاندا داناوه‌. بهوتهی ناڕازیهكی عێراقی، ئهگهر جهستهی مارهكهلهعێراقه، سهری مارهكهلهئێرانه‌.  ئێرهسهرچاوهی ئیسلامی سیاسی بوو، ههر ئهو هێزهی كهناوچهكهی كردبهگۆڕهپانی سهرههڵدانی وهحشیترین هێزهئایینیهكان. لهیهك كهلامدا، پێویستهدرفهتهكان لهدهستمان دهرنهچن.

بابەتی پەیوەندیدار

پەیامی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران بە بۆنەی دەستپێکی ساڵی خوێندنی ١٤٠٢ – ١٤٠٣

-

ڕۆژی جیهانی ئاشتی لە جیهانێکی پڕ لە گێژاودا

-

“حکوومەتی منداڵکوژمان ناوێت، ناوێت!”

-

سیمای پەروەردە و بارهێنان لە ئێرانی ژێر ده‌سه‌ڵاتی ڕژیمی ئیسلامیدا

-

مانگرتنی سیاسی گشتی، نمایشی شکۆمەندیی ئیرادەی خەڵکی کوردستان

-

بۆپێشەوەبەرەومانگرتنیگشتیکۆبوونەوەلەسەرگڵکۆیگیانبەختکردووان،لەڕۆژی٢٥یخەرماناندا

-