شكستی ترامپ، كۆتایی ترامپیسم نییه‌

ههژماردنی دهنگهكانی ههڵبژاردنی سهرۆك كۆماریی ئهمریكا، كۆتایی پێهات و سهرچاوهكانی ههواڵ باس لهوهدهكهن كهجۆو بایدێن بهتێپهڕاندنی ئاستی دیاریكراوی  دهنگهكانیئهنجومهنی ههڵبژێران، ڕهقیبهكهی، واتهترامپی سهرۆك كۆماری، شكست داوه‌. بایدێن شهوی ڕابردوو لهحزووری ههزاران كهس لهلایهنگرانی دا، سهركهوتنی خۆی ڕاگهیاند. بهڵام دۆناڵد ترامپ بهپێشبینیی ئهم شكسته، پێشتر بههێنانهگۆڕی ئهگهری ساختهكاری لهههڵبژاردنهكاندا، ڕوو بهگرووپی گوشاری ڕاست ڕهوهكان و ڕهگهزپهرستهتوندئاژۆكان، بانگهێشتی ئامادهباشی دابوو كهشكستهكهی قهبووڵ نهكهن. ئهو ههروهها هۆشداری دابوو كهئهگهر لهئاكامی ههڵبژاردنی مانگی نوامبر ڕازی نهبێت، كۆشكی سپی بهجێ ناهێڵێ. ئهوهش لهحاڵێكدایهكهبهرئاورد كراوهكهنزیكهی ١٦٠ ملیۆن كهسی خاوهن مهرج، لهو ههڵبرژاردنهدا بهشداریان كردووهو ئهم بهشداریهبێ وێنهیه، لهماوهی یهك سهدهی ڕابردوودا، لهكۆمهڵاگایهكی بهتوندی پۆلاریزهدا نیشانی دهدات كهزۆربهی دهنگدهران بڕیاریان داوهكهئهم شارلاتانهسیاسیهلهگۆڕهپانی سیاسیی ئهمریكا بكێشنهدواوه‌. ترامپ سهرهنجام ڕێگایهكی بێجگهلهبهجێ هێشتنی كۆشكی سپی نییه‌. بهپێچهوانهی زۆربهی ناوهند و بۆنگاكانی ڕاپرسی، ترامپ سهرهڕای داماوی و بێ توانایی لهبهرامبهر قهیرانی گشتگیری كۆرۆنا و بێ ئاسۆیی تهواو لهكۆنتڕۆڵ كردنی قهیرانی ئابووری و چوونهسهرهوهی ڕێژهی بێكاری، لهو ههڵبژاردنهدا، گیان سهخت تر لهوهیكهپێشبینی دهكرا، دهركهوت. ئهو سهركهوتنهبهرینانهی كهڕاپرسییهكان بهدڵنیاییهوهبۆ جۆو بایدێنیان پێشبینی دهكرد، وهدی نههات. ئهگهرچی ترامپ لهم ههڵبژاردنهدا شكستی هێناوه، بهڵام لهلایهن كۆمپانییهنهوتییهكان، غولهكانی كڕین و فرۆشتنی مڵك و ماڵ، خاوهنانی سهنعهتی كهرهستهی نیزامی و ملیاردێرهكان و گرووپهڕاست ڕهو و ڕهگهزپهرستهتوندئاژوكان و ههروهها كهمینهیهكی بهرچاو لهدهنگدهرانی ئهمریكایی كهلهڕووی بێ ئاسۆییهوهكهوتوونهتهداوی بهڵێنیهكانییهوه، پشتیوانیی لێدهكرێ.

لهگهڵ سهركهوتنی حیزبی دیمۆكرات لهو ههڵبژاردنهدا، پێگهی كۆمهڵایهتیی ترامپ لهناو دهچێت. گرووپهدهستهڕاستهتوندئاژۆكان و ڕهوتهڕهگهزپهرست و دژهپهنابهرهكان، بهپشتیوانهی بلوكێك لهلایهنگرانی ترامپ لهناو مهجلیسی سێنا و دیوانی باڵای دادوهران دا، درێژهبهچالاكیی خۆیان دهدهن. نابێ فهرامۆش بكرێ كهحیزبی دیمۆكرات و جۆو بایدێن هیچ ئاڵتێرناتیو و بهرنامهیهكی سیاسیی یهكپارچهیان بۆ بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ ترامپیسم نییه‌. بایدێن لهقۆناغی كێبهركێی ناوخۆی حیزبیدا، بۆ وهدهست هێنانی كاندیداتۆریی سهرۆك كۆماری، بهتوندی لهگهڵ بهرنامهكانی چاكسازیی بێرنی سهندێرز لهبواری بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ قهیرانی ئابووری، زیادكردنی لانیكهمی حهقدهستهكان، بهرنگاربوونهوهلهگهڵ سیاسهتی كاولكهری ژینگه، دابین كردنی یهكسانیی ڕهگهزی و بردنهسهرهوهی خزمهتگوزاری پزیشكی و تهندرووستی، دژایهتیی كرد. بایدێن بههاوپهیمانی كردهوهیی لهگهڵ باقیی بهرهندامهكانی حیزبی  دیمۆكرات، سهندێرزی بهخاتری پێداگری لهسهر ههر ئهم بهرنامهلانیكهمانهی چاكسازی، شكست دا.  بایدێن لهنهبوونی ئاسۆیهكی ڕوون بۆ تێپهڕین لهسهردهمی ترامپ، كۆمهڵگای ئهمریكای لهگهڵ مهترسیی گهڕانهوهبۆ سهردهمی پێش ترامپ بهرهوڕوو كردووهتهوه، واتهباروودۆخێك كهبهستێنی سهرههڵدانی ترامپی خوڵقاند. بێ ئاسۆیی بایدێن، ڕهنگدانهوهی بێ ئاسۆیی نیزامی سهرمایهدارییهبۆ تێپهڕین لهقهیرانێك كهسهرتاپێی داگرتووه‌. دیاردهی ترامپ بهرههمی قهیرانی قووڵی ئابووری و سیاسی لهویلایهتهیهكگرتووهكانی ئهمریكا بوو. مۆدێلی نێئۆلیبرالیسمی ئابووری  و جیهانی كردنهوهبهپێی ئهم مۆدێلهو بهكردهوهدهرهێنانی بهرنامهی ڕیازهتی ئابووری وهك وڵامێك بهقهیرانی جیهانیی دهیهی ٧٠ی سهدهی ڕابردوو، گهیشتووهتهكۆتایی خۆی. ترامپ بهسیاسهتی ناسیۆنالیستی و پشتیوانی لهسهنعهتی ناوخۆیی، دژایهتی لهگهڵ جیهانی بوونهوه، پڕۆژهی ههڵكهندن بهئامانجی دهركێشانی پاشكهوتی مهزنی سرووشتی لهئالاسكا، چوونهدهرهوهی لهپهیمانهناوچهیی و نێونهتهوهییهكان و كوتانی دههۆڵی شهڕی بازرگانی لهگهڵ چین و باقیی ڕكابهرهجیهانییهكان، ههڵوهشاندنهوهی نیزامی كۆنتڕۆڵی چهكوچۆڵی ههستهیی و سیاسهتی ڕاسیستی و دژهپهنابهرانه، نهیتوانی ڕكودی ئابووری كۆنتڕۆڵ بكات و كۆتایی بهقهیرانی بێكاری بێنێت.

لهڕاستیدا، نهحیزبی دیمۆكرات و نهحیزبی كۆماریخواز، بهو ئیدهترامپیستیانهوه، هیچ ڕێگایهكیان بۆ دهرباز بوون لهقهیرانی سهرمایهداری، كهژیان و ئهمنییهتی ئابووری و ڕێفاهی زۆربهی خهڵكی ئهمریكای خستووهتهمهترسیهوه، نییه‌. ئهو دهستهلهدهنگدهران كهبهبهڵێنی دابین كردنی ئهمنییهتی پیشهیی و ئابووری، چوونهسهرهوهیئاستی خزمهتگوزاریی تهندرووستی و دهرمان و بهڕێوهچوونی عهداڵهت، دڵیان خۆش كردووهو ڕوویان كردووهتهكهمپهینهكانی ههڵبژاردنی جۆو بایدێن، بهزوویی لهو كردهوهیهی خۆیان دڵسارد دهبنهوه‌. لهبهر ئهوهیكهحیزبی دیمۆكراتی جۆو بایدێن، هیچ بهرنامهیهكی ئیسباتیی ڕوونی نییهكهبیخاتهجێگای سیاسهتی كۆنهپهرستانهی ترامپ و بهلهبهرچاوگرتنی ماهییهتی چینایهتیهكهی، لهڕابردووشدا نیشانی داوهكهپاراستنی بهرژهوهندی سهرمایهدارانی والستریتی لهبهرژهوهندی كرێكاران و توێژهههژارهكانی كۆمهڵگا، پێ باشتره‌. بێگومان نهحیزبی كۆماریخواز و نهحیزبی دیمۆكرات، بهدیلی ڕزگاریی كۆمهڵگای ئهمریكا لهنههامهتییهكانی نیزامی سهرمایهداری نین. بهرنامه، سیاسهت و كردهوهی ئهم دوو حیزبهڕهقیبه، هیچ پهیوهندییهكی بهبهرژهوهندی چینی كرێكاری ئهمریكا و جهماوهری ملیۆنیی پهراوێز خراوهوه، نییه‌. چینی كرێكار، ڕهنگین پێستهكان، پهنابهران، ژنان و جهماوری ملیۆنیی پهراوێزخراو و بهتایبهت ئهو بهشهلهدهنگدهران كهنهبههیوایبهڵێنیهكانی جۆو بایدێن، بهڵكوو بهئامانجی ڕهگاری لهچنگ ترامپ لهو ههڵبژاردنهدا بهشداریان كردووه، لهئێستادا بۆ ڕزگاری واقعی لهچنگ بێكاری و ههژاری و ئهو بێبهشیانهی كهبهسهریان دا سهپاوه، ڕێگایهكیان بێجگهلهخهبات دژبهنیزامی سهرمایهداری نییه‌.

ترامپیسم ههروهك فاشیسم، یهكێك لهبدیلهكاپیتالیستیهكانی بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ قهیرانه‌. ئهگهر كرێكاران و هێزهدژهسهرمایهدارییهكان، وهخۆ نهكهون، مهترسیی گهڕانهوهی دووبارهی ترامپیسم بهدهسهڵات، لهئارا دایه‌. مانگرتنهكرێكاریهكان، بزووتنهوهی ژنان و بزووتنهوهیژیانی ڕهش پێست بایهخی ههیه‌”، ڕێگایان نیشان داوه‌. كۆمهڵگای ئهمریكا پتر لهههموو كاتێك، پێویستی بهئاسۆیهكی بانتر لهسهرمایه، واتهئاسۆی سۆسیالیستی، ههیه‌. سهردهمی كایهكردن لهزهویی كێبهركێی حیزبهبورژواییهكان، كۆتایی هاتووه‌. كرێكاران و هێزهكانی دژهسهرمایهداری، بۆ كاریگهری دانان لهسهر ڕهوتی ڕووداوهكان، پێویستهڕیزهكانییان لهحیزبێكی ڕهزمهندهو شۆڕشگێڕ بهئاسۆ و ستراتێژی سۆسیالیستیی‌‌، ڕێك بخهن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *