سیاسه‌ته‌كانی كۆماری ئیسلامی، كۆرۆنای كردووه‌ته‌ كاره‌ساتێكی مرۆیی

بهداخهوهڕێژهی قوربانییانی كۆرۆنا لهئێران، لهئێستادا پاش نزیك بهیهك ساڵ، بههۆی بێ كهفایهتی، گهندهڵی و دزی و درۆنانهوهی كاربهدهستانی ورد و درشتی ڕژیمی كۆماری ئیسلامی و ههروهها تهبلیغاتی فریوكارانهو كۆنهپهرستانهو بهڕێوهبردنی ڕێوڕهسمی كۆنهپهرستانهی مهزههبی، ڕۆژبهڕۆژ ڕێكۆردی نوێ تۆمار دهكات. لهم پهیوهندهدا، ڕۆژنامهی ههمشههری، یهك مانگ لهمهوبهر، واتهكاتێك كهڕژیم هێشتا ڕێژهی مهرگی ڕۆژانهی كۆرۆنای نزیك به٣٠٠ كهس ڕادهگهیاند، لهبابهتێكیدا لهژێرناویباڵانشینیی ئێران لهچارتی مهرگی جیهانیدا، بهپێی داتاكانی ناوهندی ههواڵنێرییوۆرڵدۆمیتێرز“” نووسیی: “ئێران بهئاماری ٣٣٧ حاڵهتی مهرگ لهڕۆژدا، كهوتووهتهسهرووی چارتی مهرگی جیهانیی قوربانیانی كۆویدی ١٩‌”. بهڵام لهئێستادا بهپێی ئاماری ڕژیم، كهكهم و زۆر چوار بهرابهر لهئاماری واقعی كهمتره، ڕێژهی تووش بووانی كۆرۆنا لهڕۆژدا گهیشتووهتهسهرووی ١٠ ههزار كهس و ڕێژهی مهرگی ئهم نهخۆشیهش ٥٠٠ كهس لهڕۆژدا بهرئاورد كراوهو بهپێی هۆشداری وهزارهتی بێهداشتی ڕژیم، ئهگهر باروودۆخهكهبهمجۆرهبڕواتهبهرهوه، لهوانهیهئاماری مهرگی ڕۆژانهبگاته٢ ههزار كهس. كهوابوو دهتوانین بڵێین، كۆرۆنا لهژێر دهسهڵاتی كۆماری ئیسلامیدا بهمانای واقعیی ووشهبووهتهكارهساتێكی مرۆیی.

لهوهها باروودۆخێكدا، ڕۆژی یهكشهممهستادی بهناوبهرهنگاربوونهوهلهگهڵ ویرووسی كۆرۆنالهدانیشتنێكیدا بهسهرۆكایهتیی حهسهن ڕووحانی، چهندین بڕیاری ناتهبای لهژێرناویگهڵاڵهی گشتگری بهربهستهكانی بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ كۆرۆنادهركرد. ئهم گهڵاڵهیهقهرارهلهڕۆژی شهممهئهوهڵی مانگی سهرماوهزهوهبهكردهوهدهربێت. عهلی خامنهییش كهههتا ئێستا ههوڵی داوهبهرپرسایهتیی ئهم باروودۆخهبهتهنیا بخاتهئهستۆی دهوڵهتی ڕووحانی و خۆی و باقیی ناوهندهكانی دهسهڵات لهوانهدهزگا ڕهنگاوڕهنگهكانی ڕووحانییهت و سپای پاسدارانی لێ بهدوور بگرێ، ئهمجارهیان وهزعییهتی ڕژیمی نالهبار بینی و ڕایگهیاند كهپهسندكراوهكانی ئهم ستادهبهقهد پهسندكراوهكانیشۆرای باڵای ئهمنییهتی میللیگرینگن. بهڵام ئاشكرایهكهڕژیم لهپێگهیهكدا نییهكهبتوانێ ههوڵی جیدی لهم بوارهدا بدات. پانتایی گهڵاڵهیهك كهڕووحانی ناویگهڵاڵهی گشتگری بهربهستهكانی هاتووچۆی لهسهر داناوه، هێستا بۆخۆشی بهتهواوی ڕوون نییه‌. ههربۆیهلهو دانیشتنهدا ڕایگهیاند كهقهرارهتا ڕۆژی چوارشهممه‌ (واتهئهمڕۆ)، وردهكارییهكانی ڕوون بێتهوهو بۆ هاووڵاتییان شی بكرێتهوهو لهڕۆژی شهممهئهوهڵی مانگی سهرماوهزهوهبهكردهوهدهربێت. ئاشكرایهكهگهڵاڵهی بێ بنهمای دهوڵهت بۆ پێكهێنانی بهربهستهكانی هاتووچۆ، بهبێ دابین كردنی پێداویستیی بژێویی و ڕێفاهیی پێویست بۆ خهڵك، حاڵهتێكی فۆرماڵی ههیهو بۆ نومایشی ئهنجام دانی كارێكهو هیچیتر. ئهوجۆرهی كهوتهبێژیستادی میللی بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ كۆرۆناڕایگهیاندووه، ماوهی تهعتیلییهكان لهتاران و ١٥٠ شار و كهڵانشار، كهههر ههموویان لهوهزعیهتی سوور دان، لانیكهم دوو حهفتهدهبێت. لهم گهڵاڵهیهدا هیچ باسێك لهدابین كردنی بژێو و پێداویستییهتهندرووستییهكانی خهڵك لهبهرامبهر كۆرۆنادا نهكراوه،لهبهر ئهوهیكهڕژیم داماو و بێ توانایه‌. ههربۆیهگهڵاڵهكانی پێشووش كهبهكردهوهدهرهاتن، هیچ ئاكامێكیان نهبوو. هاشمی سهرۆكی شۆرای شاری تاران ڕایگهیاند كهگهڵاڵهی هێنانهخوارهوهی كاتژمێری چالاكیی پیشهكان و سیستمی هاتووچۆی گشتی، كهلهڕۆژی شهممهی ڕابردووهوهلهتاران بهڕێوهچووه، ئاكامێكی نهبووهو تهنیا بووهتههۆی چوونهسهرهوهی قهرهباڵغی و زیاتر بڵاوبوونهوهی كۆرۆنا.

ڕووحانی لهبهشێكی دیكهی وتهكانیدا، تهنیا بۆ ڕواڵهت پارێزی، داوای ئیعتباراتی ماڵیی لهسازمانی بهرنامهو بوودجهكردووهتا ئیعتباراتی پێویست بۆ وهزارهتی بێهداشت و دهرمان و باقیی دهزگا بهرپرسهكان بهخێرایی دابین بكات. لهم پهیوهندهشدا، بهلهبهرچاوگرتنی قهیران و داڕماویی ئابووریی دهوڵهت، ڕووحانی چهكی لهگۆترهكێشاوه، لهبهر ئهوهیكهدهستی دهوڵهت لهم بوارهشدا ئاواڵهنییه‌. تهنانهت ئهگهر پووڵێكیش لهگۆڕێ دا بێ، بهر لهوهیكهبۆ باشتر كردنی خزمهتگوزاریی پزیشكی بخرێتهگهڕ، لهلایهن بهرپرسان و كاربهدهستانی دزی حكوومهتی ئیسلامیهوهدهدزرێ. لهم پهیوهندهدا ئهندامێكی كۆمیسیۆنی بێهداشت و دهرمانی مهجلیس ڕایگهیاند كهله٩ مانگی ڕابردوودا تهنیا نیوهی ئهو سهد ملیارد یۆرۆیهی كهقهرار بووهبۆ بابهتی بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ كۆرۆنا تهرخان بكرێ، خراوهتهئیختیار وهزارهتی بێهداشت و دهرمانهوه‌.

ڕهحمانی فهزلی، وهزیری ناوخۆ و فهرماندهیقهرارگای عهمهلیاتیی ستادی بهرهنگاربوونهوهلهگهڵ كۆرۆنا، ڕۆژی دووشهممه٢٦ی خهزهڵوهر لهدانیشتنی ئهم ستادهدا بهوپهڕی بێشهرمییهوهڕووبهفهرماندارهكان وتی: “ههموو شتێكمان ههیه، سزای ماڵیمان ههیهپلۆمبمان ههیه، پهروهندهكان لهدهزگای قهزایین، یاسای بهڕێوهبهریی قهیرانمان ههیه، شۆرای دابین كردنی ئۆستانمان ههیه، ئۆستاندارهكانیش ههن، لهوهزیاتر چیتان دهوێ؟. كهوابوو من پێتان دهڵێم كهئێمههیچ كهموكوڕییهكمان نییه‌.  كێشهكهلهبهڕێوهبردن و تێنهگهیشتن لهیاسا و ڕێساكان دایه‌”. ههڵبهت وتهكانی ڕهحمانی فهزلی لهمبارهوهڕاسته‌. ئهوان لهدامودهزگای سهركوتدا هیچ كهموكوڕییهكیان نییهو لهم بوارهدا ههموو شتێكیان ههیه‌. بهڵام ئهوهیكهئهم دهسهڵاتهخوێنڕێژهنییهتی، سهلاحییهتی بهڕێوهبردنی كۆمهڵگایه‌. فهزلی لهدرێژهدا ئاماژهبهئامارسازیی درۆیینی تهڵهفات و نهێنكارییهكانی ڕژیم دهكات كهلهلایهن باڵی ڕهقیبهوهئهنجام دهدرێت و وهزارهتی بێهداشت و دهرمان تووشی ههڵهدهكات. ئاشكرایهكهمافیای دهسهڵاتی كۆماری ئیسلامی لهترسی ناڕهزایهتیی جهماوهریی خهڵكی ئێران، ههموو شتێك لهوانهكۆرۆناش بهئهمنییهتی دهزانن، لهبهر ئهوهیكهخۆشییان ئاگادارن كهلهسهر چ دهریایهك لهڕق و نهفرهتی خهڵك درێژهبهدهسهڵاتهكهیان دهدهن.

خهڵكی ئێران بهباشی ماهییهت و تاكتیكهكانی ڕژیمی ئیسلامی دهناسن. ئهوان چاوهڕوانی ئهوهنین كهئهم دهسهڵاتهدژهمرۆییهژیانێكی باشتریان بۆ دابین بكات. كهوابوو، لهوهها باروودۆخێكدا خهڵكی ئێران، بۆ خۆ دوور خستنهوهلهكۆرۆناش، پێویستهپشت بههێز و توانای خۆیان ببهستن. لهئێستادا مهسهلهی كۆرۆنا لهئێران بووهتهیهكێكیتر لهمهیدانهكانی ڕسوا كردنی ڕژیمی كۆماری ئیسلامی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *