سه‌رمایه‌داران و ده‌وڵه‌ته‌كه‌یان، خه‌ریكی ئاماده‌كاریی هێرشێكی دیكه‌ن بۆسه‌ر كرێكاران!

لهماوهی ڕۆژانی ڕابردوودا، ههواڵی لابردنی حهقدهستی  سهرتاسهریی كرێكاران، زیاتر دهبیسترێت. ناوی ئهم گهڵاڵهدژهكرێكارێیان لهبهستهبهندییحهقدهستی ناوچهیی و پیشهییپێچاوه‌. وهزارهتی كار واتهوهزارهتی ژووری فیكری هێرش كردنهسهر كرێكاران، دهستی داوهتهداهێنان و چهندین دانیشتنی بهو ئامانجه،بهڕنامهڕێژی كردووه‌. ئێمهزۆر جار وتوومانهكهیهكێك لهخهسڵهتهكانی سهرمایهداریی ئێران ئهوهیهكهكرێكاری ههرزان و خامۆشی دهوێ. ئهگهر ئۆرگانهكانی سهركوت ، واتهئۆرگانهكانی پارێزهی دهسهڵاتی چینی سهرمایهدار، ئهركیخامۆشكردنی كرێكارانیان وهئهستۆیه، وهزارهتیتهعاون، كار و ڕێفاهی ئیجتماعییش ئهركی دابین كردنیههرزانیهتیهێزی كاره‌. لهئێستادا قهراره، ههر ئهو لانیكهم حهقدهستهی كهتهنانهت بهوتهی نوێنهرانی ڕێكخراوهدهست سازهدهوڵهتیهكانیش، چهند قات ژێر هێڵی ههژارییه، بدهنهبهر هێرش و بهبیانووی جیاوازییهناوچهیی و پیشهییهكان، قازانجی زیاتر بهبورژوازیی ئێران بگهیهنن.

جێگری وهزیری كار كهیهكێك لهداكۆكیكارانی ئهم گهڵاڵهدژهكرێكارێیه، لهدانیشتنیلێكۆڵینهوهسهبارهت بهدیاری كردنی حهقدهستی ناوچهیی و پیشهییئیدیعای كرد كه‌ ” لهئێستادا پۆتانسیهلی ئهوهههیهكهلهڕێگهی وتووێژ و ڕێككهوتنی نێوان ڕێكخراوهكانی كرێكار و خاوهنكار، لهناوچهو پیشهجیاوازهكاندا، حهقدهستی كرێكاران دیاری بكرێت“.

لهڕاستیدا، ساڵانێكهكهبورژوازیی ئێران و ئۆرگانهكانی دهسهڵات لهمهجلیسهوهبگرهتا وهزارهتی كار، لهدهرفهتهجۆراوجۆرهكاندا و بهتایبهت كاتێك كهتهوهری لانیكهمی حهقدهست لهكۆتاییهكانی ساڵدا دهكهوێتهوهدهستووری كارهوه، ههوڵ دهدهن باسیحهقدهستی ناوچهیی و پیشهییبێننهگۆڕێ.  لهبیرمان نهچۆتهوهكهساڵی ڕابردوو، یهك دوو مانگ بهرلهدهستپێكی ڕاوێژكاریی شۆرای باڵای كار سهبارهت بهدیاری كردنی لانیكهمی حهقدهستی ساڵی ٩٩، ناوهندی لێكۆڵینهوهكانی مهجلیسی ڕژیم بێشهرمانهئیدیعای كرد كه‌ “لانیكهمی حهقدهستی سهرتاسهری، یهكێك لهبهربهستهگرینگهكانی بهرههمهێنان و پیشهسازییه‌”. ئهوهش لهحاڵێكدا بوو كهتهنانهت نوێنهرانی ڕێكخراوهدهست سازهكانی ڕژیم لهشۆرای باڵای كاردا، باسیان لهسهبهدی ههزینهی ٥ ملیۆن تمهنی بۆ بنهماڵهكرێكارییهكان دهكرد، بهڵام لانیكهم حهقدهستێك كهپهسهند كرا، كهمتر له٢ ملیۆن تمهن بوو.

تێگهیشتن لهوهیكهمامناوهندی ههزینهی ژیان لهئۆستانهجۆراوجۆرهكان و لهناوچهشارنشین و گوندنشینهكان، جیاوازه، كارێكی ئهوهندهدژوار نییه‌. بهڵام تهنانهت لهدوورترین ناوچهگوندنشینهكانیش، مامناوهندی ههزینهی ژیان چهند بهرابهر ژێر هێڵی ههژارییهو ئهگهر قهرارهگۆڕانێك لهڕێژهی حهقدهستی سهرتاسهریدا ڕوو بدات، چوونهسهرهوهی چهند بهرابهری ئهم حهقدهستهیه‌. زۆرجار دهوترێ كهئۆستانی سیستان و بهلووچستان یهكێك لهو ناوچانهكهدواكهوتوو ڕاگیراوه‌. بهڵام لهماوهی ڕۆژانی ڕابردوودا ههواڵی مانگرتنی كرێكارانی كورهخانهكانی شارستانیسیب و سورانمان بهئامانجی زیادكردنی حهقدهستهكانیان لهو ئۆستانهبیست. لهو دوو شارهكرێكارانی خشت بڕ، كۆرهچی و كورهسووزهكان بۆ بردنهسهرهوهی حهقدهستهكانیان دهستیان لهكار كێشایهوهو مانیان گرت. ههر لهماوهی ڕۆژانی ڕابردوودا، نامهی ناڕهزایهتیی دوو ههزار كرێكاری عهسهلوویهبڵاوكرایهوه‌. ئهوان لهنامهكهیاندا نووسیبوویان كه‌ ” ئێمهدوو ههزار كرێكاری پهیمانی عهسهلوویهلهناڕهزایهتی بهكهمبوون و دواخرانی حهقدهستهكان، لهناڕهزایهتی بهباروودۆخی نالهباری كارگهو غهزاخۆری و سرویسی پاك و خاوێنی و لهناڕهزایهتیی بهوهیكهگیانمان مهترسیی كۆرۆنای لهسهره، دهستمان دایهمانگرتن“. ئهگهر لهسیستان و بهلووچستان، كرێكارانی كوورهخانهكان لهدژوارترین و تاقهت پڕووكێن ترین كاردا داوای بردنهسهرهوهی حهقدهستهكانیان دهكهن، لهعهسهلوویه،  واتهلهپێشكهوتووترین بهشی سهنعهتیی ئێران، كرێكاران ههر ئهم خواستهدێننهگۆڕێ. ههڵبهت ئهم باروودۆخهفهلاكهتباره، بهسهر ههموو بهشهكانی چینی كرێكاری ئێراندا زاڵه‌. مامناوهندی حهقدهستی خانهنشینانی كیشوهری لهئێستادا سێ و نیو ملیۆن تمهن و خانهنشینانی باقیی سندووقهكان لهوانهتهئمینی ئیجتماعی لهوهش كهمترهو ئهوهش لهحاڵێك دایهكهناوهندهسهربهخۆ كرێكاریهكان و تهنانهت هێندێك لهلێكۆلهرانی ئابووریی ناوخۆی ئێران،مانگی كۆتایی ساڵی ڕابردوو، بڕی ١٢ ملیۆن تمهنیان وهك لانیكهمی ههزینهی ژیان، ڕاگهیاندووه‌. ئاگادارین كهلهماوهی ٦ مانگی ڕابردوودا، ئهرزشی پارهی ئێران ٥٠ لهسهد هاتووهتهخوارێ، كهوابوو بهلێكدانهوهیهكی سادهبۆمان دهردهكهوێ كهئهم حهقدهستهیهكجار كهمه، بهسهختی بۆ دابین كردنی یهك حهفتهی ههزینهی ژیانێكی مهمرهو مهژی، كیفایهت دهكا. لهخۆڕا نییهكهیهكسان سازیی حقووقی خانهنشینان لهگهڵ حهقدهست وهرگرانی دیكهكهخۆیان چهند قات لهژێر هێڵی ههژاریدا ژیان بهسهر دهبهن، ناتوانێ ئاستی بژێوی خانهنشینان بهرێتهسهرێ

ئهم باروودۆخهههموو كرێكارانی ڕۆژمزد، پهرستاران، موعهلیمانی شیركهتی، ژنانی دووركار و زۆرێك لهبهشهكانی چینی كرێكار، بهدهر لهوهیكهلهكام پیشهیان ناوچهخهریكی كارن، دهگرێتهوه‌. لهوهها باروودۆخێكدا دهردهكهوێ كهتهوهری دیاری كردنی حهقدهستی ناوچهیی و پیشهیی كهلهدهستووری كاری دانیشتنهكانی داهاتووی شۆرای باڵای كار دایه، چهندههێرشێكی بێبهزهیانهیهو ساڵانێكهخاوهنكارانی خسووسی و دهوڵهتی بۆ داسهپاندنی ئهم پڕۆژهیهبهسهر چینی كرێكاردا، ههوڵ دهدهن. تهنانهت ئهگهر دوورنمای توندبوونهوهی پڕۆسهی داڕمانی ئابووریی كۆمهڵگا و دابهزینی بهردهوامی ئهرزشی پارهی  ئێران لهبهرچاو نهگرین، بۆ ئهوهیكهكرێكاران نهكهونهژێر هێڵی ههژاریهوه،دیسان ئهم لانیكهمی حهقدهستهنابێ كهمتر له١٠ ملیۆن تمهن بێت. لێرهدا پرسیارئهوهیهكهبهڕاستی خزمهتكارانی سهرمایهدهبێ چهندهبێشهرم بن كهبیر لههێنانهخوارهوهی تهنانهت ئهم ئاستهلهحهقدهست دهكهنهوه‌.

بهڵام هیچ هۆكارێك بوونی نییهكهجهمعییهتی ملیۆنیی كرێكارانی ئێران ملكهچی ئهم هێرشهی سهرمایهو دهوڵهتهكهیان بن. پێداویستیی ئهم بابهته، وهكار خستنی ههموو پۆتانسیهلهكانی ناو كۆمهڵگایه‌. ههموو كرێكارانی كارخانهو ناوهندهگهورهسهنعهتیهكان، ههموو كرێكارانێك كهلهكارگهكانی كهمتر له١٠ كهسدا خهریكی كارن، گشت خانهنشینان و مهعهلیمان، ههموو ژنانی سهرپهرستی بنهماڵهكهزۆربهیان كهمتر لهپیاوان حهقدهست وهردهگرن، كۆڵبهران و منداڵانی كار، ئهرتهشیی ملیۆنیی بێكاران، سهرجهم خوێندكاران كههێزی كاری ههرزانی داهاتوو پێكدێنن و لهیهك كهلامدا، گشت ئهم هێزانه، دهتوانن مۆری كۆتایی بهسهر هێرشی سهرمایهداران و دهوڵهتهكهیان دا، بكوتن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *