کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

سه‌دا و سیما، باسكی ته‌بلیغاتیی ده‌زگا نیزامی و ئه‌منییه‌كانی كۆماری ئیسلامی

عهلی عهسگهری، سهرۆكی ڕادیو و تهلهویزیۆنی حكوومهتیی ئێران لهنامهیهكدا كهلهم دوایانهدا لهمیدیاكانی ئێران بڵاوبۆوهتهوه، فهرمانی بهجێگری سهرچاوهماڵی و ئینسانییهكانی ئهم ڕێكخراوهداوهتا حقوق و مهزایای كارمهندانی سهدا و سیما لهیهكهمی مانگی ڕهزبهری ئهمساڵهوه٣٠ لهسهد زیاد بكهن. بهپێی ڕاپۆرتی ڕهسمیی ئهم ڕێكخراوه، سهدا و سیما پتر له٥٠ ههزار پێرسۆنێل و كارمهندی ههیهو سهدان كۆمپانیی گهورهو چكۆلهی جێی متمانهی ڕژیم لهبهشی بهرههمهێنانی بهرنامهو دابین كردنی كهرهستهی تێكنیكی و لۆجیستیكیی ئهم ناوهندهدا بهشدارن. سهدا و سیما كهبهشێوهی ڕاستهوخۆ لهلایهن بهیتی عهلی خامنهیی و دهزگا ئهمنی و نیزامییهكانی ڕژیمهوهئیدارهو كۆنتڕۆڵ و هیدایهت دهكرێت، باسكی تهبلیغاتی و میدیایی سیستمی وهلایهتی فهقیه و ناوهندهئهمنییهكان لهناوخۆ و دهرهوهی ئێران پێكدێنێت.

بودجهی ئهم میدیا ئهمنییهتیتهبلیغاتییهو سهرچاوهی داهاتهكهی بهڕوونی مهعلووم نییه‌. بهڵام میدیاكانی ڕژیم نووسیویانهكهئیعتباری ماڵیی تهرخانكراو بۆ سهدا و سیما لهبودجهی ساڵی ١٤٠٠دا بهرابهرهلهگهڵ بودجهی ٢٠ پارێزگای ئێران. پێویستهبهم بودجهبهرینهداهاتی نجومیی خودی سهدا و سیما لهڕێگهی كۆمپانیهكانی سهربهخۆیهوه، ئیزافهبكرێت. لهههلومهرجێكدا كهقهیرانی ئابووری، كۆرۆنا و گرانی بووه‌‌تهگوشارێكی قورس دژبهزۆربهی خهڵكی ئێران، لهباروودۆخێكدا كهجهماوهری خهڵك بێكار بوون و توانای كڕینیان یهكجار هاتووهتهخوارێ، باس لهبردنهسهرهوهی ٣٠ لهسهدیی حقوقی كارمهندانی سهدا و سیما دهكهن. سهدا و سیمای كۆماری ئیسلامیی ئێران بهشی ناوخۆ و و دهرهوهیوڵات و ههروهها بهشی بیانیی بهزمانهجۆراوجۆرهكانهوهههیه‌.  بهشهناوخۆییهكهی لهژێر كۆنتڕۆڵی عهلی خامنهیی و بهرپرسانی ئهمنی و بهشی دهرهوهشی ئهساسهن باسكی تهبلیغاتیی سپای قۆدس و بانگهشهكاری سیاسهتهكانی دهروهی حكوومهتی ئیسلامین.

ماهییهت و كوالیتیی بهرنامهكانی سهدا و سیما تا ڕادهیهك لهبوار سیاسی و كلتوورییهوهنزم و دواكهوتووانهیهكهمتمانهبهههواڵ و زانیارییهكانی بۆ كهسانی نزیك بهڕژیمیش دژوارهو خهڵك لهگشت ئهم ساڵانهدا ههوڵیان داوهلهمیدیاكانی دهرهوهی وڵات و یان میدیا سهربهخۆ و غهیرهحكوومهتییهكانهوهههواڵ و زانیاریی خۆیان بهدهست بێنن.

سهدا و سیما دهیان بازجوههواڵنێری ههیهكهكاریان ئامادهكردنی  ڕاپۆرت لهبهندكراوانی سیاسییهو بهرنامهی ئیعترافی ئیجباریی ژێر ئهشكهنجهی دهستبهسهركراوانئامادهدهكهن و بهمجۆرهئهم میدیایهبووهتهبهشێك لهدهزگای ئهشكهنجهو بازجویی.

چالاكانی كرێكاری، ژنانی بهرابهریخواز، هونهرمهندان و ڕووناكبیرانی بهڵێندار و پێشڕهو بۆ ئهم دهزگایهوهكوو دوژمنی حكوومهت پێناسهكراون. سهدا و سیما وهك بڵینگۆی دهزگا ئهمنییهكان، ڕاستهوخۆ لهفهزاسازی دژبهم چالاكانهو تهنانهت نیسبهت دانیان بهدهوڵهتهبیانییهكان دهورونهخش دهنوێنێ.

لهم قۆناغهتازهیهلهشهڕی رهوانی و نیزامی دژبهخهڵك و ڕێكخراوهسیاسییهكانی كوردستان، سهدا و سیما بڵینگۆی ههڕهشهی كاربهدستانی نیزامی و ئهمنییهتیی حكوومهتی ئیسلامییهدژبهخهڵكی كوردستان. بهتایبهت دژبهخهڵك و بزووتنهوهی كوردستان دهست دهداتهدرۆنانهوهو تۆمهت لێدانی بێ ئهساس كهخۆشیان باشتر لهههمووان دهزانن كه هیچپایهو ئهساسییهكیان نییه‌.

سهدا و سیما ڕمبازگهو  مهكۆی ئاخوندهورد و درشتهكانی ڕژیمهو حهوت ڕۆژی حهفتهو بیست و چوار سهعاته، لهڕێگهی بهرنامهجۆراوجۆرهكانی ئهم میدیایهوهدهست دهكهن بهبانگهشهی دواكهوتووترین بیر و وتنی درۆی شاخدار كهتهنانهت منداڵێكی قۆناغی سهرهتاییش دهتوانێ بێبنهما و درۆ بوونیان نیشان بدات. دامهزراندنی ڕۆوزهخوێن و مهداحانی لات و لۆمپهن و قورئان خوێنانی لاڕێ و گهندهڵی وهك سهعید تووسی، پهرهپێدانی خوئازاری و لهخۆدان لهڕێوڕهسمهكانی مهزههبی شیعه، لهزومرهی ئهو ئهركانهن كهسهدا و سیما وهئهستۆیهتی.

گوبێلز، وهزیری تهبلیغاتی ئاڵمانی نازی لهسهر ئهو باوهڕهبوو كهدرۆ ههرچی گهورهتر و نائاساییتر بێت بهههمان ڕادهئهگهری قهبووڵ كرانی لهلایهن جهماوهرهوهلهسهرێ دهبێت. ئاخوند و حكوومهتی ئیسلامیی ئێران زیاتر لهوهزیری تهبلیغاتی ئاڵمانی نازی باوهڕیان بهم تێئۆریهبووه، بهتایبهت لهبهر ئهویكهدرۆ لهئیسلامدا حهرام نییهو شیعهكان لهژێرناویتهقیه‌” بهكاریان هێناوه‌.

بهخۆشییهوهلهگهڵ گۆڕانكاریی تێكنۆلۆژیك و هاتنهمهیدانی سۆشیالی میدیا، خهڵك توانیویانهبازنهی درۆی میدیاكانی كۆماری ئیسلامی تێكبشكێنن و بهكهرهستهی سنوورداری خۆیانهوهههواڵ و زانیاریی واقعی و بێ سانسۆڕ لهئاستی كۆمهڵ و جیهاندا بڵاوبكهنهوه‌.

حكوومهتی ئیسلامی كهلهگرینگیی سۆشیال میدیا و كاراییهكهی گهیشتووهو ناتوانێ سهركوت و خامۆشی بكات، دهیان گوردانی سایبێریی پێكهێناوهو لهفهزای ئینتێرنێتدا خهریكی چهواشهكردنی ڕاستییهكان و كۆكردنهوهی زانیاری لهنهیارانی خۆیهتی.

میلیاردها دۆلار لهبودجهی خهڵك دهكرێتهخهرجی سهدا و سیمای ئیسلامیی ڕژیم و ئهرتهشی سایبێریهكهی و خهڵكی وریا و شهریفیش، بهداهێنان و وشیاریهوهلهڕێگهی میدیاكانی سهردهم، ماهییهتی كۆنهپهرستانهی ڕژیم پتر لهڕابردوو ڕسوا و مهحكووم دهكهن.

بابەتی پەیوەندیدار

خەڵکی کوردستان و بەلوچستان پیلانەکانی ڕژێم پووچەڵ دەکەنەوە

komalah

خوێندکارانی ئێران لەگەڵ خەبات لە دژی حکوومەتی ئیسلامی ئاشنا دەبن

komalah

وەهمەکانی خامنەیی و پەرەسەندنی خەباتی خەڵک لە دژی کۆماری ئیسلامی

komalah

تاوانی کوشتنی خەڵکی زاهیدان فەرامۆش ناکرێت

komalah

لە ١٦هەمین ڕۆژی ناڕەزایەتی و مانگرتنی یەک لە دوای یەک لە ئێران

komalah

دووهەمین مانگرتنی گشتی لە کوردستان سەرکەوتووانە بەڕێوەچوو

komalah