کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

سه‌حه‌ر خودایاری، “كچی‌ شین پۆش”، قوربانیی ڕژیمی دژه‌ ژن!

ئێوارهی ڕۆژی دووشهممه١١ی خهرمانان سهحهر خودایاری بۆ وهرگرتنی حوكمهكهی ڕۆیشتهدادگا و پێی وترا كهدهبێ ٦ مانگ بڕواتهزیندان. ناوبراو ٦ مانگ لهمهوبهر بهگۆڕینی قهیافهی خۆی و لیباسی پیاو لهبهركردن ڕۆیشتبووهستادیۆمی وهرزشی. سهرچاوهیهكی قهزایی ڕایگهیاند كه‌ “بهتۆمهتی زیان گهیاندن بهعفهت و ئابڕووی گشتی و سووكایهتی بهمهئموورهكان، پهروهندهی قهزایی بۆ پێكهاتووه‌”.

سهحهر كهدهیزانی چی بهسهر دهستبهسهركراوانی زیندانی قهرچهكی وهرامین هاتووهو داستانی بێ بهزهییانهی بهندی ژنانی زیندانی ئێوینی بیستبوو و مانگێك پێشتر دهركردنی حوكمی زیندانی بۆكچانی ئازادیبهتۆمهتی ڕۆیشتن بۆ ستادیۆمی وهرزشی بیستبوو،  بڕیاری دا كهلهبهرامبهر بێدادگایهك كهبهشهش مانگ زیندان مهحكوومی كردبوو، ئاگر لهجهستهی خۆی بهرداتسهحهر ڕۆژی ١٨ی خهرمانان گیانی لهدسهتدا. ههواڵی مهرگی سهحهر سێ ڕۆژ دواتر بهبنهماڵهو كهس و كاری ڕاگهیهندرا و هۆشداریان پێدرا كهحهقی مۆساحبهو چاوپێكهوتنیان نییهو پرسهو سهرهخۆشی بۆ نهگرن و تهنیا  ڕێوڕهسمێكی چكۆلهی بنهماڵهیی بۆ بگرن. پێیان وتبوون كهچون پهروهندهی سهحهر ئهمنیهتیه، ڕێگهیان بهههواڵنێرانیش نهداوهكهلهنهخۆشخانهچاویان پێی بكهوێت. سهحهر خودایاری تهمهنی ٢٩ ساڵ بوو و به‌ “كچی شین پۆش‌” یاندختر آبیناسرابوو چونكهههمیشهجل و بهرگی بهڕهنگی ئهو تیمهی كهلایهنگری بوو دهپۆشی و دهڕۆیشتهستادیۆمی وهرزشییهوه‌. مهرگی دڵتهزێنی ئهو هاوڵاتیهدوای تێپهڕبوونی چهندین ڕۆژ، هێستاش ههروا لهسهر بیر و ههستی كۆمهڵگا قورسایی دهكات. گیانی لهدهستدانی سهحهر شهپۆلێك له نهفرهت و بێزاری گشتی لهڕژیم و دهربڕینی هاوپشتی و هاوخهمیی خهڵكی لێكهوتوهتهوه‌. دهیان ههزار كهس لهتۆڕهكۆمهڵایهتیهكاندا دیفاعیان لهمافی  ژنان بۆ بهشداربوونیان لهشوێنهگشتیهكان كرد. كچانی ئهفغانستانی لهچاوپێكهوتنی نیمهنههایی دوو تیمی فوتباڵی باشگاكانی ئهفغانستان، ڕۆیشتنهستادیۆمی فوتباڵی شاری كابۆڵ و بهئاشكرا بوونهزمانی دهربڕینی ناڕهزایهتیی سهحهر. ئهوان خۆسووتاندنی سهحهریان وهك تهوهرێك كهبهههموو كچانی ئازادیخوازی جیهان پهیوهندی ههیهناساند و ڕایانگهیاند كه‌ ” پێویستهخهبات بۆ وهدی هاتنی ئازادی و ڕزگاری لهزنجیری كۆنهپهرستی بهردهوام بێت.”

هاوكات مهرگی سهحهر بوو بهمهیدانی تێكههڵچوونی باندهكانی ڕژیم وپهروانهسهلهحشوورینوێنهری ڕێفۆرمخوازی مهجلیس بهژێستێكی بهناو فێمێنیستی ئیسلامی وتی كه‌” لهشوێنێك كهپیاوان بۆ ژنان ڕێوشوێن دیاری دهكهن و سهرهتاییترین مافهكانیان لێ زهوت دهكهن و ژنانێك كهلهو ستهمهئاشكرایهدا پشتیوانی لهپیاوان دهكهن، ههموومان لهئاست زیندانی كردن و سووتانی سهحهرهكانی ئهم وڵاتهبهرپرسین“. ههڵبهت گۆیا ئهم كاربهدهستهی ڕژیم لهماوهی چهند مانگێك كهلهقهتڵیمیترا ئۆستادبهدهستینهجهفیشارهداری ڕێفۆرمخوازی تاران دهگوزهرێ، تووشی نهخۆشی فهرامۆشی هاتووهو لهبیری چووهتهوهكهچۆن هاوبیر و باوهڕانی ئهو، دیفاعیان لهنهجهفی كرد و لهجیات نهجهفی،میترا ئۆستادیان موحاكمهكرد. لهلایهكی دیكهوهعهلی موتهههری نوێنهری مهجلیسی ڕژیم، داوای لهسهرۆكی دهزگای قهزایی كرد كه‌” لهدهركردنی حوكمی قورس بۆ ناڕازیان خۆ ببوێرنو پێی باشترهكهبهرپرسان لهجیات زیندانی كردنی، نهسیحهتیان كردبایهكهچیتر درێژهبهم كردهوانهی نهدات. هاوكات لایهنێكی دیكهی ڕژیم لهدژی ئهم قسهیهدا هاتهدهنگ و وتیسووكایهتی و تێكههڵچوونی ئهو لهگهڵ پۆلیسهكانتان لهبیرنهچێتهوهو مهبنهلاشخۆرانی سیاسیو  داوا دهكات كهناڕازیانی باندی بهرامبهر بهتۆمهتی تێكدانی ئهمنیهتی دهروونی كۆمهڵگا و بڵاوكردنهوهی درۆ، بكێشرێنهدادگا. سهرۆكی بهسیجی ژنان ههر ئهوانهی كهتیغ بهدهست لهشهقامهكان جهولهدهكهن و هاوار دهكهن كه‌:” حزووری ژنان لهستادیۆمهكان زیانی زۆری لێدهكهوێتهوهو ئهگهر نامووسی خهڵك لهناو بێ ئهخلاقی زاڵ بهسهر ستادیۆمێكدا بدزرێ، كێ بهرپرس و وڵامدهرهوهیه؟“. ههروهها،شههیندۆخت مهولاوهردیجێگری پێشووی كاروباری ژنانی سهرۆك كۆماری، تۆپهكهدهخاتهزهوی لایهنی بهرامبهر و دهڵێ كه‌ “دهوڵهت بهحورمهتی ناوهندهكان، تهوهری بهشداری ژنان لهستادیۆمهوهرزشیهكان پهیگیری نهكردووه‌.” سهرانی ڕژیم بهجۆرێك دهدوێن كهگۆیا بهشێك لهم ڕژیمهدژهژن نییهو لهباڵاترین ئۆرگانهكانی دهسهڵاتدا نین. ههڵبهت تهنیا ئهمهداكۆكیكارانی تۆندڕهوی باندهكانی ڕژیم نهبوون كهبهبۆنهی مهرگی سهحهر دهرفهتیان بۆیهكلاكردنه‌‌وهی حیسابی خۆیان بهباش زانی، بهڵكوو داكۆكیكارانی شهرمهزاری سیستمی پیاومهزنیش بهشێوهیهكیتر هاتنهمهیدان. وتیان كهئهو نهخۆشی دهروونی بووه‌. وتیان لهباروودۆخێكدا كه٧٠ لهسهدی ژنانی سهرپهرهستی بنهماڵهبێسهوادن و ٨٢ لهسهدیشیان بێكارن، لهباروودۆخێكدا كه٤٧ ههزار ژن دوای مهرهخهسیی ٩ مانگهی زایمان لهسهر كار دهركراون، مهسهلهیكچی ئابیپێویست نییهبێتهتهوهرێكی گرینگی كۆمهڵگا. بێ گۆمان ئهم ئامارانهدهرخهری كارهساتێكی كۆمهڵایهتیهكهنێوهی كۆمهڵگا لهگهڵی بهرهوڕوون و نابێ لهبیر چێتهوه كه‌‌ ئهم باروودۆخهئاكام و ئاسهوارهكانی دهسهڵاتی ڕژیمی سهرمایهداریی ئیسلامیه‌. نابێت لهبیرچێتهوهكهكۆمهڵگا ناتوانێ تهنیا بهخواستێك ڕازی بێت و كهس ناتوانێ ئیدعا بكات كهخهباتی ژنان لهماوهی چوار دهیهی ڕابردوودا بۆ پاشهكشهكردن بهڕژیم لهبواری موتالباتی ژنان لهوانهكهڵك وهرگرتن لهشوێنی گشتییهكان، كاریگهر نهبووه‌. بههۆی بهربڵاوی خهباتی ژنان، ڕژیم ههم لهبوار كۆمهڵایهتیهوهو ههم لهبوار ئیدێئۆلۆژیكهوهشكستی خواردووه‌. لهڕاستیدا، ژنانێك كهدیفاع لهكرێكارانی ههفت تهپهدهكهن و بۆ ئازادی ڕادهربڕین دهنگ ههڵدهبڕن، یان پهچهو حیجاب لهسهریان لادهبهن و ژنانێك كهبهتۆمهتی ئاواز خوێندن زیندانی دهكرێن و  دوای ئازادكرانیان دیسان دهست دهكهنهوهبهئاوازخوێنی، ئهو ژنانهی كهدهڕۆنهستادیۆمهوهرزشیهكان و ژنانێك كهدهڕۆنهپاركهكان و ئهو كاتهی كهبۆ وهرگرتنی حهقدهستی بهرابهر خهبات دهكهن، ههموو ئهمانهدیفاع لهمافی هاووڵاتی بوون و دیفاع لهئهرزش و بهها جیهانیهكانه‌.

دهسهڵاتداران لهبڵینگۆكانی خۆیانهوههاوار دهكهن كه‌ “كچانی ئازادیوكچی شین پۆشئهمنیهتی كۆمهڵگا دهخهنهمهترسییهوه‌. ئێمهش پێیان دهڵێین كهدهمێكهئهمنیهتی ئێوهكهوتووهتهمهترسیهوهو ئهمنیهتی كۆمهڵگا تهنیا لهمهسیری نائهمن كردنی دهسهڵاتی ئێوهی كۆنهپهرست دێتهدی.

بابەتی پەیوەندیدار

ڕاگەیاندنی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە

-

خەون و ئاواتە بەدی نەهاتووەکان لە ئێرانی ژێر دەسەڵاتی ڕژیمی کۆماری ئیسلامیدا

-

هەڵبژاردنی گاڵتەجاڕانە و خەبات و داواکاری کرێکاران

-

بارودۆخی بەساڵاچووان لە ئێرانی ژێر دەسەڵاتی ڕژیمی ئیسلامیدا

-

ئەو جیرەخۆرانەی کە بازاڕگەرمی دەکەن بۆ گاڵتەجاڕی هەڵبژاردنەکان، سبەی ڕۆژ شەرمەزاری کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دەبن.

-

منداڵان بێمافترین و ستەملێکراوترین بەشی کۆمەڵگای ئێرانن

-