کۆمەڵە_رێكخراوی كوردستانی حیزبی كۆمونیستی ئیران
وتاری ڕۆژ

سه‌به‌دی بژیوی هه‌شت ملیۆنی بنه‌ماڵه‌ كرێكارییه‌كان

بهپێی ڕاپۆرتیئیلناههواڵنێریی كاری ئێران، ههزینهی سهبهدی بژیوی كرێكاران لهچاو چهند دهیهی ڕابردوو گهیشتووهتهبهرزترین ئاستی خۆی. ڕاپۆرتهكهباس لهوهدهكات كهلێكدانهوهی كۆمیتهی حهقدهستی كانوونی عالی شورای كار لهمانگی گهلاوێژدا نیشانی داوهكهسهبهدی بژیویی بنهماڵهیهكی كرێكاری گهیشتووهته ٧ میلیۆن و ٥٨٠ ههزار تمهن. ههڵبهت ئهوهش بهرئاوردی دامهزراوهكانی سهربهڕژیمهو ئهم ناوهندانهلهئامارهكانیاندا بهرژهوهندی دهسهڵاتیان لهبهرچاوهو ژیانی ڕاستهقینهی كرێكاران باس ناكهن و باوهڕ پێكراو نین. لهباروودۆخێكدا كهچوونهسهرهوهی ڕۆژانهی ههزینهی پێداویستیهسهرهكیهكان، ژیانی بنهماڵهكرێكاریهكانی بهردهوام دژوارتر كردووه، بێ گۆمان سهبهدی بژیوی له٨ ملیۆن تمهن تێپهڕ بووه‌. ئهمهش لهحاڵێكدایهكهدهوڵهتی ڕوحانی لانیكهمی حهقدهستی كرێكارانی بۆ ساڵی ٩٨ نزیك بهیهك ملیۆن و نیو پهسند كردووه‌. كهوابوو ئاستی بژیوی بنهماڵهكرێكاریهكان ئهویش ئهگهر كاریان وهگیر كهوتبێ، بهپێی دامهزراوهماڵیهكانی ڕژیم ٥ بهرابهر لهژێر هێڵی ههژاری دایه‌.

ڕژیمی دژهكرێكاری كۆماری ئیسلامی لهجیات ئهوهیكهلهههوڵی قهرهبوو كردنهوهی هاتنهخوارهوهی داهاتی كرێكاران بههۆی توندبوونی قهیرانی ئابووری و ئاسهواری گهمارۆكانی ئهمریكا دابێت، بۆ بهرژهوهندیی سهرمایهداران، بیر لهسهپاندنی باروودۆخی دژوارتر و فهلاكهتبارتر بهسهر كرێكاران دهكاتهوه‌. ڕژیمی ئیسلامی ههوڵ دهدات بهههر فێڵ و فریوێك باجی قهیرانی ئابووری بهخاڵیتر كردنی سفرهی كرێكاران بداتهوه‌. لهم پێوهندهدا،ناوهندی لێكۆڵینهوهی مهجلیسی شۆرای ئیسلامیخهریكی دارژتنی پیلانێكی نوێیهو باسی لهلێكۆڵینهوهیهك دهكات و دهڵێ: “دیاری كردنی لانیكهمی حهقدهست بهربهسته‌‌ بۆ پێكهێنانی شوغڵ و كار“. گۆیا لانیكهمی حهقدهستهكان بهربهستن بۆ سهرمایهگوزاریی سهرمایهداران لهلقهكانی بهرههمهێنان و دبێ ئهم كۆسپهش لهسهر ڕێگهی گهشهی ئابووری ئێران لابردرێت. بهرپرسان و نوێنهرانی مهجلیس كهخۆیان سهرمایهدارن و چاوی تهماعیان  لهو بڕهپارهیه  بهناوی لانیكهمی حهقدهستی كرێكاران بڕیوه، تهنانهت خۆشیان دانیان بهوهداناوهكهئهم پارهیهكهمتر له٢٠ لهسهدی ههزینهی ژیانی بنهماڵهیهكی كرێكاری دابین ناكات. “ناوهندی لێكۆڵینهوهی مهجلیسبهناو ڕێگای گهشهو چوونهدهرهوهی لهركوودی ئابووری دیاری كردووهكهئهویش لهدژی كرێكار و لهخزمهت خاوهنكار دایه‌. یهكێك لهڕێگاكانی ئهم ناوهندهدیاری كردنی حهقدهستهكان بهپێی تهمهن و جوگرافیای شوێنی كار و ڕێكهوتنه، واته‌‌ “حهقدهستی جوگرافیایی، حهقدهستی تهمهنی و حهقدهستی ڕێكهوتن و سازان‌”.

ئهم پیلانهجهنایهتكارانهیهی ڕژیم تا ڕادهیهك دژهكرێكاری و قیزهونهكهتهنانهت ناڕهزایهتیی بهشێك لهئهندامانیشورای عالی كاری ڕژیمیشی لێكهوتووهتهوه‌. حهسهن حهبیبیبهڕێوهبهری كانوونی هاوئاههنگی شورای ئیسلامی كاروتی: “لهئێستادا بهلابیگهریی خاوهنكارانی سوودپهرهست كهبهشوێن چهوساندنهوهی كرێكارانن، بهنیازن حهقدهست بهپێی ڕێكهوتن و سازان بێننهگۆڕێ. ناوهندی لێكۆڵینهوهی مهجلیس بههێرش بردن بۆسهر لانیكهمی حهقدهستهكان ههوڵ دهدات یاسای كاری پهسندكراوی ساڵی ٦٩  لهناو بهرێت. ئهوان لهدهیهی ٧٠دا ئهمنیهتی شۆغڵیان كردهئامانج و ئێستاش لانیكهمی حهقدهستهكانیان كردووهتهئامانج.” جێگهی ئاماژیهكهبهرپرسان و نوێنهرانی مهجلیس خۆیان یهكێكن لهگهورهترین گرووپی خاوهنكاران لهئێران.

پێویستهگهڵاڵهی دیاری كردنی حهقدهستهكان بهپێی تهمهن و جوگرافیای شوێنی کار و ڕێكهوتن، بهپیلانی جهنایهتكارانهی ناوهند و دامهزراوهكانی ڕژیمی سهرمایهلهدژی كرێكاران بناسرێت. كهوابێ كۆماری ئیسلامی دهستی سهرمایهداران و خاوهنكاران ئاواڵهدهكات تا لهههموو شار و ناوچهیهك خۆیان حهقدسهتهكان دیاری بكهن و مهرجی كۆیلانهتر بهسهر كرێكاراندا بسهپێنن و بۆ نموونهبتوانن بۆ منداڵان و كرێكارانی بهتهمهن حهقدهستی كهمتر دیاری بكهن و ههركاتیش مهیلیان بێت بێ هیچ ماف و پێدانی هیچ ههزینهیهك لهسهر كار دهریان دهكهن. لهڕاستیدا ئهم ڕێگا چارهیهی مهجلیسی ڕژیم نهك ههر نابێتههۆی گهشهی بهرههمهێنان و چوونهدهر لهقهیران بهڵكوو ڕێژهی زۆر كهمی ئهو بهرههمانهش كهماونهتهوهلهناو دهبات و ڕكوودی زیاتر بهدوای خۆیدا دێنێت.

كۆماری ئیسلامی بههۆی ئهوهیكهلهگهڵ بنبهستی ئابووری بهرهوڕوویهو توانای وهدی هێنانی هیچ كام لهموتالباتی كرێكارانی نییه، بهنیازهقهیرانی ئابووری و چوونهسهرهوهی ڕۆژانهی بێكاری كهخۆی لههۆكارهسهرهكیهكانێتی، بیخاتهئهستۆی كرێكاران و لانیكهمی حهقدهستهكانیان. هاوكات ئهندامێكی دیكهی شورای عالی كاری ڕژیم بهناچار دانی بهباروودۆخی نالهباری كۆماری ئیسلامی دانا و وتیدهوڵهت پشتی له سهرهكیترین خواستی گشتی واتهقهرهبوو كردنهوهی هێزی كڕینی كرێكاران كردووهو تهنانهت بایهخ بهبهڕێوهبردنی دانیشتنی شورای عالی كار نادات و حازر نییهدانیشتنێكی مانگانهبهڕێوهبهرێت و هیچ ههوڵێك نادات.”

سهپاندنی گوشار و دارژتنی پیلان لهدژی لانیكهمی حهقدهستی كرێكاران لهلایهن بهرپرسانی ڕژیمی ئیسلامی لهحاڵێكدایهكهههر ئهم كاربهدهستهدز و گهندهڵانهبهوهرگرتنی حقووقی سهرسووڕهێنهر و ڕانتی حكوومهتی سهرچاوهگرتوو لهڕهنج و ئازاری كرێكارانی ستهملێكراو، بوونهتهخاوهنی بهمیلیارد دۆڵار سهرمایه‌.

لهلایهكی دیكهوهدامهزراوهو ڕێكخراوهسهربهخۆكان و ههڵسووڕاوانی كرێكاری لهبهرامبهر دهستدرێژیی خاوهنانی سهرمایهبۆ سهر بژیو و ژیانیان، بهڕێكخستنی ناڕهزایهتی و مانگرتن ههوڵ دهدهن تا بهر بهوهحشیگهری سهرمایهبگرن. لهوهها باروودۆخێكدا پێویستهههموو كرێكاران و جهماوهری خهڵكی زهحمهتكێش، ڕێكخراو و هێزی سیاسی و ئینسانهئازادیخوازهكان پشتیوانی لهخواستی كرێكاران بۆ وهدی هاتنی  لانیكهم حهقدهستی ٨ ملیۆن تمهنی بكهن. بهڵام  خوڵقاندنی ههرچهشنهئاڵووگۆڕێك بۆ باشتر كردنی باروودۆخی بژیوی كرێكاران و بردنهسهرهوهیی حهقدهستهكان لهگرهوی تێكدانی هاوسهنگی هێزی چینایهتی لهنیوان كرێكاران و سهرمایهداران و دهوڵهتهكانیان دایه‌. بێ گومان ئهوهش كاتێك دێتهدی كهكرێكاران لهڕێكخراوی سینفی ــ سیاسی و چینایهتی سهرتاسهری خۆیاندابن و درێژهبهخهباتیان بدهن.

بابەتی پەیوەندیدار

ڕژیمی ئیسلامی لە سەنگەری سەپاندنی حیجابی ئیجباری، پاشەکشەی پێدەکرێت

-

شەڕ ئامرازێک لە دژی خەڵک، لە خزمەت مانەوەدا

-

ناڕەزایەتی جیهانی لەدژی بەردەوامبوونی جینۆسایدی ئیسرائیل لە غەززە

-

داماویی و بێدەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی لە ئاست ژنانی ئازادپۆش

-

بۆ یادی قوربانیانی کۆمەڵکوژی ئەنفال

-

بەهەموو هێزەوە دژ بە شەر ئەنگێزان؛ پێویستی ئاپارتایدی یەهوودی و ئاپارتایدی شیعە بە شەڕ، ڕاگەیاندنی هاوبەشی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران و ڕێکخراوی کرێکارانی شۆڕشگێڕی ئێران (ڕاهی کارگەر)

-